Quyết định số 02/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Tổng hội Xây dựng Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ****** S : 02/2004/Q -BNV Hà N i , Ngày 15 tháng 01 năm 2004 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A T NG H I XÂY D NG VI T NAM. B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Nghi nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Căn c Ngh inh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a Ch t ch T ng h i Xây d ng Vi t Nam và V trư ng V T ch c phi chính ph , QUY T NH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a T ng h i Xây d ng Vi t Nam ã ư c ih i i bi u toàn qu c ngày 28 tháng 11 năm 2003 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch T ng h i Xây d ng Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL
  2. T NG H I XÂY D NG VI T NAM. Chương 1: TÊN G I - TÔN CH - M C ÍCH i u 1. Tên g i là T ng h i Xây ng Vi t Nam. Tên giao d ch: Vietnam Federation Association of Civil Engineering. Vi t t t: VIFACE. i u 2. T ng h i Xây d ng Vi t Nam là t ch c xã h i - ngh nghi p t nguy n c a các t ch c H i chuyên ngành v xây d ng, H i Xây d ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, h i viên t p th và h i viên c a các h i chuyên ngành ho t ng trong lĩnh v c xây d ng cùng nhau oàn k t ph n u góp ph n xây d ng t nư c trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa. T ng h i Xây d ng Vi t Nam ho t ng theo nguyên t c t p trung, dân ch , thi u s ph c tùng a s và ho t ng theo pháp lu t c a Nhà nư c. i u 3. T ng h i Xây d ng Vi t Nam ho t ng trên ph m vì c nư c, tr s t t i Hà N i, có tư cách pháp nhân, có tài kho n t i Ngân hàng, có con d u riêng và có cơ quan ngôn lu n (báo, t p chí, n ph m...). i u 4. T ng h i Xây d ng Vi t Nam là h i thành viên c a Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t Vi t Nam. T ng h i Xây d ng Vi t Nam ư c gia nh p các t ch c H i cùng chuyên ngành trong khu v c và qu c t . Vi c gia nh p theo quy nh c a pháp lu t. Tùy theo tình hình ho t ng, T ng h i có th thành l p Văn phòng i di n m t s a phương, vi c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N C A T NG H I i u 5. T ng h i Xây d ng Vi t Nam có nhi m v và quy n h n: 1. i u hòa, ph i h p ho t ng c a các H i thành viên trong vi c t p h p, ng viên và giúp các cán b chuyên ngành v xây d ng, phát huy truy n th ng oàn k t, thân ái, nâng cao trình chuyên môn, nghi p v , o c ngh nghi p, b i dư ng ki n th c góp ph n ưa ngành Xây d ng Vi t Nam t ng bư c hi n i, vì m c tiêu dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh;
  3. 2. Th c hi n ch c năng tư v n, ph n bi n, giám nh xã h i v xây d ng; tham gia ý ki n v vi c xây d ng cơ s khoa h c cho vi c ho ch nh các ch trương, chính sách, pháp lu t cũng như các k ho ch, d án phát tri n khoa h c có liên quan n chuyên ngành xây d ng; 3. T ch c th c hi n các tài nghiên c u khoa h c, l p các d án ng d ng các k t qu nghiên c u trong lĩnh v c xây d ng vào s n xu t và i s ng, t ng k t các v n khoa h c công ngh trong các lĩnh v c xây d ng; 4. T ch c ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v , chính sách pháp lu t cho h i viên; 5. B o v quy n l i h p pháp c a các H i thành viên và h i viên theo úng 1 i u l T ng h i và theo quy nh c a pháp lu t; 6. i di n cho các H i thành viên trong m i quan h i n i, i ngo i có liên quan n ch c năng, nhi m v c a T ng h i; 7. ư c gây qu c a T ng h i trên cơ s h i phí c a h i viên và các ngu n thu t các ho t ng kinh doanh, d ch v theo 1 quy nh c a pháp lu t t trang tr i 1 kinh phí ho t ng; 8. M r ng quan h h p tác trao i kinh nghi m v i các t ch c qu c t , các t ch c khoa h c k thu t trong và ngoài nư c v xây d ng. Chương 3: T CH C C A T NG H I i u 6. T ch c c a T ng h i Xây d ng Vi t Nam T ch c và ho t ng c a T ng h i theo nguyên t c t nguy n, t qu n và t trang tr i kinh phí. T ch c c a H i bao g m: 1. Trung ương: T ng h i Xây d ng Vi t Nam. 2. t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh): H i Xây d ng t nh. 3. cơ s : Chi h i; các t ch c cơ s có t 5 h i viên tr lên có th thành l p Chi h i Vi c thành l p H i Xây d ng t nh do U ban nhân dân t nh quy t nh theo quy nh c a pháp lu t; i u 7. i h i i bi u toàn qu c Cơ quan lãnh o cao nh t c a T ng h i là i h i i bi u toàn qu c, 5 năm h p m t l n. i h i h p b t thư ng khi có ít nh t 2/3 t ng s y viên Ban Ch p hành Trung ương T ng h i ho c 1/2 s H i chuyên ngành Xây d ng Trung ương và H i Xây d ng t nh yêu c u.
  4. Thành ph n, s lư ng i bi u d i h i do Ban ch p hành Trung ương ương nhi m c a T ng h i quy nh. Nhi m v c a i h i: 1. T ng k t, ánh giá ho t ng c a T ng h i trong nhi m kỳ, bàn phương hư ng, k ho ch hành ng c a nhi m kỳ m i; 2. Thông qua, s a i i u l (n u có); 3. B u Ban Ch p hành Trung ương và Ban Ki m tra T ng h i; 4. Quy t nh nh ng v n quan tr ng v tôn ch m c ích, nhi m v , quy n h n c a T ng h i. i u 8. Nguyên t c bi u quy t t i i h i. 1. i h i có th bi u quy t b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín. Vi c quy nh hình th c bi u quy t do i h i quy t nh. 2. Vi c bi u quy t thông qua các quy t nh c a i h i ph i ư c quá 112 (m t ph n hai) i bi u chính th c có m t tán thành. i u 9. Ban Ch p hành Trung ương T ng h i. Cơ quan lãnh o gi a hai nhi m kỳ i h i là Ban Ch p hành Trung ương T ng h i. s lư ng y viên Ban Ch p hành Trung ương T ng h i do i h i n nh và tr c ti p b u. S lư ng y viên Ban ch p hành Trung ương T ng h i có th ư c b sung không quá 20% do Ban ch p hành Trung ương. Vi c b sung y viên Ban ch p hành do Ban ch p hành T ng h i quy t nh. Ban Ch p hành Trung ương T ng h i có nhi m v : 1. Lãnh o th c hi n Ngh quy t c a i h i; 2. Lãnh o th c hi n i u l c a T ng h i; Phát tri n m i quan h v i các t ch c trong và ngoài nư c, góp ph n phát tri n T ng h i; 3. Theo dõi ho t ng các H i Xây d ng chuyên ngành Trung ương, các H i Xây d ng t nh, các Ti u ban chuyên môn và các t ch c khác tr c thu c Ban Ch p hành Trung ương T ng h i; 4. B u oàn ch t ch T ng h i và Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng thư ký; 5. B u Ban ki m tra c a T ng h i; Ban Ch p hành Trung ương T ng h i h p nh kỳ m t năm m t l n (tr trư ng h p t xu t).
  5. i u 10. oàn ch t ch. Cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành Trung ương T ng h i là oàn ch t ch, g m có Ch t ch, các Phó ch t ch, T ng thư ký và m t s U viên. S lư ng oàn ch t ch không quá 15% t ng s u viên Ban Ch p hành Trung ương T ng h i. oàn ch t ch T ng h i có nhi m v : 1. Lãnh o th c hi n các Ngh quy t c a Ban Ch p hành Trung ương T ng h i gi a hai kỳ h p c a Ban Ch p hành Trung ương T ng h i; 2. L p k ho ch, báo cáo các ho t ng chung theo quy nh c a Ban Ch p hành Trung ương T ng h i. 3. Theo dõi ho t ng c a các H i Xây d ng chuyên ngành Trung ương, các H i Xây d ng t nh, các Ti u Ban chuyên môn và các t ch c khác tr c thu c T ng h i. 4. Quy t nh hình th c khen thư ng và k lu t. 5. Quy t nh thành l p các Ban chuyên môn, các t ch c tr c thu c T ng h i, các t ch c khoa h c công ngh và d ch v . Vi c thành l p các t ch c thu c h i theo úng quy nh c a pháp lu t. oàn ch t ch T ng h i ban hành quy nh quy ch riêng v vi c t ch c, ho t ng và qu n lý các t ch c tr c thu c trên cơ s quy nh c a pháp lu t. 6. Quy t nh công nh n h i thành viên c a T ng h i. oàn ch t ch h p nh kỳ 6 tháng m t l n. Khi c n thi t theo ngh c a Ch t ch và T ng thư ký, oàn ch t ch có th tri u t p h p b t thư ng. i u 11. Ch t ch T ng h i. Ban Ch p hành Trung ương T ng h i b u ra Ch t ch trong s các y viên oàn Ch t ch. Ch t ch ch trì các cu c h p c a Ban Ch p hành T ng h i, oàn ch t ch; i u hành m i ho t ng c a T ng h i tri n khai các Ngh quy t c a Ban Ch p hành Trung ương, oàn ch t ch và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a T ng h i, Trư ng h p khi Ch t ch v ng m t, n u c n có th y quy n cho m t Phó Ch t ch th c hi n nhi m v c a Ch t ch. i u 12. Phó Ch t ch T ng h i Phó Ch t ch do Ban ch p hành Trung ương T ng h i b u ra, ư c Ch t ch T ng h i phân công lãnh o t ng m t ho t ng c a T ng h i. i u 13. T ng thư ký.
  6. T ng thư ký do Ban ch p hành Trung ương T ng h i b u ra, thư ng tr c gi i quy t các công vi c do Ch t ch phân công và i u hành m i ho t ng thư ng nh t c a T ng h i. Giúp vi c T ng thư ký có Chánh Văn phòng do T ng thư ký ngh Ch t ch T ng h i quy t nh. Nhi m v Chánh Văn phòng do T ng thư ký h i phân công. i u 14. Ban ki m tra c a T ng h i Ban Ki m tra c a T ng h i có nhi m v giúp oàn ch t ch ki m tra vi c ch p hành i u l T ng h i, vi c th c hi n các Ngh quy t c a Ban ch p hành Trung ương T ng h i, gi i quy t thư khi u t có liên quan n các t ch c thành viên và h i viên. Ban Ki m tra c a T ng h i có quy n yêu c u các H i thành viên, các t ch c, ơn v thu c T ng h i và các h i viên báo cáo trình bày các v n có liên quan n n i dung ki m tra ã ư c oàn ch t ch T ng h i quy t nh ki m tra. Nhi m kỳ Ban Ki m tra là 5 năm theo nhi m kỳ c a T ng h i. Ban Ki m tra c a T ng h i bao g m Trư ng ban, Phó ban và m t s y viên. Trư ng Ban Ki m tra là m t y viên oàn ch t ch T ng h i. Chương 4: H I THÀNH VIÊN, H I VIÊN i u 15. i u ki n tr thành h i thành viên, h i viên. H i thành viên: Các H i thu c chuyên ngành Xây d ng Trung ương, H i Xây d ng t nh t nguy n làm ơn xin gia nh p thì ư c công nh n là h i thành viên. Các H i thu c chuyên ngành Xây d ng Trung ương có i u l riêng, có tư cách pháp nhân, có tài kho n riêng, ư c thành l p và gia nh p các h i qu c t và khu v c cùng chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t. H i viên t p th : Các t ch c (t ng công ty, vi n, trư ng...) ho t ng trong lĩnh v c xây d ng làm ơn t nguy n xin gia nh p T ng h i Xây d ng Vi t Nam thì ư c T ng h i xem xét công nh n là h i viên t p th . Các h i viên: H i viên c a các h i chuyên ngành Xây d ng, làm ơn t nguy n xin gia nh p H i thì ư c T ng h i xem xét công nh n là h i viên. Các t ch c và công dân Vi t Nam không có i u ki n tr thành h i viên c a T ng h i nhưng có óng góp v i H i có th tr thành h i viên tán tr , h i viên liên k t c a T ng h i. H i viên liên k t ho c h i viên danh d không tham gia b u c , ng c vào Ban lãnh o c a T ng h i và không bi u quy t các v n c a T ng h i. Ban ch p hành T ng h i quy nh tiêu chu n h i viên, xem xét ngh Ban Thư ng v quy t nh vi c k t n p h i viên. i u 16. Nhi m v và quy n h n c a H i thành viên.
  7. a) Nhi m v : Tôn tr ng và th c hi n i u l c a T ng h p Tham gia các ho t ng c a T ng h i; T ch c vi c trao i kinh nghi m ho t ng chuyên môn và ng d ng khoa h c công ngh chuyên ngành xây d ng; nh kỳ báo cáo ho t ng c a mình lên T ng h i; óng h i phí theo quy nh. Các H i thành viên c a T ng h i Xây d ng ư c gia nh p các t ch c H i cùng chuyên ngành trong khu v c và qu c t . Vi c gia nh p theo quy nh c a pháp lu t b) Quy n h n: ngh , th o lu n, phê bình công vi c c a T ng h i; ngh T ng h i can thi p, b o v quy n l i h p pháp c a H i, h i viên; Gi i thi u ngư i ng c và b u c Ban ch p hành H i, T ng h i; ngh T ng h i khen thư ng; ư c xin ra kh i T ng h i. i u 17. Nhi m v và quy n l i c a h i viên H i viên có nhi m v : 1. Tôn tr ng i u l T ng h i, nghiêm ch nh ch p hành các ch th , ngh quy t c a T ng h i. Tuyên truy n phát tri n h i viên, v n ng qu n chúng hư ng ng m i ho t ng c a H i, T ng h i. 2. Chăm lo xây d ng kh i oàn k t n i b , cùng nhau xây d ng ngành a ch t Vi t Nam ti n b , t ng bư c i lên chính quy, hi n u 3. Tích c c h c t p chính tr , văn hóa, chuyên môn, không ng ng nâng cao trình khoa h c v lĩnh v c xây d ng góp ph n hi n i hóa ngành Xây d ng Vi t Nam; 4. Phát huy n i l c, lòng t hào dân t c, tính sáng t o, tính trung th c c a ngh nghi p, s n sàng c ng hi n t t c kh năng, ki n th c và kinh nghi m chuyên môn c a mình ph c v nhân dân; u tranh ch ng nh ng tư tư ng và hành ng có h i n uy tín và nhi m v c a T ng h i.
  8. 5. Thông tin, tuyên truy n, ph bi n 1 ki n th c v các khoa h c xây d ng cho qu ng i qu n chúng. 6. Tham gia sinh ho t, tìm c, ph bi n thông tin trong các t p chí và các n ph m do T ng h i và các T ch c liên quan xu t b n không ng ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v . 7. óng h i phí theo úng quy nh. H i viên có quy n l i: 1. Th o lu n và bi u quy t m i công vi c c a T ng h i ng c , c và b u ra Ban ch p hành các c p T ng h i; 2. ư c b i dư ng v chính tr , tư tư ng, o c, chuyên môn và các ch trương, chính sách, các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n ho t ng c a T ng h i; 3. ư c trình bày các tài nghiên c u c a mình trong các bu i sinh ho t khoa h c k thu t c a H i, T ng h i các b n ng nghi p tham gia óng góp, b sung cho tài hoàn ch nh; 4. ư c H i, T ng h i nh n xét v các công trình c a mình, khi c n thi t, ư c ch n l c ngh chính quy n khen thư ng, ho c ư c công nh n v b o v quy n tác gi , sáng tác. 5. ư c gi i thi u ăng t i các công trình nghiên c u khoa h c vào t p chí, n i san c a T ng h i, các H i và các t ch c liên quan; 6. ư c T ng h i và các H i b o v nh ng quy n l i h p pháp, chính áng trong ho t ng ngh nghi p. 7. Xin ra kh i T ng h i. Chương 5: KHEN THƯ NG, K LU T i u 18. T ch c và h i viên có thành tích xu t s c trong công tác s ư c T ng h i khen thư ng ho c ngh cơ quan nhà nư c có th m quy n khen thư ng. i u 19. T ch c và h i viên vi ph m nh ng i u sau ây tùy theo m c s b x lý v i các hình th c k lu t như: khi n trách, c nh cáo, xóa tên kh i danh sách. Làm t n h i n uy tín c a T ng h i. Vi ph m i u l c a T ng h i. Chương 6:
  9. TÀI S N VÀ TÀI CHÍNH C A T NG H I i u 20. Tài chính c a T ng h i bao g m: 1. H i phí c a h i thành viên và h i viên do oàn ch t ch T ng h i quy nh; 2. Ti n h tr c a Nhà nư c, ti n tài tr các t ch c trong, ngoài nư c; 3. Các ngu n thu t các ho t ng khoa h c công ngh , các ho t ng kinh doanh, d ch v theo quy nh c a pháp lu t 4. Tài s n, tài chính c a T ng h i ư c qu n lý, s d ng theo quy nh c a oàn ch t ch T ng h i và các quy nh, hư ng d n c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v tài chính; 5. Khi T ng h i gi i th thì toàn b tài s n c a T ng h i ư c x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 21. B n i u l g m VII Chương và 22 i u ã ư c i h i i bi u toàn qu c T ng h i Xây d ng thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2003 và có hi u l c thi hành k t khi ư c B trư ng B N i v phê duy t. i u 22. Ch có i h i i bi u toàn qu c c a T ng h i xây d ng Vi t Nam m i có quy n s a i, b sung i u l này./.
Đồng bộ tài khoản