Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C CHI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 01/2009/Q -UBND C Chi, ngày 12 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2009 Y BAN NHÂN DÂN HUY N C CHI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 25/2008/NQ-H ND ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân huy n v nhi m v kinh t - xã h i năm 2009; Xét ngh c a Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách năm 2009 c a y ban nhân dân huy n C Chi. i u 2. Th trư ng các phòng, ban, ơn v huy n, Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n căn c ch c năng nhi m v ư c giao, n i dung K ho ch và chương trình công tác này xây d ng chương trình, k ho ch c th , nh m th c hi n K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách huy n, chương trình công tác năm 2009 t hi u qu cao nh t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 7 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v , Th trư ng các phòng, ban, ơn v liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các xã - th tr n có trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Minh T n
 2. K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ NGÂN SÁCH HUY N NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2009/Q -UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n) Năm 2009 là năm th tư th c hi n các m c tiêu c a Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th X, i h i ng b thành ph l n th VIII và i h i ng b huy n l n IX. Trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t , n n kinh t nư c ta ang ng trư c nhi u khó khăn và thách th c. ch ng ngăn ch n suy gi m kinh t , thúc Ny s n xu t kinh doanh, kích c u u tư và tiêu dùng, b o m an sinh xã h i, y ban nhân dân huy n ra m c tiêu ph n u tăng trư ng kinh t năm 2009 là 7% tr lên, n nh và gi i quy t vi c làm m i cho 8.000 lao ng, ti p t c gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng an ninh và tr t t an toàn xã h i; tăng trư ng kinh t g n v i phát tri n kinh t b n v ng, t o i u ki n th c hi n th ng l i k ho ch kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. tri n khai th c hi n t t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2009; duy trì tăng trư ng kinh t và phát tri n kinh t b n v ng; tri n khai th c hi n “Năm 2009 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”; th c hi n có hi u qu c i cách hành chính, t o s chuy n bi n m nh m , toàn di n trong ch o, i u hành c a b máy chính quy n các c p, hoàn thành th ng l i các nhi m v , ch tiêu k ho ch huy n năm 2009. y ban nhân dân huy n yêu c u lãnh o các phòng, ban, y ban nhân dân các xã, th tr n, t p trung th c hi n các gi i pháp sau: I. TI P T C RÀ SOÁT, ÁNH GIÁ K T QU TRI N KHAI 05 CHƯƠNG TRÌNH TR NG I M, THEO NGHN QUY T IH I NG B HUY N KHÓA IX: - Chương trình 1: Phát tri n cây con. - Chương trình 2: u tư phát tri n cơ s h t ng. - Chương trình 3: Xây d ng nhà xã h i. - Chương trình 4: V văn hóa xã h i (trong ây có ch tiêu gi m h nghèo huy n ã hoàn thành trư c Ngh quy t 2 năm). - Chương trình 5: Th c hi n m c tiêu 3 gi m. Các phòng, ban và các ơn v huy n, y ban nhân dân các xã, th tr n, ti p t c tri n khai th c hi n 05 chương trình tr ng i m nh m Ny nhanh ti n , ph n u hoàn thành nh ng m c tiêu cơ b n mà Ngh quy t i h i ng b huy n l n th IX ã ra, c th :
 3. Chương trình 1: Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng y ban nhân dân các xã, th tr n ti p t c th c hi n K ho ch s 1267/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân huy n tri n khai công tác chuy n i cơ c u kinh t s n xu t nông nghi p giai o n 2006 - 2010 (rau an toàn t 3.000ha, hoa lan cây ki ng 500ha, bò s a 35.000 con). - Chương trình 2: Phòng Tài chính - K ho ch, Phòng Công Thương, Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng, huy ng t i a các ngu n v n u tư xây d ng cơ s h t ng trên a bàn huy n, ti p t c th c hi n 119km ư ng c p ph i s i và 26km ư ng bê tông nh a nóng ( hoàn thành 200km c p ph i và 130km bê tông nh a nóng theo Ngh quy t). - Chương trình 3: . Phòng Công Thương cùng Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng huy n, và Công ty C ph n u tư phát tri n Công nghi p Thương m i C Chi khNn trương hoàn thành các th t c u tư xây d ng nhà xã h i. Ch tiêu năm 2009 huy n xây d ng 160 căn và ph n u cu i năm 2010 hoàn thành 500 căn nhà xã h i. . Phòng Lao ng - Thương binh và xã h i có k ho ch gi i quy t vi c làm m i cho năm 2009 - 2010, m i năm 8.000 ngư i lao ng ( hoàn thành ch tiêu 40.000 lao ng cho c giai o n 5 năm). - Chương trình 4: . Phòng N i v huy n có k ho ch nâng cao ho t ng c i cách hành chính và ch ng quan liêu nh m xây d ng n n hành chính dân ch , trong s ch, v ng m nh, chuyên nghi p, hi n i hóa; ho t ng có hi u l c, hi u qu ; xây d ng i ngũ cán b , công ch c có phNm ch t và năng l c áp ng yêu c u c a công cu c phát tri n huy n. . Phòng Giáo d c và ào t o huy n ph i h p Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng huy n th c hi n u tư xây d ng 7 trư ng t chuNn Qu c gia. . Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng huy n, cùng Phòng Công Thương và B nh vi n huy n C Chi có k ho ch u tư nâng c p b nh vi n huy n lên 300 giư ng. . Các phòng, ban chuyên môn huy n cùng y ban nhân dân xã Thái M và p Chánh, xã Tân Thông H i ti p t c xây d ng 1 xã và 1 p nông thôn m i toàn di n. - Chương trình 5: . y ban nhân dân các xã, th tr n ph n u h n ch th p nh t s ngư i nghi n ma túy và tái nghi n ma túy, qu n lý t t ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng. . Công an huy n tăng cư ng các bi n pháp ki m soát giao thông, kéo gi m 10% tai n n giao thông trên c 3 m t (s v , s ngư i ch t, s ngư i b thương n ng) và án hình s gi m t 5% - 7%.
 4. II. TH C HI N 20 NHÓM CH TIÊU KINH T - XÃ H I THEO NGHN QUY T H I NG NHÂN DÂN HUY N KHÓA IX, KỲ H P TH 17 M c tiêu năm 2009 huy n ti p t c m b o t c tăng trư ng kinh t là 7% và i ôi v i phát tri n kinh t b n v ng. th c hi n m c tiêu này, ngay t u năm 2009 Th trư ng các phòng, ban chuyên môn huy n ph i ch ng xây d ng k ho ch t ch c th c hi n các ch tiêu do phòng, ban ph trách, c th : 1. Phòng Công Thương ph i h p v i các ngành liên quan: - Th c hi n hoàn thành 6 nhóm ch tiêu: (1) Giá tr s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p tăng 7%. (2) Giá tr s n xu t thương m i - d ch v tăng 8%. (3) Kim ng ch xu t nh p khNu tăng 5,05%. (4) Th c hi n vi c công khai quy ho ch i v i các án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và 1/500 ã ư c phê duy t. Tri n khai th c hi n quy ho ch chi ti t các i m dân cư nông thôn cho 10 khu v c v i quy mô 500ha. (5) Hoàn thành công tác c p s nhà cho 18 xã còn l i. Hoàn thành t tên ư ng cho 1.205 tuy n ư ng còn l i. (6) Ph i h p t o i u ki n cho Công ty C ph n u tư phát tri n công nghi p Thương m i D ch v C Chi xây d ng 160 căn h cho ngư i có thu nh p th p. 2. Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: th c hi n giá tr s n xu t nông nghi p tăng 7,7% (7). Ti p t c th c hi n chuy n i cơ c u kinh t nông nghi p và t p trung u tư chuy n i cơ c u cây tr ng cho 5 xã i m. C ng c , nâng ch t ho t ng các h p tác xã trong lĩnh v c nông nghi p. 3. Phòng Tài chính - K ho ch, Chi c c Thu huy n: - (8) m b o i u hành ngân sách v i t ng thu ngân sách nhà nư c (pháp l nh) là 191 t ng, ph n u t ng thu ngân sách nhà nư c tăng 10% so ch tiêu pháp l nh. T ng thu ngân sách a phương 319,287 t ng, t ng chi ngân sách a phương 319,287 t ng, b ng 123% so v i d toán năm 2008 (chưa có chi u tư xây d ng t ngân sách thành ph phân c p). Ch trì ph i h p cùng Phòng Công Thương và Ban Qu n lý khu v c u tư xây d ng huy n: (9) Ph n u th c hi n u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t v i t ng v n 400 t ng (không tính ngu n u tư tr c ti p). (10) Xây d ng 07 trư ng t chuNn Qu c gia v cơ s v t ch t. (11) Xây d ng 6 Tr m Y t t chuNn Qu c gia v cơ s v t ch t.
 5. 4. Phòng Tài nguyên - Môi trư ng: (12) Th c hi n hoàn thành c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t t 100% iv i các trư ng h p không i u ki n còn l i. 5. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i: có k ho ch th c hi n ch tiêu: (13) H t l h nghèo t 38,12% xu ng còn 34,12% (gi m 2.990 h theo tiêu chí 12 tri u ng/ngư i/năm). (14) Gi i quy t vi c làm m i cho 8.000 lao ng và m các l p d y ngh cho nh ng ngư i lao ng b nh hư ng d án u tư ph i chuy n i ngành ngh . 6. Phòng Giáo d c và ào t o: (15) Ti p t c duy trì huy n t chuNn Qu c gia v ch ng mù ch và ph c p b c ti u h c và trung h c cơ s , trung h c ph thông. 7. Phòng Y t : ph i h p cùng y ban nhân dân các xã, th tr n v n ng nhân dân: (16) H t l sinh 0,112%o. (17) Gi m t l sinh con th 3 là 0,25%. 8. Phòng Văn hóa - Thông tin: (18) Ti p t c th c hi n ch năm “Văn minh ô th ”. (19) ăng ký xây d ng 07 xã văn hóa. Xây d ng, ban hành tiêu chí các tuy n ư ng ki u m u c a xã, p, t nhân dân, t dân ph . 9. Công an huy n: ph n u kéo gi m 5 - 7% s v ph m pháp hình s , 10% tai n n giao thông trên c 3 m t (so năm 2008) (20). III. T P TRUNG THÁO G KHÓ KHĂN, VƯ NG M C, C I THI N MÔI TRƯ NG U TƯ, NGĂN CH N SUY GI M KINH T , THÚC Y PHÁT TRI N S N XU T KINH DOANH, NÂNG CAO CH T LƯ NG TĂNG TRƯ NG KINH T 1. i v i các cơ quan, ban, ngành huy n: 1.1. Phòng Công Thương ph i h p v i các ngành liên quan: - T o chuy n bi n th t s v ch t lư ng tăng trư ng, Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng phát tri n công nghi p, nông nghi p, thương m i, d ch v ; t p trung u tư giao thông n i ng, th y l i, Ny m nh vi c ng d ng ti n b k thu t m i vào s n xu t.
 6. - Xúc ti n thành l p H i Doanh nghi p huy n h tr doanh nghi p phát huy kh năng s n xu t kinh doanh, k p th i n m b t thông tin v các ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, an tâm trong u tư s n xu t kinh doanh. - Th c hi n h tr doanh nghi p phát tri n thương hi u và ăng ký thương hi u hàng hóa. Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c i v i ho t ng thương m i d ch v , giá c , v sinh an toàn th c phNm. - Ti p t c xây d ng nh hư ng các mô hình kinh t h p tác phù h p v i t ng lĩnh v c, v n ng thành l p m i các H p tác xã, bên c nh ó c n ư c duy trì phát tri n các h p tác xã hi n có, c ng c các h p tác xã y u kém nâng cao hi u qu h at ng c a lo i hình kinh t t p th trên a bàn huy n theo tinh th n c a Ngh quy t Trung ương 5 khóa IX. - Thư ng xuyên rà soát, ki m tra vi c qu n lý quy ho ch và s d ng t theo quy ho ch. Ny nhanh ti n th c hi n quy ho ch chung xây d ng và quy ho ch chi ti t 1/2000, hoàn thành vi c c m m c l gi i. 1.2. Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng y ban nhân dân các xã, th tr n: - Ny nhanh ti n th c hi n các công trình th y l i nh t là các công trình phòng, ch ng l t, bão, các công trình ph c v chuy n i cơ c u kinh t nông nghi p t o m i i u ki n thu n l i cho s n xu t phát tri n. Ny nhanh ti n chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p theo hư ng hi u qu và b n v ng, chú tr ng thâm canh v i gi ng t t và k thu t m i nh m tăng nhanh ch t lư ng nông s n. - Ti p t c v n ng nhân dân th c hi n phòng, ch ng d ch cúm gia c m, gia súc, kiên quy t x lý các trư ng h p chăn nuôi, v n chuy n gia c m th y c m trái phép. ng th i x lý môi trư ng i v i các trang tr i chăn nuôi b ng cách s d ng biogas và nhi u phương pháp khác. 1.3. Phòng Tài chính - K ho ch: Huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n v n u tư toàn xã h i cho phát tri n kinh t - xã h i. Ph i h p ki m tra ch t ch và nâng cao hi u qu u tư ngay t các khâu: ánh giá, phê duy t k ho ch u tư, kh c ph c tình tr ng u tư dàn tr i, kém hi u qu , lãng phí. 1.4. Phòng Tài Nguyên - Môi trư ng: tuân th các nguyên t c m b o môi trư ng t khâu l p d án xây d ng, ng th i tăng cư ng công tác h u ki m. Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v môi trư ng. X lý nghiêm các doanh nghi p, các cơ s gây ô nhi m môi trư ng, ph i có bi n pháp kh c ph c, xây d ng h th ng x lý ch t th i theo quy nh. Ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan, y ban nhân dân các xã, th tr n t p trung rà soát các d án ã ư c giao t, cho thuê t nhưng không tri n khai u tư, b hoang hóa nhi u năm ki n ngh thành ph i u ch nh ho c thu h i nh m tránh lãng phí trong qu n lý s d ng t ai. Cùng v i các ngành ch c năng tham mưu cho y
 7. ban nhân dân huy n th c hi n vi c giao t có thu ti n i v i di n tích t nh , l dư i 1.000m2. 1.5. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i, Trư ng Trung c p ngh C Chi ch trì: - Th c hi n t t các chính sách h tr , giúp gia ình chính sách, h nghèo trên a bàn huy n. - Tăng cư ng th c hi n công tác gi i thi u vi c làm và xu t khNu lao ng ( c bi t là t o i u ki n cho lao ng nghèo ư c i xu t khNu lao ng); nâng cao năng l c trung tâm gi i thi u vi c làm. - Th c hi n tri n khai b o hi m th t nghi p theo quy nh c a B Lu t Lao ng và ch o c a Trung ương, thành ph . - Tri n khai và th c hi n có hi u qu Chương trình gi m nghèo giai o n 2009 - 2015; - Tăng cư ng th c hi n công tác chăm sóc, giáo d c tr em. - M r ng và nâng cao ch t lư ng d y ngh theo nhu c u th trư ng và áp ng nhu c u h i nh p qu c t ; th c hi n xã h i hóa công tác d y ngh ; nâng cao năng l c qu n lý ngu n lao ng trên a bàn. - S d ng có hi u qu ngu n kinh phí theo chương trình m c tiêu h tr d y ngh lao ng nông thôn. 1.6. Phòng Văn hóa - Thông tin: (19) Xây d ng chương trình, k ho ch c th v tiêu chí văn minh ô th , có tr ng tâm, tr ng i m ti p t c th c hi n ch c a năm 2009 “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. 1.7. Phòng Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan: - Ti p t c i m i n i dung, chương trình và phương pháp giáo d c theo hư ng hi n i, h i nh p qu c t và phù h p v i tình hình th c ti n. Ny m nh ph c p tin h c, ngo i ng cho h c sinh ph thông. Ti p t c tăng cư ng k cương, n n p; ngăn ch n có hi u qu các hi n tư ng tiêu c c và t n n xã h i xâm nh p nhà trư ng. - Nâng cao ch t lư ng giáo d c, nâng cao ch t lư ng i ngũ nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c, ti p t c c ng c , nâng cao ch t lư ng ho t ng Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên. Phát tri n Trung tâm giáo d c c ng ng các xã, thu hút i tư ng ph c p h c t p. Ny m nh ào t o ngh , chú tr ng ào t o ngh ph c v nhu c u công nghi p hóa - hi n i hóa; d y ngh cho lao ng nông thôn, d y ngh ph c v xu t khNu lao ng. 1.8. Phòng Y t ch trì th c hi n:
 8. - Nâng cao năng l c giám sát, phát hi n và kh ng ch d ch b nh, c bi t là HIV/AIDS và các d ch b nh m i phát sinh. Tăng cư ng các bi n pháp ki m sát v sinh an toàn th c phNm - Phát tri n các phong trào v sinh, phòng b nh, Ny m nh phòng, ch ng các b nh ngh nghi p. C ng c và phát tri n y t h c ư ng. - Chú tr ng chăm sóc s c kh e bà m và tr em, ngư i cao tu i và các ho t ng ph c h i ch c năng. C ng c , hoàn thi n m ng lư i y t cơ s , y t d phòng. Th c hi n t t vi c khám ch a b nh cho ngư i có công, ngư i nghèo, tr em dư i 6 tu i và các i tư ng chính sách xã h i, tăng cư ng năng l c khám ch a b nh thông qua b o hi m y t . - Huy ng s tham gia c a h th ng y t ngoài công l p vào vi c th c hi n các m c tiêu v b o v và chăm sóc s c kh e nhân dân. 1.9. Thanh tra huy n và Phòng Tài nguyên - Môi trư ng cùng y ban nhân dân các xã, th tr n: T p trung gi i quy t ơn tranh ch p, khi u n i, t cáo, không x y ra tranh ch p, khi u n i ông ngư i và không x y ra i m nóng v tranh ch p, khi u n i trên a bàn. 1.10. Thanh tra Xây d ng: tăng cư ng ki m tra t ng bư c l p l i tr t t , k cương trong qu n lý ô th , d án và xây d ng. 1.11. Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng huy n: Ny nhanh ti n th c hi n các d án u tư nâng c p h t ng k thu t, tri n khai th c hi n các công trình phòng, ch ng l t, bão, ch ng ng p úng. 1.12. Phòng N i v : ti p t c ch o công tác c i cách hành chính, chú tr ng cơ ch m t c a liên thông; cao trách nhi m công v , trách nhi m cá nhân, nh t là ngư i ng u ơn v , t o s chuy n bi n rõ r t trong công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách d ch trong i ngũ cán b , công ch c. Có các gi i pháp kh thi, kh c ph c s s t gi m t l ch s hài lòng các d ch v công. 1.13. Ban B i thư ng - gi i phóng m t b ng: khNn trương hoàn thành các d án n bù còn t n ng, m b o th c hi n các chính sách b i thư ng, h tr tái nh cư úng theo lu t nh, m b o l i ích cho ngư i b nh hư ng. 1.14. Công an huy n: - Ti p t c tri n khai th c hi n có hi u qu công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m, ph i h p các ơn v liên quan u tranh làm th t b i m i âm mưu, ho t ng ch ng phá c a các th l c thù ch; tăng cư ng v n ng th c hi n phong trào toàn dân phòng, ch ng t i ph m, phong trào qu n chúng b o v an ninh t qu c; xây d ng khu dân cư cơ b n không có t n n ma túy. Kiên quy t u tranh x lý nghiêm t i ph m, ch ng tham nhũng, Ny lùi các t n n xã h i.
 9. - T ch c các t cao i m t n công tr n áp các lo i t i ph m, gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn, c bi t là trong d p T t Nguyên án K S u 2009 và các ngày l l n trong năm; Tăng cư ng công tác phòng cháy, ch a cháy. 1.15. Ban Ch huy Quân s huy n: y ban nhân dân các xã - th tr n t p trung th c hi n hoàn thành ch tiêu tuy n ch n, g i công dân nh p ngũ năm 2009; t ch c hu n luy n h i thao qu c phòng, công tác di n t p phòng th , xây d ng l c lư ng dân quân t v t ch tiêu ã ra. 2. y ban nhân dân các xã, th tr n: 2.1. T p trung ch o hoàn thành 74 ch tiêu kinh t - xã h i năm 2009 ã ư c ký k t giao ư c thi ua gi a Ch t ch y ban nhân dân huy n và Ch t ch y ban nhân dân các xã - th tr n. 2.2. y ban nhân dân các xã, th tr n ch ng tăng cư ng ki m tra các d ch v Internet trên a bàn c a xã, th tr n. Quan tâm n tr em dư i 15 tu i khi s d ng d ch v t i i lý Internet ph i có ngư i thành niên b o lãnh và giám sát trong su t quá trình s d ng d ch v t i i lý, theo Thông tư s 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT- CA-KH T ngày 14 tháng 7 năm 2005 v qu n lý i lý Internet. 2.3. Ki m tra tình hình qu n lý s d ng t ai trên a bàn c a xã qu n lý, k p th i xu t x lý các trư ng h p ư c giao, thuê t nhưng b hoang hóa không tri n khai d án u tư. Qu n lý các trư ng h p xây d ng không chuy n m c ích s d ng t, xây d ng không phép, sai phép trên a bàn. 2.4. Ph i h p v i y ban M t tr n T qu c xã, th tr n th c hi n công tác giám sát u tư c ng ng i v i t t c các d án u tư trên a bàn c a xã, th tr n theo Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph và Ch th s 34/2006/CT-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v giám sát u tư c a c ng ng. 2.5. Ph i h p Công an huy n th c hi n chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m. V n ng nhân dân tích c c tham gia phòng, ch ng t i ph m và các t n n xã h i. 2.6. Ti p t c th c hi n ch “Năm 2009 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. Xây d ng chương trình, k ho ch c th v tiêu chí văn minh ô th , có tr ng tâm, tr ng i m ti p t c th c hi n ch c a năm 2009 “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. IV. TRI N KHAI TH C HI N K HO CH NĂM 2009 “NĂM TH C HI N N P S NG VĂN MINH Ô THN”: 1. Các phòng, ban, các ơn v huy n, y ban nhân dân các xã - th tr n ph i h p M t tr n T qu c và các oàn th th c hi n các nhi m v sau: - Ti p t c phát ng cu c v n ng toàn dân th c hi n xây d ng n p s ng văn minh ô th , trong ó t p trung v n ng nhân dân ch p hành nghiêm ch nh Lu t Giao thông ư ng b ; pháp lu t v b o v môi trư ng; xây d ng l i ng x văn hóa trong các cơ quan hành chính, s nghi p, doanh nghi p, trong c ng ng dân cư.
 10. - Ti p t c th c hi n “5 không” i v i các hành vi thi u văn minh nơi công c ng. 2. Phòng Tài nguyên - Môi trư ng: ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng tăng cư ng ki m soát ô nhi m trên a bàn huy n, x lý nghiêm minh cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng, b t bu c tri n khai các bi n pháp gi m thi u ô nhi m, không phát sinh cơ s gây ô nhi m. 3. Công an huy n, Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i huy n, y ban nhân dân các xã - th tr n Ny m nh th c hi n Chương trình 3 gi m, gi i quy t cơ b n các t n n xã h i, ngư i lang thang, ăn xin, tr em m côi, cơ nh lang thang ki m s ng; kiên quy t ưa vào các Trung tâm b o tr xã h i ho c g i v a phương gia ình qu n lý; th c hi n t t chương trình h u cai nghi n. 4. Công an huy n, Thanh tra Xây d ng huy n, y ban nhân dân các xã - th tr n, các ơn v có liên quan th c hi n t t vi c tu n tra ki m soát, m b o tr t t an toàn giao thông, tr t t ô th trên a bàn. V. TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG, TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ GIAI O N 2006 - 2010 Chương trình 1: Phòng, ch ng tham nhũng Thanh tra huy n, Phòng N i v ph i h p Công an huy n ti p t c tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c th c hi n ch c trách công v c a cán b , công ch c, viên ch c v trách nhi m k p th i phát hi n, ngăn ch n nh ng bi u hi n tiêu c c, tham nhũng, lãng phí c a cán b , công ch c, viên ch c; cao tính gương m u trong vi c ch p hành pháp lu t, nh t là i v i cán b lãnh o, qu n lý. Nâng cao trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, ơn v ; ng th i th c hi n nghiêm quy nh v x lý trách nhi m ngư i ng u cơ quan, ơn v x y ra tham nhũng, lãng phí nghiêm tr ng. Chương trình 2: Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong qu n lý s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c; qu n lý s d ng tr s làm vi c Phòng Tài chính - K ho ch huy n ti p t c th c hi n Chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong qu n lý s d ng ngân sách nhà nư c và tài s n nhà nư c; qu n lý s d ng tr s làm vi c. Phòng Công Thương ti p t c th c hi n Chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong qu n lý, s d ng i n và các công trình phúc l i công c ng. Chương trình 3: Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong u tư xây d ng cơ b n các d án s d ng ngân sách nhà nư c, ti n và tài s n nhà nư c Phòng Công Thương làm u m i ch trì ph i h p v i phòng, ban chuyên môn c a huy n, y ban nhân dân các xã, th tr n tăng cư ng công tác thanh tra, giám sát u tư, qu n lý u th u m b o ch t lư ng thi công công trình úng theo h sơ thi t k d toán ư c duy t; kiên quy t x lý các vi ph m v ch t lư ng và ti n thi công công trình.
 11. y ban nhân dân các xã, th tr n ph i h p các ngành c a huy n tăng cư ng công tác qu n lý ki m tra các công trình ã và ang ư c u tư xây d ng trên a bàn xã, th tr n; không tình tr ng hư h ng, m t c p v t tư, thi t b x y ra, nh t là các công trình èn chi u sáng dân l p. B o qu n gìn gi các tuy n ư ng giao thông nông thôn - giao thông n i ng ã u tư trong th i gian qua. Ph c h i các c ng ch n t i các tuy n ư ng bê tông nh a nóng. Chương trình 4: Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong qu n lý, s d ng các công trình phúc l i công c ng Phòng Công Thương ti p t c tri n khai th c hi n Chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong qu n lý s d ng các công trình phúc l i công c ng. Chương trình 5: Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong khai thác và s d ng tài nguyên thiên nhiên Phòng Tài nguyên - Môi trư ng huy n ch trì cùng Thanh tra Xây d ng ti p t c tri n khai th c hi n Chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong khai thác và s d ng t ai, tài nguyên thiên nhiên. Tăng cư ng ki m tra, x lý các trư ng h p ư c giao t, cho thuê nhưng không s d ng úng m c ích, úng th i h n. Chương trình 6: Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong ào t o, qu n lý s d ng lao ng và th i gian lao ng trong khu v c nhà nư c Phòng N i v ti p t c tri n khai th c hi n Chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong ào t o, qu n lý s d ng lao ng trong khu v c nhà nư c. Chương trình 7: Ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m tiêu dùng c a nhân dân Phòng Văn hóa - Thông tin huy n tr c ti p tri n khai Chương trình Ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m tiêu dùng c a nhân dân. th c hi n th ng l i chương trình hành ng phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí giai o n 2006 - 2010, ngh y ban M t tr n T qu c huy n, các oàn th huy n Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c, v n ng oàn viên, h i viên và nhân dân tích c c th c hi n chương trình phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí v i nh ng hình th c c th , thi t th c; ng th i, Ny m nh phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa cơ s , th c hi n n p s ng văn minh trong vi c cư i, tang, l h i, v n ng nhân dân cùng th c hi n. Trư c tiên là Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i tr c ti p th c hi n và i u trong vi c phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. VI. T CH C TH C HI N: TH C HI N TH NG L I NHI M V KINH T XÃ H I NĂM 2009: - y ban M t tr n T qu c huy n, các oàn th huy n Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c, v n ng oàn viên, h i viên và nhân dân ph n u th c hi n th ng l i các nhi m v kinh t , văn hóa, xã h i c a a phương; gi i quy t nh ng v n b c xúc, nh ng yêu c u thi t y u c a c ng ng dân cư, c i thi n i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân.
 12. - Căn c K ho ch này c a y ban nhân dân huy n, các phòng, ban, các ơn v huy n, y ban nhân dân các xã - th tr n xây d ng k ho ch c th c a cơ quan, ơn v mình. - nh kỳ hàng quý, y ban nhân dân huy n s làm vi c v i Th trư ng các cơ quan, ơn v huy n, y ban nhân dân các xã - th tr n v nh ng v n c p bách phát sinh trong quá trình th c hi n K ho ch này. - Giao Phòng N i v huy n hư ng d n thang i m thi ua và hình th c khen thư ng năm 2009 các cơ quan, ơn v th c hi n t t n i dung K ho ch này. - Trư c ngày 31 tháng 10 năm 2009, các ơn v t ch c sơ k t, t ng k t th c hi n K ho ch và báo cáo (b ng văn b n) v cho y ban nhân dân huy n, có ánh giá m c hoàn thành c a ơn v mình. Giao Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n t ng h p và tham mưu cho y ban nhân dân huy n báo cáo v thành ph trư c ngày 15 tháng 11 năm 2009 theo quy nh./.
Đồng bộ tài khoản