Quyết định số 02/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2004/QĐ-BCN về việc ban hành Quy chế quản lý của Bộ Công nghiệp đối với Hội, Hiệp hội ngành công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2004/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2004/Q -BCN Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2004 QUY T NH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ C A B CÔNG NGHI P I V I H I, HI P H I NGÀNH CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Theo ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T NH i u l. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý c a B Công nghi p i v i H i, Hi p h i ngành công nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch H i, Hi p h i ngành công nghi p có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG B CÔNG NGHI P - Như i u 2, -B N iv , - Các /c Th trư ng, - Công báo, - Lưu VP, TCCB(2b). Hoàng Trung H i QUY CH
  2. QU N LÝ C A B CÔNG NGHI P I V I H I, HI P H I NGÀNH CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02 /2004/Q -BCN ngày 05 tháng 01 năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p) Chương 1: QUY NH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh v công tác qu n lý c a B Công nghi p v i H i, Hi p h i ngành công nghi p (sau ây g i t t là H i ngành công nghi p) ư c thành l p và ho t ng theo Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i. i u 2. H i ngành công nghi p ch u s qu n lý nhà nư c c a B Công nghi p theo quy nh c a pháp lu t, th c hi n ch nh kỳ báo cáo k t qu ho t ng c a H i v B Công nghi p. Chương 2: QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B CÔNG NGHI P V I H I NGÀNH CÔNG NGHI P i u 3. Tham gia b ng văn b n v i B N i v và các cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n liên quan v vi c cho phép thành l p; chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th ; phê duy t i u l H i, công nh n ban v n ng thành l p H i ngành công nghi p. i u 4. Hư ng d n, t o i u ki n cho các H i ngành công nghi p tham gia các ho t ng c a ngành công nghi p. T ch c l y ý ki n các h i hoàn thi n nh ng quy nh qu n lý nhà nư c thu c ngành công nghi p. i u 5. Ki m tra th c hi n các quy nh qu n lý nhà nư c v công nghi p i v i H i ngành công nghi p. X lý ho c ki n ngh v i các cơ quan nhà nư c có th m quy n x lý nh ng vi ph m c a H i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: CH LÀM VI C i u 6. Căn c phân công c a B trư ng B Công nghi p, các ng chí Th trư ng ph trách ngành, lĩnh v c ch trì làm vi c nh kỳ v i lãnh o H i ngành công nghi p v nh ng ph m vi công vi c ư c giao. i u 7. Căn c Quy t nh s 1573/Q -TCCB ngày 03 tháng 7 năm 2003 c a B trư ng B Công nghi p quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n c a Văn phòng, Thanh tra và các V ch c năng thu c B Công nghi p; Các V ch c năng thu c B Công nghi p th c hi n qu n lý H i chuyên ngành công nghi p theo các lĩnh v c sau:
  3. 1- V Cơ khí, Luy n kim và Hoá ch t: Qu n lý, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các h i ngành cơ khí, luy n kim, hoá ch t và các H i thu c ngành công nghi p n ng khác. 2- V Năng lư ng và D u khí : Qu n lý, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các h i ngành năng lư ng. 3- V Công nghi p tiêu dùng và th c ph m: Qu n lý, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các h i ngành công nghi p tiêu dùng và th c ph m. 4- V Khoa h c, Công ngh : Ph i h p v i các V ch c năng trong vi c qu n lý, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các h i khoa h c - k thu t ngành công nghi p. 5- V T ch c - Cán b : Qu n lý, hư ng d n, ki m tra v công tác t ch c, cán b các h i ngành công nghi p. i u 8. nh kỳ sáu tháng 1 l n, không k trư ng h p t xu t do yêu c u c n gi i quy t c p bách nh ng công vi c, lãnh o B Công nghi p t ch c cu c h p v i các H i. Các V chuyên ngành, Văn phòng B Công nghi p và H i ngành công nghi p th ng nh t chu n b n i dung, thành ph n, th i gian và a i m cu c h p. i u 9. N i dung ch y u các cu c h p g m : 1. Thông báo các ch trương, ư ng l i, ngh quy t c a ng, các văn b n quy ph m pháp lu t m i, c bi t là các ch trương, chính sách c a Chính ph , c a B Công nghi p trong lĩnh v c công nghi p v i các H i ngành công nghi p. 2. Thông báo v ho t ng c a H i trong th i gian qua, nh ng thu n l i, khó khăn và ki n ngh c n h tr gi i quy t. 3. Thông báo tình hình ho t ng, s n xu t kinh doanh, nh ng vư ng m c c a các doanh nghi p, nh ng ki n ngh và xu t bi n pháp tháo g . 4. Thông báo, l y ý ki n các H i ngành công nghi p v các D án, án phát tri n m r ng ngành ngh s n xu t kinh doanh, quy ho ch ho c i u ch nh quy ho ch ngành, các D án lu t, d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a Ngành công nghi p theo quy nh hi n hành. 5. Trao i ý ki n v công tác t ch c và cán b c a H i, v công tác khen thư ng, k lu t i v i i ngũ cán b lãnh o c a H i, v vi c ch o i h i các H i theo quy nh c a pháp lu t. 6. Tho thu n, h p tác v i các H i ngành công nghi p v nh ng lĩnh v c phát tri n s n xu t kinh doanh, h p tác qu c t , thông tin khoa h c k thu t và công ngh , h i nh p, ào t o và phát tri n ngu n nhân l c và nh ng lĩnh v c hai bên quan tâm.
  4. i u 10. Sau các cu c h p, Chánh Văn phòng B ph i h p v i các V ch c năng ư c phân công ch u trách nhi m thông báo n i dung, k t qu làm vi c và nh ng công vi c c n gi i quy t ã ư c Lãnh o B Công nghi p và Lãnh o H i ngành công nghi p th ng nh t. i u 11. Ngoài các cu c h p chính th c, thông qua ho t ng c a Lãnh o B , H i, c a các V chuyên ngành ch c năng B Công nghi p, c a các Ban (Ti u ban) c a H i; B Công nghi p và các H i ngành công nghi p thư ng xuyên trao i, ph n ánh tình hình ho t ng c a mình, nh ng ki n ngh v chính sách có liên quan n phát tri n ngành công nghi p. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 12. Trong quá trình th c hi n, n u có v n c n s a i, b sung, i u ch nh; Chánh Văn phòng B , V trư ng các V ch c năng và Th trư ng các cơ quan có liên quan báo cáo B trư ng B Công nghi p xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản