Quyết định số 02/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
80
lượt xem
5
download

Quyết định số 02/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn nước khoáng thiên nhiên đóng chai do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2005/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2005/QĐ-BYT Hà N i, ngày 07 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A B Y T S 02/2005/Q -BYT NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH V QU N LÝ CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN NƯ C KHOÁNG THIÊN NHIÊN ÓNG CHAI" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph v vi c Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24/12/1999; Căn c Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21/10/2004 c a Chính ph v quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa; Theo ngh c a C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Khoa h c và ào t o - B Y t , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn nư c khoáng thiên nhiên óng chai". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V : Khoa h c và ào t o, Pháp ch - B Y t ; C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Chí Liêm ( ã ký) QUY NNH V QU N LÝ CH T LƯ NG V SINH AN TÒAN NƯ C KHÓANG THIÊN NHIÊN ÓNG CHAI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2005/Q -BYT ngày 07 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Y t )
 2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này i u ch nh vi c qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn i v i nư c khoáng thiên nhiên óng chai ư c s d ng v i m c ích gi i khát. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài s n xu t, kinh doanh nư c khoáng thiên nhiên óng chai t i Vi t Nam. i u 3. Gi i thích thu t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Nư c khoáng thiên nhiên óng chai là nư c ư c phân bi t rõ ràng v i các nư c u ng thông thư ng khác b i: a) Có hàm lư ng m t s mu i khoáng nh t nh v i t l tương quan c a chúng và s có m t các nguyên t vi lư ng ho c các thành ph n khác; b) Khai thác tr c ti p t các ngu n thiên nhiên ho c gi ng khoan t các m ch nư c ng m, ư c gi gìn t t nh t có th trong ph m vi vành ai b o v tránh b t kỳ s ô nhi m nào ho c y u t ngo i lai nh hư ng n ch t lư ng lý, hoá c a nư c khoáng thiên nhiên; c) Không thay i v thành ph n c u t o, n nh v lưu lư ng và nhi t cho dù có bi n ng c a thiên nhiên; d) ư c khai thác trong i u ki n b o m s ch ban u v vi sinh v t và c u t o hoá h c c a các thành ph n c trưng; ) ư c óng chai t i ngu n v i các yêu c u v sinh nghiêm ng t và ch ư c phép s d ng các gi i pháp k thu t quy nh t i Kho n 1, i u 14 c a Quy nh này. 2. óng chai t i ngu n là vi c óng chai nư c khoáng thiên nhiên ngay t i ngu n nư c ho c ư c d n tr c ti p t ngu n t i nơi x lý, óng chai b ng m t h th ng ư ng ng kín, liên t c mà v n b o m các quy nh v sinh nghiêm ng t trong su t quá trình khai thác và b o m thành ph n, ch t lư ng c a nư c khoáng thiên nhiên không thay i so v i ngu n nư c. 3. Nư c khoáng thiên nhiên có ga t nhiên óng chai là nư c khoáng thiên nhiên sau khi s d ng các gi i pháp k thu t quy nh t i Kho n 1, i u 14 c a Quy nh này và ư c b sung l i lư ng ga c a chính ngu n nư c, sau khi óng chai v n ch a hàm lư ng khí cacbon dioxit (CO2) như t i ngu n nư c.
 3. 4. Nư c khoáng thiên nhiên không ga óng chai là nư c khoáng thiên nhiên sau khi s d ng các gi i pháp k thu t quy nh t i Kho n 1, i u 14 c a Quy nh này và sau khi óng chai không ch a khí cacbon dioxit (CO2) t do vư t quá hàm lư ng c n thi t gi các mu i hydro cacbonat hoà tan trong nư c. 5. Nư c khoáng thiên nhiên ít ga t nhiên là nư c khoáng thiên nhiên sau khi s d ng các gi i pháp k thu t quy nh t i Kho n 1, i u 14 c a Quy nh này và sau khi óng chai có hàm lư ng khí cacbon dioxit (CO2) th p hơn so v i nư c t i ngu n. 6. Nư c khoáng thiên nhiên b sung ga t nhiên t ngu n là nư c khoáng thiên nhiên sau khi s d ng các gi i pháp k thu t quy nh t i Kho n 1, i u 14 c a Quy nh này và ư c b sung l i lư ng ga c a chính ngu n nư c thì có ch a hàm lư ng khí cacbon dioxit (CO2) sau khi óng chai cao hơn so v i nư c t i ngu n . 7. Nư c khoáng thiên nhiên b sung ga óng chai là nư c khoáng thiên nhiên sau khi s d ng các gi i pháp k thu t quy nh t i Kho n 1, i u 14 c a Quy nh này và ư c n p thêm khí cacbon dioxit (CO2) th c phNm. 8. Các gi i pháp k thu t là các bi n pháp x lý ư c s d ng trong quá trình s n xu t nư c khoáng thiên nhiên óng chai quy nh t i Kho n 1, i u 14 c a Quy nh này. Chương 2: QUY NNH I V I S N XU T VÀ NH P KH U NƯ C KHOÁNG THIÊN NHIÊN ÓNG CHAI i u 4. S n xu t nư c khoáng thiên nhiên óng chai 1. Các t ch c, cá nhân ch ư c khai thác nư c khoáng thiên nhiên sau khi ư c B Tài nguyên và Môi trư ng c p Gi y phép khai thác khoáng s n (nư c khoáng) theo quy nh c a pháp lu t v khoáng s n. 2. Các t ch c, cá nhân ch ư c s n xu t nư c khoáng thiên nhiên óng chai sau khi ư c B Y t (C c An toàn v sinh th c phNm) c p Gi y ch ng nh n cơ s i u ki n v sinh an toàn th c phNm. 3. Các t ch c, cá nhân s n xu t nư c khoáng thiên nhiên óng chai ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm v i B Y t (C c An toàn v sinh th c phNm) theo quy nh c a pháp lu t trư c khi s n phNm ư c lưu hành trên th trư ng. 4. Các t ch c, cá nhân s n xu t nư c khoáng thiên nhiên óng chai ch ư c phép x lý và óng chai nư c khoáng thiên nhiên t i ngu n. i u 5. Nh p kh u nư c khoáng thiên nhiên óng chai 1. Các t ch c, cá nhân nh p khNu nư c khoáng thiên nhiên óng chai ph i th c hi n y n i dung và th t c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng theo quy nh c a B Y t .
 4. 2. Các t ch c, các nhân nh p khNu nư c khoáng thiên nhiên óng chai ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm v i B Y t (C c An toàn v sinh th c phNm) theo quy nh c a pháp lu t trư c khi s n phNm ư c lưu hành trên th trư ng. Chương 3: QUY NNH I U KI N V SINH I V I CƠ S S N XU T NƯ C KHOÁNG THIÊN NHIÊN ÓNG CHAI i u 6. V trí, k t c u và thi t k 1. V trí Cơ s s n xu t nư c khoáng thiên nhiên óng chai ph i ư c xây d ng cách bi t v i các khu v c có nguy cơ gây ô nhi m th c phNm. 2. K t c u chung a) Cơ s s n xu t ph i ư c thi t k và xây d ng theo nguyên t c m t chi u phù h p v i trình t c a các công o n trong dây chuy n s n xu t và ư c phân thành các khu cách bi t, b o m tránh ô nhi m chéo gi a các công o n ho c khu v c khác. b) T ng di n tích và cơ c u di n tích gi a các khu ph i phù h p v i công su t thi t k c a cơ s , tránh tình tr ng quá t i d gây nhi m bNn và khó khăn trong vi c b o dư ng, làm v sinh và ki m tra. c) Khu ph c n thu c ph m vi qu n lý c a cơ s ph i b o m v sinh môi trư ng s ch s ; sân, ư ng i trong khu ph i lát ho c r i nh a b ng ph ng nh m tránh b i bNn, ng nư c. 3. Thi t k a) B m t tư ng và tr n ph i ph ng, sáng màu, d làm s ch; ph n tư ng không th m nư c ph i cao ít nh t là 2 mét. b) Sàn nhà ph i làm b ng v t li u không th m nư c, d làm v sinh, có d c h p lý thoát nư c t t. c) C a ph i kín và làm b ng v t li u không th m nư c, d làm v sinh. d) H th ng ch ng xâm nh p c a côn trùng và ng v t gây h i ph i ư c làm b ng v t li u không g , d làm v sinh và ư c l p t ngăn ch n t i a s xâm nh p c a côn trùng và ng v t gây h i. ) H th ng thông gió ph i ư c b trí lo i tr ư c hơi nư c ngưng t , b i, không khí nóng, khí ô nhi m; hư ng c a h th ng thông gió ph i b o m không ư c th i t khu v c nhi m bNn sang khu v c s ch.
 5. e) Phân xư ng rót ph i kín và ư c trang b h th ng di t khuNn; có ch ki m soát các thi t b này luôn ho t ng trong tình tr ng t t. g) Khu v c b o v ngu n nư c ph i ư c xây d ng sao cho ngăn ch n ư c b i bNn, s xâm nh p c a côn trùng và ng v t gây h i. h) Phòng thay qu n áo ph i có s lư ng thích h p; tư ng và sàn phòng thay qu n áo ph i tuân theo quy nh t i i m a, b Kho n 3 c a i u này. i u 7. Trang thi t b , d ng c ch bi n 1. Các thi t b , d ng c ti p xúc tr c ti p v i nư c khoáng thiên nhiên ph i là lo i chuyên dùng cho th c phNm, ư c làm t nguyên li u không b g , không b ăn mòn, không thôi nhi m các ch t c h i và khu ch tán mùi l vào s n phNm. 2. Các thi t b , d ng c s d ng trong quá trình s n xu t ph i làm b ng v t li u không g , m b o không gây ô nhi m s n phNm, d làm v sinh và ph i ư c v sinh thư ng xuyên theo ca s n xu t. 3. Có d ng c chuyên dùng thu gom và ch a ng rác th i. i u 8. H th ng thoát nư c 1. Rãnh thoát nư c trên m t sàn ph i b o m thoát nư c t t. Các rãnh ư c làm b ng v t li u ch ng th m, có kích thư c phù h p v i lưu lư ng t i a c a dòng nư c th i, có n p y b ng v t li u không th m nư c v i s lư ng và kích thư c l thoát nư c phù h p. Rãnh thoát nư c th i ph i có c u trúc d làm v sinh. 2. Các h ga l ng ng ch t th i r n ph i ư c b trí phù h p v i lưu lư ng và m ng lư i h th ng rãnh th i. H ga ph i có n p y và d làm s ch, kh trùng. H ga ph i ư c b trí bên ngoài khu s n xu t. 3. ư ng d n nư c th i bên ngoài khu s n xu t t i b ch a và khu x lý nư c th i ph i có n p y kín d tháo l p và d làm s ch. 4. Cơ s s n xu t nư c khoáng thiên nhiên óng chaiph i th c hi n vi c x lý ch t th i theo quy nh c a pháp lu t v môi trư ng. Khu v c x lý ch t th i ph i ư c xây d ng trong hàng rào b o v c a cơ s ngăn ch n s xâm nh p c a các lo i ng v t. i u 9. Ch v sinh 1. Nhà xư ng, trang thi t b và d ng c dùng trong quá trình s n xu t ph i ư c làm v sinh nh kỳ. 2. Ph i t ng v sinh cơ s ít nh t 1 l n/6 tháng. 3. Các ng d n nư c, r m, c t tr và nh ng nơi thư ng tích t ch t bNn ph i ư c làm v sinh thư ng xuyên nh m h n ch t i a s phát tri n c a vi sinh v t.
