Quyết định số 01/QĐ-BCĐCNTT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
36
lượt xem
4
download

Quyết định số 01/QĐ-BCĐCNTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐCNTT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin do Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/QĐ-BCĐCNTT

  1. BAN CH O QU C GIA C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T V CÔNG NGH THÔNG TIN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 01/Q -BC CNTT Hà N i, ngày 29 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN CH O QU C GIA V CÔNG NGH THÔNG TIN TRƯ NG BAN CH O QU C GIA V CÔNG NGH THÔNG TIN Căn c Quy t nh s 343/Q -TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o qu c gia v công ngh thông tin; Xét ngh c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông, Cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch o qu c gia v công ngh thông tin, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Ch o qu c gia v công ngh thông tin. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các thành viên và Chánh Văn phòng Ban Ch o qu c gia v công ngh thông tin ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TRƯ NG BAN PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - BC CNTT c a cơ quan ng; - BC ng d ng CNTT-TT trong các cơ quan c a QH; Nguy n Thi n Nhân - Các thành viên Ban Ch o; - VPCP: V KGVX; - Lưu: VPBC (5b) QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN CH O QU C GIA V CÔNG NGH THÔNG TIN
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/Q -BC CNTT ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a Ban Ch o qu c gia v công ngh thông tin) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Ch o qu c gia v công ngh thông tin (sau ây g i t t là Ban Ch o) là cơ quan tham mưu cho Chính ph , Th tư ng Chính ph và giúp Th tư ng Chính ph ch o, i u ph i vi c t ch c tri n khai th c hi n các ch trương, gi i pháp l n c a ng và Chính ph v ng d ng và phát tri n công ngh thông tin Vi t Nam. i u 2. Ban Ch o s d ng tên giao d ch qu c t theo ti ng Anh là: The National Steering Committee on Information and Communication Technologies (vi t t t là NSCICT). Chương 2. T CH C VÀ HO T NG C A BAN CH O, TRÁCH NHI M C A CÁC THÀNH VIÊN BAN CH O i u 3. Nhi m v c a Ban Ch o Ban Ch o có các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i i u 3 Quy t nh s 343/Q -TTg ngày 02 tháng 04 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph , c th như sau: 1. Tham mưu cho Chính ph và Th tư ng Chính ph các ch trương và gi i pháp chi n lư c th c hi n vi c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin; 2. Giúp Th tư ng Chính ph ch o, i u ph i vi c tri n khai th c hi n chi n lư c, chương trình, k ho ch, án, d án tr ng i m, cơ ch chính sách v ng d ng và phát tri n công ngh thông tin t i các b , ngành, a phương; 3. H tr các b , ngành, a phương hư ng d n, ph bi n và t ch c th c hi n các ch trương, chính sách, chi n lư c, k ho ch c a Nhà nư c v ng d ng và phát tri n công ngh thông tin; 4. Ki m tra, ôn c, ánh giá k t qu th c hi n vi c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin t i các B , ngành, a phương và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 4. Thành ph n Ban Ch o và các cơ quan giúp vi c 1. Ban Ch o có Trư ng ban, các Phó Trư ng ban và các y viên theo quy nh t i i u 1 Quy t nh s 343/Q -TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . 2. Trư ng ban quy t nh công nh n các thành viên Ban Ch o theo ngh c a Th trư ng các cơ quan liên quan.
  3. 3. Ban Ch o có Văn phòng gúp vi c t t i B Thông tin và Truy n thông (sau ây g i t t là Văn phòng Ban Ch o). 4. Ban Ch o có h i ng tư v n, các nhóm nghiên c u chuyên ho c t công tác giúp vi c. i u 5. Nhi m v và quy n h n c a các thành viên Ban Ch o 1. Trư ng ban: a) Ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v toàn b ho t ng c a Ban Ch o; b) Lãnh o, i u hành m i ho t ng c a Ban Ch o; c) Phân công nhi m v c th cho t ng thành viên Ban Ch o; d) Tri u t p và ch trì các cu c h p nh kỳ và t xu t c a Ban Ch o; ) Ch o vi c x lý các ý ki n xu t, ki n ngh c a các thành viên Ban Ch o. 2. Phó Trư ng ban thư ng tr c - B trư ng B Thông tin và Truy n thông: a) Giúp Trư ng ban i u hành công tác chung c a Ban Ch o, ch u trách nhi m trư c Trư ng ban v các nhi m v ư c phân công ph trách; b) Thay m t Trư ng ban gi i quy t công vi c c a Ban Ch o khi ư c y quy n; c) T ch c tri n khai th c hi n chương trình công tác, k ho ch ho t ng c a Ban Ch o ã ư c thông qua; d) B nhi m, mi n nhi m lãnh o Văn phòng Ban Ch o. 3. Phó Trư ng ban – Phái viên c a Th tư ng Chính ph v công ngh thông tin: a) Giúp Trư ng ban i u hành công tác chung c a Ban Ch o, ch u trách nhi m trư c Trư ng ban v các nhi m v ư c phân công ph trách; b) Quy t nh v t ch c, thành ph n và ho t ng c a h i ng tư v n, các nhóm nghiên c u chuyên ho c t công tác; c) Tr c ti p ch o ho t ng c a h i ng tư v n, các nhóm nghiên c u chuyên ho c t công tác. 4. Các y viên: a) Nhi m v chung: - Ch u trách nhi m trư c Trư ng ban v vi c th c hi n các nhi m v ư c phân công;
  4. - Ch u trách nhi m trư c th trư ng cơ quan mình trong vi c th c hi n ch c năng là y viên Ban Ch o; - Tham d y các cu c h p c a Ban Ch o, chuNn b ý ki n b ng văn b n v các n i dung c a phiên h p; - Báo cáo k p th i công vi c và ý ki n gi i quy t c a Ban Ch o cho th trư ng cơ quan mình v các công vi c có liên quan n cơ quan; xu t, ki n ngh v i Ban Ch o các ch trương, gi i pháp chi n lư c v ng d ng và phát tri n công ngh thông tin; - Gi i thi u các thành viên tham gia H i ng tư v n, các nhóm nghiên c u chuyên ho c t công tác theo yêu c u công vi c c a Ban Ch o; - Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a Trư ng ban. b) Nhi m v c th : - y viên là i di n Lãnh o B K ho ch và u tư: + Tham mưu, xu t các ch trương, gi i pháp, cơ ch , chính sách v k ho ch và u tư cho ng d ng và phát tri n công ngh thông tin; + Ph i h p v i y viên là i di n Lãnh o B Thông tin và Truy n thông t ch c tri n khai các nhi m v c a Ban Ch o liên quan n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch qu c gia v ng d ng và phát tri n công ngh thông tin. - y viên là i di n, Lãnh o B Tài chính: Tham mưu, xu t các ch trương, gi i pháp, cơ ch , chính sách v tài chính, ngân sách nhà nư c cho ng d ng và phát tri n công ngh thông tin. - y viên là i di n Lãnh oB N iv : + Tham mưu, xu t các ch trương, gi i pháp v tuy n d ng, s d ng và chính sách ãi ng i v i cán b , công ch c ho t ng trong lĩnh v c công ngh thông tin trong các cơ quan nhà nư c; bi n pháp t ch c h th ng các cơ quan chuyên trách v công ngh thông tin trong cơ quan nhà nư c t trung ương t i a phương; + Giúp Trư ng ban ph i h p ho t ng gi a Ban Ch o qu c gia v công ngh thông tin v i Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph . - y viên là i di n Lãnh o B Giáo d c và ào t o: Tham mưu, xu t các ch trương, gi i pháp v giáo d c, ào t o và phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin - y viên là i di n Lãnh o B Thông tin và Truy n thông: + Tham mưu, xu t k ho ch và bi n pháp th c hi n các ch trương, gi i pháp v ng d ng và phát tri n công ngh thông tin;
  5. + Ph i h p v i các thành viên khác c a Ban Ch o trong vi c th c hi n các nhi m v c a Ban Ch o; + Tham mưu, xu t v i Trư ng ban v k ho ch ho t ng dài h n và hàng năm c a Ban Ch o; + Ch o vi c d th o các văn b n c a Trư ng ban; + Tr c ti p ch o ho t ng c a Văn phòng Ban Ch o. - y viên là i di n Lãnh o Văn phòng Chính ph : + Ph i h p v i y viên là i di n Lãnh o B Thông tin và Truy n thông t ch c, s p x p các ho t ng c a Ban Ch o và Trư ng ban phù h p v i ho t ng chung c a Chính ph ; + Tham gia xu t v i Trư ng ban v các cu c h p Ban Ch o và n i dung h p khi c n thi t. + Tham mưu cho Trư ng ban trong vi c th c hi n các nhi m v c a Ban Ch o. - y viên là i di n Lãnh o Văn phòng Trung ương ng: + Tham mưu, xu t các ý ki n liên quan n công tác ng d ng công ngh thông tin trong các cơ quan ng; + Giúp Trư ng ban ph i h p ho t ng gi a Ban Ch o qu c gia v công ngh thông tin v i Ban Ch o công ngh thông tin c a cơ quan ng, m b o ph i h p ng b gi a ho t ng ng d ng công ngh thông tin trong các cơ quan ng và Chính ph . - y viên là i di n Lãnh o Văn phòng Qu c h i: + Tham mưu, xu t các ý ki n liên quan n công tác ng d ng công ngh thông tin trong các cơ quan Qu c h i, H i ng nhân dân các c p; + Giúp Trư ng ban ph i h p ho t ng gi a Ban Ch o qu c gia v công ngh thông tin v i Ban Ch o ng d ng công ngh thông tin và truy n thông trong các cơ quan c a Qu c h i, m b o ph i h p ng b gi a ho t ng ng d ng công ngh thông tin trong các cơ quan Qu c h i và Chính ph . i u 6. Văn phòng Ban Ch o 1. Văn phòng Ban Ch o t t i B Thông tin và Truy n thông, có con d u riêng. Văn phòng Ban Ch o có các cán b kiêm nhi m, m t s cán b chuyên trách (huy ng t b máy c a V Công ngh thông tin và m t s ơn v khác thu c B Thông tin và Truy n thông) và m t s cán b h p ng (n u c n). 2. Phó Trư ng ban thư ng tr c – B trư ng B Thông tin và Truy n thông b nhi m Chánh Văn phòng Ban Ch o, b nhi m Phó Chánh Văn phòng theo ngh c a
  6. Chánh Văn phòng Ban Ch o, quy t nh nhân s làm vi c kiêm nhi m, chuyên trách và h p ng t i Văn phòng Ban Ch o. 3. Văn phòng Ban Ch o có ch c năng và nhi m v sau: a) T ng h p các báo cáo, tài li u và tri n khai ph c v các ho t ng c a Ban Ch o; ChuNn b n i dung các phiên h p, các văn b n ch o, i u hành c a Trư ng ban; b) Giúp Trư ng ban ôn c vi c th c hi n nh ng quy t nh, k t lu n t i các kỳ h p c a Ban Ch o; c) T ch c các cu c nghiên c u, i u tra, kh o sát, ánh giá, h i th o, h i ngh v ng d ng và phát tri n công ngh thông tin nh m ph c v cho ho t ng c a Ban Ch o; d) Ph i h p và h tr ho t ng c a h i ng tư v n, các nhóm nghiên c u chuyên ho c t công tác c a Ban Ch o; ) Ki n ngh lãnh o Ban Ch o ngh các b , ngành và a phương cung c p các thông tin c n thi t ph c v cho ho t ng c a Ban Ch o; e) Làm u m i t ch c các ho t ng h p tác qu c t c a Ban Ch o; g) Lưu gi h sơ tài li u liên quan n ho t ng c a Ban Ch o; h) Qu n lý con d u, tài kho n và kinh phí ho t ng c a Ban Ch o theo quy nh c a nhà nư c. i u 7. H i ng tư v n, các nhóm nghiên c u chuyên ho c t công tác 1. H i ng tư v n, các nhóm nghiên c u chuyên ho c t công tác ư c thành l p theo yêu c u công vi c c th . Thành viên h i ng tư v n, các nhóm nghiên c u chuyên ho c t công tác là các chuyên gia, nhà qu n lý ho c i di n c a các t ch c, doanh nghi p, hi p h i có liên quan n công ngh thông tin trong và ngoài nư c. Phó Trư ng ban – Phái viên c a Th tư ng Chính ph v công ngh thông tin quy t nh vi c thành l p h i ng tư v n, các nhóm nghiên c u chuyên ho c t công tác trên cơ s ngh c a các thành viên Ban Ch o và Chánh Văn phòng Ban Ch o. 2. H i ng tư v n, các nhóm nghiên c u chuyên ho c t công tác có nhi m v tham gia xu t ho c góp ý v các n i dung chuyên môn theo yêu c u c a Ban Ch o. Chương 3. PHƯƠNG TH C HO T NG C A BAN CH O i u 8. Nh ng nguyên t c chung
  7. 1. Ban Ch o làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch . Các thành viên th o lu n, óng góp ý ki n, Trư ng ban k t lu n. 2. Trư ng h p không tham d cu c h p, thành viên Ban Ch o y quy n cho m t cán b có trách nhi m h p thay và ph i ch u trách nhi m v ý ki n c a ngư i ư c y quy n. 3. Trư ng ban (ho c Phó Trư ng ban khi ư c y quy n) ký các văn b n, báo cáo c a Ban Ch o g i Chính ph , Th tư ng Chính ph và các cơ quan có liên quan. 4. Chánh Văn phòng Ban Ch o ký các thông báo, biên b n phiên h p c a Ban Ch o và các văn b n liên quan n t ch c, ho t ng c a Ban Ch o theo ch c năng và thNm quy n ư c giao. i u 9. Phương th c ho t ng c a Ban Ch o 1. Ban Ch o h p phiên toàn th ba tháng m t l n và h p b t thư ng khi c n thi t theo quy t nh c a Trư ng ban. 2. Ban Ch o có th m r ng thành ph n tham d phiên h p Ban Ch o là thành viên c a h i ng tư v n ho c i di n các cơ quan h u quan theo quy t nh c a Trư ng ban. 3. Ban Ch o ưu tiên s d ng phương th c th o lu n và trao i thông tin, g i tài li u qua m ng, h p qua m ng gi a các thành viên Ban Ch o, Văn phòng Ban Ch o và b ph n giúp vi c. i u 10. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o ư c d toán hàng năm, ư c c p vào ngân sách c a B Thông tin và Truy n thông, vi c thanh, quy t toán kinh phí th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. TRƯ NG BAN Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản