Quyết định số 02/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
109
lượt xem
26
download

Quyết định số 02/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2004/QĐ-UB về việc thành lập Ban Quản lý dự án quận Long Biên và Ban Quản lý dự án quận Hoàng Mai do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02/2004/Q -UB Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2004 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN QU N LONG BIÊN VÀ BAN QU N LÝ D ÁN QU N HOÀNG MAI. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Th c hi n Ngh quy t s 132/2003/NQ-CP ngày 06/11/2003 c a Chính ph v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành l p qu n Long Biên và qu n Hoàng Mai Thành ph Hà N i; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -HD ngày 8/7/1999 c a Chính ph ban hành quy ch u tư và xây d ng; Xét ngh c a Trư ng ban T ch c chính quy n Thành ph , QUY T NGHN i u 1 : Thành l p Ban Qu n lý d án qu n Long Biên, Ban Qu n lý d án qu n Hoàng Mai. Ban Qu n lý d án qu n Long Biên, Ban qu n lý d án qu n Hoàng Mai là ơn v s nghi p kinh t tr c thu c UBND qu n, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh. i u 2: Ch c năng, nhi m v , t ch c b máy: 1/ T ch c th c hi n các d án u tư và xây d ng theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph bao g m: - Th c hi n các d án u tư, xây d ng b ng v n ngân sách Nhà nư c c a UBND Thành ph và UBND qu n. - Th c hi n các d án u tư, xây d ng b ng v n huy ng c a các thành ph n kinh t và các d án có s h tr c a ngu n v n ngân sách. - Ph i h p v i các Ban qu n lý d án c a Trung ương và Thành ph th c hi n các d án c a Trung ương và Thành ph trên a bàn qu n. 2/ T ch c b máy và nh biên:
  2. - Ban có Giám c, m t Phó Giám c, k toán và các b ph n chuyên môn nghi p v . - nh biên viên ch c t i a là 12 (mư i hai) ngư i. i u 3 :Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4: Chánh Văn phòng H ND - UBND Thành ph , Giám c Công an Thành ph ; Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành Thành ph có liên quan và Ch t ch UBND qu n Long Biên, UBND qu n Hoàng Mai thi hành Quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản