Quyết định số 01/QĐDC-CB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 01/QĐDC-CB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/QĐDC-CB về việc đính chính trang 135 công báo số 21 + 22 ngày 31 tháng 7 năm 2006 do Trung tâm Công báo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/QĐDC-CB

  1. VĂN PHÒNG H ND VÀ UBND C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM TRUNG TÂM CÔNG BÁO c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 01/Q C-CB Thành ph H Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH ÍNH CHÍNH V TRANG 135 CÔNG BÁO S 21 + 22 NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2006 Do sơ su t trong khâu biên t p, Công báo s 21 + 22 ngày 31 tháng 7 năm 2006, ăng n i dung Quy t nh s 104/2006/Q -UBND ngày 14 tháng 07 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành b ơn giá xây d ng cơ b n khu v c thành ph H Chí Minh; T i trang 135, không ghi câu: “Xem ti p Công báo s 26” Nay, Trung tâm Công báo thành ph xin b sung câu “Xem ti p Công báo s 26” t i ph n cu i trang 135 Công báo s 21 + 22 ngày 31 tháng 07 năm 2006. GIÁM C Nơi nh n: - Như trên; - VPH -UB: CVP; - Lưu VT (TTCB). Tr n Ng c Nga
Đồng bộ tài khoản