Quyết định số 02/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
59
lượt xem
10
download

Quyết định số 02/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2004/QĐ-BXD về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 306: 2004 "Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2004/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2004/QĐ-BXD Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXD VN 306: 2004 "NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG C NG - CÁC THÔNG S VI KHÍ H U TRONG PHÒNG" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 04 / 04 / 2003 c a Chính Ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c biên b n ngày 25 / 4 / 2003 c a H i đ ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu tiêu chu n '' Nhà và công trình công c ng - Các thông s vi khí h u trong phòng '' Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Ki n trúc. QUY T Đ NH: Đi u 1 : Ban hành kèm theo quy t đ nh này 01 Tiêu chu n Xây d ng Vi t Nam TCXD VN 306: 2004 '' Nhà và công trình công c ng - Các thông s vi khí h u trong phòng '' Đi u 2 : Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo . Đi u 3 : Các Ông : Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Ki n trúc và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. KT/B TRƯ NG B XÂY D NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Như đi u 3 - T ng C c TCĐLCL - Lưu VP&V KHCN Nguy n Văn Liên TCXDVN TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 306: 2004 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG C NG- CÁC THÔNG S VI KHÍ H U TRONG PHÒNG DWELLING AND PUBLIC BUILDINGS- PARAMETES FOR MICRO- CLIMATES IN THE ROOM HÀ N I- 2004 L I NÓI Đ U TCXDVN 306: 2004 “ Nhà và công trình công c ng - Các thông s vi khí h u trong phòng” do Vi n Nghiên c u Ki n trúc biên so n, V Khoa h c Công ngh - B Xây d ng đ ngh và đư c B Xây d ng ký ban hành. TCXDVN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG C NG-CÁC THÔNG S VI KHÍ H U TRONG PHÒNG DWELLING AND PUBLIC BUILDINGS- PARAMETES FOR MICRO- CLIMATES IN THE ROOMS 1. Ph m vi áp d ng 1.1. Tiêu chu n này quy đ nh các thông s vi khí h u trong vùng ph c v c a nhà và các công trình công c ng.
  2. 1.2. Tiêu chu n này quy đ nh các thông s vi khí h u, ng v i các tr ng thái ho t đ ng sinh lý bình thư ng c a con ngư i trong nhà và công trình công c ng, th hi n b ng các ch s v chênh l ch nhi t đ trong ngoài nhà, phương pháp ki m tra, đo đ c (ch đ nhi t m, gió, b c x ). 1.3. Tiêu chu n này không đ c p các thông s vi khí h u trong vùng làm vi c c a các nhà, xư ng s n xu t. 1.4. Nh ng quy đ nh chương 3, chương 4, ph l c A và ph l c B trong tiêu chu n này là nh ng đi u kho n trư c khi áp d ng ph i nghiên c u k các đi u ki n áp d ng. 2. Tiêu chu n vi n d n TCVN 4605-1988. K thu t nhi t. K t c u ngăn che- Tiêu chu n thi t k TCVN 5687-1992. Thông gió , đi u ti t không khí, sư i m- Tiêu chu n thi t k ΓOCT 30494-96. Nhà và công trình công c ng - Các thông s vi khí h u trong phòng. 3. Thu t ng và đ nh nghĩa Trong tiêu chu n này các thu t ng đư c hi u như sau : 3.1. Các vùng ph c v trong phòng : là không gian trong phòng, đư c gi i h n b i các b m t, các b c tư ng, vách ngăn, tr n và n n nhà có chi u cao t 0,1m đ n 2m tính t m t sàn nhà, nhng ph i cách tr n hơn 1m khi tr n có thi t b c p nhi t, đ ng th i cách 0,5m đ i v i các b m t tư ng trong và tư ng ngoài, các c a s và thi t b c p nhi t. 3.2. Phòng có ngư i ho t đ ng thư ng xuyên : là nh ng phòng có ngư i ho t đ ng v i th i gian không ít hơn 2 gi liên t c ho c 6 gi trong m t ngày đêm. 3.3. Phòng có ngư i ho t đ ng t m th i : là nh ng phòng có ngư i ho t đ ng v i th i gian ít hơn 30 phút liên t c ho c 2 gi trong m t ngày đêm. 3.4. Vi khí h u trong phòng : là tr ng thái môi trư ng không khí trong phòng tác đ ng đ n tâm sinh lý con ngư i, đ c trưng b ng các ch s nhi t đ , đ m, t c đ chuy n đ ng không khí, b c x nhi t. 3.5. Các ch s vi khí h u ti n nghi : là t h p các giá tr c a các ch s vi khí h u, tác đ ng lâu dài và thư ng xuyên t i con ngư i. Các ch s này đ m b o tr ng thái trao đ i nhi t c a cơ th là có l i nh t cho s c kho , trong đi u ki n cư ng đ đi u ch nh nhi t cơ th là t i thi u và có trên 80% s ngư i trong phòng có c m giác d ch u. 3.6. Ch tiêu cho phép c a thông s vi khí h u (vùng ti n nghi khí h u cho phép): là t p h p các giá tr c a thông s vi khí h u n u tác đ ng lâu dài và thư ng xuyên đ n con ngư i thì có th gây ra c m giác m t ti n nghi nhi t (gây khó ch u và gi m năng su t lao đ ng trong khi cư ng đ đi u ch nh nhi t c a cơ th gia tăng), tuy v y các tác đ ng b t l i cho s c kho con ngư i là m c ch p nh n đư c. 3.7. Th i kỳ l nh trong năm : là th i kỳ trong năm, đư c đ c trưng b ng nhi t đ trung bình ngày đêm o c a không khí ngoài nhà, th p hơn 19,8 C . 3.8. Th i kỳ nóng trong năm : là th i kỳ trong năm, đ c trưng b ng nhi t đ trung bình ngày đêm c a o không khí ngoài nhà, l n hơn 25,5 C . 3.9. Nhi t đ b c x trong phòng : là nhi t đ bình quân trên di n tích c a các b m t ngăn che bên trong phòng và các thi t b c p nhi t l y trung bình theo di n tích. 3.10. Nhi t đ t ng h p trong phòng : là ch tiêu t ng h p v nhi t đ b c x và nhi t đ không khí trong phòng, xác đ nh theo ph l c A. 3.11. Nhi t đ c a nhi t c u k : là nhi t đ trong trung tâm c a qu c u r ng, đư c đ c trưng b ng s nh hư ng đ ng th i c a nhi t đ không khí, nhi t đ b c x và t c đ chuy n đ ng không khí. 3.12. Tính b t đ i x ng c c b c a nhi t đ t ng h p trong phòng : là s chênh l ch c a nhi t đ t ng h p trong phòng, xác đ nh b ng nhi t k c u đen theo hai hư ng ngư c nhau. 3.13. T c đ chuy n đ ng c a không khí : là t c đ chuy n đ ng c a không khí trung bình trong kh i tích vùng ph c v . 4. Các thông s vi khí h u trong nhà và công trình công c ng Yêu c u chung 4.1. Trong các phòng c a nhà và nhà công c ng, ph i đ m b o các ch tiêu vi khí h u cho phép trong vùng ph c v .
