Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Bình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N TÂN BÌNH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 01/2009/Q -UBND Tân Bình, ngày 20 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG N I V QU N TÂN BÌNH Y BAN NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Thông tư s 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S N i v , Phòng N i v thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n; Thông tư s 06/2008/TT-BNV ngày 21 tháng 8 năm 2008 hư ng d n s a i, b sung kho n 2, m c III, ph n I Thông tư s 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 03/2009/Q -UBND ngày 19 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành Quy ch (m u) v t ch c và ho t ng c a Phòng N i v qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 07/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Tân Bình v thành l p Phòng N i v qu n Tân Bình; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n t i T trình s 04/TTr-PNV ngày 12 tháng 02 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v t ch c và ho t ng c a Phòng N i v qu n Tân Bình. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Thái Th Dư QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG N I V QU N TÂN BÌNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2009/Q -UBND ngày 20 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n Tân Bình) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí và ch c năng 1. V trí: Phòng N i v qu n Tân Bình là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n Tân Bình. Phòng N i v có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý tr c ti p, toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n; ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a S N i v thành ph . 2. Ch c năng: Phòng N i v có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: t ch c, biên ch các cơ quan hành chính, s nghi p nhà nư c; c i cách hành chính; chính quy n a phương; a gi i hành chính; cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; cán b , công ch c phư ng; h i, t ch c phi chính ph ; văn thư, lưu tr nhà nư c; tôn giáo; thi ua khen thư ng. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v và quy n h n Phòng N i v có nhi m v và quy n h n sau ây:
  3. 1. Trình y ban nhân dân qu n các văn b n hư ng d n v công tác n i v trên a bàn và t ch c tri n khai th c hi n theo quy nh. 2. Trình y ban nhân dân qu n ban hành quy t nh, ch th ; quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao. 3. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch sau khi ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý ư c giao. 4. V t ch c, b máy: a) Tham mưu giúp y ban nhân dân qu n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c các cơ quan chuyên môn qu n theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph ; b) Trình y ban nhân dân qu n quy t nh ho c tham mưu giúp y ban nhân dân qu n trình c p có thNm quy n quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n; c) Xây d ng án thành l p, sáp nh p, gi i th các t ch c s nghi p trình c p có thNm quy n quy t nh; d) Tham mưu giúp Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh thành l p, gi i th , sáp nh p các t ch c ph i h p liên ngành qu n theo quy nh c a pháp lu t. 5. V qu n lý và s d ng biên ch hành chính, s nghi p: a) Tham mưu giúp Ch t ch y ban nhân dân qu n phân b ch tiêu biên ch hành chính, s nghi p hàng năm; b) Giúp y ban nhân dân qu n hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý, s d ng biên ch hành chính, s nghi p; c) Giúp y ban nhân dân qu n t ng h p chung vi c th c hi n các quy nh v ch t ch , t ch u trách nhi m i v i các cơ quan chuyên môn, t ch c s nghi p qu n và y ban nhân dân phư ng. 6. V công tác xây d ng chính quy n: a) Giúp y ban nhân dân qu n và các cơ quan có thNm quy n t ch c th c hi n vi c b uc i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân theo phân công c a y ban nhân dân qu n và hư ng d n c a y ban nhân dân thành ph ; b) Th c hi n các th t c Ch t ch y ban nhân dân qu n phê chuNn các ch c danh lãnh o c a y ban nhân dân phư ng; giúp y ban nhân dân qu n trình y ban nhân dân thành ph phê chuNn các ch c danh b u c theo quy nh c a pháp lu t;
  4. c) Tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n xây d ng án thành l p m i, nh p, chia, i u ch nh a gi i hành chính trên a bàn y ban nhân dân trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua trư c khi trình các c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. Ch u trách nhi m qu n lý h sơ, m c, ch gi i, b n a gi i hành chính c a qu n; d) Giúp y ban nhân dân qu n trong vi c hư ng d n thành l p, gi i th , sáp nh p và ki m tra, t ng h p báo cáo v ho t ng c a khu ph , t dân ph trên a bàn qu n theo quy nh; b i dư ng công tác cho các ch c danh khu ph , t dân ph . 7. Giúp y ban nhân dân qu n trong vi c hư ng d n, ki m tra t ng h p báo cáo vi c th c hi n pháp lu t v dân ch cơ s i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, phư ng trên a bàn qu n. 8. V cán b , công ch c, viên ch c: a) Tham mưu giúp y ban nhân dân qu n trong vi c tuy n d ng, s d ng, i u ng, b nhi m, b nhi m l i, ánh giá; th c hi n chính sách, ào t o, b i dư ng v chuyên môn nghi p v và ki n th c qu n lý i v i cán b , công ch c, viên ch c; b) Th c hi n vi c tuy n d ng, qu n lý công ch c phư ng và th c hi n chính sách i v i cán b , công ch c và cán b không chuyên trách phư ng theo phân c p. 9. V c i cách hành chính: a) Giúp y ban nhân dân qu n tri n khai, ôn c, ki m tra các cơ quan chuyên môn cùng c p và y ban nhân dân phư ng th c hi n công tác c i cách hành chính các cơ quan, ơn v thu c qu n Tân Bình; b) Tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n v ch trương, bi n pháp Ny m nh c i cách hành chính trên a bàn qu n; c) T ng h p công tác c i cách hành chính a phương báo cáo y ban nhân dân qu n và thành ph . 10. V t ch c và ho t ng c a h i và t ch c phi chính ph : Giúp y ban nhân dân qu n th c hi n qu n lý nhà nư c v t ch c và ho t ng c a h i và t ch c phi chính ph trên a bàn. 11. V công tác văn thư, lưu tr : a) Hư ng d n, ki m tra các cơ quan, ơn v trên a bàn qu n ch p hành ch , quy nh c a pháp lu t v công tác văn thư, lưu tr ; b) Hư ng d n, ki m tra chuyên môn, nghi p v v thu th p, b o v , b o qu n và t ch c s d ng tài li u lưu tr i v i các cơ quan, ơn v trên a bàn qu n và lưu tr qu n. 12. V công tác tôn giáo:
  5. a) Giúp y ban nhân dân qu n ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v tôn giáo và công tác tôn giáo trên a bàn; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan chuyên môn cùng c p th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v tôn giáo trên a bàn theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. 13. V công tác dân t c: ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v công tác dân t c trên a bàn theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. 14. V công tác thi ua, khen thư ng: a) Tham mưu, xu t v i y ban nhân dân qu n t ch c các phong trào thi ua và tri n khai th c hi n chính sách khen thư ng c a ng và Nhà nư c trên a bàn qu n; làm nhi m v thư ng tr c c a H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n; b) Hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n k ho ch, n i dung thi ua, khen thư ng trên a bàn qu n; xây d ng, qu n lý và s d ng qu thi ua, khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 15. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t các khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m v công tác n i v theo thNm quy n. 16. Th c hi n công tác th ng kê, thông tin, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n và Giám c S N i v v tình hình, k t qu tri n khai công tác n i v trên a bàn. 17. T ch c tri n khai, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c v công tác n i v trên a bàn. 18. Qu n lý t ch c, biên ch , th c hi n ch , chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a Phòng N i v theo quy nh c a pháp lu t và theo ch o c a y ban nhân dân qu n. 19. Qu n lý tài chính, tài s n c a Phòng N i v theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a y ban nhân dân qu n. 20. Giúp y ban nhân dân qu n quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân phư ng v công tác n i v và các lĩnh v c công tác khác ư c giao trên cơ s quy nh c a pháp lu t và theo hư ng d n c a S N i v . 21. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a y ban nhân dân qu n. Chương III T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 3. T ch c b máy
  6. 1. Phòng N i v có Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng (không quá 03 ngư i) và cán b , công ch c. a) Trư ng Phòng N i v ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n, ng th i ch u trách nhi m trư c Giám c S N i v v th c hi n các m t công tác chuyên môn và trư c pháp lu t v vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao và toàn b ho t ng c a Phòng. b) Phó Trư ng phòng giúp Trư ng phòng ph trách và theo dõi m t s m t công tác; ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. Khi Trư ng phòng v ng m t, m t Phó Trư ng phòng ư c Trư ng phòng y nhi m i u hành các ho t ng c a Phòng. c) Vi c b nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, mi n nhi m, t ch c, th c hi n ch , chính sách i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cán b , công ch c chuyên môn, nghi p v làm công tác qu n lý nhà nư c v n i v trên a bàn qu n ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. 3. Căn c vào ch c năng, nhi m v nêu trên, c i m tình hình c th ơn v , trình , năng l c cán b , Phòng N i v qu n t ch c thành các b ph n g m nh ng công ch c ư c phân công m nh n các ch c danh công vi c trên các m t công tác c a Phòng. i u 4. Biên ch Căn c vào kh i lư ng công vi c và tình hình cán b , công ch c c th xác nh t ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v công ch c phân b biên ch cho phù h p, m b o th c hi n và hoàn thành nhi m v ư c giao. S lư ng biên ch c th c a Phòng N i v do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh trên cơ s ch tiêu biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n hàng năm. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Ch làm vi c 1. Trư ng phòng ph trách, i u hành các ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. 2. Các Phó Trư ng phòng khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t.
  7. 3. Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u các cán b , chuyên viên gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó Trư ng phòng, yêu c u ó ư c th c hi n nhưng cán b ph i báo cáo cho Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách bi t. i u 6. Ch sinh ho t h i h p 1. Hàng tu n, lãnh o Phòng h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ph bi n k ho ch công tác cho tu n sau. 2. Sau khi giao ban lãnh o Phòng, các b ph n h p v i Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách ánh giá công vi c, bàn phương hư ng tri n khai công tác và th ng nh t l ch công tác. 3. M i tháng h p toàn th cán b , công ch c m t l n. 4. M i thành viên trong t ng b ph n có l ch công tác do lãnh o Phòng tr c ti p phê duy t. 5. L ch làm vi c v i các t ch c và cá nhân có liên quan, th hi n trong l ch công tác hàng tu n, tháng c a ơn v ; n i dung làm vi c ư c Phòng chuNn b chu áo gi i quy t có hi u qu các yêu c u phát sinh liên quan n ho t ng chuyên môn c a Phòng. i u 7. M i quan h công tác 1. iv iS N iv : Phòng N i v ch u s hư ng d n, ki m tra và thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a S N i v , th c hi n vi c báo cáo công tác chuyên môn nh kỳ và theo yêu c u c a Giám c S N i v . 2. i v i y ban nhân dân qu n: Phòng N i v ch u s lãnh o, ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n v toàn b công tác theo ch c năng, nhi m v c a Phòng, Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o và n i dung công tác t Ch t ch ho c Phó Ch t ch ph trách kh i và ph i thư ng xuyên báo cáo v i Thư ng tr c y ban nhân dân qu n v nh ng m t công tác ã ư c phân công; Theo nh kỳ ph i báo cáo v i Thư ng tr c y ban nhân dân qu n v n i dung công tác c a Phòng và xu t các bi n pháp gi i quy t công tác chuyên môn trong qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c liên quan. 3. i v i Ban T ch c Qu n y: Phòng N i v ph i h p, bàn b c v i Ban T ch c Qu n y trong vi c gi i quy t nh ng v n v t ch c cán b thu c di n Qu n y qu n lý theo yêu c u c a Thư ng tr c y ban nhân dân qu n ( b t, b nhi m, xây d ng k ho ch, quy ho ch ào t o, ào t o l i cán b , công ch c, viên ch c), ng th i thư ng xuyên liên h v i Ban T
  8. ch c Qu n y n m ư c ch trương c a c p y qua t ng th i kỳ v công tác t ch c và cán b , qua ó có k ho ch th c hi n t t nhi m v . 4. i v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n: Th c hi n m i quan h h p tác và ph i h p trên cơ s bình ng, theo ch c năng, nhi m v , dư i s i u hành chung c a y ban nhân dân qu n nh m m b o hoàn thành nhi m v chính tr , k ho ch kinh t - xã h i c a qu n. Trư ng h p Phòng N i v ch trì ph i h p gi i quy t công vi c, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a th trư ng các cơ quan chuyên môn khác, Trư ng Phòng N i v t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh. 5. i v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n: Khi y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n, phư ng, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n có yêu c u, ki n ngh các v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo thNm quy n. 6. i v i y ban nhân dân các phư ng: a) Ph i h p, h tr và t o i u ki n y ban nhân dân các phư ng th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c liên quan n ch c năng, nhi m v c a Phòng; b) Hư ng d n cán b , công ch c phư ng v chuyên môn, nghi p v c a ngành, lĩnh v c công tác do Phòng qu n lý. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 8. Căn c Quy ch này, Trư ng Phòng N i v có trách nhi m c th hóa ch c năng, nhi m v c a Phòng xây d ng quy ch làm vi c, phân công nhi m v cho t ng cán b , công ch c ơn v cho phù h p. i u 9. Trư ng Phòng N i v và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan thu c y ban nhân dân qu n có trách nhi m th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng N i v sau khi ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh các v n vư t quá thNm quy n thì nghiên c u xu t, ki n ngh v i Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, gi i quy t ho c b sung và s a i Quy ch cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản