Quyết định số 02/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 02/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2000/QĐ-UB về việc phê duyệt Qui hoạch chi tiết Khu đô thị mới Yên Hoà quận Cầu Giấy, Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02/2000/Q -UB Hà N i, ngày 10 tháng 01 năm 2000 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUI HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I YÊN HOÀ QU N C U GI Y, HÀ N I, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2000; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Theo ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 740/TT-KTST ngày 30/11/1999; QUY T NNH i u 1: Phê duy t quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Yên Hoà, qu n C u Gi y, Hà N i, t l 1/500, do Công ty Tư v n Ki n trúc ô th Hà N i thi t l p tháng 5/1999 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ranh gi i và quy mô l p quy ho ch chi ti t: 1.1 V trí: Khu ô th m i Yên Hoà, thu c phư ng Yên Hoà, qu n C u Gi y, n m phía Tây Nam thành ph Hà N i. 1.2 Ranh gi i l p quy ho ch chi ti t: + Phía B c và ông B c giáp sông Tô L ch. + Phía Nam và Tây Nam giáp ư ng hi n có. + Phía ông và ông Nam giáp khu ô th m i Trung Yên. + Phía Tây và Tây B c giáp khu dân cư phư ng Yên Hoà - qu n C u Gi y. 1.3 Quy mô:
  2. Ph m vi l p quy ho ch chi ti t là 39,9024 ha ( ư c xác nh theo B n ch gi i ư ng do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p ư c Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch p thu n ngày 27/12/1997). 2. N i dung quy ho ch chi ti t: 2.1 M c tiêu: - C th hoá m t khu v c trong quy ho ch chi ti t qu n C u Gi y, xác l p quy ho ch n nh, lâu dài cho khu dân cư và cơ quan hi n có, nh m c i t o b m t ô th cho phù h p v i quy ho ch c a Thành ph , khu v c và Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - Xác nh ch c năng c a t ng ô t trong khu v c quy ho ch khai thác phát tri n ô th , ng th i gi i quy t ư c yêu c u dãn dân gi i phóng m t b ng. - Làm cơ s l p d án u tư, th c hi n u tư ng b các công trình ki n trúc trong khu v c i ôi v i gi i quy t các nhu c u k thu t h t ng thành ph như giao thông, c p i n, c p nư c, thoát nư c và v sinh môi trư ng.... Trong ó ưu tiên khai thác các vùng t chưa s d ng, ng th i huy ng các ngu n v n tham gia xây d ng khu ô th m i. - T o ra ư c m t khu ô th m i hoàn ch nh, ng b , áp ng ư c yêu c u v ki n trúc và k thu t, thu n ti n cho dân cư. - Làm cơ s qu n lý xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. 2.2 Quy mô dân s : * T ng dân s tính toán (d ki n): 10.000 ngư i Trong ó dân cư hi n có là: 2.250 ngư i 2.3 Các ch tiêu quy ho ch t ư c: * T ng di n tích t trong ph m vi nghiên c u: 30,9024 ha (100%) Trong ó: - t ư ng thành ph và khu v c: 4,0715 ha (10,20%) - ât cơ quan, văn phòng : 2,9125 ha (7,30%) - t công c ng khu : 2,4141 ha (6,05%) - Tuy n mương n i d ki n : 0,9555 ha (2,39%) - t ơn v : 29,5488 ha (74,05%) CH TIÊU S D NG T ƠN VN
  3. Di n tích T l Ch tiêu TT H ng m c Ghi chú (ha) (%) (m2/ngư i) 1 Công trình thương m i, 1,2497 4,23 1,2497 hành chính, y t , văn hoá 2 Nhà tr , m u giáo 0-,7887 2,67 0,7887 3 Trư ng ti u h c, THCS 1,3233 4,48 1,3233 4 Cây xanh, TDTT 2,1887 7,400 2,1887 Ch tính cây xanh t p trung 5 t ư ng ơn v 4,2447 14,37 4,2447 6 t nhà 19,7537 66,85 19,7537 Tính cho c t cũ ã XD 7 T ng c ng 29,5488 100 29,5488 t nhà g m: t xây d ng nhà , sân vư n quanh nhà, bãi xe nhóm nhà , l i i vào nhà và vư n nhóm nhà . Tính cho 19,7537 ha (100%) t v i t l sau: + t cũ t ch nh trang theo quy ho ch: 6,2413 ha (31,60%) + t xây d ng nhà cao tâng (>9 t ng): 2,4188 ha (12,24%) + t xây d ng nhà chung cư 5 t ng: 2,0536 ha (10,40%) + t xây d ng nhà chung cư cao 5 t ng: 2,9315 ha (14,84%) + t xây d ng nhà k t h p d ch v 5 t ng: 1,1462 ha (5,80%) + t xây d ng bi t th 2-3 t ng: 1,9225 ha (9,73%) + t xây d ng nhà li n k 3 tâng: 3,0398 ha (15,39%) *M t xây d ng trung bình t : 44,51% * H s s d ng t : 1,66 * T ng cao trung bình t : 3,74 * T ng di n tích sàn nhà xây d ng m i: 223.091m2 3. B c c quy ho ch ki n trúc:
  4. Trên toàn b khu ô th m i t ch c h th ng giao thông linh ho t, k t h p các i m xây d ng công trình công c ng như nhà tr , trư ng h c... theo mô hình tuy n i m... t o ra "Lõi xanh" thoáng, t ng cao khu v c ư c thi t k th p d n vào gi a, khu v c này ch y u là các công trình công c ng c a khu nhà ; nhà tr , trư ng h c, trung tâm d ch v thương m i, cây xanh..., các công trình cao t ng ư c b trí t i các i m nút giao thông và d c các tuy n ư ng c p thành ph và khu v c t o i m nh n cho các tuy n giao thông cũng như cho khu ô th . Trên t ng lô t ư c nghiên c u s p x p các công trình cao, th p t ng k t h p v i nhau m t cách hài hoà, t o nên m t không gian quy ho ch a d ng, môi trư ng, ch t lư ng s ng cao. 4. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: H th ng h t ng k thu t cho khu ô th m i Yên Hoà ư c thi t k trên nguyên t c phù h p v i quy ho ch h th ng h t ng k thu t c a quy ho ch chi ti t qu n C u Gi y và Quy ho ch chi ti t t l 1/2000 c a khu ô th m i Yên Hoà ã ư c phê duy t. 4.1 ChuNn b k thu t: Thi t k san n n theo phương pháp ng m c thi t k , chênh l ch Dh = 0,1m d c v các tuy n ư ng bao quanh các ô t. Cao p n n trung bình cho toàn khu v c d ki n HTK = 6,70m. T ng kh i lư ng san p n n là 450.830m3 4.2 Giao thông: Các tuy n ư ng ư c phân c p như sau: * ư ng chính Thành ph : - Tuy n ư ng có m t c t ngang r ng 40m giáp phía Tây Nam khu ô th là tuy n ư ng n i t ư ng 6 ra ư ng 32. Quy mô m t c t ngang g m 2 d i xe, m i d i r ng 11,25m (cho 3 làn xe, chi u r ng m i làn xe 3,75m); d i phân cách trung tâm r ng 3,0m, v a hè hai bên, m i bên r ng 7,25m. - Tuy n ư ng có m t c t ngang r ng 30m giáp phía ông khu ô th n i tuy n ư ng 40m qua sông Tô L ch và ư ng Láng. Quy mô m t c t ngang g m lòng ư ng r ng 15m, v a hè hai bên, mõi bên r ng 7,5m. * ư ng c p khu v c (có m t c t ngang r ng 22m bao g m m t lòng ư ng r ng 15m, hai v a hè hai bên r ng 3,5m. - Tuy n c t ngang khu ô th n i v i khu ô th Trung Yên. - Tuy n ch y d c phía Tây khu ô th n i ư ng 40m v i ư ng 17m ch y d c sông Tô L ch. * ư ng n i b ơn v : có m t c t ngang r ng t 13,5 n 17m có v a hè m i bên r ng t 3,0m n 4,75m, lòng ư ng r ng 7,5m. Ngoài ra còn có các m ng ư ng 10,5m có v a hè m i bên r ng 2,5m, lòng ư ng r ng 5,5m là ư ng các nhóm nhà và b trí các công trình h t ng k thu t.
