Quyết định số 02/1998/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/1998/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/1998/QĐ-UB về việc đổi tên Phòng Xây dựng-đô thị quận, huyện thành Phòng Quản lý đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/1998/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02/1998/Q -UB Hà N i, ngày 10 tháng 04 năm 1998 QUY T NNH "V VI C I TÊN PHÒNG XÂY D NG- Ô THN QU N, HUY N THÀNH PHÒNG QU N LÝ Ô THN" Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Thông tư s 1102/LB-TT ngày 25 tháng 12 năm 1996 c a Liên B Xây d ng - Ban t ch c cán b Chính ph v vi c hư ng d n nhi m v , quy n h n và cơ c u c a cơ quan chuyên môn giúp UBND a phương qu n lý Nhà nư c v ngành Xây d ng; Căn c quy t nh s 1130/Q -UB ngày 22 tháng 3 năm 1997 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành qui ch th m nh, xét duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình xây d ng t i Hà N i; Căn c quy t nh s 2863/Q -UB ngày 28 tháng 7 năm 1997 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành qui nh c p phép xây d ng các công trình trong a bàn Thành ph ; Xét ngh c a Trư ng ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông công chính và Ki n trúc sư trư ng Thành ph , QUY T NNH i u I: i tên Phòng Xây d ng - ô th các qu n, huy n thành Phòng Qu n lý ô th . Phòng Qu n lý ô th các qu n, huy n là cơ quan chuyên môn tr c thu c UBND qu n, huy n và ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a S Xây d ng, S Giao thông công chính, Ki n trúc sư trư ng Thành ph . Phòng Qu n lý ô th các qu n, huy n có nhi m v : 1. Căn c phương hư ng nhi m v phát tri n kinh t , xã h i c a Thành ph , c a qu n, huy n, hư ng d n c a S Xây d ng, S Giao thông công chính, Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Phòng Qu n lý ô th ch u trách nhi m ch trì và ph i h p v i Phòng K ho ch - u tư xây d ng k ho ch dài h n, ng n h n v u tư xây d ng, phát tri n và s a ch a nhà , qui ho ch và xây d ng các công trình phúc l i công c ng, công trình k thu t h t ng trình UBND qu n, huy n phê duy t và tr ên khai k ho ch ã ư c duy t. 2- Hư ng d n các t ch c và nhân dân th c hi n các văn b n pháp qui c a Nhà nư c, c a UBND thành ph v qu n lý qui ho ch, qu n lý xây d ng, qu n lý giao thông, ô
  2. th . T ng h p và ki n ngh v i UBND qu n, huy n, UBND thành ph b sung các chính sách, th l , qui nh cho phù h p v i tình hình th c ti n. 3- Giúp UBND qu n, huy n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v xây d ng và giao thông, ô th trên a bàn bao g m: - Ki m tra vi c th c hi n các qui nh v qu n lý và s d ng các công trình công c ng, công trình k thu t h t ng a phương. - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng, chuyên môn, các phòng, ban có liên quan c a qu n, huy n gi gin tr t t xây d ng ô th . - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c thanh tra, ki m tra nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn qu n, huy n. - Phát hi n và xu t bi n pháp x lý nh ng công trình xây d ng giao thông ô th hư h ng (như: i n, nư c, c ng rãnh, vư n hoa, cây xanh, hè ư ng...) v i UBND qu n, huy n và các S chuyên ngành. - T ch c ki m tra các ho t ng s n xu t - kinh doanh v n chuy n v t li u xây d ng trên a bàn nh m m b o tr t t an toàn và v sinh môi trư ng trong qúa trình xây d ng. - Qu n lý h sơ hoàn công công trình do qu n, huy n u tư xây d ng. 4- Hư ng d n các ch u tư thu c qu n, huy n l p d án xây d ng, c i t o, s a ch a các công trình do qu n, huy n qu n lý theo phân c p. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n trình t , th t c u tư và xây d ng theo úng qui nh c a Nhà nư c và UBND thành ph . 5- T ch c th c hi n c p gi y phép xây d ng theo qui nh c a UBND thành ph . 6- T ch c thNm nh thi t k k thu t, t ng d toán các công trình s d ng v n Nhà nư c do UBND qu n, huy n quy t nh u tư trình UBND qu n, huy n phê duy t theo phân c p. T ch c thNm nh, thi t k k thu t các công trình xây d ng không s d ng v n Nhà nư c trên a bàn qu n, huy n có m c tiêu s n xu t kinh doanh v i m c v n theo qui nh trình UBND qu n, huy n phê duy t. 7- Ph i h p v i Phòng K ho ch qu n, huy n hư ng d n, ki m tra, ôn c các ch u tư trên a bàn th c h ên u th u, ch n th u theo úng qui ch u th u c a Nhà nư c và qui nh c a UBND thành ph Cùng v i Phòng, Ban có liên quan giúp Ch t ch UBND qu n, huy n (v i tư cách là Ch nhi m i u hành d án th c hi n nhi m v c a ch âù tư) t ch c l a ch n nhà th u theo qui nh i v i các d án u tư xây d ng do Ch t ch UBND qu n, huy n quy t nh u tư.
  3. Tham gia H i ng n bù và gi i t a m t b ng các d án u tư và xây d ng trên a bàn. Ph i h p v i các Phòng, Ban có liên quan giúp UBND qu n, huy n t ch c thNm nh i v i các d án u tư xây d ng trên a bàn có t ng m c chi phí n bù t 500 tri u ng tr xu ng mà không thu c quy n Thành ph quy t nh u tư. 8- Hư ng d n, ki m tra h sơ xin thành l p các doanh nghi p, các t ch c kinh t ngoài qu c doanh thu c ngành xây d ng, giao thông, ô th trình UBND qu n, huy n c p gi y phép ho c xác nh n UBND thành ph c p gi y phép thành l p theo qui nh. - Hư ng d n, ki m tra và xác nh n h sơ xin c p ch ng ch hành ngh xây d ng, tư v n xây d ng, kh o sát, thi t k , s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng, v n t i thô sơ, cơ gi i c a các t ch c kinh t ngoài qu c doanh chuy n S qu n lý chuyên ngành c p ch ng ch hành ngh theo qui nh, làm th t c c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh v t li u xây d ng. - Qu n lý và ki m tra tư cách hành ngh xây d ng, tư v n xây d ng, kh o sát, thi t k , khai thác s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng, v n t i thô sơ, cơ gi i c a các thành ph n kinh t ho t ng trên a bàn theo qui nh c a Nhà nư c và c a Thành ph . 9- Giúp UBND qu n, huy n v lĩnh v c chuyên môn trong vi c x lý khi u ki n do xây d ng công trình gây lún, n t, hư h ng các công trình lân c n. 10- T ch c l p các báo cáo th ng kê nh kỳ cho UBND qu n, huy n, S chuyên ngành, t ch c sơ k t, t ng k t công tác ngành hàng năm. i u II: Phòng Qu n lý ô th qu n, huy n ư c s d ng con d u riêng theo qui nh c a Nhà nư c. i u III: t ch c b máy c a Phòng Qu n lý - ô th g m 1 Trư ng phòng, 1 Phó phòng và m t s chuyên viên, cán s . Biên ch c a Phòng ư c s d ng t 10 n 12 ngư i ( qu n), t 8 n 10 ngư i ( huy n) i u IV: Quy t nh này thay th quy t nh s 4587/Q -UB ngày 25 tháng 11 năm 1997 c a UBND thành ph Hà N i và có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u V: Chánh Văn phòng UBND thành ph , Trư ng ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông công chính, Ki n trúc sư trư ng Thành ph và Ch t ch UBND các qu n, huy n thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ - Như i u V - Lưu N I K/T CH T CH PHÓ CH T CH
  4. Đ Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản