Quyết định số 02/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 02/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2002/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và thực hiện dự án "Xây dựng năng lực tổ chức ngành Giống lâm nghiệp" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2002/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 07 tháng 1 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 02/2002/Q -BNN, NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ TH C HI N D ÁN "XÂY D NG NĂNG L C T CH C NGÀNH GI NG LÂM NGHI P" B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c vào văn ki n D án ư c ký k t gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam và Chính Ph Vương qu c an M ch; Căn c Quy t nh s 3041/Q / BNN-TCCB ngày 10 tháng 8 năm 1999 c a B Nông nghi p và PTNT v vi c thành l p Ban i u hành D án; Căn c Quy t nh s 5169 Q /BNN-TCCB ngày 29 tháng 10 năm 2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p Ban qu n lý D án " Xây d ng năng l c t ch c ngành Gi ng lâm nghi p"; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Giám c D án " Xây d ng năng l c t ch c ngành Gi ng lâm nghi p"; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và th c hi n D án "Xây d ng năng l c t ch c ngành Gi ng lâm nghi p". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, m i quy nh trư c ây trái v i quy ch này u bãi b . i u 3: Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Giám c D án "Xây d ng năng l c t ch c ngành Gi ng lâm nghi p", th trư ng các cơ quan liên quan và các thành viên tham gia D án ch u nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n Văn ng ( ã ký)
  2. QUY CH T CH C VÀ TH C HI N D ÁN XÂY D NG NĂNG L C T CH C NGÀNH GI NG LÂM NGHI P Ban hành theo Quy t nh s : 02/2002/Q /BNN-TCCB ngày tháng 01 năm 2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Quy ch này quy nh các nguyên t c chung và các i u kho n chi ti t v vi c t ch c và th c hi n D án" Xây d ng năng l c t ch c ngành gi ng lâm nghi p" là m t ph n c a Chương trình "H tr cho vi c xây d ng năng l c t ch c c a ngành gi ng lâm nghi p qu c gia vùng ông Dương" do Chính ph Vương qu c an m ch (thông qua t ch c DANIDA - T ch c phát tri n Qu c t c a an M ch) tài tr , ư c Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam phê duy t t i Quy t nh s : 1116/CP-QHQT ngày 18/9/1998 và ư c i di n Chính ph hai nư c ký văn b n Hi p nh ngày 24/9/1998. i u 2: M i ho t ng và m i quan h gi a Ban i u hành d án, Ban qu n lý d án và b ph n th c hi n d án t i các Xí nghi p gi ng lâm nghi p thu c Công ty ph i tuân th ch t ch theo Hi p nh d án, các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam và các quy nh t i quy ch này. Chương 2: T CH C C A D ÁN i u 3: Cơ c u t ch c c a D án: T ch c c a D án " Xây d ng năng l c t ch c ngành gi ng lâm nghi p" bao g m: - Ban i u hành d án - Ban qu n lý d án - B ph n th c hi n D án A/ BAN I U HÀNH D ÁN 1/ Thành ph n: Ban i u hành d án : Trư ng Ban i u hành d án là 1 lãnh o C c Phát tri n Lâm nghi p và các u viên c a Ban i u hành bao g m : i di n: V H p tác qu c t , V Tài chính K toán, V K ho ch và Qui ho ch, V Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ( B K ho ch và u tư ), V Tài chính i
  3. ngo i ( B Tài chính ) và Giám c Công ty gi ng lâm nghi p Trung ương là Giám c d án và Trư ng phòng k thu t Công ty gi ng lâm nghi p Trung ương là i u ph i viên d án. 2/ Ch c năng, nhi m v c a Ban i u hành d án a/ Ch o và tri n khai th c hi n d án theo n i dung ã phê duy t. b/ Xây d ng k ho ch ho t ng cho toàn kỳ, hàng năm và trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. c/ T ch c theo dõi, ch o và i u ph i các ho t ng d án t hi u qu theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và theo Hi p nh ã ký k t gi a hai Chính ph . d/ Hư ng d n, ki m tra các ơn v th c hi n d án và Ban qu n lý d án trong quá trình xây d ng và tri n khai k ho ch hàng năm. / T p trung ch y u vào nh ng v n liên quan n chi n lư c, chính sách c a Nhà nư c trong lĩnh v c phát tri n gi ng lâm nghi p, duy trì và c ng c m i quan h h p tác ch t ch gi a các cơ quan và các thành viên trong d án cũng như các t ch c khác có liên quan. e/ Gi i quy t và kh c ph c nh ng khó khăn trong quá trình th c hi n d án. g/ Ph i h p cùng v i nhà tài tr ưa ra các i u ch nh c n thi t cho d án mb o d án ho t ng có hi u qu . 3/ Nhi m v c th c a các thành viên Ban i u hành d án a/ M t lãnh o C c phát tri n lâm nghi p ( Trư ng Ban ): Ch u trách nhi m ch o, hư ng d n vi c thi t l p và tri n khai các ho t ng c a m ng lư i s n xu t và cung ng gi ng, xây d ng các mô hình b o t n ngu n gen trên các vùng lâm nghi p tr ng i m, d án có th ph c v thi t th c cho chương trình tr ng m i 5 tri u ha r ng. b/ V H p tác qu c t : Ch u trách nhi m ch o, hư ng d n các th t c i ngo i. c/ V K ho ch và Qui ho ch: Ch u trách nhi m ch o cân i k ho ch chung, c bi t là l p k ho ch phân b v n i ng phía Vi t nam. d/ V Tài chính và K toán: Ch u trách nhi m ch o, hư ng d n và giám sát th c hi n quy nh qu n lý tài chính và t ch c k toán, ki m toán d án. / V Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ( B K ho ch và u tư ), V Tài chính i ngo i ( B Tài chính ) ch u trách nhi m hư ng d n, giám sát t ch c th c hi n d án. 4/ Ch làm vi c c a Ban i u hành d án a/ H p nh kỳ:
  4. - Các thành viên Ban i u hành d án h p nh kỳ m i năm 2 l n (vào tháng 1 và tháng 7). - N i dung h p: Ki m i m, ánh giá k t qu ho t ng 6 tháng, xem xét và thông qua k ho ch 6 tháng t i. ưa ra ch trương, tháo g khó khăn, ách t c c a d án. Ki n ngh v i B Nông nghi p và PTNT và DANIDA nh ng v n l n c n ư c gi i quy t. b/ H p t xu t: - Các cu c h p t xu t, b t thư ng s ư c t ch c theo yêu c u c th do công vi c c a d án và theo ngh c a Trư ng Ban i u hành d án. H p b t thư ng có th tri u t p toàn th ho c m t s u viên trong Ban i u hành gi i quy t công vi c k p th i. - Ngoài các u viên c a Ban i u hành d án, khi th y c n thi t Ban i u hành d án có th m i thêm i di n các C c, V , Vi n, Ban, Ngành liên quan c a B Nông nghi p và PTNT và i di n các cơ quan Nhà nư c tham d các cu c h p. Ban i u hành d án ho t ng kiêm nhi m và t gi i th khi hoàn thành nhi m v . B/ BAN QU N LÝ D ÁN Ban Qu n lý D án " Xây d ng năng l c t ch c ngành gi ng lâm nghi p" hay g i là " Văn phòng d án", tên giao d ch ti ng Anh là Viet Nam Tree Seed Project. Ban Qu n lý D án có tr s t t i Công ty gi ng Lâm nghi p Trung ương, ư c m tài kho n t i Ngân hàng ANZ Hà N i, h ch toán c l p và s d ng con d u c a Công ty gi ng Lâm nghi p Trung ương. 1/ Thành ph n Ban Qu n lý D án g m có: Giám c d án, i u ph i viên d án, K toán d án, Thư ký và hành chính và các nhân viên khác c a d án. Giám c d án là ngư i ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban i u hành d án v m i ho t ng c a d án. 2/ Ch c năng, nhi m v c a Ban qu n lý d án a/ Ban qu n lý d án là u m i giao d ch v i các b ph n th c hi n d án, có nhi m v thư ng tr c i u hành t ch c, tri n khai th c hi n các m c tiêu và n i dung c a d án. b/ Gi i quy t m i công vi c liên quan n các ho t ng i n i, i ngo i c a d án (l p k ho ch ho t ng, k ho ch ngân sách hàng năm, phân b v n, phân ph i thi t b , v t tư mua s m) nh m m b o th c hi n úng các cam k t gi a hai Chính ph và k ho ch ã ư c Ban i u hành d án nh t trí, B Nông nghi p và PTNT phê duy t. c/ Xây d ng k ho ch t ng h p, th c thi và qu n lý m ng lư i gi ng cây r ng d/ Phát tri n các ho t ng liên quan n vi c i u tra kh o sát ngu n gi ng và s n xu t gi ng cây r ng c a vùng và qu c gia.
  5. 3/ Nhi m v c th c a các thành viên Ban qu n lý d án Giám c d án: a/ i di n cho B Nông nghi p và PTNT qu n lý và i u ph i các ho t ng c a d án. b/ Trình các cơ quan có thNm quy n ban hành các văn b n hư ng d n liên quan. c/ Xây d ng và ch o th c hi n k ho ch ho t ng c a d án theo qui nh hi n hành. d/ T ch c các cu c h p Ban i u hành d án. / T ch c và thi t l p i u ki n làm vi c c a Văn phòng d án . e/ Giám sát vi c qu n lý k thu t và tài chính trong các ho t ng c a d án. g/ T ch c vi c thi t l p h th ng giám sát. i/ m b o vi c i u ph i các ho t ng c a d án v i các chương trình trong nư c và qu c t khác. k/ Xây d ng các báo cáo ti n và báo cáo hàng năm. i u ph i viên d án: Tr lý cho Giám c d án trong các lĩnh v c có liên quan n t ch c th c hi n và qu n lý d án, c ng tác ch t ch v i c v n d án, ch u trách nhi m trong các lĩnh v c sau: a/ Qu n lý, i u ph i và t ch c th c hi n các ho t ng c a d án. b/ Xây d ng và ánh giá nhu c u, k ho ch và k t qu ào t o c a d án. c/ T ch c và giám sát các khoá ào t o, các cu c h i th o chuyên và các chuy n i tham quan, kh o sát. d/ Xây d ng k ho ch ho t ng, t ch c, theo dõi vi c th c hi n k ho ch, trình duy t i u ch nh k ho ch hàng năm. / Liên h và h p tác v i các t ch c trong các ho t ng có liên quan n d án. e/ Hư ng d n, thúc Ny và ki m tra vi c th c hi n k ho ch c a d án t i các xí nghi p tr c thu c. g/ T ng h p các báo cáo ti n và báo cáo hàng năm. Thư ký và hành chính:
  6. a/ Là thư ký c a Ban qu n lý d án, chuNn b và t ch c các cu c h p k ho ch c a d án. b/Giúp i u ph i viên d án t ch c các khoá ào t o và h i th o trong nư c theo k ho ch c a d án. c/Thu th p các văn b n m i có liên quan n d án do Nhà nư c ban hành. d/ Ghi chép biên b n các h i ngh , so n th o văn b n, lưu tr công văn c a d án. K toán d án: a/ Ch u trách nhi m trư c Giám c d án trong vi c s d ng v n i ng c a Nhà nư c. b/ Xây d ng k ho ch tài chính hàng năm cho các ho t ng c a d án. c/ Thanh quy t toán cho các h ng m c công trình hàng năm và khi k t thúc d án. d/ L p báo cáo tài chính theo qui nh c a Nhà nư c và DANIDA. / T ch c th c hi n công tác k toán d án theo qui nh hi n hành. Ch u trách nhi m tr c ti p v vi c qu n lý s d ng các ngu n kinh phí c a d án. Các nhân viên khác c a D án: Th c hi n các công vi c hàng ngày c a D án do Giám c D án và i u ph i viên D án phân công. 4/ Ch h i h p c a Ban Qu n lý D án a/ T ch c h p thư ng kỳ vào tu n u hàng tháng. b/ N i dung h p: Ki m i m, ánh giá k t qu ho t ng trong tháng và thông qua k ho ch tháng t i. c/ Th o lu n, ki n ngh nh ng v n có liên quan n d án. 5/ Ch báo cáo a/ Văn phòng d án t ng h p báo cáo v ti n , k t qu ho t ng d án báo cáo B Nông nghi p và PTNT, Ban i u hành d án và các cơ quan Nhà nư c có liên quan và c v n trư ng d án. b/ N i dung các báo cáo g m: Báo cáo k t qu th c hi n 6 tháng cu i c a năm trư c và k ho ch năm sau, báo cáo k t qu ho t ng 6 tháng u năm và chuNn b k ho ch 6 tháng cu i năm. c/ Các ơn v thành viên g i các báo cáo cho văn phòng d án trư c th i h n qui nh trư c 10 ngày văn phòng x lý và t ng h p báo cáo chung.
  7. d/ Báo cáo tài chính và báo cáo quy t toán ư c qui nh riêng trong b n qui ch qu n lý tài chính d án. C/ B PH N TH C HI N D ÁN T I CÁC XÍ NGHI P GI NG LÂM NGHI P Các b ph n th c hi n d án t i các Xí nghi p gi ng lâm nghi p thu c Công ty gi ng Lâm nghi p Trung ương (do Giám c Xí nghi p ph trách) g m: + Cán b v ngu n gi ng + Cán b v k thu t gi ng + Cán b ph c p, chuy n giao k thu t gi ng lâm nghi p Các cán b nói trên do Giám c Xí nghi p gi ng lâm nghi p ngh và ư c Giám c Công ty gi ng lâm nghi p Trung ương kiêm Giám c D án phê chuNn và quy t nh. B ph n th c hi n d án t i các Xí nghi p gi ng lâm nghi p thu c Công ty gi ng Lâm nghi p Trung ương có các nhi m v sau: a/ S d ng úng m c ích và có hi u qu kinh phí d án do Ban qu n lý d án phân b theo k ho ch, t ch c xây d ng và th c hi n k ho ch trong ph m vi vùng d án. b/ Thư ng xuyên m b o i u ki n c n thi t làm vi c v i các cán b c a d án, cũng như chuyên gia c a DANIDA, chuyên gia trong, ngoài nư c có liên quan n công tác t i a phương. c/ T ng h p và báo cáo nh kỳ vi c th c hi n d án, ng th i xu t và ki n ngh các v n có liên quan lên Ban qu n lý d án nh m m b o cho d án ho t ng có hi u qu . d/ Hư ng d n, ph c p, chuy n giao k thu t và cung c p tài li u trong lĩnh v c gi ng lâm nghi p c a d án trên a bàn ho t ng c a Xí nghi p. / Giúp Giám c d án trong m i lĩnh v c có liên quan n d án t i a bàn ho t ng c a mình. Là c u n i gi a d án, ngư i s n xu t, cung ng và s d ng gi ng. e/ ChuNn b các tư li u, s li u, tri n khai công tác ph c p, chuy n giao k thu t cho các i tư ng tham gia d án. g/ Xây d ng và th c thi k ho ch hàng năm c a ơn v . i/ ChuNn b các báo cáo ti n , báo cáo hàng năm và báo cáo tài chính c a cơ s . k/ Ph i h p ch t ch v i i u ph i viên d án t ch c các cu c h i th o, các khoá ào t o t i a bàn ho t ng. Chương 3:
  8. CHUYÊN GIA VÀ NHÂN VIÊN C A D ÁN i u 4: Nhi m v chung c a các chuyên gia và nhân viên T t c các chuyên gia và nhân viên c a d án, bao g m ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài u có nhi m v sau ây: a/ Hoàn thành các nhi m v v i ch t lư ng t t và úng th i h n, các công vi c ư c giao theo b n giao vi c trong h p ng ho c các công vi c ư c giao. b/ Báo cáo trung th c và y các công vi c ư c giao c/ Duy trì m i quan h công tác v i các ng nghi p, cơ quan liên quan. Các chuyên gia và nhân viên c a d án ch ư c quy n giao d ch v i các cơ s c a Vi t Nam và nư c ngoài theo s phân công c a lãnh o Ban Qu n lý d án. d/ Tuân th pháp lu t và các chính sách c a Vi t nam, các quy ch c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và quy nh c a d án, c bi t trong công tác thông tin, tài li u, b o v tài s n. / không ng ng h c t p, rèn luy n, nâng cao trình chuyên môn, nghi p v , ngo i ng và năng l c công tác thông qua các ho t ng c a d án. e/ óng y và úng h n các kho n thu và nghĩa v theo quy nh. Chương 4: TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N i u 5: Kinh phí vi n tr không hoàn l i c a Chính ph an M ch: Th c hi n theo các qui nh và th t c c a Chính ph an M ch i v i các d án u tư, h tr nư c ngoài ã ư c tho thu n v i Chính ph Vi t Nam. i u 6: Kinh phí i ng c a Vi t nam: a/ Chi phí cho các ho t ng c a d án: thi t l p và qu n lý m ng lư i gi ng, b sung v n u tư cho vi c nghiên c u k thu t gi ng, tr ng và chăm sóc các mô hình b o t n ngo i vi các loài cây b n a ưu tiên, quí, hi m . . . b/ Tr lương và ph c p cho cán b chuyên trách và kiêm nhi m tham gia qu n lý và th c hi n d án. c/ Chi phí qu n lý d án ư c th c hi n theo qui nh c a Nhà nư c và DANIDA. i u 7: Hàng quý và hàng năm, Giám c d án ph i th c hi n báo cáo quy t toán tài chính v i Ban i u hành d án, các V ch c năng thu c B và các B h u quan và v i nhà tài tr theo quy nh. i u 8: Tài s n c a D án
  9. a/ M i tài s n, thi t b , phương ti n, d ng c trang thi t b chung do Ban qu n lý d án mua s m t kinh phí c a d án là tài s n thu c quy n qu n lý và s d ng c a d án trong su t th i gian ho t ng c a d án, không ai có quy n chuy n như ng, cho, bi u, bán các tài s n ó ho c s d ng cho m c ích riêng. b/ Vi c mua s m các trang thi t b , tài s n ư c th c hi n theo các qui nh và th t c c a Chính ph an M ch và các nguyên t c, quy nh qu n lý tài chính hi n hành c a Chính ph Vi t Nam. c/ Ban qu n lý d án có trách nhi m so n th o, ban hành quy nh v qu n lý tài s n, s d ng xe, i n tho i, i n, nư c c a d án và t ch c t t vi c s d ng, b o qu n, b o dư ng, s a ch a ... d/ Sau khi k t thúc d án, t t c các tài s n và h sơ tài s n ph i ư c bàn giao y theo úng quy nh c a Nhà nư c. Chương 5: QUAN H GI A BAN QU N LÝ D ÁN VÀ CÁC CƠ QUAN CH C NĂNG i u 9: Các C c, V thu c B và các cơ quan có liên quan theo ch c năng ư c phân công có trách nhi m ph i h p ch t ch v i Ban qu n lý d án và các ơn v tham gia d án hư ng d n y các quy nh c a Nhà nư c có liên quan n d án, theo dõi ki m tra và h tr cho d án t ch c th c hi n t k t qu t t. i u 10: Trong quá trình t ch c th c hi n quy ch này, n u th y c n thi t ph i b sung s a i cho phù h p v i tình hình th c t , Ban qu n lý d án xin ý ki n Ban i u hành d án và ngh V T ch c cán b trình B xem xét.
Đồng bộ tài khoản