  5. - Các nhóm nhà , các công trình cơ quan, công c ng... u ư c b trí bãi xe. Di n tích bãi xe d ki n: 8.000m2 - T ng chi u dài các tuy n ư ng: 4.680m - T ng di n tích ư ng: 92.717m2 -M t ư ng (g m c các tuy n ư ng nhánh): 12 km/km2 4.3 Thoát nư c: + Thoát nư c mưa c a khu ô th m i Yên Hoà ư c thoát ch y u ra sông Tô L ch theo 3 tuy n c ng chính có ư ng kính D800 ¸D2000 mm b trí trên các tr c giao thông chính c a khu v c, m t ph n thoát ra sông Nhu t i khu v c M Trì. + Thoát nư c bNn: D ki n xây d ng tuy n c ng thoát nư c bNn chính D600mm cho c khu xây d ng m i Yên Hoà và Trung Yên. B trí trên tr c ư ng 30m i gi a khu Yên Hoà và Trung Yên. Sau ó s d ng tr m bơm công su t 7000m3/ngày phía Nam Ny theo tr c c ng D400 mm lên hư ng Tây B c ra tr m x lý Phú ô có 3 công su t 60.000m /ngày. Thoát nư c bNn cho khu xây d ng Yên Hoà ư c phân b theo các nhánh ư ng c ng có D300 ¸ D400 mm trên các ư ng n i b thoát và ư ng c ng chính D600 mm c a khu v c nói trên. + X lý rác th i: - i v i khu v c xây d ng nhà cao t ng ph i thi t k , xây d ng h th ng rác th i t các t ng xu ng thùng ch a rác cho t ng ơn nguyên, xe thu gom rác s v n chuy n tr c ti p t các thùng ch a rác này. - i v i khu v c xây d ng nhà th p t ng: hàng ngày có xe thu gom v n chuy n rác th i theo gi quy nh. - i v i các công trình và khu v c công c ng ph i b trí, l p t thùng rác có n p y kín. 4.4 C p nư c: Ngu n nư c c p cho khu ô th m i Yên Hoà ư c l y t ư ng truy n d n 600 n m trên tr c ư ng 22m c t ngang khu ô th , t nhà máy nư c Mai D ch và tuy n f315 s ư c xây d ng trên ư ng quy ho ch giáp phía Nam ô t. Các công trình ư c c p nư c t các ư ng ng phân ph i ư c phân b toàn b trên các m ng ư ng n i b . Các công trinh cao t 5 t ng tr xu ng ư c c p tr c ti p t ư ng ng phân ph i. Công trình trên 5 t ng s ư c c p qua h th ng b ch a và tr m bơm c c b . 4.5 C p i n - Thông tin bưu i n: * C p i n: Ngu n c p i n cho khu v c t tr m 110/22KV Thanh Xuân (2 máy ´ 40MVA) theo tuy n ư ng cáp tr c 22KV-2CB-185mm2 s ư c xây d ng c p cho khu v c ( nh hư ng phù h p v i quy ho ch chi ti t qu n C u Gi y).
  6. Trong n i b khu Yên Hoà s xây d ng 10 tr m h th 22.0,4KV v i t ng dung lư ng 7284KVA. * Thông tin bưu i n: D ki n xây d ng m t t ng ài Trung Hoà công su t 5000 s cho khu v c t phía Tây Nam cách khu nhà Yên Hoà kho ng 200m. Trong n i b d ki n t 11 t cáp thông tin phân b u trong khu v c và ư c b trí vào trung tâm khu nhà. i u 2: Giao Ki n trúc sư trư ng Thành ph ki m tra, xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch ư c duy t th c hi n, qu n lý; ban hành i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch; t ch c công b quy ho ch chi ti t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t th c hi n. - Ch t ch UBND qu n C u Gi y ch u trách nhi m ki m tra, qu n lý, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, a chính- Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Tài chính-V t giá, Ch t ch U ban nhân dân Qu n C u Gi y, Ch t ch U ban nhân dân phư ng Yên Hoà; Giám c Công ty Xây d ng Dân d ng Hà n i; Giám c, th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản