Quyết định số 01/2009/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 01/2009/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2009/QĐ-KTNN về việc kế hoạch kiểm toán năm 2009 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2009/QĐ-KTNN

  1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 01/2009/Q -KTNN Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH K HO CH KI M TOÁN NĂM 2009 T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V T ng h p, QUY T NNH: i u 1. Ban hành K ho ch ki m toán năm 2009 c a Ki m toán Nhà nư c như Ph l c kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng các b ; th trư ng các cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; th trư ng các cơ quan, ơn v ư c ki m toán và th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Nơi nh n: - Như i u 3; - Qu c h i; - U ban Thư ng v Qu c h i; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Ban Ch o TW v phòng, ch ng tham nhũng; Vương ình Hu - Văn phòng Trung ương ng; - U ban Ki m tra Trung ương; - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Qu c h i; - H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - Lãnh o KTNN; - Lưu: Văn thư, TH.
  2. K HO CH KI M TOÁN NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2009/Q -KTNN ngày 09/01/2009 c a T ng Ki m toán hà nư c) A KI M TOÁN LĨNH V C NGÂN SÁCH HÀ NƯ C KI M TOÁN BÁO CÁO QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM I 2008 1 T i B Tài chính; 2 T i B K ho ch và u tư. II KI M TOÁN NGÂN SÁCH, TI N VÀ TÀI S N NHÀ NƯ C NĂM 2008 a Các b , cơ quan Trung ương 1 B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 2 B Thông tin và Truy n thông; 3 B Tư pháp; 4 Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; 5 B Công Thương; 6 B N iv ; 7 Tòa án Nhân dân T i cao; 8 Thanh tra Chính ph ; 9 B Giáo d c và ào t o; 10 i h c Qu c gia Hà N i; 11 i h c Qu c gia thành ph H Chí Minh; 12 Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam; 13 Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam; 14 B Khoa h c và Công ngh ; 15 T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; 16 ài Truy n hình Vi t Nam; 17 ài Ti ng nói Vi t Nam; 18 Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh; 19 Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; 20 Kho b c Nhà nư c. b Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1 Thành ph H Chí Minh; 2 Thành ph à N ng; 3 Thành ph C n Thơ; 4 Thành ph H i Phòng;
  3. 5 T nh H i Dương; 6 T nh Hưng Yên; 7 T nh Hòa Bình; 8 T nh B c Ninh; 9 T nh Vĩnh Phúc; 10 T nh Thái Bình; 11 T nh Nam nh; 12 T nh B c K n; 13 T nh B c Giang; 14 T nh L ng Sơn; 15 T nh Sơn La; 16 T nh Tuyên Quang; 17 T nh Phú Th ; 18 T nh Thanh Hóa; 19 T nh Ngh An; 20 T nh Hà Tĩnh; 21 T nh Qu ng Bình; 22 T nh Gia Lai; 23 T nh Kon Tum; 24 T nh Qu ng Ngãi; 25 T nh Tây Ninh; 26 T nh Khánh Hòa; 27 T nh Ninh Thu n; 28 T nh Lâm ng; 29 T nh ăk Nông; 30 T nh Bình Dương; 31 T nh Bà R a - Vũng Tàu; 32 T nh Long An; 33 T nh Ti n Giang; 34 T nh ng Tháp; 35 T nh Vĩnh Long; 36 T nh An Giang; 37 T nh Kiên Giang. TRÌNH Ý KI N C A KTNN V D TOÁN NSNN VÀ PHÂN B NSTW III NĂM 2010
  4. B KI M TOÁN CHUYÊN 1 án b i thư ng, di dân, tái nh cư D án Thu i n Sơn La (UBND t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu); 2 án t ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i cai nghi n trên a bàn thành ph H Chí Minh (UBND Thành ph H Chí Minh); Qu n lý và s d ng Qu d tr Qu c gia (C c D tr Qu c gia và các ơn v có 3 liên quan); C p bù l t i các u m i nh p khNu xăng d u giai o n 2006 - 2008 (B Tài 4 chính và các ơn v có liên quan); 5 Qu n lý và s d ng kinh phí s nghi p môi trư ng giai o n 2006 - 2008 (B Tài nguyên Môi trư ng và các ơn v có liên quan). KI M TOÁN BÁO CÁO QUY T TOÁN CÁC D ÁN U TƯ XÂY C D NG VÀ CHƯƠNG TRÌNH MTQG SAU: D án ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương (B Giao thông 1 V n t i); 2 D án Xây d ng N hà ga hành khách Qu c t sân bay Tân Sơn Nh t (TCT C ng hàng không mi n Nam); 3 D án Nâng c p c i t o Qu c l 3 (B Giao thông V n t i); 4 D án a d ng hóa nông nghi p (B Nông nghi p và PTNT); 5 D án B o v và Phát tri n vùng ng p m n ven bi n mi n Nam (WB2 - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn); 6 D án ư ng Vũng áng - Biên gi i Vi t Lào (B GTVT; t nh Hà Tĩnh, Qu ng Bình - bao g m c o n ng p l t km17-km29, Qu c l 12 t i Qu ng Bình, Khe Ve, Cha Lo); 7 D án ư ng Qu c l 7 Tây c u ô Lương - Khe Thơi n i Di n Châu (bi n Di n Thành) (Ban QLDA ư ng b 4, B Giao thông V n t i); 8 D án Xây d ng B n c ng s 2 thu c c ng Vũng áng - Giai o n II (Ban QLDA 85, B GTVT); 9 D án Giáo d c ti u h c cho tr em có hoàn c nh khó khăn (B GD& T); 10 D án u tư xây d ng công trình thoát nư c nh m c i t o môi trư ng Hà N i - D án II (2005 - 2010) (UBND thành ph Hà N i); 11 D án ư ng dây 500KV Pleiku - Phú Lâm (T p oàn i n l c Vi t Nam); D án N hà máy nhi t i n Sơn ng - B c Giang (T p oàn Than và Khoáng 12 s n Vi t Nam); 13 D án N hà máy Xi măng H i Phòng (m i) (Công ty Xi măng H i Phòng thu c T ng công ty Xi măng Vi t Nam); 14 D án u tư xây d ng C u Vĩnh Tuy và tuy n ư ng hai u c u - giai o n I (UBND thành ph Hà N i); 15 D án u tư xây d ng ư ng 5 kéo dài (UBND thành ph Hà N i); 16 D án Cung thi u i n kinh trong nhà (UBND thành ph Hà N i);
  5. 17 D án u tư xây d ng Tr s B N go i giao (B N go i giao); D án Xây d ng H t ng Khu Y t k thu t cao (UBND thành ph H Chí 18 Minh); 19 D án m r ng ư ng i n Biên Ph - o n t ư ng inh Tiên Hoàng n C u Sài Gòn (UBND Thành ph H Chí Minh); 20 Chương trình M c tiêu Qu c gia Nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn (B NN&PTNT); 21 Chương trình 135 giai o n II. KI M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 C A CÁC DOANH D NGHI P HÀ NƯ C VÀ CÁC T CH C TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG SAU: 1 T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c; 2 T ng công ty Hàng không Vi t Nam; 3 T ng công ty Cà phê Vi t Nam; 4 T ng công ty Lương th c mi n Nam; 5 T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam; 6 T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn); 7 T ng công ty Xây d ng Hà N i (B Xây d ng); 8 T ng công ty u tư xây d ng c p thoát nư c và môi trư ng Vi t Nam (VIWASEEN - B Xây d ng); 9 T ng công ty C ng hàng không mi n Trung (B Giao thông V n t i); 10 T ng công ty C ng hàng không mi n Nam (B Giao thông V n t i); 11 T ng công ty Cơ khí xây d ng (B Xây d ng); T ng công ty u tư phát tri n ô th và Khu công nghi p Vi t Nam (B Xây 12 d ng); 13 T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 6 (B Giao thông V n t i); 14 T ng công ty V t li u xây d ng s 1 (B Xây d ng); 15 T ng công ty u tư phát tri n H t ng ô th (UBND thành ph Hà N i); 16 T ng công ty V n t i Hà N i (UBND thành ph Hà N i); 17 T ng công ty B n Thành (UBND thành ph H Chí Minh); 18 T ng công ty Xây d ng Công nghi p Vi t Nam - B Công Thương; 19 T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 4 (B Giao thông V n t i); 20 T ng công ty ư ng sông mi n Nam (B Giao thông V n t i); 21 T ng công ty Du l ch Sài Gòn (UBND thành ph H Chí minh); 22 Xí nghi p Liên doanh Vietsovpetro; 23 Công ty C ph n B o Minh; 24 Công ty B o hi m Bưu i n;
  6. 25 Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; 26 Ngân hàng Thương m i C ph n N go i thương Vi t Nam; 27 Ngân hàng Công thương Vi t Nam; 28 Ngân hàng Chính sách Xã h i; 29 Ngân hàng Phát tri n N hà ng b ng sông C u Long. KI M TOÁN LĨNH V C AN NINH, QU C PHÒNG, KH I NG VÀ E LĨNH V C KHÁC I KI M TOÁN LĨNH V C QU C PHÒNG a Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a: 1 Quân khu 4; 2 Quân khu 9; 3 Quân ch ng Phòng không Không quân; 4 B Tư l nh B i Biên phòng ; 5 Quân oàn 3; 6 Quân oàn 4; 7 B Tư l nh Pháo binh; 8 T ng c c Công nghi p Qu c phòng; b Ki m toán báo cáo tài chính năm 2008 c a T ng công ty Vi n thông quân i; c Ki m toán báo cáo quy t toán D án ư ng tu n tra biên gi i (B Qu c phòng). II KI M TOÁN LĨNH V C AN NINH Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a các ơn v tr c thu c B Công an sau: 1 T ng c c An ninh; 2 Công an các t nh: B c Ninh; B c Giang; L ng Sơn; Cao B ng; B c K n; Thái Nguyên; Thanh Hóa; Ngh An; Hà Tĩnh; Qu ng Bình; Qu ng Tr và Th a Thiên Hu . III KI M TOÁN KH I NG Ki m toán báo cáo tài chính năm 2008 c a Công ty TNHH m t thành viên An 1 Phú; 2 Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a các t nh y: Qu ng Nam, Qu ng N gãi, Bình nh, Khánh Hòa, Bình Thu n và Thành u à N ng.
Đồng bộ tài khoản