Quyết định số 01/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 01/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/QĐ-TTG về việc điều chỉnh, mở rộng diện tích Vườn quốc gia Bạch Mã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 01/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH, M R NG DI N TÍCH VƯ N QU C GIA B CH MÃ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t b o v và phát tri n r ng ngày 14 tháng 12 năm 2004; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i Công văn s 3426/BNN- KL ngày 13 tháng 12 năm 2007, QUY T NNH i u 1. i u ch nh quy ho ch, m r ng di n tích Vư n qu c gia B ch Mã thu c h th ng các khu r ng c d ng c a Vi t Nam, n m trên a bàn hành chính c a t nh Th a Thiên Hu và t nh Qu ng Nam, g m các n i dung sau: 1. T ng di n tích t nhiên c a Vư n qu c gia sau khi i u ch nh quy ho ch m r ng là: 37.487 ha, trong ó: - Trên a bàn t nh Th a Thiên Hu là 34.380 ha. - Trên a bàn t nh Qu ng Nam là: 3.107 ha. Di n tích Vư n ư c chia thành 42 ti u khu, trong ó ph n m r ng có 17 ti u khu, bao g m 3 ti u khu thu c r ng phòng h Lâm trư ng Phú L c, 11 ti u khu thu c r ng phòng h Lâm trư ng Nam ông, t nh Th a Thiên Hu và 3 ti u khu thu c r ng phòng h huy n ông Giang, t nh Qu ng Nam. - Phía B c: b t u nh 897 khu v c ông Tru i theo ranh gi i kho nh 32B và kho nh 33 thu c ti u khu 222 qua các nh 654, 326, 312 chia c t sư n núi nhìn ra bi n ông n nh 494. - Phía ông B c: T nh 494 qua nh 769, d c theo su i xu ng vòng theo chân i Hòa Bình vào ngã ba su i Th y i n, qua khe á D ng và theo ng núi L c Trì n m Hương ( nh 801). - Phía ông và ông Nam: M t ph n là ranh gi i c a hai t nh Th a Thiên Hu và thành ph à N ng ch y t m Hương n Núi Mang ( nh 1712), t núi Mang n i qua nh 1190, chia c t sư n núi phía ông Nam n nh 581 ( a bàn t nh Qu ng Nam).
  2. - Phía Nam: B t u t nh 581 theo dông qua các nh 601, 776, 782 n Núi Bol Dol ( nh 1084) và theo ranh gi i t nh Qu ng Nam và Th a Thiên Hu n núi Abram. 2. V trí a lý: T a a lý c a Vư n sau khi m r ng: - T 15059'28" n 16016'02" vĩ b c - T 107037'22" n 107054'58" kinh ông. 3. Di n tích các phân khu ch c năng: a) Di n tích vùng lõi: 37.487 ha, trong ó: - Phân khu b o v nghiêm ng t: 12.064,8 ha. - Phân khu khu ph c h i sinh thái: 20.234,0 ha. - Phân khu d ch v hành chính: 5.188,2 ha. b) Di n tích vùng m: Vùng m c a Vư n qu c gia B ch Mã sau khi m r ng có di n tích là 58.676 ha, bao g m 11 xã, th tr n thu c các huy n: Phú L c, g m các xã: (Xuân L c, L c Hòa, L c i n, L c Trì, th tr n Phú L c) và huy n Nam ông g m các xã: (Thư ng Long, Thư ng Nh t, Thư ng L , Hương Phú, Hương L c, th tr n Khe Tre) c a t nh Th a Thiên Hu ; huy n ông Giang thu c 4 xã là: (xã Tư, A-tinh, Sông Côn, Ta Lu) c a t nh Qu ng Nam. 4. M c tiêu nhi m v c a Vư n qu c gia B ch Mã. - B o v tài nguyên, các giá tr khoa h c i v i h ng v t, th c v t i n hình và h sinh thái giao thoa gi a hai lu ng khí h u mi n B c và mi n Nam và phân b theo ai cao t th p n 1700m so v i m t bi n: b o t n các loài ng v t c h u và quý hi m như: gà Lôi lam mào tr ng, Trĩ Sao, Vo c ngũ s c, H , Sao La, Mang L n, … và các loài th c v t c h u và quý hi m như Côm B ch Mã, Tùng B ch Mã, Tr m hương, Tr c, CNm Lai, Ki n Ki n, … - Duy trì ch c năng phòng h u ngu n c a các lưu v c sông Tru i, sông T Tr ch (thư ng ngu n sông Hương), sông Cu ê, sông Côn, sông Vàng, … góp ph n gi m thi u thiên tai lũ l t, h n hán, n nh i s ng và s n xu t c a nhân dân trong khu v c. - Th c hi n t t chính sách v d ch v môi trư ng, t ch c nghiên c u và ph c v nghiên c u b o t n và giáo d c nâng cao nh n th c b o t n. - Xây d ng và phát tri n cơ s h t ng ph c v cho công tác qu n lý b o t n k t h p phát tri n du l ch sinh thái, phát tri n c ng ng góp ph n c i thi n i u ki n cơ s h
  3. t ng nông thôn và nâng cao ch t lư ng cu c s ng cho c ng ng dân cư vùng m nh m b o m m c tiêu phát tri n b n v ng trong khu v c. i u 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có nhi m v qu n lý Vư n qu c gia B ch Mã theo quy nh t i Quy t nh 186/2006/Q -TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch qu n lý r ng. Ch o l p D án u tư xây d ng và phát tri n Vư n qu c gia B ch Mã m r ng, D án u tư xây d ng vùng m c a Vư n qu c gia B ch Mã m r ng và D án phát tri n du l ch sinh thái c a Vư n qu c gia B ch Mã m r ng, trình c p có thNm quy n phê duy t và ch o th c hi n các d án theo úng quy nh hi n hành c a nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. B trư ng các B , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, N i v , Khoa h c và Công ngh , Văn hóa – Th thao và Du l ch, Th trư ng các cơ quan liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Th a Thiên Hu và Qu ng Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Hoàng Trung H i
Đồng bộ tài khoản