Quyết định số 01/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
5
download

Quyết định số 01/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Hóa chất trực thuộc Bộ Công thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 01/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P C C HÓA CH T TR C THU C B CÔNG THƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Hóa ch t ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Xét ngh c a B trư ng B Công thương, QUY T NNH i u 1. Thành l p C c Hóa ch t tr c thu c B Công thương giúp B trư ng B Công thương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ho t ng hóa ch t. i u 2. C c Hóa ch t có tư cách pháp nhân, con d u và tài kho n riêng, có tr s chính t i thành ph Hà N i và Văn phòng i di n t i thành ph H Chí Minh và thành ph à N ng. B trư ng B Công thương quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Hóa ch t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
  2. - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c Hóa ch t, B Công thương; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản