Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 3 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 01/2009/Q -UBND Qu n 3, ngày 28 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH V I TÊN VĂN PHÒNG H I NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 THÀNH VĂN PHÒNG Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 32/2009/Q -UBND ngày 21 tháng 4 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v i tên Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n - huy n thành Văn phòng y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Văn b n s 379/HD-SNV ngày 14 tháng 4 năm 2009 c a S N i v thành ph H Chí Minh hư ng d n v m t s n i dung liên quan n th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng t i thành ph ; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 3 t i T trình s 206/TTr-PNV ngày 21 tháng 4 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay i tên Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 3 thành Văn phòng y ban nhân dân qu n 3. i u 2. Giao Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n 3 căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph và các thông tư hư ng d n c a các b , ngành có liên quan, xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a Văn phòng y ban nhân dân qu n 3 trình y ban nhân dân qu n 3 xem xét, phê duy t theo quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n 3, Trư ng Phòng N i v qu n 3, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan, Ch t ch y ban nhân dân 14 phư ng - qu n 3 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Ph m Ng c H u
Đồng bộ tài khoản