  3. 4.2. Các thông s vi khí h u yêu c u đư c coi là các thông s ti n nghi hay cho phép, đư c quy đ nh trong các tiêu chu n ph thu c vào ch c năng c a phòng và vào các th i kỳ trong năm (xem b ng 1, b ng 3 và b ng 4). Các thông s vi khí h u trong phòng 4.3. Các thông s vi khí h u đ c trưng trong phòng : o a- Nhi t đ không khí trong phòng ( C). b- T c đ chuy n đ ng không khí trong phòng (m/s). c- Đ m tương đ i c a không khí. (%) o d- Nhi t đ b c x b m t trong phòng ( C) e- Nhi t đ t ng h p ΣH. o 4.4. Nhi t đ b c x b m t trong phòng, không đư c l n hơn 2,5 C đ i v i các ch s ti n nghi và không o l n hơn 3,5 C đ i v i các ch tiêu cho phép. 4.5. Các ch tiêu vi khí h u t i các v trí khác nhau trên m t ph ng cao đ c a vùng ph c v đư c phép l y như sau: o o - Chênh l ch nhi t đ không khí không l n hơn ±2 C v i các ch s ti n nghi và ±3 C v i các ch s gi i h n cho phép. o - Chênh l ch nhi t đ t ng h p c a phòng trên m t ph ng cao đ trong vùng ph c v , không quá ±2 C. - Chênh l ch t c đ chuy n đ ng không khí: không quá ±0,07m/s đ i v i các ch s ti n nghi và ±0,1m/s - v i các ch tiêu gi i h n cho phép. - S thay đ i đ m tương đ i c a không khí: không quá ±7% đ i v i các ch s ti n nghi và ±15% v i ch tiêu gi i h n cho phép. 4.6. Đ i v i các công trình công c ng, trong th i gian không làm vi c cho phép gi m các ch s vi khí h u và khi b t đ u làm vi c, ph i đ m b o các thông s theo yêu c u. 5. Đi u ki n ti n nghi c a vi khí h u Đi u ki n tính toán vùng ti n nghi t ng th và c c b , xem ph l c C. B NG 1. THANG C M GIÁC NHI T C A NGƯ I VI T NAM (*) Tr ng C m giác Theo ∑H Theo thq Nhi t đ không khí 0 thái VKH nhi t C ( ϕ= 80%) v= 0,3 - 0,5m/s Th i kỳ Th i kỳ Th i kỳ Th i kỳ Th i kỳ Th i kỳ l nh nóng l nh nóng l nh nóng L nh - L nh 7,1 ≤ 17,3 ≤19,8 - Hơi l nh 10,0 18,5 Ti n nghi -Gi í h n 11,1 13,8 20,0 24,4 21,5 25,5 (d ch u) dư i 12,7 16,3 23,3 27,0 24,5 29,5 - D ch u 14,9 26,5 29 hoàn toàn - Gi i h n trên Nóng - Hơi nóng 15,0 17,5 28,5 - Nóng 19,1 ≥ 29,2 ≥ 31,5 Ghi chú: 1) Theo công th c Vebb: nhi t đ hi u qu tương đơng: thq = 0,5 (tk + t) -1,94 √v 2) Ch s ∑H theo V.Zoilen và V.E Koren CoV ( ch s đi u ki n đ đánh giá tr ng thái nhi t c a vi khí h u) ∑H= 0,24 (tk + tR ) + 0,1d - 0,09(37,8- tk) √v
  4. 0 trong đó: tk- nhi t đ không khí trong phòng ( C) 0 tR- nhi t đ m t trong k t c u l y trung bình ( C) g. hơi nư c d- đ m tuy t đ i (dung m) c a không khí trong phòng (-----------------) kg không khí khô v- t c đ chuy n đ ng c a không khí trong phòng: m/s 4) Ngoài ra có th tham kh o thêm ph l c E- Đánh giá vi khí h u theo thang c m giác nhi t SN 6. Các yêu c u v ki m tra và phương pháp đo vi khí h u 6.1. Nguyên t c chung khi l a ch n các đi m đo và l y s li u ph i đ đ i di n cho không gian ph c v . - Trong trư ng h p không gian này có tính tu n hoàn, l p l i thì ngư i ta ch c n đo đ c, l y s li u cho các không gian đơn nguyên đi n hình. - Các s li u thư ng đư c l y đ ng th i ho c l y trong kho ng th i gian m t p đo không quá 10s. 6.2. Vi c đo các ch tiêu vi khí h u trong th i kỳ l nh c a năm, đư c ti n hành khi nhi t đ không khí bên o ngoài không l n hơn 19,8 C. Không đư c phép đo khi tr i không có mây v ban ngày. 6.3. Đ i v i th i kỳ nóng trong năm, vi c đo các ch tiêu vi khí h u đư c ti n hành khi nhi t đ không khí o bên ngoài không nh hơn 25,5 C. Không đư c phép đo khi tr i không có mây v ban ngày. 6.4. Vi c đo nhi t đ , đ m và t c đ chuy n đ ng không khí đư c ti n hành trên nh ng khu v c r ng b ng nhau: - 0,1m; 0,4m và 1,7m tính t m t sàn c a các phòng nhà tr , m u giáo. - 0,1m; 0,6m và 1,7m tính t m t sàn khi có ngư i ho t đ ng trong phòng ch y u trong tư th ng i. + 0,1m; 1,1m và 1,7m tính t m t sàn, khi ngư i trong phòng ch y u là đ ng hay đi l i. + V trí đo gi a các vùng ph c v và trên kho ng cách 0,5m k t các b m t bên trong c a các tư ng ngoài và thi t b c p nhi t c đ nh trong các phòng, đư c quy đ nh trong b ng 2. B NG 2. CH D N V TRÍ ĐO Lo i nhà L a ch n phòng V trí đo Nhà m t căn h Không dư i 2 phòng, m i phòng gi a các m t ph ng cách các b 2 có di n tích l n hơn 5m . Di n m t bên trong c a các tư ng ngoài tích c a s ph i l n hơn 30% và thi t b c p nhi t là 0,5m và di n tích tư ng ngoài. gi a phòng (đi m c t nhau c a các đư ng chéo c a phòng) trên cao đ như quy đ nh đi u 6.4 Nhà nhi u căn h Không dư i 2 phòng, m i phòng - nt- 2 có di n tích l n hơn 5m . Trong các căn h t ng đ u và t ng cu i Khách s n, b nh vi n, Trong 1 phòng, góc c a các -nt- nhà tr , trư ng h c t ng đ u và t ng cu i Các công trình công Trong m i phòng đ i di n Tương t như trên, trong các 2 c ng và hành chính phòng di n tích ≥ 100m . Đo trên khác các v trí, v i các kích thư c như quy đ nh đi u 6.4 2 Trong các phòng có di n tích l n hơn 100m vi c đo nhi t đ , đ m và t c đ chuy n đ ng không khí, 2 đư c ti n hành trên nh ng v trí cùng cao đ , v i di n tích không vư t quá 100m . 7. Đi u ki n cho phép c a vi khí h u 7.1. Đi u ki n cho phép c a vi khí h u, quy đ nh trong b ng 3 và b ng 4. 7.2. Nhi t đ m t trong các tư ng, vách ngăn, n n, tr n, c n đo gi a các b m t tương ng. Đ i v i các tư ng ngoài có c a chi u sáng và các thi t b c p nhi t thì nhi t đ trên các b m t bên trong đư c đo gi a các b ph n, kho ng gi a c a c a l y ánh sáng, cũng như gi a các thi t b c p nhi t và b m t c a kính.
  5. 7.3. Nhi t đ t ng h p trong phòng đư c tính theo công th c, ch d n ph l c A. Đo nhi t đ không khí gi a phòng v i chi u cao 0,6m k t m t sàn cho các phòng mà ngư i ho t đ ng tư th ng i; v i chi u cao 1,1m v i các phòng mà ngư i ho t đ ng tư th đ ng ho c theo nhi t đ b m t bên ngoài c a k t c u ngăn che (xem ph l c A), ho c theo s li u đo c a nhi t c u k (ph l c B). 7.4. Tính b t đ i x ng c c b tính cho các đi m đo như quy đ nh đi u 7.3 đư c tính theo công th c : lim t th = tcđ1 - tcđ2 (1) Trong đó : o tcđ1 và tcđ2- là nhi t đ ( C) đo b ng nhi t k c u đen theo 2 hư ng ngư c nhau (ph l c B). lim 0 t th - gi i h n chênh l ch nhi t đ t ng h p trong phòng ( C) 7.5. Đ m tương đ i trong phòng đư c đo gi a phòng trên cao đ 1,1m tính t m t sàn nhà. 7.6. Các ch s vi khí h u đo b ng máy đo c m tay, thì ph i đo không ít hơn 3 l n trong kho ng th i gian không quá 5 phút. Khi đo b ng máy t đ ng thì ti n hành đo trong 2 gi . Khi so sánh v i các ch s chu n, dùng các giá tr trung bình c a các tr s đo. Đo nhi t đ t ng h p b t đ u sau 20 phút k t lúc đ t nhi t k c u đen vào v trí đo. 7.7. Các ch tiêu vi khí h u trong phòng đư c đo b ng thi t b đo đã đư c đăng ký và c p gi y ch ng nh n theo quy đ nh hi n hành c a cơ quan có th m quy n. Mi n đo và sai s cho phép c a các thi t b đo đư c quy đ nh trong b ng 5. B NG 5. MI N ĐO VÀ SAI S CHO PHÉP C A CÁC THI T B ĐO Các ch tiêu Mi n đo Sai s cho phép 0 Nhi t đ không khí trong phòng ( C) T 5 đ n 40 0,1 Nhi t đ các m t trong c a k t c u ngăn che T 0 đ n 50 0,1 0 ( C) Nhi t đ các b m t c a thi t b c p nhi t ( 0C) T 5 đ n 90 0,1 0 Nhi t đ t ng h p trong phòng ( C) T 5 đ n 40 0,1 Đ m tương đ i c a không khí (%) T 10 đ n 90 5,0 T cđ chuy n đ ng c a không khí (m/s) T 0,05 đ n 0,6 0,05
  6. PH L C A (B T BU C ÁP D NG) A.1.Tính toán nhi t đ t ng h p trong phòng. - Nhi t đ t ng h p trong phòng tth, khi t c đ chuy n đ ng không khí l n hơn 0,2 m/s đư c xác đ nh theo công th c : k t tr+ tư bx tth = ------------ (A.1) 2 k o Trong đó : t tr - nhi t đ không khí trong phòng, C o t bx - nhi t đ b c x c a phòng, C - Nhi t đ t ng h p trong phòng đư c áp d ng khi t c đ chuy n đ ng không khí t i 0,2m/s đo b ng nhi t đ c a nhi t k c u đen khi đư ng kính qu c u là 150mm. A.2. Tính toán nhi t đ b c x trong phòng - Nhi t đ b c x Tr đư c tính theo nhi t đ c a nhi t k c u đen theo công th c : k tbx = tư cđ + m√ v ( tcđ - tư tr ) (A.3) o Trong đó : tcđ. Nhi t đ đo b ng nhi t k c u đen, C. m- h ng s , b ng 2,2 khi đư ng kính qu c u k là 150mm ho c xác đ nh theo ph l c B; v- t c đ chuy n đ ng không khí m/s. A.3. Tính toán nhi t đ các b m t bên trong - Tính nhi t đ các b m t bên trong c a các k t c u ngăn che và các thi t b c p nhi t: tmbx = ∑ (Atr ttr)/ ∑ Atr (A.4) 2 Trong đó : Atr - di n tích các b m t bên trong c a k t c u ngăn che và các thi t b c p nhi t, m ; o ttr- nhi t đ các b m t bên trong c a k t c u ngăn che và thi t b c p nhi t, C.
  7. PH L CB (KHUY N KHÍCH ÁP D NG) C U T O NHI T K C U ĐEN VÀ QUY TRÌNH ĐO - L Y S LI U * Nhi t k c u đen đ xác đ nh nhi t đ c u đen là m t qu c u r ng có b m t trong hoàn toàn đen (đ đen các b m t không nh hơn 0,95) đư c ch t o b ng v t li u đ ng hay v t li u d n nhi t khác. Bên trong chia các ngăn ho c đ t nhi t k thu tinh, ho c thi t b bi n đ i nhi t. Nhi t k c u đen dùng đ xác đ nh tính đ i x ng c c b c a nhi t đ hi u qu là m t qu c u r ng, trong đó có m t bán c u có b m t là gương c u (đ đen c a b m t không quá 0,05), các m t còn l i ph i đ t đ đen tuy t đ i (đ đen c a b m t không nh hơn 0,95). Vi c đo nhi t đ b ng qu c u c a nhi t k c u đen là xác đ nh chênh l ch nhi t đ do s trao đ i nhi t b ng b c x và đ i lưu gi a môi trư ng trong qu c u và môi trư ng bên ngoài. Đư ng kính đ ngh c a qu c u r ng là 150mm. Chi u dày vách c a qu c u r ng t i thi u b ng đ ng là 0,4mm. B m t gương c u đư c tráng m b ng Crôm ho c cho phép làm b ng kim lo i m ng đánh bóng o o ho c b ng các v t li u khác. Gi i h n mi n ph đo t 10 C đ n 50 C. Th i gian đ t nhi t k c u đen t i đi m đo trư c khi đo (đ c s li u) không đư c nh hơn 20 phút. Đ chính xác cho phép c a phép đo khi o o nhi t đ t 10 ÷ 50 C là ± 0,1 C . Khi s d ng qu c u r ng có đư ng kính khác, h ng s m đư c xác đ nh như sau : m = 2,2 (0,15/d)0,4 Trong đó : d - đư ng kính qu c u r ng (m) Ghi chú: * “Hoàn toàn đen“ có nghĩa là đ t “đ đen tuy t đ i“- t c là đ đen các b m t không nh hơn 0,95 (theo lý thuy t thì “đ đen tuy t đ i“ b ng 1). PH L CC (Tham kh o) C.1. Vùng ti n nghi vi khí h u : - Vùng ti n nghi c a các cá th trong t p h p m u tr c nghi m là khác nhau do các y u t tâm sinh lý, xã h i c a cá th . - M c đ c m giác d ch u c a các cá th trong t p h p m u tr c nghi m, n m trong mi n nhi t đ trung hòa . V y: ttrung hoà : là nhi t đ trung bình c a các cá th tr c nghi m trong t p m u; cho c m giác không nóng, không l nh. Trong đó: 18,5 ≤ ttrung hoà ≤ 28,5°C ( Theo tiêu chu n c a Úc) 0 Vi t Nam: .19,8 C ≤ ttrung hoà < 25,5°C (Theo b ng 1) - Chi u r ng vùng ti n nghi : là t p h p các đi u ki n mà ph n l n các cá th trong t p h p m u tr c nghi m có c m giác d ch u là l n hơn 80% C.2. Đi u ki n tính toán theo ti n nghi t ng th (nhi t đ phòng cho phép)(*) - Gi thi t con ngư i đ ng gi a phòng ch u tác đ ng c a 4 y u t vi khí h u - Làm cơ s đ thi t k và ki m tra các gi i pháp k t c u, ki n trúc toàn phòng tf ≤ 29,5°C (gi i h n trên c a ph m vi d ch u-xem b ng.1) Kv chp 0 τ bm ≤ 29,5 C + ------ (29.5- tk) 1- Kv chp τbm - Nhi t đ b m t k t c u cho phép tk - Nhi t đ không khí trong phòng Kv- H s k đ n nh hư ng c a t c đ chuy n đ ng không khí trong phòng có th l y theo b ng C.2. B NG C.2. H S KV T c đ chuy n đ ng c a 0 ÷ 0,05 0,1 0.2 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 không khí v(m/s)
  8. H s Kv 0,5 0,59 0,67 0,73 0,78 0,82 0,84 0,86 0,87 0,88 C.3. Đi u ki n ti n nghi c c b : - Thư ng xét trong đi u ki n con ngư i s ng và làm vi c c nh b m t k t c u, b m t thi t b có nhi t đ nóng hay l nh: 4 chp τbm ≤ 29 + ------------ ; °C (đ i v i b m t nóng) ψ ngư i - x 8 τbmchp ≤ 27 + -------------- ; °C (đ i v i b m t l nh) ψ ngư i - x Trong đó: ψ ngư i-x: h s góc b c x gi a vi phân di n tích b m t cơ th con ngư i và b m t k t c u “x”: x ψ ngư i -x ≈ 1- 0,8------- l x- kho ng cách gi a vi phân di n tích b m t cơ th con ngư i và b m t k t c u c n xét (m) l- kích thư c đ c trưng