Quyết định số 02/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 02/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 02/2001/qđ-ttg', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2001/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2001/QĐ-TTg Hà N i, ngày 02 tháng 1 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 02/2001/QĐ-TTG NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2001 V CHÍNH SÁCH H TR Đ U TƯ T QU H TR PHÁT TRI N Đ I V I CÁC D ÁN S N XU T, CH BI N HÀNG XU T KH U VÀ CÁC D ÁN S N XU T NÔNG NGHI P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 08/2000/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2000 c a Chính ph và Ngh quy t s 09/2000/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2000 c a Chính ph v m t s ch trương và chính sách v chuy n d ch cơ c u kinh t và tiêu th s n ph m nông nghi p; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Các d án sau đây (không phân bi t đ a bàn đ u tư) đư c vay v n tín d ng đ u tư t Qu h tr phát tri n : - D án s n xu t, ch bi n hàng xu t kh u; - Các d án s n xu t nông nghi p như cây lâu năm, chăn nuôi gia súc l n, th y s n, s n xu t mu i và phát tri n công nghi p ch bi n. Đi u 2. V m c v n vay 1. Đ i v i d án nhóm A, th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph . 2. Đ i v i d án khác, Qu h tr phát tri n xem xét hi u qu và kh năng tr n c a d án đ quy t đ nh m c cho vay nhưng t i đa không đư c quá 90% t ng s v n đ u tư c a d án. Đi u 3. Đ i v i các d án nêu t i Đi u 1 Quy t đ nh này, Qu h tr đ u tư phát tri n th c hi n b o lãnh đ n 100% kho n vay t các t ch c tín d ng ho t đ ng h p pháp t i Vi t Nam.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 4. Ch đ u tư đư c dùng tài s n hình thành t v n vay đ b o đ m ti n vay ho c b o đ m cho b o lãnh. Khi chưa tr h t n , ch đ u tư không đư c chuy n như ng, bán, cho, t ng, th ch p, c m c ho c b o đ m cho b o lãnh đ vay nơi khác. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng d án nêu t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này đã vay v n c a Qu h tr phát tri n ho c đư c Qu b o lãnh trư c ngày Quy t đ nh này có hi u l c cũng đư c th c hi n vi c cho vay đ u tư theo Quy t đ nh này. Các n i dung khác không quy đ nh trong Quy t đ nh này, th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph và các quy đ nh hi n hành v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i đ ng qu n lý Qũy h tr phát tri n và T ng Giám đ c Qũy h tr phát tri n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản