Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
86
lượt xem
7
download

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KHÁNH HÒA Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 02/2007/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 15 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI Đ NH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH KHÁNH HÒA Y BAN NHÂN DÂN T NH KHÁNH HÒA Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; Căn c Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi nhà nư c thu h i đ t; Căn c Ngh đ nh s 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng đ t; Căn c Ngh đ nh s 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a các Ngh đ nh hư ng d n thi hành Lu t Đ t đai và Ngh đ nh s 187/2004/NĐ-CP v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t; Căn c Thông tư s 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng đ t; Căn c Thông tư s 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 c a B Tài chính S a đ i, b sung Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t; Căn c Thông tư s 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 c a B Tài chính hư ng d n s a đ i, b sung Thông tư s 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng đ t; Theo đ ngh c a Giám đ c S Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành Quy đ nh v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t trên đ a bàn t nh Khánh Hòa. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 41/2005/QĐ-UBND ngày 10/5/2005 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa Ban hành Quy đ nh v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t trên đ a bàn t nh Khánh Hòa. Đi u 3. Các d án đang th c hi n công tác b i thư ng, h tr , tái đ nh cư d dang đư c x lý như sau: 1. Các d án đã th c hi n xong vi c phê duy t cho toàn b d án, đã chi tr xong ho c đang chi tr thì không đi u ch nh l i theo Quy t đ nh này; Các trư ng h p chưa nh n ti n b i thư ng do khi u n i ho c các lý do khác đ u không đi u ch nh l i theo Quy t đ nh này. 2. Các d án chưa th c hi n xét duy t xong phương án b i thư ng, h tr và tái đ nh cư cho toàn d án thì đư c th c hi n theo Quy t đ nh này; Các trư ng h p đã phê duy t, chi tr nhưng
 2. d án v n đang ti p t c xét các trư ng h p khác, thì đư c xét b sung cho các trư ng h p đã đư c phê duy t, chi tr theo các quy đ nh m i t i Quy t đ nh này. Đi u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám đ c các S : Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i, Tư pháp; C c trư ng C c Thu ; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã Cam Ranh, thành ph Nha Trang; Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n; Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan; Ch đ u tư các d án; Các t ch c, h gia đình, cá nhân b thu h i đ t và nh ng ngư i có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Võ Lâm Phi QUY Đ NH V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI Đ NH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH KHÁNH HÒA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa) Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi áp d ng 1. Văn b n này quy đ nh v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t đ s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng, m c đích phát tri n kinh t theo quy đ nh t i Đi u 36 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai, bao g m: a) S d ng đ t cho m c đích qu c phòng, an ninh; b) S d ng đ t đ xây d ng tr s cơ quan, công trình s nghi p đư c Nhà nư c giao đ t không thu ti n s d ng đ t; c) S d ng đ t đ xây d ng tr s c a t ch c nư c ngoài có ch c năng ngo i giao; d) S d ng đ t đ xây d ng các công trình công c ng không nh m m c đích kinh doanh; đ) S d ng đ t đ ch nh trang, phát tri n khu đô th và khu dân cư nông thôn; e) S d ng đ t đ phát tri n r ng phòng h , r ng đ c d ng; g) S d ng đ t cho các cơ s tôn giáo; h) S d ng đ t làm nghĩa trang, nghĩa đ a; i) S d ng đ t đ đ u tư xây d ng khu công nghi p quy đ nh t i Đi u 90 c a Lu t Đ t đai, khu công ngh cao quy đ nh t i Đi u 91 c a Lu t Đ t đai, khu kinh t quy đ nh t i Đi u 92 c a Lu t Đ t đai; k) S d ng đ t đ th c hi n các d án đ u tư s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch thu c nhóm A theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t
 3. ho c cho phép đ u tư mà d án đó không th đ u tư trong khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t ; l) S d ng đ t đ th c hi n các d án đ u tư có ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA); m) S d ng đ t đ th c hi n d án có 100% v n đ u tư nư c ngoài đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t ho c cho phép đ u tư mà d án đó không th đ u tư trong khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t ; n) S d ng đ t đ th c hi n các d án đ u tư thăm dò, khai thác khoáng s n theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư và pháp lu t v khoáng s n; s d ng đ t đ làm m t b ng di d i các cơ s s n xu t, kinh doanh d ch v theo yêu c u b o v môi trư ng ho c theo quy ho ch mà không th b trí vào khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t ; o) S d ng đ t đ th c hi n các d án đ u tư k t c u h t ng ph c v công c ng bao g m các công trình giao thông, đi n l c, th y l i, c p nư c, thoát nư c, v sinh môi trư ng, thông tin liên l c, đư ng ng d n xăng d u, đư ng ng d n khí, giáo d c, đào t o, văn hoá, khoa h c k thu t, y t , th d c, th thao, ch ; 2. T t c các trư ng h p thu h i đ t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này đ u ph i n m trong quy ho ch, k ho ch s d ng đ t chi ti t; quy ho ch chi ti t xây d ng đô th ho c quy ho ch xây d ng đi m dân cư nông thôn đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t. 3. Đ i v i các d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA), n u vi c b i thư ng, h tr và tái đ nh cư theo yêu c u c a nhà tài tr khác v i quy đ nh t i Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph (sau đây g i t t là Ngh đ nh s 197/2004/NĐ- CP), thì trư c khi ký k t Đi u ư c qu c t , cơ quan ch qu n d án đ u tư ph i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. Trư ng h p Đi u ư c qu c t mà Vi t Nam đã ký k t ho c gia nh p có quy đ nh khác v i quy đ nh t i Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP thì áp d ng theo quy đ nh c a Đi u ư c qu c t đó; 4. Các trư ng h p không thu c ph m vi áp d ng Quy đ nh này a) C ng đ ng dân cư xây d ng, ch nh trang các công trình ph c v l i ích chung c a c ng đ ng b ng ngu n v n do nhân dân đóng góp ho c nhà nư c h tr ; b) Khi nhà nư c thu h i đ t không thu c ph m vi kho n 1 Đi u này. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. T ch c, c ng đ ng dân cư, cơ s tôn giáo; h gia đình, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài đang s d ng đ t b Nhà nư c thu h i đ t (sau đây g i chung là ngư i b thu h i đ t) và có đ đi u ki n đ đư c b i thư ng đ t, tài s n thì đư c b i thư ng theo quy đ nh; trư ng h p sau khi b thu h i đ t mà không còn ch thì đư c b trí tái đ nh cư. Không chi tr b i thư ng và b trí tái đ nh cư cho: a) Ngư i thuê, mư n đ t c a ngư i có đ t b thu h i; b) Ngư i nh n góp v n liên doanh, liên k t nhưng chưa chuy n giao quy n s d ng đ t, quy n s h u tài s n sang t ch c liên doanh, liên k t; c) Các đ i tư ng khác không đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t. Vi c x lý ti n b i thư ng, h tr (n u có) gi a ngư i có quy n s d ng đ t h p pháp và ch s h u tài s n trên đ t b thu h i là ngư i thuê, mư n l i đ t, nh n góp v n liên doanh, liên k t đư c gi i quy t theo qui đ nh v quan h dân s và h p đ ng kinh t đã ký k t. 2. Nhà nư c khuy n khích ngư i có đ t, tài s n thu c ph m vi thu h i đ t đ s d ng vào các m c đích quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 1 Quy đ nh này t nguy n hi n, t ng m t ph n ho c toàn b đ t, tài s n cho Nhà nư c. Đi u 3. Chi tr b i thư ng, h tr và tái đ nh cư
 4. 1. Nhà nư c thu h i đ t đ s d ng cho các m c đích quy đ nh t i Đi u 1 Quy đ nh này thì Nhà nư c ph i t ch c th c hi n b i thư ng, h tr , tái đ nh cư và gi i phóng m t b ng: a) T ch c đư c Nhà nư c giao đ t không thu ti n s d ng đ t thì ti n b i thư ng, h tr , tái đ nh cư và kinh phí t ch c th c hi n b i thư ng, h tr , tái đ nh cư theo Quy đ nh này đư c tính vào v n đ u tư c a d án. b) T ch c, cá nhân đư c Nhà nư c giao đ t có thu ti n s d ng đ t, cho thuê đ t đã ng trư c ti n đ th c hi n vi c b i thư ng, h tr gi i phóng m t b ng thì đư c tr s ti n đã b i thư ng v đ t, h tr v đ t vào ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t ph i n p cho Nhà nư c; m c đư c tr không vư t quá s ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t ph i n p. c) T ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đ u tư vào Vi t Nam thì không ph i tr ti n b i thư ng h tr và tái đ nh cư; trư ng h p đã chi tr thì đư c tr s ti n đã tr vào ti n s d ng đ t ho c ti n thuê đ t ph i n p. 2. Chi phí b i thư ng, h tr và tái đ nh cư đư c xác đ nh thành m t m c riêng trong t ng v n đ u tư c a d án. Đi u 4. Tái đ nh cư Ngư i s d ng đ t khi Nhà nư c thu h i đ t theo Quy đ nh này mà ph i di chuy n ch thì đư c b trí tái đ nh cư b ng m t trong các hình th c sau: 1. B i thư ng b ng nhà ; 2. B i thư ng b ng giao đ t m i; 3. B i thư ng b ng ti n đ t lo ch m i. Đi u 5. B i thư ng, h tr B i thư ng, h tr cho ngư i s d ng đ t khi Nhà nư c thu h i đ t theo Quy đ nh này như sau: 1. B i thư ng ho c h tr đ i v i toàn b di n tích đ t Nhà nư c thu h i. 2. B i thư ng ho c h tr v tài s n hi n có g n li n v i đ t và các chi phí đ u tư vào đ t b Nhà nư c thu h i. 3. H tr di chuy n, h tr n đ nh cu c s ng, h tr đào t o chuy n đ i ngh và h tr khác cho ngư i b thu h i đ t. 4. H tr đ n đ nh s n xu t và đ i s ng t i khu tái đ nh cư. Chương II B I THƯ NG Đ T Đi u 6. Nguyên t c b i thư ng 1. Ngư i b Nhà nư c thu h i đ t có m t trong các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 8 Quy đ nh này thì đư c b i thư ng; trư ng h p không đ đi u ki n đư c b i thư ng thì đư c xem xét h tr . 2. Ngư i b thu h i đ t đang s d ng vào m c đích nào thì đư c b i thư ng b ng vi c giao đ t m i có cùng m c đích s d ng, n u không có đ t đ b i thư ng thì đư c b i thư ng b ng giá tr quy n s d ng đ t t i th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t. M t s trư ng h p c th như sau: a) Ngư i đư c s d ng đ t nông nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t nhưng t ý s d ng làm đ t phi nông nghi p thì ch đư c b i thư ng theo đ t nông nghi p; b) Ngư i đư c s d ng đ t phi nông nghi p (không ph i là đ t ) theo quy đ nh c a pháp lu t nhưng t ý s d ng làm đ t thì ch đư c b i thư ng theo đ t phi nông nghi p (không ph i là đ t ). Vi c b i thư ng đư c th c hi n b ng vi c giao đ t m i có cùng m c đích s d ng, n u không có đ t đ b i thư ng thì đư c b i thư ng b ng nhà chung cư ho c b ng ti n. Trư ng h p b i
 5. thư ng b ng vi c giao đ t m i ho c b ng nhà chung cư, n u có chênh l ch v giá tr , thì ph n chênh l ch đó đư c thanh toán b ng ti n. 3. Trư ng h p ngư i s d ng đ t đư c b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t mà chưa th c hi n nghĩa v tài chính v đ t đai đ i v i Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t thì ph i tr đi kho n ti n ph i th c hi n nghĩa v tài chính vào s ti n đư c b i thư ng, h tr đ hoàn tr ngân sách nhà nư c. Nghĩa v tài chính bao g m: ti n s d ng đ t ph i n p, ti n thuê đ t đ i v i đ t do Nhà nư c cho thuê, thu thu nh p t chuy n quy n s d ng đ t c a ngư i có đ t b thu h i (n u có), ti n thu t x ph t vi ph m pháp lu t v đ t đai, ti n b i thư ng cho Nhà nư c khi gây thi t h i trong qu n lý và s d ng đ t đai, phí và l phí trong qu n lý, s d ng đ t đai. Nghĩa v tài chính ph i tr trên đây đư c xác đ nh cho th a đ t b thu h i. Trư ng h p các kho n nghĩa v tài chính v đ t đai ph i n p l n hơn ho c b ng ti n b i thư ng đ t thì s ti n đư c tr t i đa b ng s ti n b i thư ng đ t. Đi u 7. Nh ng trư ng h p thu h i đ t mà không đư c b i thư ng 1. Ngư i s d ng đ t không đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 8 c a Quy đ nh này. 2. T ch c đư c Nhà nư c giao đ t không thu ti n s d ng đ t, đư c Nhà nư c giao đ t có thu ti n s d ng đ t mà ti n s d ng đ t có ngu n g c t ngân sách nhà nư c; đư c Nhà nư c cho thuê đ t, thu ti n thuê đ t hàng năm; đ t nh n chuy n như ng quy n s d ng đ t mà ti n tr cho vi c nh n chuy n như ng quy n s d ng đ t có ngu n g c t ngân sách nhà nư c. 3. Đ t b thu h i thu c m t trong các trư ng h p quy đ nh t i các Kho n 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 và 12 Đi u 38 Lu t Đ t đai, g m: a) T ch c đư c Nhà nư c giao đ t không thu ti n s d ng đ t, đư c Nhà nư c giao đ t có thu ti n s d ng đ t mà ti n s d ng đ t có ngu n g c t ngân sách nhà nư c ho c cho thuê đ t thu ti n thuê đ t hàng năm b gi i th , phá s n, chuy n đi nơi khác, gi m ho c không còn nhu c u s d ng đ t; b) S d ng đ t không đúng m c đích, s d ng đ t không có hi u qu ; c) Ngư i s d ng đ t c ý h y ho i đ t; d) Đ t đư c giao không đúng đ i tư ng ho c không đúng th m quy n; đ) Đ t b l n, chi m trong các trư ng h p sau đây: - Đ t chưa s d ng b l n, chi m; - Đ t không đư c chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a Lu t Đ t đai mà ngư i s d ng đ t do thi u trách nhi m đ b l n, chi m; h) Cá nhân s d ng đ t ch t mà không có ngư i th a k ; i) Ngư i s d ng đ t t nguy n tr l i đ t; k) Ngư i s d ng đ t c ý không th c hi n nghĩa v đ i v i Nhà nư c; l) Đ t đư c Nhà nư c giao, cho thuê có th i h n mà không đư c gia h n khi h t th i h n; m) Đ t tr ng cây hàng năm không đư c s d ng trong th i h n mư i hai tháng li n; đ t tr ng cây lâu năm không đư c s d ng trong th i h n mư i tám tháng li n; đ t tr ng r ng không đư c s d ng trong th i h n hai mươi b n tháng li n; n) Đ t đư c Nhà nư c giao, cho thuê đ th c hi n d án đ u tư mà không đư c s d ng trong th i h n mư i hai tháng li n ho c ti n đ s d ng đ t ch m hơn hai mươi b n tháng so v i ti n đ ghi trong d án đ u tư, k t khi nh n bàn giao đ t trên th c đ a mà không đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t đó cho phép. Vi c x lý ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t, tài s n đã đ u tư trên đ t đ i v i đ t b thu h i quy đ nh t i Kho n này đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 34 và Đi u 35 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai.
 6. 4. Đ t nông nghi p do c ng đ ng dân cư s d ng. 5. Đ t nông nghi p s d ng vào m c đích công ích c a xã, phư ng, th tr n. 6. Ngư i b Nhà nư c thu h i đ t có m t trong các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 8 Quy đ nh này nhưng thu c m t trong các trư ng h p quy đ nh t i kho n 1, 2, 3, 4 và 5 Đi u này. Đi u 8. Đi u ki n đ đư c b i thư ng thi t h i v đ t Ngư i b Nhà nư c thu h i đ t, có m t trong các đi u ki n sau đây thì đư c b i thư ng: 1. Có m t trong các lo i gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai sau đây: - Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t ; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t do y ban nhân dân t nh c p ho c do y ban nhân dân thành ph , th xã, huy n c p theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 17/2006/NĐ-CP c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a các Ngh đ nh hư ng d n thi hành Lu t Đ t đai và Ngh đ nh s 187/2004/NĐ-CP v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ho c Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t t m th i do y ban nhân dân c p t nh c p ho c do y ban nhân dân c p huy n c p theo y quy n c a y ban nhân dân c p t nh; - Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t c a Ch t ch y ban hành chính t nh ho c c p tương đương; - Gi y ch ng nh n chuy n quy n s h u nhà và đăng ký nhà đ t. 2. Có m t trong các lo i quy t đ nh giao đ t sau đây: - Quy t đ nh giao đ t, c p đ t c a cơ quan có th m quy n. Th m quy n giao đ t ph i phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai t i th i đi m quy t đ nh. - Quy t đ nh chuy n m c đích s d ng đ t đ xây d ng nhà ; - Quy t đ nh bán nhà và chuy n quy n s d ng đ t c a y ban nhân dân t nh; - Quy t đ nh cho s h u nhà và quy n s d ng đ t c a y ban nhân dân t nh, kèm theo b n v hi n tr ng nhà, đ t, biên b n bàn giao nhà, đ t do cơ quan nhà đ t xác l p; - Quy t đ nh bán nhà và chuy n quy n s d ng đ t theo giá th trư ng c a y ban nhân dân t nh; - S ch ng nh n s h u nhà; - Văn b n do y ban nhân dân thành ph , huy n, th xã bán theo giá th trư ng căn c Quy t đ nh c a y ban nhân dân t nh, nhà đ t bán đ u giá ph i có văn b n đ u giá h p l đúng theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. H gia đình, cá nhân đang s d ng đ t n đ nh, đư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau đây g i chung là y ban nhân dân c p xã) xác nh n không có tranh ch p mà có m t trong các lo i gi y t sau đây: a) Nh ng gi y t v quy n đư c s d ng đ t đai trư c ngày 15/10/1993 do cơ quan có th m quy n c p trong quá trình th c hi n chính sách đ t đai c a nhà nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà, Chính ph Cách m ng lâm th i C ng hoà mi n Nam Vi t Nam và Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. b) Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t t m th i đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n c p (bao g m c S ch ng nh n s h u do các huy n, th c p trư c đây), ho c đ t đang s d ng và có tên trong s đăng ký ru ng đ t, s đ a chính theo quy đ nh c a nhà nư c. c) Gi y t h p pháp v th a k , t ng, cho quy n s d ng đ t ho c tài s n g n li n v i đ t; gi y t giao nhà tình nghĩa g n li n v i đ t, g m các lo i:
 7. - Gi y t th a k theo quy đ nh c a pháp lu t; - Gi y t t ng cho nhà đ t có công ch ng ho c xác nh n c a y ban nhân dân c p xã t i th i đi m t ng, cho; - Gi y t giao nhà tình nghĩa g n li n v i đ t c a cơ quan, t ch c giao nhà và có xác nh n c a y ban nhân c p xã; d) Gi y t chuy n như ng quy n s d ng đ t, mua bán nhà g n li n v i đ t trư c ngày 15/10/1993, nay đư c y ban nhân dân c p xã xác nh n là đ t s d ng trư c ngày 15/10/1993, g m các lo i: - Gi y t mua bán đ t trư c khi có Quy t đ nh s 201/CP ngày 01/7/1980 c a H i đ ng Chính ph V vi c th ng nh t qu n lý ru ng đ t và tăng cư ng công tác qu n lý ru ng đ t trong c nư c, đư c chính quy n c p xã xác nh n đ t đó có ngu n g c h p pháp; - Văn t bán nhà có đóng d u thu thu trư c b và S Xây d ng đóng d u ch ng nh n đã đăng ký chuy n quy n s h u; - Gi y đăng ký trư c b ; - Gi y mua bán, sang như ng đ t có ngu n g c h p l đư c chính quy n xác nh n (ngu n g c h p l ph i đ m b o yêu c u th hi n trong gi y t là: xác đ nh rõ căn nguyên b t đ ng s n đó có ngu n g c t đâu, c a ai làm ch và đã trư c b ). đ) Gi y t v thanh lý, hoá giá nhà , mua nhà g n li n v i đ t theo quy đ nh c a pháp lu t, g m: - Gi y t thanh lý, hóa giá nhà , mua nhà g n li n v i đ t thu c s h u nhà nư c trư c ngày 05/7/1994; - Gi y t mua nhà thu c s h u nhà nư c theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 61/CP ngày 05/7/1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà . Nhà có gi y t v thanh lý, hóa giá nhà , mua nhà g n li n v i đ t ph i là nhà thu c s h u nhà nư c. Nhà thu c s h u nhà nư c g m: nhà ti p qu n t ch đ cũ, nhà vô ch , nhà v ng ch đã đư c xác l p s h u nhà nư c; nhà t o l p do ngân sách nhà nư c đ u tư; nhà đư c t o l p b ng ti n có ngu n g c t ngân sách nhà nư c; nhà đư c t o l p b ng ti n theo phương th c nhà nư c và nhân dân cùng làm; các nhà khác thu c s h u nhà nư c. e) Gi y t do cơ quan có th m quy n thu c ch đ cũ c p cho ngư i s d ng đ t (Danh m c các lo i gi y t theo ph l c 1 kèm theo quy đ nh này). 4. H gia đình, cá nhân đang s d ng đ t có m t trong các lo i gi y t quy đ nh t i kho n 1, 2, 3 Đi u này mà trên gi y t đó ghi tên ngư i khác, kèm theo gi y t v vi c chuy n như ng quy n s d ng đ t có ch ký c a các bên có liên quan, nhưng đ n th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t chưa th c hi n th t c chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t, nay đư c y ban nhân dân c p xã xác nh n là đ t không có tranh ch p. 5. H gia đình, cá nhân đang s d ng đ t có h kh u thư ng trú t i đ a phương và tr c ti p s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i t i vùng có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn mi n núi, h i đ o, nay đư c y ban nhân dân c p xã nơi có đ t xác nh n là ngư i đã s d ng đ t n đ nh, không có tranh ch p. 6. H gia đình, cá nhân đang s d ng đ t không có các lo i gi y t quy đ nh t i kho n 1, 2, 3 Đi u này, nhưng đ t đã đư c s d ng n đ nh t trư c ngày 15/10/1993, nay đư c y ban nhân dân c p xã xác nh n là đ t đó không có tranh ch p. 7. H gia đình, cá nhân đư c s d ng đ t theo b n án ho c quy t đ nh c a toà án nhân dân, quy t đ nh thi hành án c a cơ quan thi hành án ho c quy t đ nh gi i quy t tranh ch p đ t đai c a cơ quan nhà nư c có th m quy n đã đư c thi hành. 8. H gia đình cá nhân s d ng đ t không có các lo i gi y t quy đ nh t i kho n 1, 2, 3 Đi u này nhưng đ t đã đư c s d ng t ngày 15/10/1993 đ n th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t, mà t i
 8. th i đi m s d ng không vi ph m quy ho ch; không vi ph m hành lang b o v các công trình, đư c c p có th m quy n phê duy t đã công b công khai, c m m c; không ph i là đ t l n chi m trái phép và đư c y ban nhân dân c p xã nơi có đ t b thu h i xác nh n đ t đó không có tranh ch p. 9. H gia đình, cá nhân đang s d ng đ t mà trư c đây Nhà nư c đã có quy t đ nh qu n lý trong quá trình th c hi n chính sách đ t đai c a Nhà nư c, nhưng trong th c t Nhà nư c chưa qu n lý, mà h gia đình, cá nhân đó v n s d ng. 10. C ng đ ng dân cư đang s d ng đ t có các công trình là đình, đ n, chùa, mi u, am, t đư ng, nhà th h đư c y ban nhân dân c p xã nơi có đ t b thu h i xác nh n là đ t s d ng chung cho c ng đ ng và không có tranh ch p. 11. T ch c s d ng đ t trong các trư ng h p sau đây: a) Đ t đư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng đ t mà ti n s d ng đ t đã n p không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c; b) Đ t nh n chuy n như ng c a ngư i s d ng đ t h p pháp mà ti n tr cho vi c chuy n như ng không có ngu n t ngân sách nhà nư c; c) Đ t s d ng có ngu n g c h p pháp t h gia đình, cá nhân. Đi u 9. Giá đ t đ tính b i thư ng và chi phí đ u tư vào đ t còn l i 1. Giá đ t đ tính b i thư ng là giá đ t theo m c đích đang s d ng c a đ t b thu h i đư c công nh n theo quy đ nh c a pháp lu t t i th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t, đã đư c U ban nhân dân t nh công b vào ngày 01 tháng 01 hàng năm theo quy đ nh c a Chính ph . Không b i thư ng theo giá đ t s đư c chuy n m c đích s d ng đ t sau khi thu h i, không b i thư ng theo giá đ t do th c t s d ng đ t không phù h p v i m c đích s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t. S Tài chính và các cơ quan ch c năng đư c giao nhi m v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư áp d ng giá đ t do y ban nhân dân t nh đã ban hành đ tính b i thư ng t i th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t. Trư ng h p giá đ t do y ban nhân dân t nh công b chưa sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng trong đi u ki n bình thư ng thì báo cáo y ban nhân dân t nh quy t đ nh giá đ t c th đ tính b i thư ng cho phù h p. Vi c xác đ nh giá đ t đư c th c hi n theo phương pháp xác đ nh giá đ t quy đ nh t i Ngh đ nh s 188/2004/NĐ- CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá và khung giá các lo i đ t và Thông tư s 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP c a Chính ph . 2. Trư ng h p th c hi n b i thư ng ch m đư c quy đ nh như sau: a) B i thư ng ch m do cơ quan, t ch c có trách nhi m b i thư ng gây ra mà giá đ t t i th i đi m b i thư ng do y ban nhân dân t nh công b hàng năm cao hơn giá đ t t i th i đi m có quy t đ nh thu h i c a cơ quan nhà nư c có th m quy n thì b i thư ng theo giá đ t t i th i đi m tr ti n b i thư ng. N u giá đ t t i th i đi m b i thư ng th p hơn giá đ t t i th i đi m có quy t đ nh thu h i thì b i thư ng theo giá đ t t i th i đi m có quy t đ nh thu h i. b) B i thư ng ch m do ngư i b thu h i đ t gây ra, n u giá đ t t i th i đi m b i thư ng th p hơn giá đ t t i th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t c a cơ quan nhà nư c có th m quy n thì b i thư ng theo giá đ t t i th i đi m b i thư ng; n u giá đ t t i th i đi m b i thư ng cao hơn giá đ t t i th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t c a cơ quan nhà nư c có th m quy n thì b i thư ng theo giá đ t t i th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t. 3. Chi phí h p lý đ u tư vào đ t còn l i là các chi phí th c t ngư i s d ng đ t đã đ u tư vào đ t đ s d ng theo m c đích đư c phép s d ng mà đ n th i đi m Nhà nư c thu h i đ t còn chưa thu h i đư c. Các kho n chi phí đ u tư vào đ t còn l i ph i có đ y đ h sơ, ch ng t , th c t ch ng minh. Chi phí đ u tư vào đ t còn l i đư c xác đ nh b ng t ng chi phí h p lý tính thành ti n đ u tư vào đ t tr đi s ti n tương ng v i th i gian đã s d ng đ t. Các kho n chi phí đ u tư vào đ t còn l i g m:
 9. - Ti n s d ng đ t c a th i h n chưa s d ng đ t trong trư ng h p giao đ t có th i h n, ti n thuê đ t đã n p trư c cho th i h n chưa s d ng đ t (có ch ng t hóa đơn n p ti n); - Các kho n chí phí san l p m t b ng, chi phí tôn t o đ t theo hi n tr ng c a đ t khi đư c giao, đư c thuê và phù h p v i m c đích s d ng đ t. Trư ng h p thu h i đ t phi nông nghi p ho c đ t mà đã đư c b i thư ng theo giá đ t phi nông nghi p ho c đ t thì không đư c b i thư ng chi phí san l p m t b ng, chi phí tôn t o đ t; - Các kho n chi phí khác có liên quan. Nh ng chi phí không đ h sơ, ch ng t , th c t ch ng minh thì không đư c b i thư ng. Đi u 10. Di n tích đ t đ tính b i thư ng 1. Di n tích đ t đ tính b i thư ng là di n tích đ t thu h i, đư c xác đ nh trên th c đ a - th c t đo đ c di n tích thu h i c a t ng ngư i s d ng đ t, đ đi u ki n đ đư c b i thư ng theo quy đ nh t i Đi u 8 Quy đ nh này. Trư ng h p đ t có các lo i gi y t theo kho n 1, 2, 3, 4 và 7 Đi u 8 Quy đ nh này nhưng trên gi y t đó không xác đ nh rõ ho c không đúng v i th c t s d ng đ t thì t ch c đư c giao nhi m v th c hi n b i thư ng, h tr và tái đ nh cư căn c h sơ lưu tr t i các cơ quan ch c năng liên quan, ho c xác nh n c a y ban nhân dân c p xã theo Đi u 11 Quy đ nh này (trư ng h p không có h sơ lưu tr đ xác minh) đ xác đ nh di n tích, lo i đ t, th i đi m s d ng đ t đư c b i thư ng theo quy đ nh. 2. Trư ng h p ph i áp d ng h n m c đ t đ xác đ nh di n tích đ t đư c b i thư ng đ t nông nghi p theo kho n 5 Đi u 12, ho c đ t có vư n ao theo kho n 4 Đi u 15 Quy đ nh này thì áp d ng h n m c quy đ nh theo Quy t đ nh s 30/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa v vi c ban hành Quy đ nh h n m c giao đ t , đ t nông nghi p; h n m c công nh n đ t đ i v i trư ng h p th a đ t có vư n ao cho h gia đình, cá nhân trên đ a bàn t nh Khánh Hòa. 3. Đ i v i đ t b thu h i có nhà nhưng không có các lo i gi y t theo quy đ nh thu c kho n 6 và kho n 8 Đi u 8 Quy đ nh này thì ngư i đang s d ng đ t đư c b i thư ng đ t theo di n tích đ t th c t b thu h i, nhưng di n tích đư c b i thư ng không vư t quá h n m c giao đ t quy đ nh t i Quy t đ nh s 30/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa. Ph n di n tích b thu h i vư t h n m c giao đ t đư c b i thư ng theo đ t nông nghi p theo Đi u 12 Quy đ nh này. Đi u 11. Xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n Trư ng h p ngư i b thu h i đ t không có m t trong nh ng lo i gi y t quy đ nh t i kho n 1, 2 và 3 Đi u 8 c a Quy đ nh này thì ph i làm b n kê khai theo m u (Ph l c 4), có hai (02) ngư i làm ch ng và đư c y ban nhân dân c p xã nơi có đ t b thu h i xác nh n (Ph l c 2). Trư c khi xác nh n, y ban nhân dân c p xã nơi có đ t b thu h i ph i th m tra, xác minh và niêm y t công khai t i tr s y ban nhân dân c p xã và tr s khu dân cư nơi có đ t b thu h i đ nhân dân bi t và tham gia ý ki n. Sau 15 ngày k t ngày niêm y t, n u không có khi u n i, tranh ch p ho c ý ki n khác thì y ban nhân dân c p xã xác nh n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng n i dung đã xác nh n. N i dung xác nh n ph i ghi rõ: ngu n g c đ t; tình tr ng tranh ch p, l n chi m ranh gi i, m c gi i, khuôn viên đ t; th i đi m s d ng đ t và di n tích, m c đích s d ng đ t tương ng v i t ng th i đi m. Th i đi m s d ng đ t đư c xác đ nh căn c vào m t trong các lo i gi y t sau: - S h kh u ho c gi y đăng ký t m trú; - Biên lai thu thu nhà, đ t ho c gi y xác nh n c a cơ quan thu v vi c đã n p thu nhà, đ t phù h p v i h sơ; - Gi y t kê khai đăng ký nhà, đ t có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã t i th i đi m kê khai đăng ký; - Gi y t mua bán, t ng, cho nhà đ t đư c y ban nhân dân c p xã xác nh n t i th i đi m mua bán, t ng, cho;
 10. - Các gi y t khác có liên quan đ n vi c xác đ nh th i đi m b t đ u s d ng nhà, đ t đư c y ban nhân dân c p xã xác nh n t i th i đi m b t đ u s d ng. Đi u 12. B i thư ng, h tr đ i v i đ t nông nghi p c a h gia đình, cá nhân 1. Đ t nông nghi p theo Đi u này bao g m: a) Đ t tr ng cây hàng năm, g m: đ t tr ng lúa, đ t đ ng c dùng vào chăn nuôi, đ t tr ng cây hàng năm khác; b) Đ t tr ng cây lâu năm; c) Đ t lâm nghi p, g m: đ t r ng s n xu t, đ t r ng phòng h , đ t r ng đ c d ng; d) Đ t nuôi tr ng th y s n; đ) Đ t làm mu i; e) Đ t nông nghi p khác, là đ t t i nông thôn s d ng đ xây d ng nhà kính và các lo i nhà khác ph c v m c đích tr ng tr t k c các hình th c tr ng tr t không tr c ti p trên đ t; xây d ng chu ng tr i chăn nuôi gia súc, gia c m và các lo i đ ng v t khác đư c pháp lu t cho phép; xây d ng tr m, tr i nghiên c u thí nghi m nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, th y s n, xây d ng cơ s ươm t o cây gi ng, con gi ng; xây d ng kho, nhà c a h gia đình, cá nhân đ ch a nông s n, thu c b o v th c v t, phân bón, máy móc, công c s n xu t nông nghi p. 2. H gia đình, cá nhân s d ng đ t nông nghi p khi Nhà nư c thu h i đư c b i thư ng b ng đ t có cùng m c đích s d ng, n u không có đ t đ b i thư ng thì đư c b i thư ng b ng ti n tính theo giá đ t có cùng m c đích s d ng. 3. Đ t nông nghi p xen k trong khu dân cư, đ t vư n, ao li n k v i đ t trong khu dân cư, ngoài vi c đư c b i thư ng theo giá đ t nông nghi p cùng m c đích s d ng còn đư c h tr b ng ti n, nhưng t ng m c đ n bù và h tr b ng 50% giá đ t li n k cùng v trí. Trư ng h p khu đ t ti p giáp li n k v i nhi u khu đ t có giá khác nhau thì tính b ng 50% giá đ t bình quân c a các khu đ t li n k . Đ t nông nghi p xen k trong khu dân cư ph i là th a đ t n m trong khu dân cư. Đ t vư n, ao li n k v i đ t trong khu dân cư là th a đ t có ít nh t m t m t ti p giáp v i đ t trong khu dân cư. 4. B i thư ng b ng vi c giao đ t m i a) Trư ng h p b i thư ng b ng vi c giao đ t m i có giá đ t th p hơn giá đ t b thu h i, thì ngoài vi c đư c giao đ t m i ngư i b thu h i đ t còn đư c b i thư ng b ng ti n ph n giá tr chênh l ch đó; n u di n tích thu h i l n hơn di n tích đ t giao m i thì đư c b i thư ng b ng ti n cho ph n di n tích chênh l ch (l n hơn); b) Trư ng h p b i thư ng b ng vi c giao đ t m i có giá đ t cao hơn giá đ t b thu h i, thì đư c b i thư ng b ng vi c giao đ t m i v i di n tích tương ng v i giá tr quy n s d ng đ t c a đ t b thu h i và phù h p v i th c t qu đ t c a đ a phương. 5. H gia đình, cá nhân b thu h i đ t nông nghi p đang s d ng vư t h n m c thì vi c b i thư ng đư c th c hi n như sau: a) Trư ng h p di n tích đ t vư t h n m c do đư c th a k , t ng cho, nh n chuy n như ng t ngư i khác, t khai hoang theo quy ho ch đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n phê duy t thì đư c b i thư ng. b) Di n tích đ t vư t h n m c c a các trư ng h p không thu c quy đ nh t i đi m a kho n này thì không đư c b i thư ng v đ t, ch đư c b i thư ng chi phí đ u tư vào đ t còn l i. 6. H gia đình, cá nhân đang s d ng đ t do nh n giao khoán đ t s d ng vào m c đích nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n (không bao g m đ t r ng đ c d ng, r ng phòng h ) c a các nông lâm trư ng qu c doanh khi Nhà nư c thu h i thì không đư c b i thư ng v đ t, nhưng đư c b i thư ng chi phí đ u tư vào đ t còn l i và đư c h tr theo quy đ nh sau:
 11. a) H tr cho h gia đình, cá nhân nh n giao khoán đ t là cán b , công nhân viên c a nông, lâm trư ng qu c doanh đang làm vi c ho c đã ngh hưu, ngh m t s c lao đ ng, thôi vi c đư c hư ng tr c p đang tr c ti p s n xu t nông, lâm nghi p; h gia đình, cá nhân nh n khoán đang tr c ti p s n xu t nông nghi p và có ngu n s ng ch y u t s n xu t nông nghi p. M c h tr b ng 50% giá đ t c ng thêm 5% giá đ t cho m i năm còn l i theo h p đ ng giao khoán đ t nhưng không quá 100% giá đ t b i thư ng cho di n tích đ t b thu h i và không vư t h n m c giao đ t nông nghi p. Trư ng h p do chi phí đ u tư vào đ t mà làm tăng giá tr đ t và ph i h tr theo giá đ t m i thì ti n b i thư ng chi phí đ u tư vào đ t còn l i c ng v i m c h tr trên đây không vư t quá 100% giá đ t b i thư ng theo m c giá m i đ tính h tr . b) Trư ng h p h gia đình, cá nhân nh n khoán không thu c đ i tư ng t i đi m a Kho n này, ch đư c b i thư ng chi phí đ u tư vào đ t còn l i. c) Đ t nông nghi p s d ng chung c a nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh khi Nhà nư c thu h i, không đư c b i thư ng đ t, nhưng đư c b i thư ng chi phí đ u tư vào đ t còn l i, n u chi phí này là ti n không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c. 7. Đ i v i đ t lâm nghi p đã quy ho ch cho r ng s n xu t, kinh doanh và Nhà nư c đã giao cho h gia đình, cá nhân s d ng n đ nh, lâu dài, thì khi Nhà nư c thu h i đư c b i thư ng đ t. Trư ng h p chưa giao s d ng n đ nh, lâu dài thì khi Nhà nư c thu h i không đư c b i thư ng đ t, đư c b i thư ng chi phí đ u tư vào đ t. Trư ng h p đ t lâm nghi p đã quy ho ch cho r ng phòng h , r ng đ c d ng, đ t thu c r ng phòng h , r ng đ c d ng Nhà nư c giao cho các nông trư ng, lâm trư ng, y ban nhân dân các c p ho c Ban Qu n lý r ng phòng h , r ng đ c d ng qu n lý, mà các nông trư ng, lâm trư ng, y ban nhân dân các c p ho c Ban Qu n lý r ng phòng h , r ng đ c d ng giao khoán cho các t ch c, h gia đình, cá nhân khoanh nuôi tái sinh r ng, chăm sóc, b o v r ng ho c tr ng r ng b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c theo h p đ ng khoán, thì khi Nhà nư c thu h i đ t, h gia đình, cá nhân không đư c b i thư ng v đ t, nhưng đư c b i thư ng v cây tr ng trên đ t. M c b i thư ng tương đương v i m c phân chia s n ph m theo quy đ nh t i Thông tư liên b s 80/2003/TTLB/BNN-BTC ngày 03/9/2003 c a B Tài chính và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v quy n hư ng l i, nghĩa v c a h gia đình, cá nhân đư c giao, đư c thuê nh n khoán r ng và đ t lâm nghi p. 8. H gia đình, cá nhân s d ng đ t nông nghi p khi Nhà nư c thu h i đ t nông nghi p, mà không có đ đi u ki n đư c b i thư ng theo Đi u 8 Quy đ nh này, n u tr c ti p s n xu t nông nghi p có ngu n s ng chính là nông nghi p thì y ban nhân dân các huy n, th xã Cam Ranh và thành ph Nha Trang (sau đây g i chung là y ban nhân dân c p huy n) xem xét đ giao đ t m i phù h p đi u ki n c a đ a phương. 9. Trư ng h p thu h i đ t là đ t nông nghi p thu c qu đ t công ích c a xã, phư ng, th tr n thì không b i thư ng v đ t, ngư i thuê đ t công ích c a xã, phư ng, th tr n đư c b i thư ng chi phí đ u tư vào đ t còn l i. Đi u 13. B i thư ng đ i v i đ t phi nông nghi p (tr đ t ) c a h gia đình, cá nhân 1. Đ t làm m t b ng xây d ng cơ s s n xu t kinh doanh phi nông nghi p c a h gia đình, cá nhân có ngu n g c là đ t đã đư c giao s d ng n đ nh lâu dài ho c có đ đi u ki n đư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, khi Nhà nư c thu h i đư c b i thư ng theo giá đ t . 2. H gia đình, cá nhân s d ng đ t phi nông nghi p có th i h n do nh n chuy n như ng, nh n th a k , đư c t ng cho ho c do Nhà nư c giao có thu ti n s d ng đ t đư c b i thư ng theo giá đ t phi nông nghi p; trư ng h p s d ng đ t do Nhà nư c ho c do y ban nhân dân c p xã cho thuê theo th m quy n thì khi Nhà nư c thu h i ch đư c b i thư ng chi phí đ u tư vào đ t còn l i. Đi u 14. B i thư ng đ i v i đ t nông nghi p, đ t phi nông nghi p c a t ch c 1. T ch c đang s d ng đ t nông nghi p, đ t phi nông nghi p đư c Nhà nư c giao đã n p ti n s d ng đ t ho c nh n chuy n như ng t ngư i s d ng đ t h p pháp, mà ti n s d ng đ t đã
 12. n p, ti n tr cho vi c nh n chuy n như ng quy n s d ng đ t không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì đư c b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t. 2. T ch c đư c Nhà nư c cho thuê đ t ho c giao đ t không ph i n p ti n s d ng đ t ho c đã n p ti n s d ng đ t b ng ti n có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì không đư c b i thư ng v đ t khi Nhà nư c thu h i đ t; n u ti n chi phí đ u tư vào đ t còn l i không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì ti n chi phí đ u tư này đư c b i thư ng. 3. Cơ s c a t ch c tôn giáo đang s d ng đ t n đ nh, n u là đ t đư c Nhà nư c giao không thu ti n s d ng đ t ho c thuê đ t thì không đư c b i thư ng, nhưng đư c b i thư ng chi phí đ u tư vào đ t còn l i. Đi u 15. B i thư ng đ i v i đ t 1. Đ t đư c xác đ nh theo quy đ nh t i Đi u 50, 83, 84, 87 Lu t Đ t đai 2003 và Đi u 45, 46, 47, 48, 79, 80 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP; khi Nhà nư c thu h i đư c b i thư ng tính thành ti n theo giá đ t . 2. Ngư i s d ng đ t khi Nhà nư c thu h i đ t thì đư c b i thư ng b ng ti n giá tr quy n s d ng đ t đ i v i di n tích đ t b thu h i theo giá đ t quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 9 Quy đ nh này; Trư ng h p ngư i s d ng đ t sau khi thu h i mà ph i di chuy n ch thì đư c giao đ t tái đ nh cư ho c nhà t i khu tái đ nh cư theo chính sách tái đ nh cư quy đ nh t i Chương V Quy đ nh này. 3. Di n tích đ t đư c b i thư ng, h tr v đ t đư c xác đ nh theo quy đ nh t i Đi u 10, Đi u 11 Quy đ nh này. 4. Trư ng h p trong khuôn viên đ t có đ t vư n, ao thì di n tích đ t vư n, ao đ tính b i thư ng theo đ t đư c xác đ nh theo quy đ nh t i Đi u 87 Lu t Đ t đai 2003, Đi u 45 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai, và h n m c đ t quy đ nh t i Quy t đ nh 30/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành Quy đ nh h n m c giao đ t , đ t nông nghi p; h n m c công nh n đ t đ i v i trư ng h p th a đ t có vư n ao cho h gia đình, cá nhân trên đ a bàn t nh Khánh Hòa, như sau: a) Trư ng h p đ t có vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà thu c khu dân cư, đư c s d ng trư c ngày 18/12/1980 mà trong h sơ đ a chính ho c các lo i gi y t v quy n s d ng đ t quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 7 Đi u 8 c a Quy đ nh này, có ghi nh n rõ ranh gi i th a đ t (ho c th cư) thì toàn b di n tích đ t đó đư c xác đ nh là đ t ; trư ng h p ranh gi i th a đ t chưa đư c xác đ nh trong h sơ đ a chính ho c trên các gi y t v quy n s d ng đ t quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 7 Đi u 8 c a Quy đ nh này thì di n tích đ t đư c xác đ nh như quy đ nh dư i đây, nhưng t ng di n tích không vư t quá di n tích đ t mà h gia đình, cá nhân đang s d ng: - Đ t thu c khu dân cư nông thôn: + Các xã đ ng b ng: 2.000m2. + Các xã mi n núi, h i đ o: 5.000m2. - Các phư ng thu c thành Nha Trang và th xã Cam Ranh: 750m2. - Th tr n thu c các huy n Diên Khánh, Ninh Hòa, V n Ninh: 900m2. - Th tr n thu c các huy n Khánh Sơn, Khánh Vĩnh: 1.000m2. Ph n di n tích đ t còn l i sau khi đã xác đ nh th a đ t thì đư c xác đ nh theo hi n tr ng s d ng đ t. b) Trư ng h p th a đ t có vư n, ao đư c hình thành t ngày 18/12/1980 đ n trư c ngày 01/7/2004 (ngày Lu t Đ t đai có hi u l c thi hành), và ngư i đang s d ng có m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng đ t quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 7 Đi u 8 c a Quy đ nh này, mà trong gi y t đó ghi rõ di n tích đ t thì di n tích đ t có vư n, ao đư c xác đ nh theo gi y t đó.
 13. c) Trư ng h p th a đ t có vư n, ao đư c hình thành t ngày 18/12/1980 đ n trư c ngày ngày 01/7/2004 (ngày Lu t Đ t đai có hi u l c thi hành), và ngư i đang s d ng có m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng đ t quy đ nh t i các các kho n 1, 2, 3, 4 và 7 Đi u 8 c a Quy đ nh này, mà trong gi y t đó không ghi rõ di n tích đ t thì di n tích đ t có vư n, ao đư c xác đ nh theo quy đ nh dư i đây, nhưng t ng di n tích không vư t quá di n tích đ t mà h gia đình, cá nhân đang s d ng. - Các phư ng thu c thành ph Nha Trang và th xã Cam Ranh: + H gia đình có t 8 nhân kh u tr lên: 450m2. + H gia đình có dư i 8 nhân kh u: 300m2. - Th tr n thu c các huy n Diên Khánh, Ninh Hòa, V n Ninh: + H gia đình có t 8 nhân kh u tr lên: 540m2. + H gia đình có dư i 8 nhân kh u: 360m2. - Th tr n thu c các huy n Khánh Sơn, Khánh Vĩnh: + H gia đình có t 8 nhân kh u tr lên: 600m2. + H gia đình có dư i 8 nhân kh u: 400m2. - Các xã thu c các huy n Khánh Sơn, Khánh Vĩnh: + H gia đình có t 8 nhân kh u tr lên: 1.200m2. + H gia đình có dư i 8 nhân kh u: 800m2. - Các xã còn l i: + H gia đình có t 8 nhân kh u tr lên: 600m2. + H gia đình có dư i 8 nhân kh u: 400m2. d) Trư ng h p th a đ t có vư n, ao không có m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng đ t quy đ nh t i các các kho n 1, 2, 3, 4 và 7 Đi u 8 c a Quy đ nh này thì di n tích đ t có vư n, ao đư c xác đ nh theo quy đ nh dư i đây, nhưng t ng di n tích không vư t quá di n tích đ t mà h gia đình, cá nhân đang s d ng: - Đ t thu c khu dân cư nông thôn: + Các xã đ ng b ng: 400m2. + Các xã mi n núi, h i đ o: 1.000m2. - Các phư ng thu c thành Nha Trang và th xã Cam Ranh: 150m2. - Th tr n thu c các huy n Diên Khánh, Ninh Hòa, V n Ninh: 180m2. - Th tr n thu c các huy n Khánh Sơn, Khánh Vĩnh: 200m2. 5. Trư ng h p đ t c a các h gia đình, cá nhân đã đư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t theo h n m c cũ, nay đư c tính b i thư ng theo h n m c đ t quy đ nh t i Quy t đ nh s 30/2005/QĐ-UB, nhưng di n tích đ tính b i thư ng không đư c vư t quá di n tích th a đ t thu h i. Trư ng h p th a đ t thu h i đã chuy n như ng m t ph n đ t , thì ph n di n tích chuy n như ng ph i tr kh i h n m c tính b i thư ng. 6. Trư ng h p th a đ t có các lo i đ t khác (tr đ t vư n, ao), đã đư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, mà trên gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đó không ghi rõ v trí đ t , b gi i t a m t ph n, thì đư c xét b i thư ng theo đ t . Khi b i thư ng s thu h i gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đ ch nh lý tr đi ph n di n tích đ t đã b i thư ng trong h n m c đ t đã ghi trong gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t. Ph n di n tích còn l i n u đ đ xây d ng nhà
 14. theo tiêu chu n quy đ nh thì cho phép đư c chuy n m c đích s d ng đ t theo h n m c đ t m i và ph i làm nghĩa v tài chính theo quy đ nh v chuy n m c đích s d ng đ t. 7. Trư ng h p các h s d ng di n tích đ t th c t l n hơn di n tích ghi trong gi y t , H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư căn c vào văn b n xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng theo Đi u 11 Quy đ nh này xác đ nh ngu n g c, v trí, th i gian s d ng ph n di n tích dôi dư đ xét b i thư ng và kh u tr ti n s d ng đ t theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 31/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa v vi c Ban hành quy đ nh v thu ti n s d ng đ t đ i v i đ t dôi ra so v i gi y t đã có đ đăng ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t t i đô th t nh Khánh Hòa. 8. Căn c vào ngu n g c, tính ch t pháp lý, th i đi m chuy n đ i m c đích s d ng đ t, các kho n nghĩa v tài chính c a ngư i s d ng đ t ph i th c hi n theo quy đ nh và các đi u ki n đ đư c b i thư ng v đ t quy đ nh t i Đi u 8 Quy đ nh này đ i v i th a đ t thu h i đ xác đ nh m c b i thư ng và nghĩa v tài chính cho t ng ngư i s d ng đ t có đ t b thu h i như sau: a) Đ t b thu h i thu c m t trong trư ng h p quy đ nh t i kho n 1, 2, 3 và 6 Đi u 8 Quy đ nh này thì đư c b i thư ng 100% cho toàn b di n tích đ t đư c xác đ nh theo kho n 3, kho n 4 Đi u này. b) Đ t b thu h i thu c trư ng h p quy đ nh t i kho n 4, kho n 7 Đi u 8 Quy đ nh này thì đư c b i thư ng 100% cho toàn b di n tích đ t đư c xác đ nh theo kho n 3, kho n 4 Đi u này và ph i th c hi n nghĩa v tài chính v l phí trư c b và thu chuy n quy n s d ng đ t (ho c thu thu nh p doanh nghi p t ho t đ ng chuy n quy n s d ng đ t) theo quy đ nh (tr trư ng h p đư c mi n, gi m). c) Đ t b thu h i thu c trư ng h p quy đ nh t i kho n 8 Đi u 8 Quy đ nh này thì đư c b i thư ng cho toàn b di n tích đ t đư c xác đ nh theo kho n 3, kho n 4 Đi u này, và ph i n p ti n s d ng đ t theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 8 Ngh đ nh s 198/2004/NĐ-CP. d) Đ t b thu h i thu c trư ng h p quy đ nh t i kho n 9 Đi u 8 Quy đ nh này thì đư c b i thư ng theo di n tích đ t đư c xác đ nh theo kho n 3 Đi u này. đ) Đ t b thu h i là đ t vư n, ao không đư c công nh n là đ t theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u này đư c b i thư ng theo đ t nông nghi p. Đi u 16. B i thư ng đ t đ i v i nh ng ngư i đang đ ng quy n s d ng 1. T ch c, h gia đình, cá nhân đang s d ng đ t chung có đ ng quy n s d ng đ t, khi Nhà nư c thu h i đư c b i thư ng theo di n tích đ t thu c quy n s d ng; n u không có gi y t không xác đ nh di n tích thu c quy n s d ng riêng c a t ch c, h gia đình, cá nhân thì b i thư ng chung cho các đ i tư ng có đ ng quy n s d ng đ t. 2. Đ i v i nhà nhi u t ng, có nhi u căn h ho c nhà chung cư, thì b i thư ng đ t chung cho các đ i tư ng đ ng quy n s d ng đ t. Các đ i tư ng t th a thu n phân chia ti n b i thư ng đ t. Sau th i h n 15 ngày k t ngày phương án b i thư ng h tr tái đ nh cư đư c niêm y t công khai t i tr s y ban nhân dân c p xã mà các bên không t tho thu n đư c vi c phân chia ti n b i thư ng đ t , thì T ch c b i thư ng h tr và tái đ nh cư chi tr ti n b i thư ng đ t cho các đ i tư ng như sau: a) Nhà 2 t ng: h t ng 1 đư c 70%, h t ng 2 đư c 30% ti n b i thư ng; b) Nhà 3 t ng: h t ng 1 đư c 70%, h t ng 2 đư c 20%, h t ng 3 đư c 10% ti n b i thư ng; c) Nhà 4 t ng: h t ng 1 đư c 70%, h t ng 2 đư c 15%, h t ng 3 đư c 10%, h t ng 4 đư c 5% ti n b i thư ng; d) Nhà 5 t ng tr lên: h t ng 1 đư c 70%, h t ng 2 đư c 15%, h t ng 3 đư c 8%, h t ng 4 đư c 5%, h t ng 5 đư c 2% ti n b i thư ng; h t ng 6 tr lên không đư c b i thư ng đ t. Đi u 17. B i thư ng đ i v i đ t thu c hành lang an toàn khi xây d ng công trình công c ng có hành lang b o v an toàn
 15. 1. Khi Nhà nư c thu h i đ t n m trong hành lang b o v an toàn xây d ng công trình công c ng có hành lang b o v an toàn thì th c hi n b i thư ng, h tr theo Quy đ nh này. 2. Trư ng h p Nhà nư c không thu h i đ t, thì đ t n m trong ph m vi hành lang an toàn đư c b i thư ng thi t h i do h n ch kh năng s d ng đ t, thi t h i tài s n g n li n v i đ t như sau: a) Làm thay đ i m c đích s d ng đ t thì đư c b i thư ng b ng ti n theo m c chênh l ch v giá tr quy n s d ng đ t, c th : - T đ t sang đ t phi nông nghi p (không ph i là đ t ) thì b i thư ng b ng chênh l ch gi a giá đ t v i giá đ t phi nông nghi ; -T đ t sang đ t nông nghi p thì b i thư ng b ng chênh l ch gi a giá đ t v i giá đ t nông nghi p; - T đ t phi nông nghi p (không ph i là đ t ) sang đ t nông nghi p thì b i thư ng b ng chênh l ch gi a giá đ t phi nông nghi p (không ph i là đ t ) v i giá đ t nông nghi p; - T đ t tr ng cây lâu năm sang đ t tr ng cây hàng năm thì đư c b i thư ng b ng chênh l ch giá gi a giá đ t tr ng cây lâu năm v i giá đ t tr ng cây hàng năm; b) Không làm thay đ i m c đích s d ng đ t, nhưng làm h n ch kh năng s d ng đ t thì đư c b i thư ng b ng ti n theo m c thi t h i th c t . M c b i thư ng đư c y ban nhân dân t nh xem xét cho t ng trư ng h p c th . M c b i thư ng thi t h i đư c tính b ng t l % theo giá c a th a đ t li n k không thu c hành lang an toàn công trình và đư c y ban nhân dân t nh xem xét c th theo đ ngh c a H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư ho c T ch c phát tri n qu đ t (sau đây g i chung là T ch c b i thư ng h tr và tái đ nh cư). c) Nhà , công trình xây d ng khác và các tài s n khác n m trong ph m vi hành lang an toàn b thi t h i do ph i gi i to thì đư c b i thư ng theo m c thi t h i th c t . 3. Khi hành lang b o v an toàn công trình chi m d ng kho ng không trên 70% di n tích đ t có nhà , công trình c a m t ch s d ng đ t thì ph n còn l i cũng đư c b i thư ng theo quy đ nh t i kho n 1, 2 Đi u này. Đi u 18. X lý m t s trư ng h p c th v b i thư ng đ t 1. Các trư ng h p đ t b thu h i đang có tranh ch p v quy n s d ng đ t ho c quy n s h u tài s n trên đ t thì v n đư c xét b i thư ng nhưng s ti n b i thư ng đư c chuy n vào Kho b c Nhà nư c, khi có quy t đ nh c a tòa án ho c cơ quan nhà nư c có th m quy n gi i quy t tranh ch p, thì ti n b i thư ng đư c tr cho ngư i có quy n s d ng đ t ho c ch s h u tài s n trên đ t theo quy t đ nh x lý tranh ch p. 2. Ngư i s d ng đ t khi Nhà nư c thu h i đ t mà thu c đ i tư ng không đư c b i thư ng đ t, n u không còn nơi nào khác thì đư c y ban nhân dân c p có th m quy n xem xét gi i quy t cho mua, thuê nhà ho c giao đ t m i; ngư i đư c thuê nhà ho c mua nhà ph i tr ti n mua nhà, thuê nhà, n p ti n s d ng đ t theo giá th trư ng. 3. Các trư ng h p mua bán nhà, chuy n như ng quy n s d ng đ t c a nh ng trư ng h p không có gi y t h p pháp v nhà đ t, chia tách th a đ t chia tách h , nh p h kh u, nh p kh u t nơi khác v , l n chi m đ t dư i m i hình th c t sau th i đi m có quy t đ nh thu h i thì không đư c xét b i thư ng, h tr thi t h i v đ t. 4. Các trư ng h p t i th i đi m s d ng đ t có quy t đ nh thu h i đ t đã có hi u l c thi hành, quy t đ nh x ph t hành chính v vi ph m Lu t Đ t đai, bu c khôi ph c l i hi n tr ng thì không đư c b i thư ng, h tr thi t h i v đ t. 5. Trư ng h p di n tích đ t còn l i sau khi thu không đ đi u ki n đ xây d ng nhà theo quy đ nh sau đây, thì khuy n khích ch s d ng chuy n như ng cho h lân c n ho c đ ngh Nhà nư c thu h i ph n di n tích này và đư c b i thư ng như ph n đ t b thu h i: a) Đ i v i các lô đ t thu c đư ng lo i 1, 2, 3 (theo B ng giá các lo i đ t t nh Khánh Hòa do y ban nhân dân t nh quy t đ nh công b hàng năm) mà di n tích đ t còn l i sau khi thu h i nh hơn 30m2 ho c t 30m2 tr lên nhưng kích thư c lô đ t không đ đi u ki n đ xây d ng nhà theo
 16. quy ho ch ki n trúc: có chi u r ng m t ti n nh hơn 2,5m ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng nh hơn 4m. b) Đ i v i các lô đ t thu c đư ng lo i 4 tr lên (theo B ng giá các lo i đ t t nh Khánh Hòa do y ban nhân dân t nh quy t đ nh công b hàng năm) mà di n tích đ t còn l i sau khi thu h i nh hơn 20m2 ho c t 20m2 tr lên nhưng kích thư c lô đ t không đ đi u ki n đ xây d ng nhà theo quy ho ch ki n trúc: có chi u r ng m t ti n nh hơn 2,5m ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng nh hơn 4m. Trư ng h p nhà nư c thu h i và b i thư ng thì ph n di n tích thu h i này s đư c giao cho y ban nhân dân xã qu n lý n u là đ t thu c khu v c nông thôn, giao cho T ch c phát tri n qu đ t qu n lý n u đ t thu c khu v c đô th và khu v c đã đư c quy ho ch phát tri n đô th . Đi u 19. X lý các trư ng h p t ch c b thu h i đ t nhưng không đư c b i thư ng Các t ch c là cơ quan, đơn v hành chính s nghi p c a Nhà nư c, doanh nghi p nhà nư c đư c Nhà nư c cho thuê đ t ho c giao đ t không ph i n p ti n s d ng đ t ho c đã n p ti n s d ng đ t b ng ti n có ngu n g c t ngân sách nhà nư c, thì khi Nhà nư c thu h i đ t không đư c b i thư ng, ch đư c b i thư ng chi phí đ u tư vào đ t còn l i (n u ti n đ u tư đó không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c). Trư ng h p ph i di chuy n đ n cơ s m i thì đư c h tr b ng ti n đ th c hi n d án đ u tư đư c c p có th m quy n phê duy t; m c h tr t i đa không quá m c b i thư ng cho đ t b thu h i do t ch c đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t chi tr . T ch c b thu h i đ t đư c s d ng s ti n này đ đ u tư t i cơ s m i theo d án đã đư c c p có th m quy n phê duy t. N u s ti n này không s d ng h t cho d án đ u tư t i cơ s m i, thì ph i n p s ti n còn l i vào ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Chương III B I THƯ NG TÀI S N Đi u 20. Nguyên t c b i thư ng tài s n 1. Tài s n g n li n v i đ t bao g m: nhà, công trình xây d ng đơn chi c; nhà, công trình xây d ng theo h th ng trong m t khuôn viên đ t (sau đây g i chung là nhà, công trình); cây tr ng trên đ t. 2. Ch s h u tài s n g n li n v i đ t khi Nhà nư c thu h i đ t mà b thi t h i thì đư c b i thư ng. 3. Ch s h u tài s n g n li n v i đ t khi Nhà nư c thu h i đ t mà đ t đó thu c đ i tư ng không đư c b i thư ng thì tùy t ng trư ng h p c th đư c b i thư ng ho c h tr tài s n. 4. Nhà, công trình g n li n v i đ t đư c xây d ng sau khi quy ho ch, k ho ch s d ng đ t công b mà không đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép xây d ng thì không đư c b i thư ng. 5. Nhà, công trình g n li n v i đ t đư c xây d ng sau ngày 1/7/2004 mà t i th i đi m xây d ng đã trái v i m c đích s d ng đ t đã đư c xác đ nh trong quy ho ch, k ho ch s d ng đ t đư c xét duy t thì không đư c b i thư ng. 6. Tài s n g n li n v i đ t đư c t o l p sau khi có quy t đ nh thu h i đ t đư c công b thì không đư c b i thư ng, k c cây tr ng trên đ t. 7. H th ng máy móc, dây chuy n s n xu t có th tháo d i và di chuy n đư c thì ch b i thư ng các chi phí tháo d , v n chuy n, l p đ t và thi t h i khi tháo d , v n chuy n, l p đ t; m c b i thư ng b ng giá tr d toán chi phí xây d ng do ch đ u tư t t ch c l p, s chuyên ngành th m đ nh. Đ ng h đi n, nư c, h th ng đi n tho i, cáp quang đư c b i thư ng chi phí l p đ t, di d i theo quy đ nh c a y ban nhân dân t nh. Đi u 21. B i thư ng nhà, công trình xây d ng trên đ t
 17. 1. Đ i v i nhà, công trình xây d ng trên đ t bao g m nhà , công trình ph c v sinh ho t, s n xu t kinh doanh c a h gia đình, cá nhân; nhà văn phòng, nhà xư ng, nhà kho và các công trình khác c a các t ch c, doanh nghi p... đư c b i thư ng b ng giá tr xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chu n k thu t tương đương. Giá tr b i thư ng tính như sau: Giá tr c a nhà, công trình = Di n tích b gi i t a X Đơn giá xây d ng m i c a lo i nhà công trình tương đương. Đơn giá xây d ng m i c a t ng lo i nhà, công trình do y ban nhân dân t nh ban hành theo quy đ nh c a Chính ph . Trư ng h p do đ c tính c a nhà, công trình khác bi t, không th áp d ng đơn giá trong b ng giá do y ban nhân dân t nh ban hành thì giá tr b i thư ng đư c tính b ng d toán chi phí xây d ng c a công trình có tiêu chu n k thu t tương đương đư c c p có th m quy n phê duy t. 2. Đ i v i nhà, công trình xây d ng khi b phá d m t ph n, mà ph n còn l i không còn s d ng đư c thì đư c b i thư ng cho toàn b nhà, công trình. Nhà, công trình đư c coi là không còn s d ng đư c khi thu c m t trong các trư ng h p sau: - Nhà b gi i to t 2/3 di n tích xây d ng tr lên mà ph n còn l i có di n tích xây d ng nh hơn 30 m2; - Nhà b gi i t a m t ph n có ranh gi i t a c t d c theo chi u dài nhà mà chi u ngang c a nhà còn l i nh hơn 2,5m; - Nhà, công trình b gi i t a m t ph n, ph n còn l i không th s d ng đư c theo m c đích thi t k . 3. Trư ng h p nhà, công trình xây d ng b phá d m t ph n, nhưng v n t n t i và s d ng đư c ph n còn l i thì đư c b i thư ng ph n giá tr nhà, công trình b phá d và chi phí đ s a ch a, hoàn thi n ph n còn l i theo tiêu chu n k thu t tương đương c a nhà, công trình trư c khi b phá d . 4. Trư ng h p nhà, công trình xây d ng b phá d làm nh hư ng đ n công trình khác g n li n v i công trình b phá d trong cùng m t khuôn viên đ t như nhà v sinh, b p, gi ng nư c, b ch a nư c sinh ho t... nhưng v n t n t i song không th s d ng đư c theo thi t k , quy ho ch xây d ng ban đ u thì đư c b i thư ng cho toàn b công trình b nh hư ng. M c b i thư ng như sau: Giá tr c a nhà, công trình = Kh i lư ng X Đơn giá xây d ng m i c a lo i công trình tương đương. 6. Tài s n g n li n v i đ t thu c m t trong các trư ng h p quy đ nh t i các kho n 2, 3, 5, 8, 9, 11 và 12 Đi u 38 Lu t Đ t đai 2003 thì vi c x lý tài s n theo quy đ nh t i Đi u 35 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-C ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai. Đi u 22. Các trư ng h p đư c b i thư ng, h tr v nhà, công trình 1. Nhà, công trình khác đư c phép xây d ng trên đ t có đ đi u ki n b i thư ng theo Đi u 8 c a Quy đ nh này thì đư c b i thư ng theo quy đ nh t i Đi u 21 c a Quy đ nh này. Nhà, công trình trên đ t t m giao, thuê đ t h p pháp ho c đ t nh mà đ t đó có đ đi u ki n đư c b i thư ng thì đư c b i thư ng. Vi c chi tr ti n b i thư ng th c hi n theo quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u 2 Quy đ nh này. 2. Nhà, công trình không đư c phép xây d ng thì tùy theo m c đ tính ch t h p pháp c a đ t, nhà, công trình đư c b i thư ng ho c h tr theo quy đ nh sau: a) Nhà, công trình xây d ng trên đ t có đ đi u ki n b i thư ng đ t theo quy đ nh t i Đi u 8 c a Quy đ nh này, xây d ng trư c ngày 1 tháng 7 năm 2004 thì đư c b i thư ng theo quy đ nh t i Đi u 21 c a Quy đ nh này.
 18. b) Nhà, công trình xây d ng trên đ t không đ đi u ki n đư c b i thư ng theo quy đ nh t i Đi u 8 Quy đ nh này, nhưng t i th i đi m xây d ng chưa có quy ho ch, k ho ch s d ng đ t đư c c p có th m quy n phê duy t (trư ng h p quy ho ch, k ho ch s d ng đ t phê duy t trư c ngày 23/7/1999, n u phê duy t t ngày 23/7/1999 đ n trư c ngày 1/7/2004 ph i đư c công b ; N u phê duy t sau ngày 1/7/2004 ph i đư c công b và c m m c) ho c xây d ng phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, không vi ph m hành lang b o v công trình thì đư c h tr b ng 80% m c b i thư ng theo quy đ nh t i Đi u 21 c a Quy đ nh này. Đi u 23. Các trư ng h p không đư c b i thư ng, không đư c h tr 1. Nhà, công trình không đư c phép xây d ng nhưng xây d ng trên đ t có đ đi u ki n b i thư ng đ t theo quy đ nh t i Đi u 8 c a Quy đ nh này, xây d ng t ngày 1/7/2004 đ n th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t, xây d ng không đúng v i m c đích s d ng đ t theo quy đ nh c a Pháp lu t thì không đư c b i thư ng. Trư ng h p đ c bi t y ban nhân dân t nh xem xét h tr t ng trư ng h p c th . 2. Nhà, công trình xây d ng trư c ngày 1/7/2004 trên đ t không đ đi u ki n đư c b i thư ng theo quy đ nh t i Đi u 8 Quy đ nh này, mà khi xây d ng vi ph m quy ho ch, k ho ch s d ng đ t c a c p có th m quy n phê duy t (trư ng h p quy ho ch, k ho ch s d ng đ t phê duy t trư c ngày 23/7/1999) ho c công b và c m m c (n u quy ho ch, k ho ch s d ng đ t phê duy t sau ngày 23/7/1999), ho c khi xây d ng vi ph m hành lang b o v công trình đã đư c c m m c thì không đư c b i thư ng. Trư ng h p đ c bi t y ban nhân dân t nh xem xét h tr t ng trư ng h p c th . 3. Nhà, công trình xây d ng trên đ t không đ đi u ki n đư c b i thư ng theo quy đ nh t i Đi u 8 Quy đ nh này, mà khi xây d ng đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n thông báo không đư c phép xây d ng thì không đư c b i thư ng, không đư c h tr ; ngư i có công trình xây d ng trái phép đó bu c ph i t phá d ho c ph i tr chi phí phá d trong trư ng h p cơ quan có th m quy n th c hi n phá d . 4. Tài s n g n li n v i đ t đư c t o l p sau khi có quy t đ nh thu h i đ t đư c công b . 5. Tài s n g n li n v i đ t thu c m t trong các trư ng h p Quy đ nh t i các kho n 4, 6, 7 và 10 Đi u 38 Lu t Đ t đai 2003 thì không đư c b i thư ng. Các trư ng h p đó là : - Ngư i s d ng đ t c ý h y ho i đ t; - Đ t chưa s d ng b l n, chi m; - Đ t không đư c chuy n quy n s d ng theo quy đ nh c a Lu t Đ t đai 2003 mà ngư i s d ng đ t do thi u trách nhi m đ b l n, chi m; - Cá nhân s d ng đ t ch t mà không có ngư i th a k ; - Đ t đư c Nhà nư c giao, cho thuê h t th i h n mà không đư c gia h n khi h t th i h n; Đi u 24 . X lý tài s n sau khi b i thư ng 1. Đ i v i trư ng h p gi i t a m t ph n: sau khi đã nh n ti n b i thư ng, h tr , ch tài s n ph i t t ch c phá d và hoàn thi n công trình, và bàn giao m t b ng cho ch đ u tư theo đúng th i gian đã cam k t. 2. Đ i v i trư ng h p gi i t a toàn b a) Đ i v i nhà , công trình ph c v sinh ho t c a h gia đình, cá nhân thì sau khi đã nh n ti n b i thư ng, h tr , ch tài s n ph i bàn giao m t b ng theo hi n tr ng cho ch đ u tư theo đúng th i gian đã cam k t. Trư ng h p ch đ u tư không có nhu c u s d ng nhà, công trình xây d ng trên đ t đã b i thư ng thì ngư i b thu h i đ t đư c phá d đ s d ng toàn b v t li u thu h i. b) Đ i v i nhà công trình c a các t ch c, doanh nghi p: sau khi đã nh n ti n b i thư ng, h tr , ch tài s n ph i bàn giao m t b ng theo hi n tr ng đúng th i gian đã cam k t. Ch đ u tư c a d án ch u trách nhi m l p phương án thanh lý tài s n và t ch c thanh lý tài s n theo đúng quy
 19. đ nh hi n hành. Giá tr v t tư thu h i đư c ghi gi m chi phí b i thư ng, h tr tài s n trong chi phí đ u tư c a ch đ u tư. Đi u 25. B i thư ng thi t h i đ i v i các lo i công trình (tr công trình là nhà, công trình khác quy đ nh t i kho n 1 Đi u 21 Quy đ nh này) 1. Các lo i công trình (tr công trình là nhà, công trình khác quy đ nh t i kho n 1 Đi u 21 Quy đ nh này) đư c b i thư ng b ng giá tr d toán chi phí xây d ng c a công trình có k t c u, quy mô, tiêu chu n k thu t tương đương v i công trình ph i gi i t a đư c cơ quan chuyên môn th m đ nh, phê duy t theo quy đ nh c a y ban nhân dân t nh. Tùy theo tính ch t c a các công trình k thu t h t ng, y ban nhân dân t nh t nh quy đ nh cơ quan th m đ nh c th như sau: a) Công trình có m c b i thư ng trên 300 tri u s do các cơ quan chuyên môn c p t nh th m đ nh như sau: - Đ i v i công trình xây d ng dân d ng, h t ng k thu t: S Xây d ng th m đ nh; - Đ i v i các công trình v đi n: S Công nghi p th m đ nh; - Đ i v i các công trình v bưu chính vi n thông: S Bưu chính - Vi n thông th m đ nh. - Đ i v i các công trình giao thông: S Giao thông - V n t i th m đ nh; - Đ i v i các công trình Th y l i: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th m đ nh; b) Công trình có m c b i thư ng t 300 tri u tr xu ng s do y ban nhân dân t nh c p huy n th m đ nh, phê duy t. 2. Trư ng h p công trình k thu t h t ng không còn s d ng đư c ho c th c t không s d ng đã hư h ng thì không đư c b i thư ng. Đi u 26. B i thư ng nhà, công trình đ i v i ngư i đang s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c 1. Ngư i đang s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c n m trong ph m vi thu h i đ t ph i phá d , thì không đư c b i thư ng đ i v i di n tích nhà thu c s h u Nhà nư c và di n tích cơi n i trái phép, nhưng đư c b i thư ng chi phí t c i t o, s a ch a, nâng c p. M c b i thư ng, h tr như sau: a) N u xây d ng t trư c ngày 23/01/1991 (ngày ban hành Quy t đ nh s 87/QĐ-UB c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa v vi c th ng nh t qu n lý nhà thu c di n Nhà nư c tr c ti p qu n lý trong toàn t nh Khánh Hòa) đư c b i thư ng 100% giá tr ph n di n tích cơi n i thêm theo đơn giá do y ban nhân dân t nh ban hành. b) N u xây d ng t 23/01/1991 đ n trư c ngày 01/7/2004 thì đư c b i thư ng h tr như sau : - Đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép thì đư c b i thư ng 100%; - Đư c cơ quan qu n lý (không ph i cơ quan có th m quy n) cho phép thì h tr 70%. c) T xây d ng t 01/7/2004 đ n th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t thì không đư c b i thư ng, không đư c h tr và ngư i s d ng ph i t tháo d , di d i. 2. Ngư i đang s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c b phá d đư c thuê nhà t i nơi tái đ nh cư; di n tích thuê m i t i nơi tái đ nh cư tương đương v i di n tích thuê cũ; giá thuê nhà là giá thuê nhà thu c s h u Nhà nư c; nhà thuê t i nơi tái đ nh cư đư c Nhà nư c bán cho ngư i đang thuê theo quy đ nh c a Chính ph v bán nhà thu c s h u nhà nư c cho ngư i đang thuê; trư ng h p đ c bi t không có nhà tái đ nh cư đ b trí thì đư c h tr b ng ti n đ t lo ch m i; m c h b ng 60% giá tr đ t và 60% giá tr nhà đang thuê. Đi u 27. B i thư ng v di chuy n m m B i thư ng di chuy n m m bao g m b i thư ng chi phí v đ t đai và chi phí di chuy n như sau:
 20. 1. Chi phí đ t đai đư c tính theo m c giá do y ban nhân dân t nh quy đ nh t i đ a đi m chuy n đ n theo quy ho ch nghĩa trang c a đ a phương. 2. Đ i v i chi phí di chuy n m m (bao g m chi phí đào, b c, di chuy n, xây d ng l i và các chi phí h p lý khác có liên quan tr c ti p) đư c áp d ng theo đơn giá xây d ng m i do y ban nhân dân t nh quy đ nh. Đi u 28. B i thư ng đ i v i công trình văn hoá, di tích l ch s , nhà th , đình, chùa, am, mi u 1. Đ i v i các công trình văn hoá, di tích l ch s , nhà th , đình, chùa, am, mi u do Trung ương qu n lý thì vi c b i thư ng cho vi c di chuy n do Th tư ng Chính ph quy t đ nh. 2. Đ i v i các công trình văn hoá, di tích l ch s , nhà th , đình, chùa, am, mi u do đ a phương qu n lý, khi thu h i đ t thì vi c b i thư ng di chuy n các công trình văn hoá, di tích l ch s , nhà th , đình, chùa, am, mi u đư c tính vào d án đ u tư đ thanh toán cho đơn v có ch c năng th c hi n. Ch d án ph i l p thi t k d toán công trình có quy mô tương t trình cơ quan có th m quy n phê duy t theo quy đ nh hi n hành đ làm cơ s thanh toán ti n b i thư ng. Đi u 29. B i thư ng h tr chi phí đ u tư làm ao, đìa nuôi tr ng th y s n và đ ng mu i Đ t nuôi tr ng th y s n, đ t làm mu i mà b thu h i đ t, ngoài vi c đư c b i thư ng thi t h i v đ t theo quy đ nh này còn đư c b i thư ng, h tr chi phí đ u tư xây d ng ao, đìa theo giá do y ban nhân dân t nh ban hành. M c b i thư ng, h tr như sau: a) B i thư ng 100% chi phí đ u tư đ i v i các trư ng h p có quy t đ nh giao đ t ho c có gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t nuôi tr ng th y s n, đ t làm mu i c a c p có th m quy n. b) H tr 80% chi phí đ u tư cho nh ng trư ng h p s d ng đ t nuôi tr ng th y s n, đ t làm mu i nay đư c y ban nhân dân c p xã xác nh n th i đi m s d ng đ t trư c ngày 15/10/1993. c) H tr 60% chi phí đ u tư cho nh ng trư ng h p s d ng đ t nuôi tr ng th y s n, đ t làm mu i nay đư c y ban nhân dân c p xã xác nh n th i đi m s d ng đ t sau ngày 15/10/1993 đ n trư c ngày 01/7/2004. d) Trư ng h p ngư i b thu h i đ t đư c cơ quan có th m quy n giao đ t đ s n xu t nông nghi p, lâm nghi p nhưng đã t chuy n m c đích sang đ t nuôi tr ng th y s n, đ t làm mu i, đư c y ban nhân dân c p xã xác nh n phù h p v i quy ho ch đư c h tr 70% chi phí đ u tư. Trư ng h p không phù h p v i quy ho ch đư c h tr 30% chi phí đ u tư. đ) Các trư ng h p t l n chi m đ t công, lu ng l ch đ làm đìa tôm, ao cá thì không đư c xét h tr chi phí đ u tư. e) Nh ng máy móc thi t b ph c v s n xu t ph i tháo d đư c h tr 30% giá tr còn l i c a máy móc đó. Đi u 30. B i thư ng đ i v i cây tr ng v t nuôi 1. M c b i thư ng v các lo i cây tr ng trên đ t theo đơn giá do y ban nhân dân t nh ban hành. 2. Cây r ng tr ng b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, cây r ng t nhiên giao cho các t ch c, h gia đình tr ng, qu n lý chăm sóc, b o v thì b i thư ng theo giá tr thi t h i th c t vư n cây; ti n b i thư ng đư c phân chia cho ngư i qu n lý, chăm sóc, b o v theo quy đ nh c a pháp lu t b o v và phát tri n r ng. 3. Đ i v i cây tr ng và lâm s n ph tr ng trên di n tích đ t lâm nghi p do Nhà nư c giao cho h gia đình, cá nhân đ tr ng, khoanh nuôi, b o v , tái sinh r ng mà khi giao là đ t tr ng, đ i núi tr c, h gia đình, cá nhân t b v n đ u tư tr ng r ng, thì đư c b i thư ng theo giá r ng tr ng do y ban nhân dân t nh ban hành. 4. Đ i v i v t nuôi (nuôi tr ng th y s n) mà t i th i đi m thu h i đ t đã đ n th i kỳ thu ho ch thì không đư c b i thư ng; trư ng h p chưa đ n th i kỳ thu ho ch thì đư c b i thư ng thi t h i th c t do ph i thu ho ch s m; trư ng h p có th di chuy n đư c thì đư c b i thư ng chi phí di
Đồng bộ tài khoản