Quyết định số 02/2004/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 02/2004/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2004/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2004/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2004/Q -BVHTT Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2004 QUY T NH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA B TRƯ NG B VĂN HOÁ – THÔNG TIN Căn c Ngh nh 63/2003/ N -CP ngày 11-6-2003 c a Chính ph qui nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá- Thông tin; Căn c Lu t di s n văn hoá và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11-11-2002 Quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t di s n văn hoá; Căn c h sơ di tích và ngh c a Ch t ch U ban nhân dân các t nh Cao B ng, ng Nai, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Long An, ng Tháp; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa. QUY T NH i u 1: X p h ng 12 di tích: t nh Cao B ng (02) 1. Di tích l ch s : a i m ài quan sát c a B ch huy chi n d ch Biên Gi i (1950)- xã c Long, huy n Th ch An, t nh Cao B ng. 2. Di tích l ch s : Hang Ngư m B c-nơi lưu ni m Ch t ch H Chí Minh trong chi n d ch Biên Gi i (1950), xã H ng Vi t, huy n Hòa An, t nh Cao B ng. t nh ng Nai(01) 3. Di tích l ch s : a i m Căn c Trung ương C c mi n Nam ( 1961-1962)- xã Phú Lý, huy n Vĩnh C u, t nh ng Nai. T nh Trà Vinh (01) 4. Di tích l ch s : B n ti p nh n vũ khí C n Tàu ( ư ng H Chí Minh trên bi n) -xã Trư ng Long Hòa, huy n Duyên H i, t nh Trà Vinh. t nh Thanh Hóa (02)
  2. 5. Di tích ki n trúc ngh thu t: Chùa Hoa Long-xã Vĩnh Th nh, huy n Vĩnh L c, t nh Thanh Hóa. 6. Di tích l ch s : n ng c - xã Ho ng Minh, huy n Ho ng Hóa, t nh Thanh Hóa. t nh Hà Tĩnh( 01) 7. Danh lam th ng c nh: Khu v c chùa và h Thiên Tư ng - xã Trung Lương, phư ng B c H ng, th xã H ng Lĩnh, t nh Hà Tĩnh. i u ch nh tên di tích ã x p h ng như sau: Di tích l ch s : Nhà lưu ni m ng chí Hà Huy T p T ng Bí thư ng C ng s n ông Dương ( 1936-1938) Xã C m Hưng, huy n C m Xuyên, t nh Hà Tĩnh. (Quy t nh này thay th quy t nh s 457/VH-Q ngày 25-3-1991 c a B trư ng B Văn hóa- Thông tin x p h ng di tích Nhà lưu ni m ng chí Hà Huy T p, xã C m Hưng, huy n C m Xuyên, t nh Hà Tĩnh). T nh Long An (02) 8. Di Tích L ch s : Nhà và lò g ch Võ Công T n- xã Long Hi p, huy n B n L c, t nh Long An. 9. Di tích Kh o c : Gò Ô Chùa- xã Hưng i n A, huy n Vĩnh Hưng, t nh Long An. t nh ng Tháp (03) 10. Di tích l ch s : a i m chi n th ng Gi ng Th am- Gò Qu n Cung, xã An Phư c, huy n Tân H ng, t nh ng Tháp. 11. Di tich l ch s : a i m v th m sát Bình Thành- Th tr n Thanh Bình, huy n Thanh Bình, t nh ng Tháp. 12. Di tích l ch s : n th Tr n Văn Năng- xã Tân Th nh, huy n Thanh Bình, t nh ng Tháp. * i u ch nh a danh di tích ã x p h ng c a t nh Qu ng Bình như sau: Di tích l ch s : B n phà Quán HàuTh tr n Quán Hàu và xã Võ Ninh, huy n Qu ng Ninh, t nh Qu ng Bình (Quy t nh này thay th Quy t nh s 62/2003/Q -BVHTT ngày 27-11-2003 c a B trư ng B Văn hóa- Thông tin x p h ng di tích B n phà Quán Hàu, th xã Quán Hàu và xã Võ Ninh, huy n Qu ng Tr ch, t nh Qu ng Bình) i u 2. Nghiêm c m m i ho t ng xây d ng khai thác trong nh ng khu v c di tích ã khoanh vùng b o v . Trư ng h p c bi t x d ng t ai di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh ph i ư c phép c a B trư ng B Văn hoá-Thông tin. i u 3. U ban Nhân dân các c p th c hi n quy n qu n lý Nhà nư c i v i di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh theo lu t nh.
  3. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 5. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Di s n văn hóa, Ch t ch U ban nhân dân và Giám c S Văn hóa-Thông tin các t nh Cao B ng, ng Nai, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Long An, ng Tháp ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 5 - Công Báo - C c DSVH - Lưu VT B Ph m Quang Ngh
Đồng bộ tài khoản