Quyết định số 01-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 01-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01-HĐBT về việc giao cho Tổng cục du lịch kiêm nhiệm vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh du lịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01-H BT Hà N i, ngày 03 tháng 01 năm 1983 QUY T NNH V VI C GIAO CHO T NG C C DU LNCH KIÊM NHI M V TR C TI P HO T NG KINH DOANH DU LNCH H I Đ NG B TRƯ NG Căn c Lu t t ch c H i ng b trư ng ngày 04-07-1981; Theo ngh c a t ng c c trư ng T ng c c Du l ch, QUY T NNH: i u 1.- Giao cho T ng c c Du l ch kiêm làm nhi m v tr c ti p ho t ng kinh doanh du l ch. i u 2.- Gi i th Công ty du l ch Vi t Nam. Giám c Công ty du l ch Vi t Nam có trách nhi m chuy n giao toàn b nhi m v , t ch c, cán b , nhân viên và cơ s v t ch t, k thu t cho T ng c c Du l ch qu n lý. i u 3.- T ng c c Du l ch ư c m tài kho n (k c tài kh an ngo i t ) t i Ngân hàng Ngo i thương và ư c vay v n (k c v n ngo i t ). Trong giao d ch qu c t , T ng c c Du l ch s d ng a ch i n tín VIETNAM- TOURISM – 54 Nguy n Du, Hà N i. i u 4.- B trư ng T ng thư ký H i ng b trư ng, T ng c c trư ng T ng c c Du l ch và th trư ng các ngành và a phương có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T.M. H I NG B TRƯ NG K.T. CH TNCH PHÓ CH TNCH T H u
Đồng bộ tài khoản