c a b m t k t c u, l =√F ; (m) 2 F- di n tích b m t k t c u (m ) PH L CD GI I H N C M GIÁC D CH U (THEO CH TIÊU KORENKOV) VÀ NHI T Đ (thq) Các gi i h n c m giác d Ch s ΣH c a Korenkov Nhi t đ thq Nhi t đ không khí(°C) khí ch u (m c đ ti n nghi) đ m 80% và gió v= 0,3÷0,5m/s Th i kỳ Th i kỳ Th i kỳ l nh Th i kỳ Th i kỳ Th i kỳ l nh nóng nóng l nh nóng Gi i h n trên 14,9 16,3 26,5 27,0 29,0 29,5 D ch u hòan tòan (ti n 12,7 13,8 23,3 24,4 24,5 25,5 nghi) 11,1 20,0 21,5 Gi i h n dư i Chú thích: Đây là k t qu thông kê trên 1100 lư t ngư i đo c a ngành xây d ng v i các gi i h n vùng ti n nghi đ ng b ng phía B c n ơc ta theo phương pháp đánh giá b ng ch tiêu Korenkov và nhi t đ thq PH L C E (THAM KH O) B NG E1- ĐÁNH GIÁ VI KHÍ H U THEO THANG C M GIÁC NHI T NÓNG SN Thang SN ≤0,8 ≤1,4 ≤2,0 ≤2,6 ≤3,2 ≤3,8 ≤4,4 c m giác nóng r t nóng nóng b c tương đ i hơi nóng bình ti n nghi không b c nóng thư ng ch u n i Nhi t đ >40 40-37 37-35 35-31 31- 29 29-25 25-23 không khí xung 0 quanh, C Ghi chú : 1) Khi SN > 4,4 - b t đ u có c m giác nhi t l nh
  9. 0 0 2) Khi t k > 35 C - gây ra hi n tư ng gia tăng tu n hoàn máu và tăng nh p tim 3) V i các đi u ki n : ϕ = 70%, 75%,80% 0 0 tk = 20-40 C tr = tk + 2 C v = const = 0,5m/s SN- Ch s đánh giá vi khí h u theo phương pháp NILP-99 n SN= Khc – a (tk+ tr) – b . Phm + c ( 37,8 – tk) √v Trong đó : Khc = 7,965- h ng s hi u ch nh tính toán cho mùa nóng b ng h ng s Vite nhân v i t l chi u cao trung bình ngư i Vi t Nam và chi u cao trung bình ngư i châu Âu (163/177) 0 tk- nhi t đ không khí vùng làm vi c c a ngư i lao đ ng, C tr – nhi t đ trung bình b m t bên trong k t c u bao che và thi t b c p nhi t n= 0,92- h s mũ hi u ch nh b ng t l chi u cao trung bình ngư i Vi t Nam và ngư i châu Âu (163/177) Phm - áp su t riêng ph n c a hơi nư c trong không khí t i vùng làm vi c, mmHg a= 0,1- h s hi u ch nh có k t i tác đ ng c a nhi t đ không khí và b m t xung quanh b= 0,003- h s hi u ch nh b ng 0,0362 nhân v i t l chi u cao trung bình ngư i Vi t Nam và ngư i châu Âu (163/177) 0 37,8- nhi t đ trung bình m t da t i đa cho phép khi cơ th b ch u nóng , C v- v n t c gió t i vùng làm vi c c= 0,04 – h s 0,0362 hi u ch nh theo đi u ki n thoáng h c a trang ph c: thêm 10% thói quen m c qu n áo c a ngư i Vi t Nam trong mùa nóng TÀI LI U THAM KH O 1-Nhà và công trình công c ng- Thông s vi khí h u trong phòng- ΓOCT 30494-96 2-Nhi t và khí h u ki n trúc-2001 TSKH-Ph m Ng c Đăng Th,s-Ph m H i Hà 3-Thermal design of building 1995 S.V.Szokolay The Royal Australian Institute of Architects 4-Glosary of terms for thermal insulation of buildings Australian Standard AS 2352.1980 5-V sinh môi trư ng d ch t -T p1 B môn v sinh-môi trư ng-d ch t Đ i h c y khoa Hà N i-2001 GS.TS. Đào Ng c Phong TS.Phùng Văn Hoàn 6- Đ tài nghiên c u khoa h c công ngh KHCN 11-07-2000- Vi n Khoa h c B o h lao đ ng- B lao đ ng thương binh và xã h i.
Đồng bộ tài khoản