Quyết định số 02/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế chuyên cơ hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2004/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c L p – T Do – H nh Phúc ******* ******* S : 02/2004/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH CHUYÊN CƠ HÀNG KHÔNG DÂN D NG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam năm 1991 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam năm 1995; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t đ nh s 267/2003/QĐ-TTg ngày 19/12/2003 c a Th tư ng Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Hàng không Vi t Nam; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch chuyên cơ hàng không dân d ng. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Bãi b Quy t đ nh s 2485/1998/QĐ-CHK ngày 01/09/1998 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ban hành Quy đ nh t m th i b o đ m chuyên cơ trong ngành hàng không dân d ng và Quy t đ nh s 25/2000/QĐ-CHK ngày 07/09/2000 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam v vi c s a đ i, b sung m t s n i dung c a Quy đ nh t m th i b o đ m chuyên cơ trong ngành hàng không dân d ng. Đi u 3: Các Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Đào Đình Bình QUY CH CHUYÊN CƠ HÀNG KHÔNG DÂN D NG (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 02/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy đ nh các tiêu chu n chuyên cơ, phương th c giao nh n và th c hi n các chuy n bay chuyên cơ Vi t Nam và chuyên cơ nư c ngoài trong ngành hàng không dân d ng Vi t Nam. 2. Quy ch này áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài liên quan đ n vi c th c hi n các chuy n bay chuyên cơ trong ngành hàng không dân d ng Vi t Nam.
 2. Đi u 2: Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Chuy n bay chuyên cơ là chuy n bay c a Vi t Nam ho c nư c ngoài đư c s d ng hoàn toàn riêng bi t ho c k t h p v n chuy n thương m i và đư c cơ quan có th m quy n xác nh n ho c thông báo theo quy đ nh ph c v chuyên cơ. 2. Chuyên cơ nư c ngoài là chuy n bay chuyên cơ do nư c ngoài ch u trách nhi m t ch c th c hi n bay đ n, bay đi ho c bay qua lãnh th Vi t Nam. 3. Chuyên cơ Vi t Nam là chuy n bay chuyên cơ do doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam t ch c th c hi n trong, ngoài lãnh th Vi t Nam. 4. Cơ quan có th m quy n là các cơ quan Đ ng, Nhà nư c, Chính ph và Qu c h i Vi t Nam có th m quy n xác đ nh, giao nhi m v đ m b o bay chuyên cơ cho ngành hàng không dân d ng. 5. Hàng chuyên cơ là nh ng lo i hàng hóa mà cơ quan có th m quy n quy đ nh chuyên ch theo Quy ch này. 6. Khách chuyên cơ là lãnh đ o Đ ng, Nhànư c, Qu c h i và Chính ph Vi t Nam và các cá nhân mà cơ quan có th m quy n quy đ nh ph c v theo Quy ch này. Đi u 3: Nguyên t c đ m b o chuyên cơ Chuy n bay chuyên cơ đư c b o đ m theo nh ng nguyên t c sau: 1. Tuân th các tiêu chu n, yêu c u áp d ng chung và áp d ng b sung đ i v i máy bay, đ ng cơ máy bay, ngư i lái, ti p viên tr c ti p tham gia th c hi n nhi m v chuyên cơ Vi t Nam và nhân viên k thu t đi theo đ m b o bay cho máy bay chuyên cơ Vi t Nam; 2. Tuân th các tiêu chu n, yêu c u áp d ng chung và áp d ng b sung đ i v i ki m soát viên không lưu tr c ti p đi u hành chuy n bay chuyên cơ; đ i v i các trang thi t b , nhân viên tham gia ph c v chuy n bay chuyên cơ; 3. Tuân th trình t quy đ nh, phương th c giao nh n nhi m v chuyên cơ, chu n b , th c hành và đi u hành chuy n bay chuyên cơ; 4. Tuân th các yêu c u v ph c v khách chuyên cơ, chuyên ch hàng chuyên cơ và các yêu c u liên quan khác c a cơ quan có th m quy n; 5. B o đ m quy đ nh v nghi th c đón ti n khách chuyên cơ c a cơ quan có th m quy n; 6. Tuân th các yêu c u, quy đ nh v đ m b o an ninh, an toàn cho chuy n bay chuyên cơ; 7. Đ m b o bí m t theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 2: TIÊU CHU N CHUYÊN CƠ Đi u 4: Máy bay đăng ký Vi t Nam làm nhi m v chuyên cơ Vi t Nam 1. Máy bay đư c thi t k chuyên làm nhi m v chuyên cơ đư c khai thác, b o dư ng theo các tiêu chu n, yêu c u c a nhà ch t o đ i v i máy bay đó. 2. Máy bay thương m i làm nhi m v chuyên cơ Vi t Nam, ngoài vi c tuân th các tiêu chu n chung c a nhà ch t o, còn ph i đáp ng các tiêu chu n b sung dư i đây: a) Thu c ki u lo i máy bay có hai đ ng cơ tr lên; b) Đã đư c s d ng không quá 2/3 th m nh theo quy đ nh c a nhà ch t o v niên h n, v gi bay ho c v s l n c t, h cánh theo quy đ nh t i Ph l c c a Quy ch này; c) Có l ch s khai thác, b o dư ng rõ ràng và không có h ng hóc l p l i nhi u l n mà chưa xác đ nh đư c nguyên nhân; d) Có c u hình đáp ng đư c các yêu c u v nghi l ngo i giao khi có yêu c u; đ) Có ch n m ngh ngơi ho c gh ng i ti n l i cho nhu c u ngh ngơi c a khách chuyên cơ khi chuy n bay kéo dài t 4 gi tr lên;
 3. e) Có phương ti n ph c v vi c liên l c v i m t đ t cho khách chuyên cơ trong su t chuy n bay. Đi u 5: Máy bay đăng ký nư c ngoài làm nhi m v chuyên cơ Vi t Nam Máy bay đăng ký nư c ngoài th c hi n nhi m v chuyên cơ Vi t Nam, ngoài vi c ph i đáp ng các tiêu chu n quy đ nh t i Đi u 4 c a Quy ch này, còn ph i đáp ng các đi u ki n b sung dư i đây: 1. Máy bay đó do doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam thuê khai thác; 2. Doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam thuê khai thác máy bay có văn b n đ ngh C c Hàng không Vi t Nam cho s d ng máy bay đó đ th c hi n nhi m v chuyên cơ Vi t Nam; 3. Đư c C c trư ng C c hàng không Vi t Nam cho phép làm nhi m v chuyên cơ Vi t Nam b ng văn b n. Đi u 6: Đ ng cơ l p trên máy bay chuyên cơ Vi t Nam 1. Đ ng cơ l p trên máy bay, mà máy bay đó đư c thi t k chuyên làm nhi m v chuyên cơ, đư c khai thác, b o dư ng theo các tiêu chu n, yêu c u c a nhà ch t o máy bay đó. 2. Đ ng cơ l p trên máy bay thương m i làm nhi m v chuyên cơ Vi t Nam, ngoài vi c tuân th các tiêu chu n chung c a nhà ch t o, ph i đáp ng các tiêu chu n b sung dư i đây: a) Đã đư c s d ng không quá 90% th m nh quy đ nh đ i v i b ph n, chi ti t c a đ ng cơ có quy đ nh th m nh; b) Có l ch s khai thác, b o dư ng rõ ràng, không có h ng hóc l p l i nhi u l n đ i v i b ph n, chi ti t c a đ ng cơ mà chưa xác đ nh đư c nguyên nhân; c) Đư c Giám đ c doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam c p phép b ng văn b n cho đ ng cơ đư c làm nhi m v chuyên cơ. Đi u 7: Ngư i lái máy bay chuyên cơ Vi t Nam 1. Ngư i lái máy bay chuyên cơ Vi t Nam, ngoài vi c ph i có đ các tiêu chu n chung theo quy đ nh c a ngư i lái máy bay, còn ph i đáp ng các tiêu chu n b sung dư i đây: a) Có qu c t ch Vi t Nam; b) Có t ng s gi bay tích tũy chung đ t t 2000 (hai nghìn) gi tr lên; c) Có t ng s gi bay tích lũy trên ki u lo i máy bay làm nhi m v chuyên cơ, theo v trí lái đư c phép, đ t t 300 (ba trăm) gi tr lên; d) Có đ o đ c, tác phong, tinh th n trách nhi m và ý th c t ch c k lu t t t, lý l ch rõ ràng; đ) Trong quá trình công tác bay chưa m c sai ph m gây uy hi p an toàn t m c khi n trách v bay tr lên. 2. Ch khi không th b trí đư c ngư i lái có qu c t ch Vi t Nam thì m i s d ng ngư i lái có qu c t ch nư c ngoài làm nhi m v chuyên cơ Vi t Nam. Ngư i lái có qu c t ch nư c ngoài khi tham gia th c hi n chuy n bay chuyên cơ Vi t Nam ph i đáp ng các đi u ki n dư i đây: a) Ngư i lái đó do doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam thuê; b) Doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam có văn b n đ ngh C c hàng không Vi t Nam cho s d ng ngư i lái nư c ngoài đó th c hi n nhi m v chuyên cơ Vi t Nam và đ m b o r ng ngư i lái đó có đ năng l c chuyên môn, tinh th n trách nhi m và ý th c t ch c k lu t đ hoàn thành nhi m v chuyên cơ Vi t Nam; c) Đáp ng đư c các tiêu chu n ngư i lái chuyên cơ quy đ nh t i các đi m b, c đ kho n 1 Đi u này; d) Th c hi n nhi m v chuyên cơ cùng ngư i lái Vi t Nam; đ) Đư c C c trư ng C c hàng không Vi t Nam cho phép làm nhi m v chuyên cơ Vi t Nam b ng văn b n. Đi u 8: Ti p viên ph c v trên máy bay chuyên cơ Vi t Nam
 4. Ti p viên ph c v trên máy bay chuyên cơ Vi t Nam, ngoài vi c ph i có đ các tiêu chu n chung theo quy đ nh c a ti p viên hàng không, còn ph i đáp ng đư c các tiêu chu n b sung dư i đây: 1. Có qu c t ch Vi t Nam; 2. Có t ng th i gian tích lũy nghi p v ti p viên t 300 (ba trăm) gi tr lên; 3. Có t ng th i gian tích lũy nghi p v ti p viên trên ki u lo i máy bay làm nhi m v chuyên cơ t 100 (m t trăm) gi tr lên; 4. Có đ o đ c, tác phong, tinh th n trách nhi m và ý th c t ch c k lu t t t, lý l ch rõ ràng; 5. Không m c sai ph m t m c “khi n trách” tr lên trong vòng 01 năm tính đ n th i đi m xét ch n đ ph c v bay chuyên cơ. Đi u 9: Nhân viên k thu t đi theo máy bay chuyên cơ Nhân viên k thu t đi theo máy bay chuyên cơ, ngoài vi c ph i có đ các tiêu chu n chung theo quy đ nh c a nhân viên k thu t máy bay, còn ph i đáp ng đư c các tiêu chu n b sung dư i đây: 1. Có ch ng ch cho phép bay cho máy bay (CRS) m c B tr lên đ i v i lo i máy bay mà nhân viên đó đi theo ph c v ; 2. Có đ o đ c, tác phong, tinh th n trách nhi m và ý th c t ch c k lu t t t, lý l ch rõ ràng; 3. Không m c sai ph m t m c “khi n trách” v chuyên môn tr lên trong vòng 6 tháng tính đ n th i đi m xét ch n đ ph c v bay chuyên cơ. Đi u 10: Ki m soát viên không lưu Ki m soát viên không lưu tr c ti p đi u hành chuy n bay chuyên cơ, ngoài vi c ph i có đ các tiêu chu n chung theo quy đ nh đ i v i ki m soát viên không lưu, còn ph i đáp ng đư c các tiêu chu n b sung dư i đây: 1. Có qu c t ch Vi t Nam; 2. Có trình đ nghi p v và kinh nghi m x lý các tình hu ng b t tr c khi đi u hành bay; 3. Có th i gian tr c ti p ki m soát không lưu t i các cơ quan ki m soát không lưu t 5 năm tr lên; 4. Có đ o đ c, tác phong, tinh th n trách nhi m và ý th c t ch c k lu t t t, lý l ch rõ ràng; 5. Trong quá trình công tác ki m soát không lưu không m c các sai ph m gây uy hi p an toàn bay. Đi u 11: C p phép, gia h n, h y b , đình ch làm nhi m v chuyên cơ C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam căn c vào k t qu ki m tra vi c tuân th các tiêu chu n, yêu c u quy đ nh t i Quy ch này quy t đ nh c p phép, gia h n, h y b ho c đình ch vi c th c hi n nhi m v chuyên cơ. Đi u 12: Qu n lý Danh m c máy bay, đ ng cơ máy bay chuyên cơ và Danh sách ngư i lái, ti p viên, ki m soát viên không lưu th c hi n nhi m v chuyên cơ và nhân viên k thu t đi theo máy bay chuyên cơ 1. C c Hàng không Vi t Nam l p và qu n lý Danh m c máy bay và Danh sách ngư i lái, ki m soát viên không lưu, ti p viên, nhân viên k thu t đi theo máy bay chuyên cơ đư c phép làm nhi m v chuyên cơ. 2. Doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam l p và qu n lý Danh m c đ ng cơ l p trên máy bay chuyên cơ Vi t Nam. Chương 3: TRÁCH NHI M Đ M B O CHUYÊN CƠ Đi u 13: C c Hàng không Vi t Nam
 5. C c Hàng không Vi t Nam là đ u m i ti p nh n nhi m v chuyên cơ t các cơ quan có th m quy n và có trách nhi m: 1. Tri n khai toàn di n, đ y đ , k p th i nhi m v chuyên cơ đ n các cơ quan, đơn v liên quan trong ngành; 2. Ch huy, x lý k p th i các tình hu ng b t bình thư ng trong quá trình th c hi n nhi m v chuyên cơ; 3. Báo cáo tình hình th c hi n nhi m v chuyên cơ lên các cơ quan có th m quy n và B Giao thông v n t i. Đi u 14: C m C ng hàng không khu v c T ng giám đ c C m C ng hàng không khu v c là đ u m i ti p nh n nhi m v chuyên cơ t C c Hàng không Vi t Nam và có trách nhi m: 1. T ch c tri n khai, theo dõi, ch đ o th c hi n nhi m v chuyên cơ t i các C ng hàng không tr c thu c, nơi máy bay chuyên cơ c t, h cánh và làm nhi m v d b ; 2. N m v ng tình hình th c hi n nhi m v chuyên cơ trong khu v c và đ nh kỳ báo cáo cho C c Hàng không Vi t Nam m i di n bi n; 3. Ban hành K ho ch đ m b o, ph c v bay chuyên cơ t i các C ng hàng không tr c thu c. Đi u 15: C ng hàng không Giám đ c C ng hàng không, nơi máy bay chuyên cơ c t h cánh, có trách nhi m: 1. Ch trì ph i h p vi c đ m b o an ninh cho máy bay chuyên cơ, khách chuyên cơ và hàng hóa, hành lý c a đoàn khách chuyên cơ trong khu v c sân bay; 2. B trí khu v c đ riêng, b trí l c lư ng canh gác b o v cho máy bay chuyên cơ và ch trì ph i h p canh gác b o v máy bay chuyên cơ; 3. T o m i đi u ki n thu n l i cho các b ph n ph c v , chu n b máy bay chuyên cơ làm nhi m v , đ m b o l ch c t h cánh c a máy bay chuyên cơ; 4. Ch trì ph i h p vi c t ch c các nghi l đón, ti n phù h p v i tính ch t c a nhi m v chuyên cơ, đáp ng yêu c u c a cơ quan có th m quy n. Đi u 16: Doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam Giám đ c Doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam có trách nhi m: 1. L p phương án ph c v chuyên cơ bao g m: xác đ nh máy bay th c hi n nhi m v chuyên cơ, đư ng bay, danh sách các nư c đ ngh xin phép bay qua, bay đ n, đi m vào, đi m ra các nư c, các chi ti t liên quan đ n vi c khai thác, đ m b o k thu t và báo cáo C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam; 2. Xin phép bay cho các chuy n bay chuyên cơ Vi t Nam mà mình d đ nh th c hi n phù h p v i quy đ nh t i Ngh đ nh s 25/2000/NĐ-CP ngày 01/08/2000 c a Chính ph v qu n lý ho t đ ng bay dân d ng t i Vi t Nam; 3. Ch trì ph i h p đ m b o an toàn, an ninh và l ch trình c t h cánh cho máy bay chuyên cơ Vi t Nam trong c quá trình th c hi n nhi m v ; 4. Quy đ nh c th v c u hình máy bay, quy trình ph c v , v trí ng i, l a ch n khách khi ph c v khách chuyên cơ chung v i khách thư ng và t ch c th c hi n; 5. Ch trì ph i h p ph c v khách chuyên cơ chu đáo, an toàn, đáp ng các yêu c u c a cơ quan có th m quy n. Ch trì hư ng d n, duy trì tr t t trên máy bay chuyên cơ khi có tùy tùng và các đ i tư ng khác bay cùng khách chuyên cơ; 6. Ph i h p đ m b o an toàn, an ninh cho hàng hóa, hành lý, tài li u và tài s n c a đoàn khách chuyên cơ. Đi u 17: Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam T ng Giám đ c Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam có trách nhi m:
 6. 1. Đ m b o thông tin liên l c thông su t gi a C c Hàng không Vi t Nam v i các đơn v tham gia đi u hành chuy n bay chuyên cơ; 2. Ph i h p nh p nhàng vi c ch huy đi u hành bay v i cơ quan đi u hành bay quân đ i; 3. Ph i h p th c hi n quy đ nh v vi c h n ch khai thác t i C ng hàng không qu c t ho c đóng c a C ng hàng không đ a phương; 4. Ch trì ph i h p duy trì phân cách gi a máy bay chuyên cơ v i các máy bay khác, hành lang bay, phương th c thông tin liên l c trong quá trình đi u hành chuy n bay chuyên cơ; 5. Đ m b o ch đ làm vi c liên t c c a thi t b đi u hành bay trong c quá trình đi u hành chuy n bay chuyên cơ; 6. S n sàng x lý các tình hu ng bay b t thư ng. Chương 4: GIAO NH N NHI M V CHUYÊN CƠ Đi u 18: Giao nh n nhi m v chuyên cơ 1. Khi nh n đư c nhi m v chuyên cơ t các cơ quan có th m quy n, C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam t ch c tri n khai giao nhi m v th c hi n chuyên cơ Vi t Nam, chuyên cơ nư c ngoài cho: a) Doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam; b) C m C ng hàng không khu v c liên quan; c) Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam. 2. C c Hàng không Vi t Nam c p phép và ghi rõ đi u này trong phép bay, thông báo nhi m v chuyên cơ đ i v i các chuy n bay chuyên cơ bay quá c nh Vi t Nam cho: a) Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam; b) C m C ng hàng không liên quan. 3. N i dung nhi m v chuyên cơ đư c qu n lý theo ch đ m t. Đi u 19: Th i h n giao nhi m v chuyên cơ 1. Th i h n giao nhi m v chuyên cơ đư c quy đ nh như sau: a) Đ i v i các chuy n bay chuyên cơ Vi t Nam; i) Chuyên cơ n i đ a: trư c gi d đ nh c t h cánh ít nh t 24 gi ; ii) Chuyên cơ qu c t : trư c ngày d đ nh c t cánh ít nh t 15 ngày. b) Đ i v i chuy n bay chuyên cơ nư c ngoài bay đi, bay đ n Vi t Nam: trư c gi d đ nh c t, h cánh ít nh t 48 gi . c) Đ i v i chuy n bay chuyên cơ nư c ngoài bay quá c nh Vi t Nam: trư c khi bay vào vùng thông báo bay c a Vi t Nam 72 gi . 2. C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam thông báo cho các cơ quan, đơn v m t cách s m nh t v vi c đình ch ho c thay đ i gi c t, h cánh, gi bay quá c nh c a các chuy n bay chuyên cơ. Đi u 20: Ghi nh n, lưu tr tình hình th c hi n nhi m v chuyên cơ M i cơ quan, đơn v tham gia th c hi n nhi m v chuyên cơ có trách nhi m ghi nh n và lưu tr đ y đ các chi ti t vi c giao nh n, chu n b , tri n khai, th c hi n nhi m v chuyên cơ và x lý s c theo đúng quy đ nh v lưu tr c a Nhà nư c. Chương 5: CHU N B PH C V CHUY N BAY CHUYÊN CƠ Đi u 21: Nơi đ u máy bay chuyên cơ
 7. 1. Các máy bay chu n b làm nhi m v chuyên cơ đư c b trí đ riêng bi t, cách các máy bay khác ít nh t 50 mét t i sân đ trong su t th i gian chu n b và ch là nhi m v , tr trư ng h p đ c bi t đi b ng đư ng ng. 2. Ch nh ng ngư i tr c ti p chu n b máy bay chuyên cơ, có Th ph c v chuyên cơ m i đư c phép ra, vào khu v c b o v máy bay chuyên cơ. 3. Khu v c sân đ máy bay chuyên cơ ph i đư c đ m b o đ y đ các đi u ki n b o v như: rào ch n, ánh sáng, hành lang b o v bao quanh và các đi u ki n khác. Đi u 22: Th ph c v chuyên cơ 1. C ng hàng không c p Th ph c v chuyên cơ cho các đ i tư ng tr c ti p chu n b máy bay chuyên cơ, ki m tra, giám sát và thu h i Th sau khi k t thúc công vi c chu n b . 2. Vi c c p, thu h i Th ph c v chuyên cơ đư c ghi lưu trong S ph c v chuyên cơ c a C ng hàng không v i các n i dung: tên ngư i đư c c p, đơn v công tác, nhi m v th c hi n, s Th s d ng, th i gian c p, th i gian thu h i Th , ch ký ngư i c p và ch ký ngư i dùng Th . 3. M u Th ph c v chuyên cơ do C c Hàng không Vi t Nam th ng nh t ban hành. Đi u 23: Chu n b k thu t máy bay chuyên cơ 1. N i dung chu n b trư c khi bay c a máy bay chuyên cơ bao g m n i dung chu n b trư c khi bay thông thư ng và n th máy m t đ t, n u đi u ki n cho phép. 2. Vi c chu n b k thu t máy bay chuyên cơ ph i đư c k t thúc trư c gi c t cánh d đ nh ít nh t 01 gi . Quy đ nh này không áp d ng đ i v i các chuy n bay chuyên cơ thuê khoang ho c khách chuyên cơ mua gh bay cùng khách thư ng. Đi u 24: Công tác chu n b c a T lái máy bay chuyên cơ Vi t Nam 1. Trư c khi th c hi n nhi m v , T lái ph i nghiên c u k nhi m v bay, th ng nh t phương th c th c hi n nhi m v trong T , ôn luy n x lý tình hu ng b t tr c, n m v ng đ c đi m các phương ti n thông tin, d n đư ng, th i ti t trên đư ng bay, sân bay đ n và các sân bay d b. 2. T lái ph i đư c ngh ngơi ít nh t 6 gi trư c khi th c hi n nhi m v chuyên cơ. Đi u 25: Nhiên li u máy bay chuyên cơ Vi t Nam 1. Nhiên li u c a máy bay chuyên cơ, k c nhiên li u còn trên máy bay và nhiên li u n p b sung, ph i đư c ki m tra ch t lư ng trong vòng 10 ngày, tính đ n ngày máy bay c t cánh làm nhi m v . 2. Nhiên li u còn trên máy bay không đáp ng yêu c u ph i đư c rút kh i máy bay. Thùng ch a nhiên li u c a máy bay ph i đư c xúc r a trư c khi n p nhiên li u m i. Toàn b vi c ki m tra, x lý, n p nhiên li u do Doanh nghi p v n t i hàng không ch u trách nhi m. 3. Vi c n p nhiên li u máy bay chuyên cơ ch đư c th c hi n khi đ m b o các đi u ki n sau: a) Có Ch ng ch ki m tra ch t lư ng thích h p c a lô nhiên li u đó; b) Có m t T trư ng T K thu t chu n b máy bay chuyên cơ, đ i di n C ng hàng không và đ i di n đơn v tra n p nhiên li u cho máy bay chuyên cơ. 4. Nhiên li u máy bay chuyên cơ và trên xe tra n p nhiên li u cu i cùng lên máy bay chuyên cơ ph i đư c lưu thành t ng m u riêng cho đ n khi máy bay chuyên cơ h cánh an toàn sân bay k ti p 48 gi . 5. M i m u nhiên li u lưu có dung tích t i thi u là 01 lít và ph i đư c b o qu n trong bình ch a b ng v t li u không có kh năng làm thay đ i tính ch t nhiên li u và đư c niêm phong đúng quy đ nh. Trên m i m u ph i ghi rõ: s hi u máy bay đư c n p, s hi u xe tra n p, th i gian l y m u, tên ngư i l y m u, ngày niêm phong, tên ngư i niêm phong. 6. Ch ng ch ki m tra ch t lư ng, m u nhiên li u chuyên cơ đư c lưu gi a t i C ng hàng không n p nhiên li u và đơn v tra n p nhiên li u. Đi u 26: Phê chu n k thu t cho máy bay làm nhi m v chuyên cơ
 8. Ngoài quy đ nh chuyên môn v ký cho phép bay, Giám đ c Doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam, ho c ngư i đư c y quy n, ph i ký xác nh n k t qu chu n b k thu t máy bay vào S chu n b bay chuyên cơ. Đi u 27: S chu n b bay chuyên cơ 1. Doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam ph i có S chu n b bay chuyên cơ riêng. 2. N i dung trang ghi c a S chu n b bay chuyên cơ Vi t Nam tương t n i dung S chu n b bay thông thư ng nhưng ph n xác nh n đ đi u ki n làm nhi m v chuyên cơ có thêm ch ký c a đ i di n có th m quy n c a Doanh nghi p v n t i hàng không. 3. Trang ghi c a S chu n b bay chuyên cơ g m các liên theo quy đ nh c a Doanh nghi p v n t i hàng không và thêm 01 liên cho C c Hàng không Vi t Nam lưu gi . Đi u 28: Chu n b đi u hành chuy n bay chuyên cơ 1. Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam th c hi n vi c chu n b k thu t, phân công ki m soát viên không lưu, phương th c đi u hành chuy n bay chuyên cơ, thông báo và hi p đ ng v i các cơ quan qu n lý vùng tr i trong nư c, ngoài nư c đ i v i chuy n bay ra nư c ngoài và chu n b các phương án x lý tình hu ng b t tr c. 2. Chu n b các thi t b đi u hành bay theo nguyên t c có d phòng nóng. 3. M i công tác chu n b đi u hành bay, thông báo hi p đ ng đi u hành bay, c p phép bay đ i v i chuy n bay ra nư c ngoài ph i đư c hoàn thi n trư c gi máy bay chuyên cơ c t, h cánh, bay qua. 4. Tình hu ng chu n b đi u hành bay chuyên cơ và danh sách ki m soát viên không lưu tham gia đi u hành chuy n bay chuyên cơ đư c đăng ký vào S ph c v chuyên cơ c a Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam và S ph c v chuyên cơ t i các đơn v tr c ti p làm nhi m v đi u hành máy bay chuyên cơ. Đi u 29: Đ m b o an ninh chuy n bay chuyên cơ 1. Đ i v i các chuy n bay chuyên cơ Vi t Nam: a) C ng hàng không t ch c canh gác, giám sát máy bay t lúc chu n b làm nhi m v chuyên cơ cho đ n khi máy bay c t cánh; b) C ng hàng không ch trì ph i h p v i B Tư l nh c nh v – B Công an th c hi n vi c ki m tra an ninh đ i v i ngư i và hành lý c a đoàn khách chuyên cơ; c) Doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam ph i h p v i B Tư l nh c nh v – B Công an b o đ m an ninh cho máy bay chuyên cơ, khách chuyên cơ, hàng chuyên cơ và hành lý, hàng hóa đoàn khách chuyên cơ nư c ngoài. 2. Đ i v i các chuy n bay chuyên cơ nư c ngoài bay đi, bay đ n, bay qua lãnh th Vi t Nam: C ng hàng không ph i h p v i cơ quan có trách nhi m c a B Ngo i giao, B Công an đ m b o an ninh tăng cư ng cho máy bay, khách chuyên cơ nư c ngoài t i khu v c sân bay Vi t Nam, khi có yêu c u c a phía nư c ngoài. Đi u 30: Chuyên cơ thuê khoang, mua gh Đ i v i chuy n bay chuyên cơ thuê khoang ho c khách chuyên cơ mua gh bay cùng khách thư ng, Doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam có trách nhi m th c hi n các quy đ nh b sung sau: 1. Ch trì ph i h p v i các cơ quan, đơn v liên quan th c hi n các bi n pháp h u hi u đ gi m thi u nguy cơ gây m t an ninh, an toàn cho khách chuyên cơ; 2. B trí khách thư ng lên máy bay n đ nh xong m i m i khách chuyên cơ lên máy bay và m i khách chuyên cơ xu ng máy bay trư c khi cho khách thư ng xu ng. Đi u 31: Đ m b o an ninh su t ăn cho khách chuyên cơ Doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam có trách nhi m quy đ nh c th và t ch c th c hi n các bi n pháp tăng cư ng đ m b o an ninh su t ăn cho khách chuyên cơ. Chương 6:
 9. TH C HÀNH BAY CHUYÊN CƠ Đi u 32: Đón ti n khách chuyên cơ 1. C c Hàng không Vi t Nam t ch c th c hi n vi c đón ti n khách chuyên cơ t i C ng hàng không. 2. Doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam ch trì ph i h p t ch c đón, đưa khách chuyên cơ lên, xu ng máy bay đ m b o các yêu c u: nghiêm túc, tr ng th , thu n ti n, an toàn. Đi u 33: H n ch khai thác, đóng c a C ng hàng không khi có ho t đ ng chuyên cơ và quy n ưu tiên c t, h cánh c a máy bay chuyên cơ 1. Khi máy bay chuyên cơ c t, h cánh t i C ng hàng không qu c t Vi t Nam thì ph i h n ch khai thác C ng hàng không qu c t đó và dành riêng các khu v c liên quan trên b m t C ng hàng không qu c t đó đ ph c v cho máy bay chuyên cơ và khách chuyên cơ. Th i gian h n ch khai thác trư c và sau th i gian máy bay chuyên cơ d đ nh c t, h cánh là 10 phút, c th là: a) Đ i v i chuyên cơ đ n: (i) Dành riêng khu v c đư ng c t h cánh (CHC), đư ng lăn, khu v c sân đ máy bay và khu v c Nhà khách A/VIP đ ph c v chuyên cơ; (ii) Trong trư ng h p, n u máy bay chuyên cơ sau khi h cánh và đã vào khu v c sân đ riêng cho máy bay chuyên cơ thì dành riêng khu v c này, các khu v c k c n quy đ nh khác (n u c n thi t) và tuy n đư ng t khu v c bãi đ máy bay chuyên cơ đ n Nhà khách A/VIP đ ph c v chuyên cơ. Các khu v c khác g m: đư ng CHC, đư ng lăn (n u không nh hư ng đ n khu v c dành riêng), sân đ đư c phép tr l i ho t đ ng bình thư ng. b) Đ i v i chuy n bay chuyên cơ đi: (i) Dành riêng khu v c Nhà khách A/VIP, kh uv c sân đ , đư ng lăn và đư ng CHC đ ph c v bay chuyên cơ; (ii) Trong trư ng h p máy bay chuyên cơ đã lăn đ n đư ng lăn chính đ ra đư ng CHC c t cánh thì các khu v c Nhà khách A/VIP, các khu v c bãi đ và các đư ng lăn khác đư c phép tr l i ho t đ ng bình thư ng. Sau khi máy bay chuyên cơ đã c t cánh, đư ng lăn chính đư c phép tr l i ho t đ ng bình thư ng. Sau 10 phút k t gi c t cánh, đư ng CHC đư c phép tr l i ho t đ ng bình thư ng. 2. Khi có máy bay chuyên cơ c t cánh t i C ng hàng không đ a phương Vi t Nam thì ph i đóng c a C ng hàng không đó. Th i gian đóng c a là trư c và sau th i gian máy bay chuyên cơ d đ nh c t, h cánh 15 phút. 3. Phòng NOTAM qu c t (NOF) – Trung tâm h p đ ng – ch huy – đi u hành bay thu c Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam có trách nhi m phát NOTAM v vi c h n ch khai thác t i các C ng hàng không qu c t và vi c đóng c a C ng hàng không đ a phương khi có ho t đ ng bay chuyên cơ. N i dung phát: các chuy n bay có th b ch m tr do ho t đ ng c a chuy n bay chuyên cơ. 4. Khi gi c t, h cánh c a chuy n bay chuyên cơ sai l ch so v i gi d đ nh trong k ho ch bay thì x lý như sau: a) Đ i v i chuy n bay đ n: Giám đ c Trung tâm Qu n lý bay khu v c có trách nhi m thông báo cho Giám đ c C ng hàng không liên quan bi t gi d ki n h cánh s a đ i đ đi u ch nh vi c h n ch khai thác ho c đóng c a C ng hàng không; b) Đ i v i chuy n bay đi: Giám đ c C ng hàng không có trách nhi m thông báo cho Giám đ c Trung tâm Qu n lý bay khu v c liên quan bi t gi c t cánh s a đ i đ hi u ch nh phân cách các ho t đ ng bay trong khu v c; c) N u th i gian sai l ch l n hơn 15 phút: cơ quan Không báo t i sân ph i d th o NOTAM s a đ i, g i ngay cho phòng NOF rà xét và phát NOTAM s a đ i k p th i. 5. Trư ng h p t i C ng hàng không có nhi u lo i máy bay khác nhau cùng ho t đ ng thì th t ưu tiên đư c th c hi n theo quy đ nh t i Quy t c v bay, qu n lý và đi u hành bay trong
 10. vùng tr i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t đ nh s 232/1998/QĐ-BQP ngày 27/02/1998 c a B trư ng B Qu c phòng, c th như sau: a) Khi c t cánh: máy bay làm nhi m v chuyên cơ có quy n c t cánh sau máy bay c t cánh chi n đ u, c t cánh di n t p hi p đ ng quân binh ch ng và máy bay c t cánh làm nhi m v tìm ki m c u n n. b) Khi h cánh: máy bay chuyên cơ có quy n h cánh sau máy bay ph i h cánh kh n c p và máy bay mà lư ng nhiên li u còn l i có th i gian bay ít. 6. Quy đ nh chi ti t v khu v c h n ch khai thác, khu v c dành riêng, vi c đóng c a C ng hàng không đư c nêu t i K ho ch đ m b o, ph c v bay chuyên cơ c a C ng hàng không đó. Đi u 34: Phân cách bay gi a máy bay chuyên cơ v i máy bay khác 1. Trong khu v c ki m soát t i sân: a) Phân cách gi a c t cánh và c t cánh: áp d ng phân cách 10 phút gi a máy bay chuyên cơ và m t máy bay khác c t cánh t m t đư ng c t h cánh c a C ng hàng không; b) Phân cách gi a h cánh và h cánh: áp d ng phân cách 10 phút gi a máy bay chuyên cơ và m t máy bay khác h cánh t m t đư ng c t h cánh c a C ng hàng không; c) Phân cách gi a c t cánh và h cánh: áp d ng phân cách 10 phút gi a máy bay chuyên cơ c t cánh và m t máy bay khác h cánh ho c gi a máy bay chuyên cơ h cánh và m t máy bay khác c t cánh t cùng m t đư ng c t h cánh c a C ng hàng không. 2. Trong khu v c ki m soát ti p c n: a) Phân cách gi a máy bay chuyên cơ và các máy bay khác trong khu v c ki m soát ti p c n ph i áp d ng ít nh t m t trong hai lo i hình phân cách sau: (i) Phân cách cao; (ii) Phân cách b ng ra đa. b) Giá tr phân cách t i thi u gi a máy bay chuyên cơ và các máy bay khác trong khu v c ki m soát ti p c n đư c áp d ng như sau: (i) Đ i v i phân cách cao: 600 m (2000 ft); (ii) Đ i v i phân cách b ng ra đa: 10NM. c) Trong khu v c ki m soát ti p c n, không áp d ng hình th c bay vư t máy bay chuyên cơ trên cùng m t hành lang, v t bay. 3. Trong khu v c ki m soát đư ng dài: a) Phân cách gi a máy bay chuyên cơ và các máy bay khác ph i áp d ng ít nh t m t trong ba lo i hình phân cách sau: (i) Phân cách cao; (ii) Phân cách b ng ra đa. (iii) Phân cách d c theo th i gian. b) Giá tr phân cách t i thi u gi a máy bay chuyên cơ và các máy bay khác trong khu v c ki m soát đư ng dài đư c áp d ng như sau: (i) Đ i v i phân cách cao: 600 m (2000 ft); (ii) Đ i v i phân cách b ng ra đa: 20NM. (iii) Đ i v i phân cách d c: 30 phút. Riêng đ i v i máy bay đư c trang b và có Ch ng ch d n đư ng khu v c/RNAV còn hi u l c, đư c phép gi m tiêu chu n phân cách xu ng còn 20 phút. c) H n ch t i đa vi c thay đ i đ cao, hư ng bay và t c đ bay c a máy bay chuyên cơ. Trong m i trư ng h p, không đư c phép áp d ng hình th c bay vư t c t phía trư c máy bay chuyên cơ.
 11. Đi u 35: Báo cáo, x lý s c Khi phát sinh s c k thu t, an ninh, khí tư ng và nh ng s c khác nh hư ng đ n vi c th c hi n nhi m v chuyên cơ thì Th trư ng các cơ quan, đơn v liên quan có trách nhi m báo cáo nhanh chóng, chính xác và đ y đ m i thông tin liên quan cho C c Hàng không Vi t Nam đ th ng nh t phương án x lý, kh c ph c; trư ng h p vư t quá th m quy n thì C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam báo cáo B Giao thông v n t i và cơ quan có th m quy n đ có hư ng x lý k p th i. Chương 7: T CH C TH C HI N Đi u 36: Đ m b o tuân th tiêu chu n 1. C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m t ch c ki m tra đ nh kỳ ho c đ t xu t vi c tuân th các tiêu chu n, yêu c u th c hi n nhi m v chuyên cơ quy đ nh t i Quy ch này. 2. C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam đình ch , h y b quy n th c hi n nhi m v chuyên cơ đ i v i máy bay, đ ng cơ máy bay, các cá nhân liên quan khi th y không đ m b o an toàn cho chuy n bay chuyên cơ. Trư ng h p đ c bi t bu c ph i t m th i cho phép các đ i tư ng chưa th a mãn m t s tiêu chu n, yêu c u tương ng nêu trong Quy ch này thì Th trư ng đơn v qu n lý đ i tư ng liên quan ph i báo cáo b ng văn b n cho C c trư ng C c hàng không Vi t Nam xem xét quy t đ nh cho làm nhi m v chuyên cơ Vi t Nam theo t ng l n riêng bi t. 3. Doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam, Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam và các đơn v liên quan đ nh kỳ ki m tra, xem xét b o đ m đ máy bay, đ ng cơ máy bay, ngư i lái, ti p viên, ki m soát viên không lưu và nhân viên k thu t đáp ng tiêu chu n th c hi n nhi m v chuyên cơ. Đi u 37: Tri n khai th c hi n Quy ch 1. Căn c quy đ nh t i Quy ch này C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, đơn v liên quan xây d ng quy trình n i b tri n khai chi ti t các n i dung đ m b o chuyên cơ trong cơ quan, đơn v mình. 2. Ngoài các đ i tư ng c n tuân th tiêu chu n nêu trong Chương 2 c a Quy ch này, các cơ quan, đơn v trong ngành hàng không có trách nhi m b trí các cán b , nhân viên có đ trình đ chuyên môn nghi p v , có tinh th n trách nhi m, đ o đ c tác phong, s c kh e và có ý th c t ch c k lu t t t đ ph c v chuy n bay chuyên cơ. 3. Khi nh n đư c nhi m v chuyên cơ, Th trư ng các cơ quan, đơn v liên quan trong ngành hàng không có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n nhi m v chuyên cơ theo đúng ch c trách và nhi m v đư c giao m t cách nhanh chóng, đ y đ , an toàn và đúng th i h n./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Đào Đình Bình PH L C GI I H N KHAI THÁC V NIÊN H N, V GI BAY, V S L N C T H CÁNH ÁP D NG Đ I V I MÁY BAY THƯƠNG M I LÀM NHI M V CHUYÊN CƠ (Kèm theo Quy t đ nh s 02/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i)
 12. S th S l n c t, h Gi bay t i đa (gi ) Ki u lo i máy bay Niên h n t cánh t i đa 1 Boeing 777 Không quy đ nh 20.000 Chưa xác đ nh 2 Boeing 767 Không quy đ nh 35.000 Chưa xác đ nh 3 Airbus A320/321 Không quy đ nh 32.000 40.000 4 Fokker F70 Không quy đ nh 60.000 60.000 5 ATR 72 Không quy đ nh 47.000 Chưa xác đ nh Ghi chú: Đ i v i ki u lo i máy bay có c gi i h n v s l n c t h cánh và gi i h n gi bay thì áp d ng gi i h n đ n trư c./.
Đồng bộ tài khoản