Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh, chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân quận năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TH NH Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 01/2009/QĐ-UBND Bình Th nh, ngày 26 tháng 02 năm 2009 QUY T Đ NH V BAN HÀNH K HO CH CH Đ O, ĐI U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ NGÂN SÁCH QU N BÌNH TH NH, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VI C C A Y BAN NHÂN DÂN QU N NĂM 2009 Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 11/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành K ho ch ch đ o, đi u hành phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách thành ph năm 2009; Căn c Ngh quy t s 15-NQ/QU ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a Ban Ch p hành Đ ng b qu n Bình Th nh l n th 14 - khóa IX; Căn c Ngh quy t s 16/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a H i đ ng nhân dân qu n Bình Th nh v nhi m v kinh t - xã h i t i kỳ h p th 12 - khóa IX, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này K ho ch ch đ o, đi u hành phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách qu n Bình Th nh, Chương trình làm vi c c a y ban nhân dân qu n năm 2009. Đi u 2. Th trư ng các đơn v , phòng, ban, các Ch t ch y ban nhân dân phư ng thu c qu n căn c th m quy n, ch c năng, nhi m v c a đ a phương, đơn v và n i dung K ho ch này đ xây d ng chương trình hành đ ng c th nh m th c hi n K ho ch ch đ o, đi u hành phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách qu n Bình Th nh, Chương trình làm vi c c a y ban nhân dân qu n năm 2009 đ t hi u qu cao nh t. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Th trư ng các đơn v , phòng, ban và các Ch t ch y ban nhân dân phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Nguy n Qu c Hùng K HO CH CH Đ O, ĐI U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I QU N BÌNH TH NH NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 01/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh) Năm 2009, n n kinh t th gi i và trong nư c ti p t c đ ng trư c nhi u khó khăn và thách th c; thành ph nói chung và qu n Bình Th nh nói riêng c n ph i t p trung m i n l c đ ch đ ng ngăn ch n suy gi m kinh t , thúc đ y s n xu t kinh doanh, đ y m nh kích c u đ u tư và tiêu dùng, n đ nh kinh t , b o đ m an sinh xã h i; ti p t c gi v ng n đ nh chính tr , b o đ m qu c phòng và an ninh, tr t t xã h i. Năm 2009, cũng là năm có ý nghĩa h t s c quan tr ng đ i v i s phát tri n c a qu n Bình Th nh, là năm quy t đ nh cho vi c hoàn thành các m c tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm (2005 - 2010) và qu n th c hi n phát tri n đô th theo đ nh hư ng thành m t ph n trung tâm thành ph và là năm ti p t c “th c hi n n p s ng văn minh đô th ”. Đ tri n khai th c hi n t t Ngh quy t s 15-NQ/QU ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a Ban Ch p hành Đ ng b qu n Bình Th nh l n th 14 - khóa IX, Ngh quy t s 16/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a H i đ ng nhân dân qu n Bình Th nh v nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2009; Ngh quy t s 13/2008/NQ- HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a H i đ ng nhân dân qu n v tình hình th c hi n ngân sách qu n năm 2008 và d toán thu, chi ngân sách năm 2009. Nh m tăng cư ng lãnh đ o, ch đ o, đi u hành, b o đ m th c hi n th ng l i ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, y ban nhân dân qu n yêu c u Th trư ng các phòng, ban, đơn v , Ch t ch UBND các phư ng thu c qu n t p trung th c hi n có hi u qu các nhi m v và gi i pháp sau: I. TI P T C DUY TRÌ T C Đ TĂNG TRƯ NG KINH T S N XU T CÔNG NGHI P - TI U TH CÔNG NGHI P 7% TR LÊN; NÂNG CAO T C Đ TĂNG TRƯ NG DOANH S THƯƠNG M I, D CH V 18% TR LÊN SO V I NĂM 2008; CHÚ TR NG T O S CHUY N BI N M NH V CH T LƯ NG, HI U QU
 2. VÀ HƯ NG Đ N PHÁT TRI N B N V NG C A N N KINH T , CÙNG V I THÀNH PH TH C HI N T T NGH QUY T S 30/2008/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 C A CHÍNH PH CH Đ NG NGĂN CH N SUY GI M KINH T . 1. T p trung tri n khai “Đ án phát tri n các c m kinh t trên đ a bàn qu n đ n năm 2020”. Phát tri n kinh t ph i theo quy ho ch và luôn g n k t và phù h p v i t c đ đô th hóa trên đ a bàn qu n, kinh t ph i đi đôi v i phát tri n văn hóa nh m phát tri n b n v ng. Ch đ ng tri n khai chương trình hành đ ng v h i nh p kinh t qu c t , kêu g i đ u tư phát tri n kinh t . a) Phòng Kinh t ch trì: - Ph i h p các phòng, ban, đơn v liên quan t p trung tri n khai “Đ án phát tri n các c m kinh t trên đ a bàn qu n đ n năm 2020”. Tham mưu cho UBND qu n k ho ch tri n khai th c hi n Đ án phát tri n các c m kinh t , trong đó c n chú ý xác đ nh rõ nh ng đ nh hư ng, gi i pháp cơ b n và đi u ki n đ kêu g i đ u tư phát tri n kinh doanh phù h p v i quá trình phát tri n đô th qu n năm 2009 và các năm ti p theo. - T p trung các bi n pháp, gi i pháp ch n và xây d ng 02 tuy n đư ng tr ng đi m đ phát tri n thành tuy n đư ng chuyên doanh (tuy n Phan Đăng Lưu - B ch Đ ng và Đinh Tiên Hoàng). - Xây d ng k ho ch và công khai thông tin kêu g i đ u tư phát tri n các c m kinh t theo Đ án quy ho ch. b) Phòng Qu n lý đô th ch trì cùng các đơn v liên quan: - Hoàn thi n th t c và tiêu chí kêu g i đ u tư trong quý II đ có th trong quý III/2009 ti n hành kêu g i đ u tư d án ch nh trang xây d ng ch Bà Chi u. - Ph i h p các đơn v liên quan hoàn thi n th t c, d toán thi t k k thu t xây d ng ch t m đ di d i các ti u thương ch Thanh Đa và xây d ng ch m i đ di d i ti u thương ch Văn Thánh. - Tham mưu cho UBND qu n các gi i pháp kh thi đ tri n khai th c hi n d án Siêu th Đinh B Lĩnh c) Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng: - Ti p t c đôn đ c các S , ngành thành ph tham mưu, đ xu t UBND thành ph k t lu n gi i quy t khó khăn v áp d ng chính sách b i thư ng, h tr và tái đ nh cư d án ch Văn Thánh; ph i h p v i UBND phư ng 25, M t tr n T qu c và các t ch c đoàn th qu n, phư ng t ch c v n đ ng di d i các h ti u thương đang kinh doanh đ hoàn thành công tác đ n bù, di d i và bàn giao m t b ng cho nhà đ u tư tri n khai th c hi n trong tháng 6/2009. - Ph i h p v i các đơn v liên quan tham mưu chính sách, phương án b i thư ng, h tr và tái b trí đ th c hi n d án Trung tâm thương m i Thanh Đa, Trung tâm ch Bà Chi u. 2. Phòng Kinh t ch trì cùng các đơn v có liên quan ti p t c tri n khai th c hi n quy ho ch m ng lư i ch có hi u qu . a) Tăng cư ng ki m tra, đ xu t các gi i pháp kh thi nh m t ng bư c h n ch t i đa và đi đ n d t đi m tình tr ng tái l n chi m các khu v c ch t phát đã gi i t a. b) Tham mưu k ho ch c ng c , nâng cao ch t lư ng ho t đ ng c a các Ban Qu n lý ch ; duy trì và nâng cao ch t lư ng mô hình ch văn minh thương nghi p theo tiêu chí c a Thành ph và Qu n. Ph i h p v i Liên minh HTX thành ph xây d ng mô hình liên hi p h p tác xã qu n trên cơ s h p nh t các H p tác xã TM-DV trên đ a bàn qu n. c) Ph i h p v i các đơn v liên quan tham mưu UBND qu n t ch c thành công mô hình ch phiên l n 2 trong quý I/2009. 3. Ti p t c th c hi n các bi n pháp, gi i pháp nâng cao ch t lư ng và hi u qu trong qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c kinh t . a) Phòng Kinh t ph i h p Chi c c Thu tham mưu cho UBND qu n đ nh kỳ 6 tháng/l n t ch c g p g đ i tho i các doanh nghi p nh m tháo g khó khăn, gi i thi u và kêu g i đ u tư theo quy ho ch và đ nh hư ng phát tri n c a qu n. Ti p t c có k ho ch ph i h p t ch c b i dư ng ki n th c h i nh p kinh t qu c t , ki n th c v lu t pháp qu c t và Vi t Nam đ các doanh nghi p ch đ ng h i nh p, nâng cao năng l c c nh tranh t o th phát tri n kinh t b n v ng trên đ a bàn. b) Phòng Kinh t , Chi c c Thu và các đơn v ch c năng, các UBND phư ng có k ho ch t ch c, phân công ch t ch th c hi n t t công tác h u ki m; th ng kê và n m ch c h , tình tr ng kinh doanh, tình hình đăng ký, kê khai n p thu , ch m d t tình tr ng kinh doanh không đăng ký trên đ a bàn qu n. c) Phòng Tài nguyên - Môi trư ng, Phòng Kinh t ti p t c theo dõi, đôn đ c di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng theo quy đ nh c a thành ph (chú ý tham mưu cho UBND qu n có văn b n ki n ngh thành ph s m có ý ki n ch đ o đ i v i các trư ng h p đư c thành ph gia h n th i gian di d i, nhưng đ n nay đã h t h n). d) Văn phòng HĐND và UBND ch trì ph i h p Phòng Kinh t thư ng xuyên theo dõi và hoàn thi n quy trình đ phát huy hi u qu ph n m m c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh - c p mã s thu ; kh o sát và tri n khai th c hi n thí đi m đăng ký kinh doanh qua m ng trong quý II/2009.
 3. d) Đ i Qu n lý th trư ng qu n, các đơn v liên quan và các UBND phư ng thư ng xuyên ki m tra ngăn ch n và x lý nghiêm các trư ng h p s n xu t kinh doanh các lo i hàng gian, hàng gi , hàng l u, hàng không rõ ngu n g c xu t x , không đ m b o v sinh an toàn th c ph m, th t gia súc, gia c m và các s n ph m c a gia c m chưa qua ki m d ch; x lý kiên quy t các trư ng h p kinh doanh hóa đơn, tr n thu và vi ph m pháp lu t. đ) Phòng Tài chính - K ho ch, các UBND phư ng và các Ban Qu n lý ch : Theo dõi ch t ch tình hình giá c th trư ng, tăng cư ng ki m soát vi c ch p hành pháp lu t v giá, x lý nghiêm các hành vi vi ph m. e) Phòng Văn hóa - Thông tin và các UBND phư ng có k ho ch kiên quy t ki m tra ch n ch nh ho t đ ng kinh doanh và tri n khai th c hi n có hi u qu quy ho ch ngành ngh d phát sinh t n n xã h i trên đ a bàn qu n. f) Tr m Thú y, Trung tâm Y t D phòng ph i h p có bi n pháp ngăn ch n, phòng ng a không đ x y ra bùng phát d ch cúm gia c m, gia súc trên đ a bàn qu n. Thư ng xuyên rà soát và x lý kiên quy t khi có hi n tư ng phát sinh. 4. Công ty D ch v Công ích hoàn thành đ án chuy n đ i lo i hình kinh doanh theo ch đ o c a thành ph . II. B O Đ M CÂN Đ I THU - CHI NGÂN SÁCH TÍCH C C, TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ: PH N Đ U THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TĂNG 9% SO D TOÁN PHÁP L NH VÀ THU NGÂN SÁCH QU N TĂNG 10% SO D TOÁN PHÁP L NH. Đ M B O CÂN Đ I CÁC NGU N THU PH C V CHO NHI M V CHI PH C V CÁC HO T Đ NG THƯ NG XUYÊN VÀ Đ T XU T C A QU N. 1. Chi c c Thu qu n và các UBND phư ng: a) Ph n đ u th c hi n vư t m c d toán thu năm 2009 theo ch tiêu đư c giao (tăng 9% so v i d toán pháp l nh); t p trung qu n lý thu có hi u qu đ i v i khu v c kinh t ngoài qu c doanh; tăng cư ng công tác y nhi m thu cho các UBND phư ng đ nâng cao hi u qu qu n lý các ngu n thu. Ph i h p v i Phòng Tài nguyên – Môi trư ng tri n khai vi c thu đúng, thu đ các kho n thu liên quan đ n lĩnh v c nhà, đ t. - T p trung th c hi n hoàn thành 90% tr lên đ i v i ch tiêu thu thu môn bài trong quý I/2009 nh m t o ngu n thu cho ngân sách qu n đáp ng nhu c u chi cho các ho t đ ng trong quý I/2009, nh t là chi các ho t đ ng ph c v T t Nguyên đán 2009 và chi tăng lương m i. b) Tri n khai t ch c nhi m v thu ngân sách theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. Tăng cư ng ki m tra trư c, trong và sau đăng ký kinh doanh đ i v i nh ng doanh nghi p m i thành l p, ki m tra trư c và sau hoàn thu giá tr gia tăng, x lý nghiêm các vi ph m, thu h i các kho n chi m d ng ti n hoàn thu ; kiên quy t ch ng th t thu, ch ng buôn l u, gian l n thương m i, tr n l u thu , n đ ng thu nh m tăng thu ngân sách. c) Hư ng d n k p th i các lu t thu và các ngh đ nh, thông tư hư ng d n th c hi n lu t thu , nh t là các quy đ nh, l trình c t gi m thu quan theo các cam k t v i T ch c Thương m i Th gi i (WTO). d) Tham mưu cho UBND qu n có k ho ch t p hu n, ph bi n và hư ng d n các đ i tư ng ch u thu thu nh p th c hi n vi c kê khai, đăng ký mã s thu nh m tri n khai th c hi n có hi u qu Lu t Thu thu nh p cá nhân trên đ a bàn qu n. đ) Ch đ ng đ xu t các bi n pháp c i cách hành chính cơ quan thu , đ y m nh ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý h , qu n lý thu ; đ m b o đúng th i gian c p mã s thu theo quy trình ph n m m liên thông c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh - c p mã s thu . Th c hi n công khai đ y đ các th t c kê khai thu , n p thu , n thu t o sân chơi bình đ ng trong các doanh nghi p. e) Trong quý I/2009 rà soát, xác đ nh và phân lo i n thu đ có k ho ch c th đôn đ c thu n p n thu vào ngân sách k p th i, đ y m nh công tác thanh tra, ki m tra thu , x lý k p th i các trư ng h p vi ph m pháp lu t v thu ngân sách nhà nư c. Hàng quý có báo cáo c th tình hình n đ ng, x lý n đ ng, thông qua H i đ ng tư v n thu qu n và các phư ng đ đ xu t bi n pháp, gi i pháp x lý có hi u qu . 2. Phòng Tài chính - K ho ch ch trì: a) Th c hi n công khai d toán ngân sách năm 2009 theo đúng quy đ nh; ch đ ng th c hi n đ ng b các gi i pháp t o ngu n th c hi n ph c v c i cách ti n lương và chính sách b o đ m xã h i, b o đ m chi lương và tr c p đ y đ ngay t tháng 1 năm 2009. b) Tham mưu cho UBND qu n đi u hành ngân sách đúng chính sách, ch đ và cân đ i ngân sách; ph i h p v i Chi c c Thu tham mưu bi n pháp c th ph n đ u tăng thu ngân sách qu n t i thi u 10% so v i d toán thành ph giao. B o đ m chi ngân sách theo d toán; th c hi n ti t ki m chi thư ng xuyên 10% c a d toán chi năm 2009; h n ch vi c b sung d toán đ i v i các kho n chi ngoài khoán nhưng có tính ch t thư ng xuyên hàng năm, ch b sung kinh phí cho các ho t đ ng phát sinh năm 2009 theo quy đ nh c a thành ph và các công tác đ t xu t, c p bách c a qu n. c) Th c hi n giao khoán kinh phí qu n lý hành chính cho 12 phòng, ban thu c UBND qu n theo đ nh m c. Ti p t c th c hi n giao quy n t ch tài chính theo Ngh đ nh s 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy đ nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy biên ch và tài chính đ i v i đơn v s nghi p công l p trong 3 năm (2007 - 2009) và d toán chi ngân sách năm 2009 cho các đơn v s nghi p có thu. d) Tham mưu UBND qu n xây d ng k ho ch bán đ u giá nh m tăng ngu n v n đ u tư năm 2009; t o ngu n v n, thu hút v n đ u tư ch nh trang đô th th c hi n các chương trình kinh t - xã h i trong qu n theo ngh quy t Đ ng b và H i đ ng nhân dân đã thông qua.
 4. - Đ y m nh ho t đ ng c a H i đ ng Đ nh giá, bán đ u giá tài s n t ch thu sung công qu nhà nư c tránh lãng phí và tăng ngu n thu cho ngân sách qu n; đ y m nh ho t đ ng c a H i đ ng Đ nh giá trong t t ng hình s ph c v k p th i công tác x lý c a cơ quan có th m quy n t t ng. đ) Nâng cao ch t lư ng và th i gian th m đ nh đ u tư, đ m b o đúng quy trình đ tham gia t t công tác qu n lý v n đ u tư xây d ng cơ b n. e) C ng c và tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra, giám sát vi c th c hi n công khai tài chính các đơn v , các phư ng, các cơ quan đoàn th có s d ng v n ngân sách; nâng cao hi u qu qu n lý s d ng tài s n công; đ m b o vi c mua s m tài s n trang thi t b th c hi n đúng ch đ , tiêu chu n quy đ nh. - Tăng cư ng qu n lý chi tiêu ngân sách và tài s n công đ m b o ti t ki m, ch ng lãng phí, th t thoát; tri n khai đ ng b th c hi n có hi u qu k ho ch th c hi n chương trình “Ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m” năm 2009 t t c các phòng, ban, đơn v , các ban, ngành, đoàn th và các UBND phư ng. f) Rà soát vi c th c hi n các kho n thu phí, l phí theo quy đ nh. Tham mưu UBND qu n ki n ngh cơ quan có th m quy n đi u ch nh các kho n thu phí, l phí không còn phù h p. III. TĂNG CƯ NG NÂNG CAO HI U QU , HI U L C QU N LÝ NHÀ NƯ C V QU N LÝ ĐÔ TH , B O V MÔI TRƯ NG: 1. Phòng Qu n lý đô th ch trì: a) Hoàn ch nh đ án quy đ nh l gi i h m, trình UBND qu n phê duy t và tri n khai công b công khai theo quy đ nh. b) Ph i h p v i các đơn v liên quan hoàn thành vi c l p quy ho ch ngành (kinh t , văn hóa thông tin - th d c th thao, y t ) trên đ a bàn qu n nh m đ m b o th ng nh t các ch tiêu chung v quy ho ch, k ho ch s d ng đ t trư c khi báo cáo UBND qu n xem xét trình các S , ngành ch c năng th m đ nh. c) Th c hi n vi c công b công khai đ án quy ho ch chung sau khi đư c UBND thành ph phê duy t theo quy đ nh. - Hoàn thành đ án quy ho ch chi ti t 1/2000 và tham mưu UBND qu n phê duy t đ tri n khai th c hi n trong năm 2009. - Hoàn ch nh quy ch , quy trình th m đ nh thi t k quy ho ch 1/500. Trên cơ s quy ho ch đư c duy t, tham mưu cho UBND qu n các d án, các khu v c quy ho ch kêu g i đ u tư, tiêu chí, ch tiêu đ u tư và thành l p T thông tin d án đ cung c p thông tin và h tr nhà đ u tư tri n khai nhanh vi c đ u tư trên đ a bàn theo nguyên t c th c hi n “m t c a” trong kêu g i và th c hi n các th t c đ u tư. d) Ph i h p Phòng Tài nguyên - Môi trư ng, Phòng Tài chính - K ho ch tri n khai Đ án phát tri n nhà giai đo n 2010 - 2015 và đ nh hư ng đ n 2020, trong đó c n xác đ nh t ng s m2 sàn xây d ng c n phát tri n, các v n đ liên quan đ n công tác ch nh trang đô th , hư ng đ n m c tiêu đ m b o nhu c u v nhà cho nhân dân qu n Bình Th nh và t o b m t đô th đ p, hài hòa và phù h p v i quy ho ch. - Có bi n pháp đ t p trung tri n khai th c hi n k ho ch ch nh trang nhà ven kênh, r ch và các chung cư cũ, có nguy cơ s p đ cao. Hoàn thành phê duy t th t c kêu g i đ u tư d án lô 4 - 6 phư ng 27. đ) Tăng cư ng ki m tra giám sát ti n đ đ u tư xây d ng c a các d án thu c m i ngu n v n trên đ a bàn qu n nh m phát hi n các sai sót trong công tác đ u tư xây d ng cơ b n, k p th i ch n ch nh đ h n ch tình tr ng th t thoát, lãng phí. - Ph i h p v i Thanh tra Xây d ng qu n có k ho ch tăng cư ng công tác ki m tra các d án xây d ng nhà trên đ a bàn qu n. - Ph i h p Phòng Tài nguyên - Môi trư ng đ xu t cơ quan có th m quy n thu h i các d án giao thuê đ t, chuy n m c đích s d ng đ t ch m tri n khai th c hi n theo quy đ nh. Thư ng xuyên hư ng d n các y ban nhân dân phư ng trong công tác qu n lý d án, qu n lý xây d ng trên đ a bàn phư ng. e) Hoàn thành Quy ch qu n lý, theo dõi cơ s h t ng, k thu t trên đ a bàn qu n theo phân c p. g) Th c hi n có hi u qu ph n m m c p phép xây d ng, c p s nhà; t p trung công tác gi i quy t h sơ c p phép xây d ng đúng theo quy ho ch đã đư c duy t, đ ng th i đ m b o th i gian c p phép đúng h n đ t t 90% tr lên. - Hoàn thành th t c sang thuê cho các trư ng h p thuê nhà c a Nhà nư c theo quy đ nh. 2. Phòng Tài nguyên - Môi trư ng ch trì: a) Đ y m nh th c hi n có hi u qu qu đ t công trong giai đo n 2006 - 2010 đ t o qu nhà xã h i; có bi n pháp khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia xây d ng nhà trên đ a bàn qu n. b) T p trung c ng c nhân s b máy nh m th c hi n t t công tác c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t theo Lu t Nhà và các văn b n hư ng d n thi hành; đ m b o gi i quy t h sơ c p gi y ch ng nh n đúng h n, không còn h sơ tr h n.
 5. - Hoàn thành cơ b n vi c c p gi y ch ng nh n đ i v i nhà thu c s h u nhà nư c đ đi u ki n bán theo quy đ nh c a Ngh đ nh 61/CP. - Ph i h p v i Phòng Qu n lý đô th và các y ban nhân dân phư ng ti p t c ki m tra, rà soát các d án đã có quy t đ nh thu h i đ t nhưng hi n nay các ch đ u tư không ti n hành đ u tư đ đ xu t y ban nhân dân thành ph thu h i và gi i quy t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t cho ngư i dân theo quy đ nh. c) T ch c th c hi n có hi u qu ph n m m thông tin đ a lý (GIS) trong lĩnh v c nhà đ t, c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà - quy n s d ng đ t . Ph i h p v i Văn phòng HĐND và UBND qu n th c hi n kh o sát, m r ng ph n m m liên thông th c hi n nghĩa v tài chính c a h gia đình, cá nhân khi đư c c p gi y ch ng nh n theo Quy t đ nh s 54/2007/QĐ-UBND c a UBND thành ph v i Chi c c Thu qu n trong quý II/2009. d) Tri n khai th c hi n có hi u qu chương trình b o v môi trư ng (giai đo n 2006 - 2010) năm 2009. Thư ng xuyên t ch c thanh, ki m tra và x lý nghiêm các hành vi vi ph m v lĩnh v c môi trư ng; tăng cư ng công tác qu n lý rác dân l p. đ) T ng h p s li u th ng kê di n tích đ t đai; xây d ng k ho ch t ng ki m kê đ t đai năm 2010; tri n khai th c hi n đ án t ng th xây d ng h th ng h sơ đ a chính và cơ s d li u qu n lý đ t đai theo Thông tư s 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 3. Thanh tra Xây d ng qu n và các y ban nhân dân phư ng tăng cư ng ki m tra x lý nghiêm các hành vi xây d ng không phép, sai phép, l n chi m đ t công, sông r ch và vi ph m các quy đ nh trong công tác qu n lý d án đ u tư, ch t lư ng công trình. Tăng cư ng công tác ki m tra, x lý các hành vi vi ph m v sinh môi trư ng đô th và l n chi m lòng, l đư ng đ kinh doanh. 4. Phòng Tài chính - K ho ch: a) Hoàn thành các th t c xác l p s h u nhà nư c đ i v i nh ng trư ng h p nhà công s n chưa có quy t đ nh xác l p và chưa th c hi n qu n lý. b) Hoàn thành các th t c x lý đ i v i nh ng trư ng h p nhà đ t th c hi n theo Quy t đ nh s 09/2007/QĐ- TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph “V vi c s p x p l i, x lý nhà, đ t thu c s h u nhà nư c” trên đ a bàn qu n. IV. TĂNG CƯ NG VÀ NÂNG CAO CH T LƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ XÂY D NG CƠ B N VÀ Đ Y NHANH TI N Đ TH C HI N B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG Đ S M BÀN GIAO M T B NG TRI N KHAI TH C HI N CÁC D ÁN, NH T LÀ CÁC D ÁN TR NG ĐI M: 1. Ban Qu n lý D án đ u tư xây d ng công trình ch trì: a) Đ y m nh vi c tri n khai th c hi n các d án trên đ a bàn qu n, thư ng xuyên rà soát ti n đ th c hi n các d án, công trình tr ng đi m, xác đ nh nhi m v và yêu c u c p thi t c a t ng d án đ tri n khai l p th t c đ u tư và kh i công xây d ng theo đúng ti n đ . b) Ti p t c c ng c t ch c và tăng cư ng nhân s có năng l c, nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b qu n lý d án, đ y nhanh ti n đ , tăng cư ng vai trò giám sát đ u tư, giám sát tư v n, giám sát thi công, th c hi n ti t ki m có hi u qu trong đ u tư xây d ng cơ b n, đ m b o ch t lư ng công trình và ti n đ thi công. c) Theo dõi đôn đ c đơn v thi công đ m b o ti n đ thi công và hoàn thành d án thoát nư c 125 Đinh Tiên Hoàng vào cu i quý II/2009; hoàn thành l p, đi u ch nh t ng d toán - thi t k k thu t; công tác đ n bù, gi i phóng m t b ng và các th t c đ u tư, đ u th u theo quy đ nh đ có th tri n khai kh i công d án thoát nư c Phan Văn Hân vào quý IV/2009. d) Kh n trương hoàn thành các th t c đ u tư đ kh i công: d án Trư ng Ti u h c C u Long (trong tháng 2/2009), Trư ng Ti u h c Bình L i Trung, Trư ng Ti u h c B Văn Đàn (trong quý II/2009); Trư ng THCS Đinh B Lĩnh (trong quý III/2009); d án Trư ng THCS Bình L i Trung, Trư ng THPT Bình L i Trung (quý IV/2009) đ) Hoàn thành các th t c đ u tư thi t k k thu t đ kh i công xây d ng m i tr s UBND: phư ng 1, phư ng 25 (quý I/2009); phư ng 3 (quý II/2009); hoàn thành d án tr s UBND phư ng 2, 22 (quý IV/2009). Ti p t c tri n khai l p thi t k k thu t và t ng d toán các d án tr s UBND phư ng còn l i. - Kh i công xây d ng Tr m Y t phư ng 2, 21 đ t chu n. - Tri n khai xây d ng khu nhà làm vi c 2 và kho lưu tr c a UBND qu n. e) Ph i h p v i các phòng, ban ch c năng và các UBND phư ng đ y nhanh ti n đ l p, hoàn thành thi t k d toán k thu t đ i v i các d án trong danh m c đ u tư xây d ng cơ b n năm 2009, tri n khai kh i công th c hi n d án ngay trong quý I/2009 các d án đã hoàn ch nh th t c; ph n đ u kh i công đ t t 80% tr lên đ i v i các công trình, d án kh i công m i theo danh m c đ u tư xây d ng cơ b n năm 2009. 2. Phòng Tài chính - K ho ch ch trì: a) Ph i h p v i Ban Qu n lý d án, Phòng Qu n lý đô th b sung hoàn ch nh quy ch , quy trình th c hi n công tác đ u tư xây d ng cơ b n trên đ a bàn qu n.
 6. b) Tăng cư ng công tác qu n lý đ u th u, giám đ nh đ u tư, công khai d án; k p th i phát hi n các sai sót trong công tác đ u tư xây d ng cơ b n; th c hi n ti t ki m, ch ng th t thoát, h n ch t i đa tình tr ng đ u tư kém hi u qu . c) Xây d ng danh m c công trình xây d ng cơ b n năm 2010 trên nguyên t c t p trung th c hi n đ u tư xây d ng cơ s h t ng, th c hi n chương trình ch ng ng p, ch nh trang đô th và các quy ho ch trư ng, l p, tr s UBND phư ng... ch đưa vào k ho ch các công trình đã đ th t c và có đi u ki n kh thi th c hi n. 3. Các UBND phư ng có k ho ch, bi n pháp t p trung v n đ ng, huy đ ng nhân dân tham gia đóng góp kinh phí xây d ng cơ s h t ng, nâng c p s a ch a m r ng các h m theo đ án quy đ nh l gi i h m đã đư c duy t. 4. Công ty D ch v Công ích: ch trì ph i h p v i các đơn v liên quan đ xu t, hoàn thi n phương án th c hi n d án chung cư cho ngư i có thu nh p th p t i phư ng 13. 5. Ban B i thư ng gi i phóng m t b ng: a) Ti p t c t p trung c ng c t ch c và b sung nhân s có năng l c đ đ y nhanh công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng đúng ti n đ , đ m b o k ho ch đ i v i các d án đã đư c duy t phương án đ n bù, gi i t a do qu n làm ch đ u tư (t p trung th c hi n đ i v i các d án đã đư c ghi trong Ngh quy t H i ngh BCH Đ ng b qu n l n th 14 và Ngh quy t kỳ h p l n th 12 HĐND qu n khóa IX) và các d án tr ng đi m c a thành ph (d án Trư ng Cán b thành ph , d án c u Th Thiêm, d án Tân Sơn Nh t - Bình L i - Vành đai ngoài, d án tuy n Metro B n Thành - Su i Tiên (phư ng 19, 22), d án khu đô th m i Bình Qu i - Thanh Đa) và các d án nâng c p đô th đ bàn giao cho ch đ u tư. b) Ti p t c tham mưu cho UBND qu n t p trung gi i quy t d t đi m vi c b trí tái đ nh cư cho các h t m cư theo Ch th s 32/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v tái đ nh cư cho các h đang t m cư trong th i gian dài trên đ a bàn thành ph (khu t m cư B ch Đàn P.27, khu t m cư Cù Lao Chà P.17 và các h t m cư t i các d án c a Công ty TNXP). c) Xây d ng k ho ch, gi i pháp th c hi n chương trình nhà tái đ nh cư theo l trình t nay đ n năm 2010, t o đi u ki n cho ngư i dân nh ng khu v c gi i t a có ch n đ nh trư c khi th c hi n công tác gi i t a. d) Hoàn thành quy ch ho t đ ng và quy ch ph i h p trong hi p thương, v n đ ng th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng các d án và tri n khai ng d ng H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n ISO trong lĩnh v c l p, th m đ nh và phê duy t phương án t ng th và phương án chi ti t b i thư ng, h tr và tái đ nh cư. đ) Ti p t c ch đ ng ph i h p v i các S , ngành thành ph tham mưu hoàn thi n các quy đ nh v phương pháp đ nh giá, xây d ng giá đ t đ ph c v đ n bù, gi i phóng m t b ng phù h p v i đi u ki n th c t c a qu n và thành ph . e) Tham mưu UBND qu n gi i quy t k p th i vi c đóng góp c a các ch đ u tư vào Qu 156 c a thành ph . 6. Ban Qu n lý khu dân cư Bình Hòa: t p trung tham mưu, đ xu t cho UBND qu n ch đ o k t thúc công tác đ n bù các d án đã có quy ho ch và quy t đ nh giao đ t đ bàn giao m t b ng cho ch đ u tư tri n khai th c hi n trong năm 2009. Ph i h p v i các phòng, ban chuyên môn qu n trình hoàn ch nh pháp lý b i hoàn gi i t a, d án đ u tư, trình ghi v n và tri n khai công tác hi p thương b i thư ng, gi i phóng m t b ng đ kh i công d án đư ng n i đư ng tr c (Nguy n Xí n i dài). 7. Thanh tra qu n ch trì ph i h p Phòng Tài chính - K ho ch có k ho ch ki m tra vi c th c hi n quy trình, th t c b i thư ng, gi i phóng m t b ng, vi c qu n lý tài chính các d án do qu n làm ch đ u tư đ phát hi n và ch n ch nh nh ng sai sót, ch ng lãng phí nh m nâng cao hi u qu công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và qu n lý d án. V. HUY Đ NG CÁC NGU N L C XÃ H I Đ TH C HI N M C TIÊU AN SINH XÃ H I, B O Đ M Đ I S NG NHÂN DÂN, GI M THI U KHÓ KHĂN DO SUY GI M KINH T ; Đ Y M NH TH C HI N XÃ H I HÓA CÁC LĨNH V C GIÁO D C ĐÀO T O, Y T , VĂN HÓA, TH THAO: 1. Phòng Giáo d c và đào t o ch trì: a) Th c hi n Chương trình hành đ ng “V ch n ch nh và nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác giáo d c - đào t o trên đ a bàn thành ph H Chí Minh” và ch đ năm h c 2008 - 2009 “Năm đ y m nh ng d ng công ngh thông tin, đ i m i qu n lý tài chính” và tri n khai xây d ng phong trào “Trư ng h c thân thi n - h c sinh h c tích c c”. - Ch đ o t ng cơ s giáo d c có gi i pháp c th k t h p d y ch , d y ngh , d y làm ngư i phù h p v i t ng c p h c. b) Ti p t c th c hi n đ i m i chương trình, n i dung, phương pháp gi ng d y các ngành h c, b c h c, nâng cao ch t lư ng đ ng đ u gi a các trư ng khu v c trung tâm qu n và các phư ng 5, 11, 12, 13, 21, 22, 24 và 28; đ y m nh giáo d c tư tư ng, đ o đ c cho h c sinh; tri n khai th c hi n t t vi c thay sách giáo khoa m i; đ u tư trang thi t b đ t chu n đáp ng yêu c u ph c v nâng cao ch t lư ng d y và h c. Đ m b o ch tiêu huy đ ng h c sinh trong đ tu i ra l p; t l h c sinh vào l p 1 đ t 100%, 100% h c sinh hoàn thành chương trình ti u h c vào l p 6 các h và trên 95% h c sinh t t nghi p THCS vào l p 10 các h . Duy trì k t qu xóa mù ch , ph c p ti u h c, nâng t l ph c p giáo d c trung h c cơ s và b c trung h c. - T p trung c ng c , nâng cao ch t lư ng H i kh e Phù Đ ng.
 7. c) Hư ng d n các Trung tâm h c t p c ng đ ng ho t đ ng ngày càng có hi u qu . Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c đ i v i các lo i hình trư ng, l p, cơ s giáo d c ngoài công l p. 2. Phòng N i v ch trì ph i h p Phòng Giáo d c và Đào t o tham mưu cho UBND qu n có k ho ch b i dư ng, đào t o, s p x p cán b qu n lý ngành và các trư ng t m m non, ti u h c và trung h c cơ s nh m đáp ng yêu c u nâng cao ch t lư ng giáo d c toàn di n. 3. Phòng Tài chính - K ho ch ch trì ph i h p Phòng Giáo d c và Đào t o, Ban Qu n lý D án xây d ng k ho ch đ u tư xây d ng trư ng, l p theo Quy ho ch m ng lư i trư ng, l p đ n 2010 và đ nh hư ng đ n 2020 đã đư c UBND qu n phê duy t. 4. Phòng Y t ch trì: a) Tham mưu cho UBND qu n k ho ch qu n lý nhà nư c trên lĩnh v c y t ; ph i h p v i các đơn v liên quan tăng cư ng k ho ch ki m tra các cơ s y t , y dư c tư nhân. Tăng cư ng ki m tra nư c th i và rác th i y t . b) Ph i h p Phòng Qu n lý đô th , B nh vi n qu n, Trung tâm Y t D phòng hoàn thành nhi m v quy ho ch cơ s v t ch t ngành y t trên đ a bàn qu n trình UBND qu n trong tháng 6/2009 và thông qua UBND qu n đ án chi ti t trong quý III/2009. c) Ph i h p v i Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Phòng Giáo d c và Đào t o, B o hi m Xã h i qu n và các ban, ngành, đoàn th liên quan nâng t l h c sinh, sinh viên và nhân dân tham gia b o hi m y t t nguy n trên 75%. d) Tham mưu cho UBND qu n k ho ch th c hi n các ch tiêu dân s , k ho ch hóa gia đình; m c tiêu gi m sinh đ t 11,09% (m c gi m 0,094%), gi m t l sinh con th ba xu ng còn 2,01% (m c gi m là 0,15%). Ph i h p v i các đơn v liên quan th c hi n gi m t l tr suy dinh dư ng dư i 5 tu i: dư i 6,5% và 95% tr trong đ tu i đư c tiêm ch ng đ 7 lo i. đ) Tăng cư ng công tác ki m tra, kiên quy t x lý nghiêm các đơn v , cá nhân vi ph m quy đ nh v sinh an toàn th c ph m; ti p t c th m đ nh c p gi y ch ng nh n đ đi u ki n v sinh an toàn th c ph m cho các cơ s đ đi u ki n. 5. Trung tâm Y t D phòng ch trì: a) C ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s , y t c ng đ ng; tham mưu UBND qu n có k ho ch b sung bác s cho 6 phư ng còn thi u đ đ m b o 100% các tr m y t phư ng có bác sĩ. b) K ho ch kh ng ch , kéo gi m d ch s t xu t huy t, tay chân mi ng trên đ a bàn qu n, gi m s ca m c b nh t vong do các d ch b nh nguy hi m. Tham mưu cho UBND qu n ch đ o công tác phòng, ch ng HIV/AIDS có hi u qu ; tích c c ch đ ng ph i h p v i các ngành liên quan duy trì và b sung k ho ch kh n c p và s n sàng ng phó có hi u qu d ch cúm gia c m, không đ lây sang ngư i. Tăng cư ng công tác d p d ch s t xu t huy t, tay chân mi ng và các lo i d ch khác; nâng cao năng l c giám sát d ch b nh. c) Đ y m nh công tác truy n thông, giáo d c v sinh an toàn th c ph m; ch đ ng ph i h p Phòng Y t ki m tra, thanh tra ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m, b o v s c kh e c ng đ ng, h n ch th p nh t tình tr ng x y ra ng đ c th c ph m trên đ a bàn qu n. 6. B nh vi n qu n: ti p t c nâng cao năng l c khám ch a b nh c a B nh vi n qu n và các Tr m Y t phư ng. Th c hi n t t vi c khám ch a b nh cho ngư i nghèo, b o hi m y t , di n chính sách có công. Tri n khai và qu n lý t t công tác xã h i hóa lĩnh v c y t . Ti p t c đ u tư trang thi t b , b sung nhân s cho các khoa, phòng chuyên môn đ ph c v t t vi c chăm sóc s c kh e nhân dân; đ y m nh d ch v tư v n, khám b nh t i nhà. 7. Phòng Văn hóa Thông tin ch trì: a) Ph i h p v i các đơn v liên quan tham mưu cho UBND qu n k ho ch t ch c t t các ho t đ ng k ni m các ngày l l n. b) Tăng cư ng ki m tra tình tr ng qu ng cáo rao v t trái phép làm nh hư ng đ n m quan đư ng ph ; hư ng d n các phư ng th c hi n t t công tác ki m tra, x lý qu ng cáo sai quy đ nh. c) Ki n toàn nhân s Đoàn Ki m tra liên ngành văn hóa - xã h i qu n; t ch c t p hu n nghi p v ki m tra, ph i h p v i Công an qu n và phư ng ki m tra có tr ng tâm, tr ng đi m đ x lý nghiêm các cơ s bi n tư ng, d phát sinh t n n xã h i. d) Tham mưu cho Thư ng tr c Ban Ch đ o phong trào “Toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hóa” nâng cao ch t lư ng các mô hình văn hóa. T ch c h i th o, t a đàm nh m hư ng d n Ban Ch đ o các phư ng, Ban v n đ ng các khu ph tuyên truy n, v n đ ng nhân dân th c hi n t t các tiêu chí, tiêu chu n xây d ng phư ng văn hóa, khu ph văn hóa, gia đình văn hóa. T p trung xây d ng môi trư ng xã h i, văn hóa lành m nh nh m đ m b o cho vi c tri n khai th c hi n t t công tác ti p nh n, qu n lý ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng đ ng. - T ch c ki m tra đ nh kỳ nh m tránh phô trương, hình th c; k t h p ch t ch và có hi u qu phong trào “Toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hóa khu dân cư” và “Năm 2009 - Năm th c hi n n p s ng văn minh đô th ”.
 8. đ) Ph i h p các đơn v liên quan có k ho ch trùng tu các di tích l ch s và quan tâm công tác b o v , sưu t p đ các di tích ngày càng phong phú đa d ng; ph i h p S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành ph s a ch a di tích nhà c a c h c gi Vương H ng S n. e) Tuyên truy n v n đ ng cán b , công ch c và nhân dân th c hi n n p s ng văn minh trong vi c cư i - vi c tang - l h i; nâng cao ý th c t giác gi gìn v sinh môi trư ng - tr t t văn minh đư ng ph . Xây d ng nhi u chương trình văn hóa văn ngh , th d c th thao phong phú mang đ m b n s c văn hóa dân t c ph c v nhu c u vui chơi gi i trí c a nhân dân trên đ a bàn qu n. f) Đ y m nh các ho t đ ng truy n thông l ng ghép xây d ng gia đình theo tiêu chí: gia đình ít con (t 1 - 2 con) m no - bình đ ng - ti n b - h nh phúc - nuôi d y con t t và các n i dung chi n lư c gia đình Vi t Nam t 2005 - 2010. g) Ph i h p v i Phòng Qu n lý đô th , Trung tâm Văn hóa và các đơn v liên quan hoàn ch nh đ án chi ti t quy ho ch cơ s v t ch t ngành văn hóa thông tin - th d c th thao. h) Ti p t c ch đ o nâng cao ch t lư ng thông tin, tuyên truy n c a C ng thông tin đi n t qu n (Website), B n tin Gia Đ nh và B n tin c a các UBND phư ng, th hi n đ y đ các n i dung v k t qu lãnh đ o, ch đ o và đi u hành th c hi n nhi m v chính tr , kinh t - xã h i c a Qu n y - HĐND - UBND - UBMTTQ qu n và các ban, ngành, đoàn th ; đ ng th i ghi nh n, ph n h i thông tin v nh ng nguy n v ng chính đáng c a nhân dân. 8. Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch trì: a) Tham mưu cho UBND qu n thư ng xuyên chăm lo t t các di n chính sách và dân nghèo trên đ a bàn qu n, đ m b o c p phát đ y đ các ch đ lương và tr c p đ n các đ i tư ng theo quy đ nh. b) Đ y m nh các ho t đ ng b o v chăm sóc giáo d c tr em, th c hi n t t các m c tiêu chương trình hành đ ng vì tr em. Ph i h p v i các UBND phư ng th c hi n t t vi c chăm sóc tr có hoàn c nh đ c bi t khó khăn trên đ a bàn qu n. T ch c ki m tra k t qu th c hi n Quy t đ nh s 03/2004/QĐ-DSGĐTE ngày 01 tháng 6 năm 2004 c a B trư ng - Ch nhi m y ban Dân s , Gia đình và Tr em v vi c ban hành hư ng d n tiêu chu n xã, phư ng phù h p v i tr em. Th c hi n t t vi c chuy n đ i th khám b nh mi n phí cho tr dư i 6 tu i sang di n th b o hi m y t . c) Ph i h p v i các đơn v liên quan, các UBND phư ng tri n khai th c hi n đ án “gi m h nghèo - tăng h khá” giai đo n 2009 - 2015. V n đ ng Qu xóa đói gi m nghèo: 700 tri u đ ng; t p trung h tr đưa 8 h (phư ng 11, 21) không còn thu nh p bình quân dư i 6 tri u đ ng/ngư i/năm. Th c hi n nâng chu n 4.034 h có m c thu nh p trên 8 tri u, đ n cu i năm 2009 hoàn thành cơ b n m c tiêu không còn h nghèo có m c thu nh p bình quân dư i 8 tri u đ ng/ngư i/năm (0,78%), 1.100 h có thu nh p trên 10 tri u đ ng/ngư i/năm và 800 h có m c thu nh p bình quân trên 12 tri u đ ng/ngư i/năm. Ti p t c tri n khai các d án cho vay Qu qu c gia gi i quy t vi c làm, tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát hi u qu c a các d án. Ph i h p v i Ngân hàng Chính sách Xã h i qu n h tr v n cho h c n chu n nghèo, ch ng tái nghèo, gi i quy t vi c làm, nâng thu nh p và n đ nh đ i s ng... d) Ph i h p Phòng Tài chính - K ho ch hư ng d n và thư ng xuyên ki m tra các y ban nhân dân phư ng v qu n lý s d ng Qu xóa đói gi m nghèo, đôn đ c vi c thu h i v n và n quá h n. đ) Ti p t c tri n khai th c hi n t t k ho ch ti p nh n, qu n lý, giáo d c, giúp đ ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng đ ng, ch ng tái nghi n. e) Ph i h p Phòng N i v , các UBND phư ng b sung ki n toàn nhân s t cán s xã h i các phư ng; th c hi n t t quy ch ho t đ ng c a t . Hư ng d n, t p hu n ki n th c, k năng ph i h p b ph n liên t ch theo Ngh quy t liên t ch s 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 28 tháng 8 năm 2008 - B LĐTBXH - B Công an - B VHTTDL - UBTWMTTQVN; t p trung th c hi n các gi i pháp xây d ng phư ng không còn t n n ma túy, m i dâm. f) Ph i h p Ban Ch huy Quân s qu n tham mưu cho UBND qu n ti p t c xét duy t các đ i tư ng hư ng chính sách theo Quy t đ nh s 290 c a Chính ph . g) Ch trì ph i h p v i các phư ng th c hi n t t vi c tuyên truy n và gi i quy t h sơ đ các h dân b thu h i đ t đư c hư ng các ch đ h tr d y ngh và gi i quy t vi c làm c a Qu 156. 9. Trung tâm Th d c th thao: a) Đ y m nh phong trào tham gia t p luy n th thao thư ng xuyên trong nhân dân. Tham mưu cho UBND qu n t ch c thành công Đ i h i Th d c th thao c p qu n và c p phư ng trong năm 2009 và tuy n ch n l c lư ng v n đ ng viên tham gia thi đ u Đ i h i Th d c th thao c p Thành ph đ t k t qu t t. b) Ti p t c đào t o l c lư ng v n đ ng viên th d c th thao và nâng cao các môn th thao thành tích cao. Ph i h p v i các phòng, ban, đơn v ch c năng hoàn ch nh quy ho ch cơ s v t ch t ngành Th d c th thao. Ph i h p v i Phòng Giáo d c và Ban Giám hi u các trư ng nâng cao ch t lư ng H i kh e Phù Đ ng, giáo d c th ch t cho h c sinh trong nhà trư ng. c) Ph i h p v i Ban Qu n lý d án và đơn v thi công giám sát ch t lư ng xây d ng h bơi Đ i Đ ng và hoàn thành đưa vào s d ng trong quý I/2009. Nâng c p nhà thi đ u nh m đ m b o cho công tác hu n luy n và ph c v Inđôgame. 10. Trung tâm Văn hóa th c hi n:
 9. a) Ph i h p v i Phòng VHTT và các UBND phư ng đ i m i n i dung và hình th c tuyên truy n, c đ ng chính tr , đ m b o nâng cao nh n th c nhân dân vào các d p l , T t; thư ng xuyên ki m tra và b sung n i dung các h p đèn c đ ng chính tr . - Đ m b o v sinh môi trư ng, m quan khu v c lăng Lê Văn Duy t. Ph i h p S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành ph đôn đ c ti n đ và th c hi n d án trùng tu, nâng c p lăng Lê Văn Duy t ph c v vi c chiêm bái, tham quan c a nhân dân. b) K ho ch phát tri n các phong trào văn hóa văn ngh qu n chúng. Ti p t c t ch c và phát tri n các sân chơi văn hóa ph c v nhu c u vui chơi gi i trí cho nhân dân t i đ a bàn dân cư (nh t là đ i tư ng thanh thi u niên). 11. Trung tâm ho t đ ng Thanh thi u niên: ph i h p v i Qu n đoàn và các phòng, ban ch c năng xây d ng các gi i pháp giáo d c chính tr , tư tư ng cho thanh thi u niên; m r ng và nâng cao ch t lư ng ph c v vui chơi, gi i trí, rèn luy n th ch t cho thi u niên và nhi đ ng; có k ho ch b i dư ng năng khi u cho th h tr . 12. Trung tâm D y ngh : a) Nâng cao ch t lư ng đào t o ngh theo Ngh quy t c a Ban Ch p hành Đ ng b qu n; đ u tư nâng c p cơ s v t ch t và đ i ngũ cán b , giáo viên theo ch trương xã h i hóa trong lĩnh v c d y ngh . b) Nghiên c u đ xu t UBND qu n có phương án s d ng, kêu g i đ u tư d án bãi t p lái xe t i phư ng 13 (cũ). Chu n b t t các đi u ki n xây d ng đ án thành l p trư ng trung c p ngh . c) Ph i h p v i Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i m các l p h c ngh cho b đ i xu t ngũ, thanh thi u niên lang thang cơ nh có hoàn c nh đ c bi t khó khăn, ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng đ ng. VI. TRI N KHAI TH C HI N K HO CH NĂM 2009 “NĂM TH C HI N N P S NG VĂN MINH ĐÔ TH ” 1. Ti p t c t p trung tuyên truy n, giáo d c sâu r ng nh m k t h p tăng cư ng ki m tra x ph t t o s chuy n bi n, nâng cao ý th c t giác tham gia c a nhân dân v 3 n i dung tr ng tâm: ch p hành pháp lu t v tr t t , an toàn giao thông; ch p hành pháp lu t v gi gìn v sinh chung, b o v môi trư ng; ý th c giao ti p - ng x văn minh nơi công c ng. 2. T p trung qu n lý vi c thu gom rác dân l p, s p x p t ch c đ nâng cao năng l c và hi u qu c a l c lư ng thu gom rác dân l p, công l p. Ngăn ch n tri t đ tình tr ng đ rác th i sinh ho t ra đư ng ph , xu ng kênh, r ch. Yêu c u các h m t ti n cam k t không x rác, đ nư c th i và giao rác sinh ho t gia đình đúng gi thu gom. Tăng cư ng công tác ki m tra đ t xu t, x lý nghiêm các hành vi vi ph m. 3. Ti p t c t ch c các l p t p hu n văn hóa ng x cho toàn th cán b , công ch c qu n, phư ng, trong đó t p trung vào l c lư ng cán b , công ch c thư ng xuyên ti p công dân, l c lư ng Thanh tra Xây d ng; m r ng các l p t p hu n b i dư ng văn hóa ng x trong nhân dân. Đ m b o 100% cán b , công ch c tr c ti p giao ti p v i công dân đư c t p hu n v giao ti p - ng x văn minh nơi công c ng. VII. B O Đ M N Đ NH CHÍNH TR , GI V NG QU C PHÒNG AN NINH - TR T T AN TOÀN XÃ H I 1. Công an qu n: a) Ph i h p các phòng, ban ch c năng, M t tr n T qu c và các t ch c đoàn th đ y m nh th c hi n chương trình 3 gi m, ph n đ u kéo gi m 10% tr lên s v ph m pháp hình s so v i năm 2008, kiên quy t xóa các t đi m ma túy, m i dâm m i phát sinh; th c hi n b t bu c cai nghi n, giáo d c t p trung dài h n đ i v i các đ i tư ng nghi n ma túy, m i dâm; phát đ ng sâu r ng phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c; đ u tranh phòng, ch ng các lo i t n n xã h i ngay t đ a bàn t dân ph , khu ph ; ti p t c t p trung có bi n pháp chuy n hóa các khu v c, đ a bàn tr ng đi m, gi v ng và n đ nh tình hình an ninh chính tr - tr t t an toàn xã h i trên đ a bàn qu n. b) Tri n khai và đưa vào ho t đ ng có hi u qu c a T B o v dân ph c a khu ph và Ban B o v dân ph c a phư ng theo Quy t đ nh s 81/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c cho phép thành l p và ban hành quy ch t ch c và ho t đ ng c a L c lư ng B o v dân ph t i phư ng, xã, th tr n trên đ a bàn thành ph H Chí Minh. 2. Ban Ch huy Quân s qu n ch trì có k ho ch ph n đ u hoàn thành ch tiêu giao quân nghĩa v quân s 2 c p (qu n và phư ng); xây d ng l c lư ng d b đ ng viên đ m b o ch t lư ng. Duy trì 100% cán b Ban Ch huy và th ng kê Ban Ch huy Quân s phư ng là Đ ng viên. B o v an toàn các m c tiêu tr ng đi m và th c hi n t t các nhi m v qu c phòng an ninh đ a phương. Ph i h p v i Công an qu n tham mưu cho Qu n y - UBND qu n t ch c tri n khai th c hành di n t p PT-09 đ t k t qu cao. 3. Thanh Tra qu n, Văn phòng HĐND và UBND qu n ch trì ph i h p v i các phòng, ban ch c năng (Tài nguyên - Môi trư ng, Kinh t , Qu n lý đô th , Thanh tra Xây d ng, Văn hóa Thông tin - Th thao, Tư pháp, Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng…): tăng cư ng công tác ti p dân, đ i tho i, gi i quy t khi u n i, t cáo k t h p ch t ch v i công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t trong nhân dân cũng như tính k lu t trong ch p hành pháp lu t c a cán b , công ch c. B ph n ti p dân, Thanh tra qu n tham mưu cho UBND qu n ch đ o x lý d t đi m có hi u qu không đ t n đ ng các v vi c khi u n i, t cáo quá th i hi u theo lu t đ nh; k p th i gi i quy t và h n ch không đ x y ra các v vi c khi u ki n đông ngư i; th c hi n t t ch đ ti p dân đ nh kỳ c a Thư ng tr c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân qu n. 4. Phòng Tư pháp ch trì ph i h p v i các đơn v , phòng, ban ch c năng và các UBND phư ng có k ho ch thư ng xuyên rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t, quy trình, quy ch … tham mưu cho UBND qu n h y
 10. b ho c ch nh s a, b sung nh ng văn b n không còn phù h p. Có k ho ch th c hi n t t công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t, các văn b n, ngh đ nh… đ n cán b , công ch c và công dân. Tri n khai t p hu n công tác so n th o văn b n; Lu t Thu thu nh p cá nhân, Lu t Tr c p th t nghi p, Lu t Thanh niên, Lu t Cư trú, Pháp l nh Dân ch cơ s ... 5. Công tác tr t t an toàn giao thông: a) Phòng Qu n lý đô th ch trì ph i h p Công an qu n và Thanh tra Xây d ng qu n, các cơ quan có liên quan, M t tr n T qu c và các t ch c đoàn th v n đ ng cán b , công ch c, ngư i lao đ ng, đoàn viên, h i viên, h c sinh - sinh viên và h gia đình ch p hành nghiêm Lu t Giao thông đư ng b , xây d ng n p s ng văn minh đô th trong tr t t an toàn giao thông. b) Công an qu n ch trì ph i h p v i Phòng Qu n lý đô th , Thanh tra Xây d ng qu n và các UBND phư ng tăng cư ng qu n lý giao thông trên đ a bàn nh t là đ i v i các tuy n đư ng tr ng đi m; kiên quy t x lý các trư ng h p kinh doanh l n chi m lòng, l đư ng; gi m t i đa tai n n giao thông và s ngư i ch t do tai n n giao thông. Ph i h p v i các l c lư ng ch c năng ngăn ch n k p th i và không đ x y ra tình tr ng đua xe trái phép trên đ a bàn qu n. VIII. TI P T C Đ Y M NH C I CÁCH HÀNH CHÍNH, KI N TOÀN VÀ NÂNG CAO HI U L C, HI U QU B MÁY NHÀ NƯ C; TH C HI N KIÊN QUY T VÀ Đ NG B CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG, CH NG QUAN LIÊU, LÃNG PHÍ 1. Phòng N i v ch trì: a) Ti p t c tham muu cho UBND qu n th c hi n s p x p n đ nh t ch c b máy theo tinh th n Ngh đ nh s 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph ; tri n khai th c hi n có k t qu cơ ch “m t c a”, cơ ch “m t c a liên thông” theo Quy t đ nh s 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph t qu n đ n phư ng. Ch đ ng tham mưu tri n khai t ch c b máy khi có ch đ o th c hi n mô hình “chính quy n đô th ”. - Thư ng xuyên rà soát s a đ i b sung l i các quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và l l i làm vi c c a các phòng, ban và các đơn v thu c qu n trình UBND qu n. b) Ph i h p v i Văn phòng HĐND và UBND, các phòng, ban, đơn v th c hi n có hi u qu chương trình hành đ ng th c hi n Chương trình c i cách hành chính và ch ng quan liêu (giai đo n 2007 - 2010); t p trung vi c c i cách th t c hành chính, ch c trách công v , đ c bi t chú ý vi c c i cách ch đ ph i h p, liên thông gi a các phòng, ban, đơn v , và gi a qu n v i các UBND phư ng. c) Ph n đ u 80% các lĩnh v c có liên quan đ n vi c gi i quy t h sơ c a công dân đư c xây d ng quy trình gi i quy t c th . Các đơn v , phòng, ban và các UBND phư ng đ nh kỳ hàng quý báo cáo k t qu th c hi n rà soát quy trình, th t c hành chính có liên quan đ n t ch c và công dân, k t qu c p nh t và công khai quy trình th t c trên C ng thông tin đi n t qu n v UBND qu n (thông qua Phòng N i v đ t ng h p); Phòng N i v t ng h p báo cáo UBND qu n vào ngày 20 c a tháng cu i quý. d) Ph i h p v i Ban T ch c Qu n y chu n b nhân s tham mưu cho Qu n y, UBND qu n ph c v công tác b trí, đ b t, b nhi m, luân chuy n cán b theo quy đ nh. Th c hi n xét nâng lương năm 2009 cho công ch c đúng quy đ nh. e) Tham mưu cho UBND qu n tăng cư ng th c hi n thanh tra công v , kiên quy t x lý nghiêm nh ng cán b , công ch c thi u trách nhi m, tiêu c c, tham nhũng trong thi hành công v . Th c hi n t t vi c công khai khoán biên ch , khoán kinh phí theo quy ch dân ch trong cơ quan. - Tham mưu UBND qu n có k ho ch đào t o, b i dư ng nâng cao trình đ và k năng qu n lý nhà nư c cho đ i ngũ cán b , công ch c. f) Hư ng d n các UBND phư ng đ y m nh th c hi n có hi u qu Pháp l nh Dân ch cơ s . 2. Văn phòng HĐND và UBND qu n ch trì: a) Ph i h p các phòng, ban, đơn v và UBND các phư ng ti p t c tri n khai th c hi n có hi u qu các chương trình ph n m m công ngh thông tin; đ m b o h th ng m ng ho t đ ng thông su t và tăng cư ng th c hi n công tác b o m t công ngh thông tin. - Kh o sát, hoàn thành th c hi n n i m ng ph n m m công ngh thông tin và quy trình ISO liên thông v i 15 UBND phư ng còn l i trong quý III/2009; th c hi n kh o sát, m r ng ph n m m liên thông th c hi n nghĩa v tài chính c a h gia đình, cá nhân khi đư c c p gi y ch ng nh n theo Quy t đ nh s 54/2007/QĐ-UBND c a UBND thành ph v i Chi c c Thu qu n trong quý II/2009. b) Ch trì ph i h p v i các phòng, ban có liên quan ti p t c tri n khai th c hi n có hi u qu ph n m m thông tin đ a lý GIS; C ng thông tin đi n t qu n. Xây d ng k ho ch ki m tra đánh giá n i b đ i v i H th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000 đ m b o h th ng phát huy hi u qu trong quá trình v n hành, nâng cao ch t lư ng các “s n ph m” hành chính. c) Tham mưu cho UBND qu n ch đ o các đơn v th c hi n nghiêm Quy ch h i h p và thông tin báo cáo; đ m b o ch t lư ng và th i gian các văn b n báo cáo ph c v cho công tác ch đ o đi u hành c a UBND qu n. Gi m h i h p, dành th i gian đi cơ s , ki m tra n m tình hình th c hi n c a các đơn v , phòng, ban và UBND các phư ng, k p th i tháo g các vư ng m c khó khăn c a cơ s , t o đi u ki n cho cơ s hoàn thành t t
 11. nhi m v đư c giao. K p th i ch n ch nh và ki m đi m phê bình các phòng, ban, đơn v và UBND phư ng th c hi n ch m tr và không đ m b o ch t lư ng đ i v i các ý ki n ch đ o c a Thư ng tr c UBND qu n. d) Tham mưu UBND qu n ban hành quy ch làm vi c c a UBND qu n, quy ch biên t p tin trên C ng thông tin đi n t , quy ch qu n lý và s d ng h p thư đi n t , quy ch qu n tr m ng công ngh thông tin trong quý I/2009. 3. Th trư ng các phòng, ban, đơn v ; các Ch t ch UBND phư ng: t p trung ch đ o có hi u qu công tác phòng, ch ng tham nhũng t i đơn v (trong đó c n lưu ý vai trò trách nhi m c a ngư i đ ng đ u cơ quan, các b ph n, cá nhân tr c ti p ti p xúc và gi i quy t h sơ hành chính c a t ch c, công dân; lĩnh v c đ t đai, tài chính…) theo Chương trình hành đ ng phòng, ch ng tham nhũng (giai đo n 2006 - 2010) đư c ban hành theo Quy t đ nh s 272/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007 c a UBND qu n. Đ nh kỳ 6 tháng và c năm báo cáo k t qu th c hi n v UBND qu n (thông qua Thanh tra qu n đ t ng h p báo cáo trình UBND qu n). 4. Thanh tra qu n ch trì: a) Tham mưu UBND qu n ti p t c ch đ o tri n khai th c hi n có hi u qu Chương trình hành đ ng phòng, ch ng tham nhũng c a UBND qu n. b) Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra và x lý các v vi c có d u hi u tiêu c c tham nhũng. Tham mưu cho Ban Ch đ o Phòng, ch ng tham nhũng qu n t p trung ch đ o và x lý kiên quy t, d t đi m đ i v i các v vi c tiêu c c, tham nhũng đã đư c phát hi n. Đ ng th i ti p t c tăng cư ng thanh tra 4 lĩnh v c tr ng tâm: đ u tư xây d ng cơ b n, qu n lý thu, chi ngân sách và qu n lý tài s n công, g n v i vi c thanh tra th c thi ch c trách công v đ i v i m t s lĩnh v c mà dư lu n và nhân dân quan tâm. IX. CÔNG TÁC T NG ĐI U TRA DÂN S : Phòng Th ng kê, các đơn v liên quan và các UBND phư ng tham mưu cho UBND qu n và Ban Ch đ o T ng đi u tra dân s và nhà qu n hoàn thành th ng l i công tác ch đ o t ng đi u tra dân s và nhà th i đi m 0 gi ngày 01 tháng 4 năm 2009 trên đ a bàn qu n theo k ho ch. X. T CH C TH C HI N: 1. Các đ ng chí Phó Ch t ch, y viên y ban nhân dân qu n theo lĩnh v c và th m quy n đư c phân công ch u trách nhi m ch đ o, t ch c tri n khai và giám sát ti n đ th c hi n, k p th i tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c nh m đ m b o s ph i h p ch t ch , đ ng b gi a các phòng, ban, đơn v và các UBND phư ng nh m tri n khai th c hi n các ch tiêu, nhi m v đ t k t qu cao nh t. 2. Các Ch t ch y ban nhân dân phư ng, Th trư ng các phòng, ban, đơn v theo ch c năng, nhi m v đư c phân công có trách nhi m xây d ng chương trình, k ho ch c th đ tri n khai th c hi n ngay K ho ch này. y ban nhân dân các phư ng, Th trư ng các phòng, ban, đơn v công b công khai k ho ch chương trình công tác c a đơn v đ nhân dân bi t, tham gia ý ki n và giám sát th c hi n; đ ng th i g i chương trình tri n khai th c hi n c a đơn v v UBND qu n (thông qua Văn phòng HĐND và UBND) ch m nh t là ngày 05 tháng 02 năm 2009. 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND qu n giúp Ch t ch UBND qu n ki m tra, đôn đ c ti n đ th c hi n chung trong toàn qu n và báo cáo k p th i ti n đ th c hi n cho Thư ng tr c Qu n y, Thư ng tr c HĐND và UBND qu n. 4. y ban nhân dân qu n căn c vào tình hình th c t s t ch c các bu i làm vi c chuyên đ nh m gi i quy t nh ng v n đ c p bách, phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n K ho ch này. 5. Trong quý 1/2009 Phòng N i v , Thư ng tr c H i đ ng Thi đua và Khen thư ng qu n có hư ng d n c th thang đi m thi đua năm 2009 cho phù h p v i nh ng nhi m v tr ng tâm c a qu n, 6 tháng và cu i năm t ch c ch m đi m đánh giá thi đua làm cơ s đánh giá cán b , công ch c và khen thư ng cu i năm./.
 12. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VI C C A Y BAN NHÂN DÂN QU N NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 01/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh) Căn c Chương trình làm vi c s 33-CTr/QU ngày 14 tháng 01 năm 2009 c a Ban Ch p hành Đ ng b và Ban Thư ng v Qu n y v các chuyên đ công tác tr ng tâm năm 2009 Căn c Quy t đ nh s 01/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân v ban hành K ho ch ch đ o, đi u hành nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. y ban nhân dân qu n xây d ng Chương trình làm vi c năm 2009, như sau: S N i dung Đơn v th c hi n Đơn v ph i h p Hình th c văn b n Th i gian th c TT hi n I I. Ti p t c duy trì t c đ tăng trư ng kinh t ; t o chuy n bi n m nh v ch t lư ng, hi u qu công vi c và hư ng d n phát tri n b n v ng c a n n kinh t : 1 K ho ch tri n khai th c hi n đ án phát tri n các c m kinh t trên Phòng Kinh t K ho ch Tháng 4 đ a bàn qu n 1 T ch c ch phiên năm 2009 Phòng Kinh t Các đơn v liên K ho ch Quý I quan 3 Hoàn thi n th t c và tiêu chí kêu g i đ u tư đ ti n hành kêu g i đ u Phòng QLĐT Các đơn v liên K ho ch Quý II tư d án ch nh trang xây d ng ch Bà Chi u quan 4 Báo cáo ti n đ b i thư ng, di d i ti u thương ch Văn Thánh Ban BTGPMB Phòng Kinh t , P. Báo cáo Tháng 5 QLĐT, Ban QLDA 5 K ho ch công khai thông tin kêu g i đ u tư các c m kinh t , thương Phòng QLĐT Phòng Kinh t và K ho ch Tháng 4 m i, d ch v trên đ a bàn qu n các đơn v liên quan 6 Báo cáo ti n đ th c hi n đ án chuy n đ i xe 3 - 4 bánh và sơ k t Phòng QLĐT Các đơn v liên Báo cáo Tháng 3 ho t đ ng c a Ngân hàng Chính sách Xã h i v công tác gi i ngân, quan phát vay các d án Qu c gia gi i quy t vi c làm 7 Báo cáo k t qu thành l p Liên hi p H p tác xã qu n trên cơ s h p Phòng Kinh t Các đơn v liên Báo cáo Quý III nh t các H p tác xã TM-DV trên đ a bàn qu n trong quý III/2009 quan 8 T ch c g p g đ i tho i các doanh nghi p Chi c c Thu Phòng Kinh t H i ngh 2 l n/năm (tháng 6 và
 13. tháng 11) II B o đ m cân đ i thu – chi ngân sách, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí: 9 K ho ch ki m tra tài chính các qu v n đ ng trong dân Phòng TCKH Thanh tra qu n K ho ch Tháng 4 10 Duy t nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân Phòng TCKH Quy t đ nh Tháng 1 sách nhà nư c năm 2009 c a các đơn v cơ s , các UBND phư ng 11 K ho ch bán đ u giá nh m tăng ngu n v n đ u tư năm 2009 Phòng TCKH Phòng TNMT, K ho ch Tháng 3 Phòng QLĐT 12 D toán b sung d toán thu, chi ngân sách 6 tháng cu i năm 2009 Phòng TCKH Phòng QLĐT và D toán Tháng 5 BQLDA 13 D toán thu, chi ngân sách năm 2010 và d th o k ho ch phát tri n Phòng TCKH Phòng QLĐT và D toán Tháng 10 kinh t - xã h i năm 2010 BQLDA III. Huy đ ng các ngu n l c xã h i đ th c hi n m c tiêu an sinh xã h i, b o đ m đ i s ng nhân dân, gi m thi u khó khăn do suy gi m kinh t ; đ y m nh th c hi n xã h i hóa các lĩnh v c giáo d c đào t o, y t , văn hóa, th thao 14 H i ngh t ng k t công tác xóa đói gi m nghèo và vi c làm năm 2008; Phòng LĐTBXH Các đơn v liên Báo cáo, k ho ch Tháng 1 tri n khai k ho ch th c hi n năm 2009 quan 15 K ho ch t ch c các ho t đ ng chào m ng các ngày l l n trong Phòng VHTT K ho ch Tháng 1 quý I/2009 16 K ho ch t ch c Đ i h i Th d c th thao c p qu n và phư ng năm Trung tâm TDTT K ho ch Tháng 1 2008 17 H i ngh t ng k t “Năm 2008 – Năm th c hi n n p s ng văn minh đô Phòng VHTT Phòng TN-MT, Báo cáo, k ho ch Tháng 1 th ” và tri n khai k ho ch năm 2009 Phòng QLĐT 18 K ni m 54 năm ngày th y thu c Vi t Nam (27/2/1955 – 27/2/2009) Phòng Y t Trung tâm Y t K ho ch Tháng 2 DP và BV qu n 19 K ho ch và bi n pháp xây d ng đ i s ng văn hóa cơ s và xây Phòng VHTT Các đơn v liên K ho ch Tháng 4 d ng KPVH – T DPVH năm 2009 quan 20 H i ngh t ng k t công tác “XDĐSVH” năm 2008 và tri n khai K Phòng VHTT Các đơn v liên Báo cáo, k ho ch Tháng 4 ho ch xây d ng đ i s ng văn hóa cơ s , xây d ng đ t chu n các quan lo i hình văn hóa năm 2009 21 K ho ch t ch c k ni m l 30/4, 1/5 Phòng VHTT TT văn hóa K ho ch Tháng 4
 14. 22 K ho ch t ch c sinh ho t hè năm 2009 Phòng LĐTBXH Các đơn v liên K ho ch Tháng 4 quan 23 Báo cáo ti n đ và gi i pháp th c hi n chương trình “Gi m h nghèo, Phòng LĐTBXH Báo cáo Tháng 5 tăng h khá” theo Ngh quy t năm 2009 c a BCH Đ ng b qu n 24 Sơ k t Đ t thi đua chào m ng 34 năm ngày gi i phóng hoàn toàn Phòng VHTT Các đơn v liên Báo cáo Tháng 5 mi n Nam th ng nh t đ t nư c (30/4/1975-30/4/2009) và “Năm 2009- quan Năm th c hi n n p s ng văn minh đô th ” 25 Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v năm h c 2008 – 2009 và Phòng Giáo d c Báo cáo Tháng 6 phương hư ng nhi m v tr ng tâm năm h c 2009 – 2010 và Đào t o 26 K ho ch t ch c các ho t đ ng k ni m ngày Thương binh li t sĩ Phòng LĐTBXH K ho ch Tháng 6 27/7 27 Đ án Quy ho ch chi ti t cơ s v t ch t ngành văn hóa thông tin, th Phòng VHTT Trung tâm VH, Đ án Tháng 5 d c th thao và nhi m v quy ho ch cơ s v t ch t chuyên ngành y TDTT, B nh vi n t Qu n, TT. YTDP 28 K ho ch t ch c k ni m 64 năm Cách m ng tháng tám và Qu c Phòng VHTT K ho ch Tháng 8 khánh 2/9 29 Báo cáo ti n đ th c hi n ti n đ th c hi n Chương trình xóa đói Phòng LĐTBXH Báo cáo Tháng 10 gi m nghèo năm 2009 30 Đ án quy ho ch chi ti t cơ s v t ch t ngành y t Phòng Y t Đ án Quý III 31 Báo cáo k t qu th c hi n “Năm 2009 – Năm th c hi n n p s ng văn Phòng VHTT Các đơn v liên Báo cáo Tháng 11 minh đô th ” quan IV. Tăng cư ng công tác qu n lý đô th , b o v môi trư ng, qu n lý đ u tư xây d ng cơ b n và th c hi n t t công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng 32 Phê duy t và tri n khai công b công khai đ án quy đ nh l gi i h m Phòng QLĐT Các UBND Quy t đ nh Tháng 3 phư ng 33 Phê duy t và tri n khai Danh m c ĐTXDCB năm 2009 Phòng TCKH Phòng QLĐT và Quy t đ nh Tháng 2 BQLDA 34 K ho ch kh i công xây d ng m t s công trình tr ng đi m trong Ban QLDA Phòng TCKH, K ho ch Tháng 3 Ngh quy t Ban Ch p hành Đ ng b qu n năm 2009 Phòng QLĐT, Ban BTGPMB, các UBND
 15. phư ng 35 Báo cáo ti n đ và gi i pháp th c hi n công tác BTGPMB các d án Ban BTGPMB Các đơn v liên Báo cáo Tháng 3 tr ng đi m. quan 36 Báo cáo ti n đ th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n QSHN - Phòng TNMT Phòng QLĐT, Cty Báo cáo Tháng 5 QSDĐ theo Quy t đ nh s 54/2007/QĐ-UBND c a UBND thành DVCI ph và công tác c p gi y ch ng nh n cho các trư ng h p đư c gi i quy t bán nhà theo Ngh đ nh s 61/CP. 37 Thành l p T thông tin d án đ cung c p thông tin và h tr nhà đ u Phòng QLĐT Phòng N i v , các Quy t đ nh Tháng 4 tư tri n khai nhanh các d án đ u tư trên đ a bàn. đơn v liên quan 38 Báo cáo ti n đ và các gi i pháp đ đ y nhanh ti n đ th c hi n các Ban QLDA Phòng QLĐT, Báo cáo Tháng 5 công trình xây d ng cơ b n theo Ngh quy t c a Qu n y và Ngh Ban BTGPMB, P. quy t c a H i đ ng nhân dân qu n năm 2009 QLĐT 39 Báo cáo ti n đ l p và đi u ch nh quy ho ch chi ti t 1/2000 trên đ a Phòng QLĐT Báo cáo Quý III bàn qu n. 40 K ho ch th c hi n đ án b o v môi trư ng (giai đo n 2006 – 2010) Phòng TNMT Các đơn v liên K ho ch Tháng 3 năm 2009 quan 41 Báo cáo ti n đ th c hi n các công trình tr ng đi m và k ho ch đ u Ban QLDA Phòng QLĐT, Báo cáo Tháng 10 tư xây d ng cơ b n năm 2009 Ban BTGPMB, P. QLĐT 42 Báo cáo k t qu th c hi n Ngh quy t s 41 c a B Chính tr v b o Phòng TNMT Các đơn v liên Báo cáo Tháng 7 v môi trư ng trong th i kỳ đ y m nh công nghi p hóa - hi n đ i hóa quan đ t nư c V. B o đ m n đ nh chính tr , gi v ng qu c phòng an ninh – tr t t an toàn xã h i 43 H i ngh t ng k t phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c Công an qu n Báo cáo Tháng 2 năm 2008 44 K ho ch th c hi n công tác chuy n hóa đ a bàn tr ng đi m nh m Công an qu n Phòng LĐTBXH K ho ch Tháng 3 th c hi n ch tiêu kéo gi m 10% tr lên s v ph m pháp hình s so và các đơn v liên v i năm 2008 quan 45 Báo cáo công tác th c hi n ti p nh n qu n lý ngư i sau cai nghi n Phòng LĐTBXH Các đơn v liên Báo cáo Tháng 4 tái hòa nh p c ng đ ng quan 46 K ho ch tuy n ch n g i công dân nh p ngũ năm 2009 và k ho ch Ban Ch huy Công an qu n, K ho ch Tháng 8
 16. di n t p PT’09 Quân s qu n các UBND phư ng 47 Báo cáo sơ k t 2 năm th c hi n Ch th s 04 ngày 12/7/2007 c a Phòng QLĐT Công an qu n Báo cáo Tháng 10 Ban Thư ng v Thành y v tăng cư ng lãnh đ o l p l i tr t t k cương trong vi c ch p hành pháp lu t v giao thông trên đ a bàn qu n 48 Giao quân nghĩa v quân s năm 2009 BCHQS qu n Các đơn v liên Tháng 9 quan, các UBND phư ng 49 Báo cáo k t qu tri n khai th c hi n Ch th s 06-CT/TU ngày Văn phòng HĐND Thanh tra qu n, Báo cáo Tháng 10 21/8/2007 c a BTV Thành y v tăng cư ng s lãnh đ o c a các c p và UBND các UBND y ch n ch nh, nâng cao ch đ o công tác ti p công dân, gi i quy t phư ng khi u n i, t cáo và khi u ki n đông ngư i. VI. Ti p t c đ y m nh c i cách hành chính, ki n toàn và nâng cao hi u l c, hi u qu b máy nhà nư c; th c hi n kiên quy t và đ ng b các bi n pháp phòng, ch ng tham nhũng, ch ng quan liêu, lãng phí 50 Hoàn thành công tác đánh giá cán b , công ch c năm 2008 Phòng N i v Các đơn v liên Tháng 1 quan 51 Đánh giá n i b H th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000 l n 1 Văn phòng HĐND Các đơn v liên K ho ch Tháng 2 năm 2009 và UBND quan 52 Ti p đoàn đánh giá Trung tâm ch ng nh n phù h p tiêu chu n Văn phòng HĐND Các đơn v liên K ho ch Tháng 3 Quacert vào đánh giá công nh n các lĩnh v c áp d ng quy trình h và UBND quan th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000 53 K ho ch t ch c liên thông đ i trà công tác c p gi y phép xây d ng Văn phòng HĐND Các đơn v liên K ho ch Quý II và c p s nhà v i 15 phư ng còn l i và d th o k ho ch liên thông và UBND quan c p gi y ch ng nh n QSHNƠ – QSDĐƠ 54 K ho ch đánh giá n i b H th ng qu n lý ch t lư ng ISO Văn phòng HĐND Các đơn v liên K ho ch Tháng 9 9001:2000 l n 2 năm 2009 và UBND quan 55 Báo cáo k t qu th c hi n c ng c t ch c b máy và nhân s các Phòng N i v Các đơn v liên Báo cáo Tháng 10 phòng, ban tr c thu c UBND qu n đ đ m b o đ năng l c đáp ng quan yêu c u nhi m v m i 56 Báo cáo k t qu th c hi n ng d ng CNTT và h th ng qu n lý ch t Văn phòng HĐND Các đơn v liên K ho ch Tháng 11 lư ng ISO 9001:2000 trong c i cách hành chính năm 2009 và UBND quan
 17. 57 K ho ch đánh giá cán b , công ch c năm 2009 Phòng N i v Các đơn v liên K ho ch Tháng 12 quan 58 Hoàn ch nh các Quy ch làm vi c c a UBND qu n, 12 phòng chuyên Phòng N i v Văn phòng Quy t đ nh kèm Tháng 3 môn, các quy ch , quy trình liên thông trong tác nghi p và gi i quy t HĐND-UBND theo quy ch , quy h sơ hành chính cho cá nhân và t ch c trình VII. Công tác ch đ o đi u hành chung: 59 H p H i đ ng Thi đua – Khen thư ng qu n thông qua danh sách Phòng N i v Các đơn v liên Báo cáo Tháng 1 khen thư ng t p th , cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quan yêu nư c năm 2008 và thang đi m thi đua năm 2009 60 H i ngh tri n khai K ho ch ch đ o, đi u hành phát tri n kinh t - xã Văn phòng HĐND Phòng TCKH, K ho ch Tháng 1 h i năm 2009 và hư ng d n thang đi m thi đua năm 2009 và UBND Phòng N i v 61 H i ngh t ng k t ho t đ ng T dân ph - M t tr n năm 2008 Văn phòng HĐND Phòng VHTT, Báo cáo Tháng 1 và UBND Phòng N i v 62 Ki m tra tình hình th c hi n k ho ch chăm lo T t K S u 2009; Văn phòng HĐND Các đơn v liên K ho ch Tháng 1 thăm, t ng quà và chúc t t các đơn v , các gia đình chính sách, dân và UBND quan nghèo. 63 H p m t k ni m 79 năm ngày thành l p Đ ng c ng s n Vi t Nam. Văn phòng HĐND Các đơn v liên H i ngh Tháng 2 và UBND quan 64 H i ngh t ng k t phong trào thi đua yêu nư c năm 2008 và phát Văn phòng HĐND Phòng N i v , Báo cáo Tháng 2 đ ng phong trào thi đua yêu nư c năm 2009 và UBND Các đơn v liên quan 65 Thông qua các báo cáo, k ho ch ph c v H i ngh l n th 15 Ban Phòng TCKH, Các đơn v liên Báo cáo Tháng 3 Ch p hành Đ ng b qu n Văn phòng HĐND quan và UBND 66 Đ án không t ch c H i đ ng nhân dân c p qu n và phư ng Phòng N i v Các đơn v liên Đ án Tháng 2 quan 67 H p thành viên UBND qu n và làm vi c đ nh kỳ v i Ban Thư ng tr c Phòng TCKH Văn phòng HĐND Báo cáo Tháng 4 UBMTTQ qu n v vi c thông qua báo cáo tình hình kinh t - xã h i và UBND quý I và m t s công tác tr ng tâm quý II/2009 68 H p đ nh kỳ v i Đ ng y kh i cơ quan UBND qu n theo quy ch Văn phòng HĐND Báo cáo Tháng 3 và UBND
 18. 69 H i ngh Cán b , công ch c kh i cơ quan UBND qu n năm 2009 Văn phòng HĐND BCH Công đoàn Báo cáo và k Tháng 3 và UBND kh i ho ch 70 Ki m tra tình hình tri n khai th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã Văn phòng HĐND Các đơn v liên K ho ch Tháng 3 h i năm 2009 c a các UBND phư ng và UBND quan, các phư ng 71 Báo cáo, k ho ch ph c v H i ngh l n th 16 Ban Ch p hành Đ ng Phòng TCKH, Các đơn v liên Báo cáo, k ho ch Tháng 5 b qu n khóa IX Văn phòng HĐND quan và UBND 72 H i ngh t ng k t công tác t ng đi u tra dân s và nhà năm 2009 Phòng Th ng kê Phòng N i v , Báo cáo Tháng 5 Văn phòng HĐND và UBND 73 H p thành viên UBND qu n và làm vi c đ nh kỳ v i Thư ng tr c Phòng TCKH Văn phòng HĐND Báo cáo, k ho ch Tháng 6 UBMTTQ qu n v vi c thông qua báo cáo tình hình kinh t - xã h i 6 và UBND tháng đ u năm và Chương trình công tác tr ng tâm 6 tháng cu i năm 2009 74 H p đ nh kỳ v i Đ ng y kh i cơ quan UBND qu n theo quy ch Văn phòng HĐND Báo cáo Tháng 6 và UBND 75 Thông qua các báo cáo, k ho ch ph c v H i ngh l n th 17 Ban Phòng TCKH, Các đơn v liên Báo cáo, k ho ch Tháng 9 Ch p hành Đ ng b qu n Văn phòng HĐND quan và UBND 76 H p thành viên UBND qu n và làm vi c đ nh kỳ v i Thư ng tr c Phòng TCKH Văn phòng HĐND Báo cáo Tháng 9 UBMTTQ qu n v vi c thông qua báo cáo tình hình kinh t - xã h i 9 và UBND tháng năm 2008 và chương trình tr ng tâm quý IV/2009 77 H p đ nh kỳ v i Đ ng y kh i cơ quan UBND qu n theo quy ch Văn phòng HĐND Báo cáo Tháng 9 và UBND 80 H p thành viên UBND qu n và làm vi c đ nh kỳ v i Thư ng tr c Phòng TCKH Văn phòng HĐND Báo cáo Tháng 11 UBMTTQ qu n v vi c thông qua d th o báo cáo k t qu th c hi n và UBND nhi m v kinh t - xã h i năm 2009 và k ho ch phát tri n kinh t xã h i năm 2010; d toán thu, chi ngân sách và danh m c ĐTXDCB năm 2010 81 L ch d ki n t ch c các H i ngh t ng k t năm 2009 Văn phòng HĐND Các đơn v liên L ch Tháng 9 và UBND quan
 19. 82 Thông qua các báo cáo, k ho ch ph c v H i ngh l n th 18 Ban Phòng TCKH, Các đơn v liên Báo cáo, k ho ch Tháng 11 Ch p hành Đ ng b qu n khóa IX Văn phòng HĐND quan và UBND 83 K ho ch chăm lo T t Nguyên đán năm 2010 Phòng LĐTBXH Phòng TCKH, K ho ch Tháng 12 Văn phòng HĐND và UBND 84 K ho ch ch m đi m thi đua năm 2010 Phòng N i v Các đơn v liên K ho ch Tháng 11 quan 85 H p đ nh kỳ v i Đ ng y kh i cơ quan UBND qu n theo quy ch Văn phòng HĐND Báo cáo Tháng 12 và UBND Trên cơ s Chương trình làm vi c c a UBND qu n v các chuyên đ công tác năm 2009, các đơn v , phòng, ban ch c năng nghiêm túc chu n b xây d ng k ho ch, báo cáo đ m b o ch t lư ng, th i gian quy đ nh (nêu rõ tình hình, k t qu th c hi n, đ xu t bi n pháp, phương hư ng th c hi n …); g i k ho ch, báo cáo v cho Văn phòng HĐND và UBND qu n (B ph n t ng h p) trư c th i gian d ki n ít nh t 7 ngày đ chuy n đ n đ/c Ch t ch, các đ/c Phó Ch t ch UBND qu n, các đ/c y viên UBND qu n nghiên c u góp ý trư c khi thông qua chính th c. Trong quá trình ch đ o, đi u hành tùy theo yêu c u th c t có th b sung đi u ch nh thêm các n i dung và th i gian cho phù h p. Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH
Đồng bộ tài khoản