 6. 4. Hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn s d ng trong cơ s s n xu t nư c khoáng thiên nhiên óng chai ph i áp ng theo quy nh hi n hành. i u 10. Khu v sinh 1. Cơ s s n xu tnư c khoáng thiên nhiên óng chai ph i có khu v sinh cách bi t v i khu s n xu t. 2. Khu v sinh ph i có c u trúc sao cho c a c a khu v sinh không ư c m thông tr c ti p vào khu s n xu t. 3. Trong m i khu v sinh ph i có ch r a tay có trang b xà phòng, khăn lau tay ho c máy làm khô tay. 4. Khu v sinh ph i ư c làm s ch thư ng xuyên. 5. S lư ng nhà v sinh ph i b o m theo Tiêu chuNn V sinh lao ng ban hành kèm theo Quy t nh s 3733/2002/Q -BYT ngày 10/10/2002 c a B trư ng B Y t . i u 11. Nư c và hơi nư c 1. Nư c dùng cho các công o n trong quá trình s n xu t ph i tuân theo Tiêu chuNn V sinh nư c ăn u ng ban hành kèm Quy t nh s 1329/2002/BYT/Q ngày 18/4/ 2002 c a B trư ng B Y t . 2. Nư c không t yêu c u quy nh t i Kho n 1 c a i u này ch ư c s d ng v i m c ích khác như làm l nh, c u h a, cung c p cho n i hơi và các m c ích khác không ư c n i v i ngu n nư c s d ng cho s n xu t và ph i có ký hi u riêng tránh s d ng nh m. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CH CƠ S VÀ QUY NNH I V I NGƯ I TR C TI P THAM GIA S N XU T i u 12. Trách nhi m c a ch cơ s 1. T ch c các l p t p hu n ki n th c v an toàn v sinh th c phNm cho ngư i tr c ti p tham gia s n xu t. 2. T ch c khám s c kh e nh kỳ ít nh t 1 l n/1 năm t i các cơ s y t c p qu n, huy n tr lên cho ngư i tr c ti p tham gia s n xu t. 3. Ki m nghi m nh kỳ v ch t lư ng toàn di n i v i ngu n nư c và nư c thành phNm ít nh t 1 l n/6 tháng t i cơ quan ki m nghi m ư c công nh n ho c ư c ch nh. i u 13. Quy nh i v i ngư i tr c ti p tham gia s n xu t
 7. 1. Nh ng ngư i b m c các b nh truy n nhi m theo quy nh c a B Y t không ư c tham gia s n xu t. 2. Ngư i tr c ti p tham gia s n xu t ph i th c hi n y các yêu c u v sinh cá nhân trong khi s n xu t và tham d y các l p t p hu n ki n th c v an toàn v sinh th c phNm cho ngư i tr c ti p tham gia s n xu t. 3. Ngư i tr c ti p s n xu t ph i th c hi n các yêu c u sau trong khi s n xu t: a) M c trang ph c riêng. Nh ng ngư i làm vi c trong phân xư ng rót chai ph i i mũ, eo khNu trang s ch và dùng găng tay s d ng m t l n ho c r a tay b ng xà phòng sát khuNn; b) Gi móng tay ng n, s ch s , không eo trang s c; c) R a tay s ch s b ng nư c s ch và xà phòng, sau ó lau khô: - Khi b t u làm vi c; - Sau khi ti p xúc v i b m t bNn; - Sau khi i v sinh. d) Không ăn u ng, nhai k o cao su, hút thu c lá, thu c lào, kh c nh . Chương 5: QUY NNH I V I QUÁ TRÌNH S N XU T VÀ QUY NNH K THU T I V I NƯ C KHOÁNG THIÊN NHIÊN ÓNG CHAI i u 14. Các gi i pháp k thu t 1. Nư c khoáng thiên nhiên ch ư c phép x lý óng chai b ng cách s d ng m t ho c k t h p các gi i pháp k thu t dư i ây n u các gi i pháp ó không làm thay i hàm lư ng các thành ph n cơ b n c a nư c khoáng thiên nhiên so v i ngu n: a) Tách các thành ph n không b n cũng như các h p ch t có ch a s t, mangan, sulphua ho c asenic b ng cách g n và/ho c l c và trong trư ng h p c n thi t có th x lý nhanh b ng phương pháp x c khí trư c; b) Kh ho c n p khí cacbondioxit (CO2); c) Ti t trùng b ng tia c c tím. 2. Nghiêm c m vi c v n chuy n nư c khoáng thiên nhiên trong các thùng ch a óng chai trư c khi ư c óng chai t i ngu n. i u 15. Quy nh i v i quá trình s n xu t
 8. 1. Trong su t quá trình rót và y n p ph i chú ý tránh làm h ng chai và phòng các v t l rơi vào trong chai. Thi t b ph i ư c giám sát và b o trì thư ng xuyên tránh các m i nguy gây ô nhi m s n phNm. Quá trình giám sát và b o trì ph i ư c ghi chép y . 2. Thi t b rót và óng n p ph i ư c duy trì trong tình tr ng s ch và v sinh; ph i ư c làm s ch và di t khuNn khi b t u s n xu t, n u s n xu t liên t c thì ít nh t 1l n/1tu n. 3. Chai ph i ư c y n p ngay sau công o n rót chai. 4. N p chai ph i b o m kín trư c khi lưu hành. i u 16. Quy nh k thu t 1. Yêu c u các ch tiêu liên quan n an toàn s c kh e i v i nư c khoáng thiên nhiên óng chai quy nh t i Ph l c 1 c a Quy nh này. 2. Yêu c u vi sinh v t i v i nư c khoáng thiên nhiên óng chai quy nh t i Ph l c 2 c a Quy nh này. Chương 6: QUY NNH V GHI NHÃN, BAO BÌ CH A NG, B O QU N VÀ V N CHUY N i u 17. Ghi nhãn Ghi nhãn nư c khoáng thiên nhiên óng chai ph i tuân theo Quy ch ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t khNu, nh p khNu ban hành kèm Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph ; và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành quy ch trên. Ngoài ra, vi c ghi nhãn nư c khoáng thiên nhiên óng chai ph i tuân theo các quy nh dư i ây: 1. Tên s n phNm a) Tên c a s n phNm ph i có dòng ch "Nư c khoáng thiên nhiên". b) Ngoài ra, tuỳ theo t ng lo i nư c khoáng thiên nhiên ph i ghi nhãn theo các tên dư i ây: - Nư c khoáng thiên nhiên có ga t nhiên; - Nư c khoáng thiên nhiên không ga; - Nư c khoáng thiên nhiên ít ga t nhiên; - Nư c khoáng thiên nhiên b sung ga t ngu n; - Nư c khoáng thiên nhiên b sung ga.
 9. 2. Tên ngu n nư c khoáng và khu v c có ngu n khoáng và ph i ư c ghi rõ trên nhãn c a s n phNm. 3. Thành ph n hoá h c a. T ng ch t r n hoà tan (TDS), các thành ph n hoá h c c a nư c khoáng thiên nhiên óng chai (natri, canxi, kali, magiê, i t, florua, HCO3) và hàm lư ng c a chúng, và các gi i pháp k thu t ư c s d ng trong quá trình s n xu t nư c khoáng thiên nhiên óng chai ph i ư c ghi trên nhãn c a s n phNm. b. N u s n phNm nư c khoáng thiên nhiên óng chai có ch a trên 1mg/l florua thì ph i ghi trên nhãn s n phNm là "có ch a florua". N u s n phNm nư c khoáng thiên nhiên óng chai có ch a trên 2mg/l florua thì ph i ghi trên nhãn s n phNm là "S n ph m không s d ng cho tr em dư i 7 tu i". 4. C m ghi nhãn v tác d ng ch a b nh c a s n phNm ho c các tác d ng khác có liên quan n s c kh e. 5. C m qu ng cáo gây ra s hi u nh m v b n ch t, xu t x , thành ph n và tính ch t c a nư c khoáng thiên nhiên óng chai khi lưu hành trên th trư ng. i u 18. Bao bì ch a ng 1. Bao bì dùng ch a ng nư c khoáng thiên nhiên ph i là lo i bao bì chuyên dùng cho th c phNm, ư c óng gói kín và có kích thư c phù h p tránh làm gi và ô nhi m nư c. 2. Các lo i n p chai và chai nh a có dung tích dư i 10 lít không ư c s d ng l i. 3. Bình nh a có dung tích t 10 lít tr lên và chai th y tinh có th ư c s d ng l i. 4. T t c các lo i chai, bình s d ng l n u hay s d ng l i u ph i ư c làm s ch, di t khuNn, xúc r a k trư c công o n rót chai; tr trư ng h p bình s d ng l n u ư c s n xu t theo công ngh khép kín có di t khuNn. T i khu v c r a chai, ph i ti n hành giám sát quá trình di t khuNn, xúc r a và ph i ghi chép k t qu giám sát. 5. Sau khi xúc r a s ch, chai ph i ư c úp ngư c xu ng tránh b i bNn, v t l rơi vào trong, tr trư ng h p chai ư c r a b ng máy t ng. i u 19. B o qu n 1. Nư c khoáng thiên nhiên óng chai ph i ư c t trong các thùng ch a b o mv sinh, không b va p, xô l ch trong quá trình v n chuy n. 2. B o qu n s n phNm nơi khô ráo, thoáng mát, b o m v sinh. i u 20. V n chuy n
 10. Nư c khoáng thiên nhiên óng chai ph i ư c v n chuy n b ng các phương ti n không gây nh hư ng n ch t lư ng, v sinh, an toàn c a s n phNm. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 21. Các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh nư c khoáng thiên nhiên óng chai có trách nhi m th c hi n Quy nh này. i u 22. C c An toàn v sinh th c phNm ch trì, ph i h p v i các V , C c ch c năng thu c B Y t và các cơ quan có liên quan hư ng d n, ch o th c hi n Quy nh này. PH L C1 YÊU C U CÁC CH TIÊU LIÊN QUAN N AN TOÀN S C KH E I V I NƯ C KHOÁNG THIÊN NHIÊN ÓNG CHAI Tên ch tiêu M c 1. T ng ch t r n hoà tan (TDS), không l n hơn 1500 2. Antimon, mg/l, không l n hơn 0,005 3. Asen, mg/l tính theo asen t ng s , không l n hơn 0,01 4. Bari, mg/l, không l n hơn 0,7 5. Borat, mg/l tính theo B, không l n hơn 5 6. Cadimi, mg/l, không l n hơn 0,003 7. Crom, mg/l tính theo crom t ng s , không l n hơn 0,05 8. ng, mg/l, không l n hơn 1 9. Xyanua, mg/l, không l n hơn 0,07 10. Chì, mg/l, không l n hơn 0,01 11. Mangan, mg/l, không l n hơn 0,5 12. Th y ngân, mg/l, không l n hơn 0,001 13. Niken, mg/l, không l n hơn 0,02
 11. 14. Nitrat, mg/l tính theo nitrat, không l n hơn 50 15. Nitrit, mg/l tính theo nitrit, không l n hơn 0,02 16. Selen, mg/l, không l n hơn 0,01 17. Các hydrocacbon thơm a vòng (*) 18. Dư lư ng thu c b o v th c v t (*) 19. D u khoáng (**) 20. Các ch t ho t ng b m t (**) Chú thích: (*): Theo "Tiêu chuNn v sinh nư c ăn u ng" ban hành kèm Quy t nh s 1329/2002/BYT/Q . (**): Ph i nh hơn gi i h n quy nh trong các phương pháp th tương ng. PH L C 2 YÊU C U VI SINH V T I V I NƯ C KHOÁNG THIÊN NHIÊN ÓNG CHAI Ki m tra l n u Quy t nh E.coli ho c coliform 1 x 250 ml Không ư c phát hi n trong b t kỳ m u nào Coliform t ng s 1 x 250 ml N u ³ 1 ho c Ê 2 thì ti n hành ki m tra l n th hai Streptococci feacal 1 x 250 ml Pseudomonas aeruginosa 1 x 250 ml Bào t vi khuNn k khí kh 1 x 50 ml N u > 2 thì lo i b sulphit Ki m tra l n th hai n c m M
 12. Coliform t ng s 4 1 0 2 Streptococci feacal 4 1 0 2 Bào t vi khuNn k khí kh sulphit 4 1 0 2 Pseudomonas aeruginosa 4 1 0 2 Ki m tra l n th hai ư c ti n hành cùng th tích như ã dùng ki m tra l n u. n: s ơn v m u l y t lô hàng ki m tra theo k ho ch m u ã cho. c: s ơn v m u t i a có th ch p nh n ho c s ơn v m u t i a cho phép vư t quá ch tiêu vi sinh v t m. N u vư t quá s ơn v m u này thì lô hàng ư c coi là không t. m: là s lư ng t i a ho c m c t i a vi khuNn tương ng/g; các giá tr trên m c này có th ư c ch p nh n ho c không ư c ch p nh n. M: là lư ng th c phNm ư c ch p nh n trong s th c phNm không ư c ch p nh n. Giá tr này l n hơn ho c b ng M trong b t kỳ m u nào u không ư c ch p nh n vì nh hư ng t i s c kh e con ngư i.
Đồng bộ tài khoản