Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý và khai thác các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 02/2007/Q -UBND Long Xuyên, ngày 04 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V T CH C QU N LÝ VÀ KHAI THÁC CÁC B N KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ư c Qu c h i thông qua ngày 15/6/2004; Căn c Quy t nh s 07/2005/Q -BGTVT ngày 07/01/2005 c a B trư ng B Giao thông V n t i ban hành quy ch qu n lý h at ng c a C ng, b n th y n i a; Theo ngh c a Giám c S Tài chính và Giám c S Giao thông V n t i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh n y Quy nh v t ch c qu n lý và khai thác các b n khách ngang sông trên a bàn t nh An Giang . i u 2. Quy t nh n y có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký ban hành. Bãi b Quy t nh s 2565/2000/Q - UB ngày 22/12/2000 c a UBND t nh ban hành Quy nh v t ch c qu n lý và khai thác các b n ò, phà trên a bàn t nh An Giang. i u 3. S Tài chính ph i h p v i S Giao thông V n t i và C c Thu ch u trách nhi m hư ng d n thi hành quy t nh n y. i u 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Tài chính, Giám c S Giao thông V n t i, C c trư ng C c Thu , Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh n y. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: - B GTVT, C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp, PHÓ CH TNCH website Chính ph - TT.TU, H ND t nh; - Ch t ch và các Phó Ch t ch UBND t nh; - S ngành c p t nh; - UBND huy n, th , thành ph ; - Lưu VP, KT, TH. Ph m Kim Yên QUY NNH V T CH C QU N LÝ VÀ KHAI THÁC B N KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo quy t nh s 02/2007/Q -UBND ngày 04/01/2007 c a y ban nhân dân t nh An Giang) m b o vi c t ch c qu n lý và khai thác các b n khách ngang sông trên a bàn t nh An Giang th ng nh t theo quy nh c a B Giao thông V n t i và t hi u qu , ng th i phát tri n ngu n thu ngân sách nhà nư c t ho t ng khai thác các b n ò, phà ư c b n v ng, ch t ch và m b o tính công b ng gi a các i tư ng tham gia khai thác b n khách ngang sông và tính an toàn giao thông th y n i a. y ban nhân dân t nh quy nh c th như sau: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: Quy nh n y t ch c vi c qu n lý ho t ng c a b n khách ngang sông và ho t ng c a phương ti n th y t i b n khách ngang sông . 2- i tư ng áp d ng: Quy nh n y áp d ng i v i t ch c, cá nhân u tư, xây d ng và qu n lý khai thác B n khách ngang sông . i u 2. Gi i thích t ng 1. Sông, kênh, r ch g i chung là sông.
  2. 2. B n khách ngang sông là b n ò, b n th y n i a, nơi ón và tr khách, hàng hóa, phương ti n i cùng hành khách sang sông (g i t t là b n ò). 3. Phương ti n th y là các lo i phương ti n ưa rư c khách, hàng hóa, phương ti n i cùng hành khách sang sông ư c cơ quan ch c năng c p phép ho t ng. i u 3. Công tác qu n lý nhà nư c i v i vi c khai thác các b n ò, bao g m: 1. T ch c qu n lý vi c cho phép m b n ò, i u ki n an toàn ho t ng c a b n, phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n. 2. T ch c u th u khai thác b n ò. 3. T ch c vi c thu ngân sách t k t qu u th u khai thác b n ò. 4. u tư xây d ng, s a ch a b n bãi m b o an toàn, thu n ti n. i u 4. i u ki n h at ng iv ib n ò 1. Không n m trong khu v c c m xây d ng theo quy nh c a pháp lu t, phù h p v i quy ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a, b n ò có a hình và th y văn n nh, phương ti n ra vào an toàn thu n l i. 2. Ph i có c u d n ho c bãi chu i m b o ph c v cho hành khách lên xu ng an toàn, thu n ti n. Có trang thi t b cho phương ti n neo bu c và èn chi u sáng n u ho t ng vào ban êm. i v i b n ò mà phương ti n v n t i hành khách ư c phép ch ô tô thì công trình b n ph i áp d ng theo tiêu chuNn k thu t c a b n phà. 3. Ph i có b ng tên b n ò và èn chi u sáng khi h at ng ban êm, có nhà ch , b ng n i quy b n ò và b ng niêm y t giá vé t i b n ò. 4. Ph i l p t báo hi u ư ng th y n i a theo quy nh. 5. Ph i có gi y phép h at ng b n khách ngang sông do cơ quan có thNm quy n c p. i u 5. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân tham gia khai thác các b n ò M i t ch c và cá nhân tham gia khai thác các b n ò có trách nhi m th c hi n theo quy nh v vi c u th u công khai và khi trúng th u ph i ch u s qu n lý, hư ng d n c a S Giao thông - V n t i, S Tài chính, C c thu và UBND a phương v các i m t i i u 4. Chương 2: T CH C KHAI THÁC B N Ò i u 6. Trách nhi n c a các cơ quan qu n lý nhà nư c 1. S Giao thông v n t i: a) Ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v m t giao thông, v n t i th y i v i các b n ò trên a bàn t nh. b) Hư ng d n v th t c c p gi p phép m b n ò, i u ki n an toàn ho t ng c a b n, phương ti n chuyên ch và ngư i i u khi n phương ti n. c) i v i các b n ò n m trên tuy n ranh gi i gi a hai t nh, S Giao thông v n t i ch u trách nhi m bàn b c th ng nh t v i S Giao thông v n t i t nh có liên quan trư c khi quy t nh cho phép m b n ò. d) Công b , óng, ình ch có th i h n i v i các b n ò không m b o i u ki n ho t ng. e) Th c hi n ki m tra, thanh tra vi c ch p hành các quy nh v t ch c qu n lý và khai thác b n khách ngang sông i v i các t ch c, cá nhân th c hi n qu n lý và khai thác t i các b n. 2. S Tài chính: a) Giám sát vi c t ch c u th u khai thác b n ò, duy t giá kh i u và giá cư c v n chuy n m b o tính công khai, minh b ch. b) Hư ng d n t ch c thu t vi c bán u giá các b n ò vào ngân sách nhà nư c theo quy nh, hư ng d n các c p ngân sách h ch toán thu - chi ngân sách t vi c khai thác b n ò. 3. Cơ quan thu : C c thu t nh ch u trách nhi m hư ng d n các t ch c, cá nhân kinh doanh khai thác các b n ò th c hi n y nghĩa v theo pháp lu t v thu quy nh. 4. y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph (g i chung là UBND huy n): a) i v i các b n ò n m trên tuy n ranh gi i gi a hai huy n, y ban nhân dân hai huy n c n bàn b c th ng nh t qu n lý và t ch c u th u khai thác b n ò. b) y ban nhân dân huy n xem xét và quy t nh giá cư c v n chuy n hành khách, hàng hóa, phương ti n các b n ò tùy thu c vào c ly c a t ng b n nhưng ph i m b o theo nguyên t c n u cùng m t dòng sông (ho c kênh) thì giá cư c c a t ng b n ò không ư c chênh l ch quá 10% trên khung giá chung c a UBND t nh ban
  3. hành. y ban nhân dân huy n nơi có b n ò ưa ra u th u ch u trách nhi m nh giá kh i i m u th u và giá cư c trình S Tài chính xét duy t. c) y ban nhân dân c p huy n quy nh vi c niêm y t công khai giá cư c v n chuy n hành khách, hàng hóa, phương ti n c a t ng b n ò và th c hi n úng ch mi n gi m cho các i tư ng ư c quy nh t i Thông tư Liên b s 62/TT.LB ngày 23/7/1993 c a B Giao thông V n t i – B Tài chính. C th i tư ng mi n thu bao g m: - Thương b nh binh, tr em dư i 10 tu i (k c phương ti n v n chuy n i kèm). - Công an, quân i (k c phương ti n xe p, xe mô tô). - Xe c a quân i, công an, c nh sát. - Xe i làm nhi m v c u thương, c u h a, ch ng bão l t, xe d n v sinh. Các i tư ng nêu t i Công văn s 2336/CV.TC ngày 10/11/2004 c a S Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n vi c mi n thu phí qua ò, phà i v i giáo viên, công nhân viên ngành giáo d c và ào t o. Các i tư ng mi n thu cư c v n chuy n khi qua ò ph i xu t trình các gi y t có liên quan như: th thương binh ho c gi y ch ng nh n thương binh, th h c sinh, th giáo viên mi n phí qua ò, b i, công an, c nh sát ph i có phù hi u ho c các gi y t c n thi t. 5. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (g i chung là UBND xã): a) y ban nhân dân xã nơi có b n ò ph i ch u trách nhi m t ch c b o v tr t t an toàn trong khu v c b n và nghiêm c m nh ng ngư i không th c hi n ký k t h p ng khai thác b n ò ư c phép t ch c ho t ng. b) y ban nhân dân xã ch u trách nhi m u tư, s a ch a b n bãi t ngu n trích 15% trên s thu c a b n ò hàng năm duy tu s a ch a nâng c p, xây d ng cơ s h t ng thu c ph m vi b n ò. Ngu n trích này do y ban nhân dân xã qu n lý s d ng i u ti t chung u tư cho các b n ò trên a bàn xã. c) y ban nhân dân xã ch u trách nhi m v quy n s d ng t nơi có b n ò. i u 7. i v i các t ch c, cá nhân tham gia khai thác b n ò 1. M i t ch c, cá nhân tham gia khai thác các b n ò th c hi n theo quy nh v vi c u th u công khai và khi trúng th u ph i ch u s qu n lý c a y ban nhân dân a phương. 2. M i t ch c, cá nhân tham gia khai thác các b n ò ph i th c hi n các quy nh v an toàn v n t i th y, th c hi n giá cư c hành khách qua ò theo quy nh c a y ban nhân dân a phương và ph i mua b o hi m tai n n, r i ro m b o hành khách qua sông an toàn tuy t i. Chương 3: T CH C U TH U KHAI THÁC CÁC B N Ò i u 8. T ch c u th u khai thác các b n ò Vi c t ch c u th u khai thác b n ò ph i m b o các nguyên t c sau ây: 1. Tuân th theo quy nh hi n hành v u th u. 2. T ch c công khai, m b o dân ch và h p pháp. 3. i v i các b n ò liên t nh, liên huy n thì m i bên t ch c u th u theo th t luân phiên hàng năm chung cho c hai u b n, trên cơ s th a thu n th ng nh t c a y ban nhân dân liên huy n. Vi c t ch c u th u 1 l n cho th i h n khai thác t 01 năm n 03 năm tùy theo tình hình th c t c a m i b n ò do Ch t ch y ban nhân dân 02 huy n th a thu n quy t nh. 4. Ngư i tham gia u th u ph i m b o có các i u ki n quy nh t i i u 10 c a B n quy nh này. 5. Vi c t ch c u th u ch ư c th c hi n khi có ít nh t là 2 ngư i i u ki n tham gia u th u. 6. Nghiêm c m m i hành vi t ti n nâng giá, ép giá th u u ho c có hành vi gian d i trong u th u. i u 9. nh giá kh i i m u th u 1. Giá kh i i m u th u, ho c giá giao th u ư c hình thành b i ngu n thu v chuy n quy n s d ng khai thác b n bãi ho t ng v n chuy n hành khách, hàng hóa, phương ti n các b n ò (g i chung là phí qua ò). 2. y ban nhân dân huy n nơi có b n ò ưa ra u th u ch u trách nhi m nh giá kh i i m u th u. 3. Vi c nh giá kh i i m u th u c a y ban nhân dân huy n ph i ư c t ng h p trình S Tài chính phê duy t. i u 10. i u ki n c a các cá nhân, t ch c tham gia u th u: 1. Là công dân Vi t nam 18 tu i tr lên, có năng l c pháp lu t và năng l c hành vi dân s y . Cán b , công ch c không ư c tham gia u th u. 2. N p ti n t c c và l phí u th u y , úng h n nh.
  4. 3. N p ơn và h sơ ăng ký u th u theo quy nh trư c khi tham gia u th u khai thác b n, g m: a) Văn b n c a ơn v qu n lý ư ng th y n i a xác nh n vi c hoàn thành t báo hi u ư ng th y n i a theo quy nh ( i v i ch b n). b) B n sao gi y t h p pháp v quy n s d ng t làm b n ( i v i ch b n). c) B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ( i v i ngư i tham gia u th u). d) B n sao gi y ch ng nh n ăng ký, gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n v n t i hành khách ngang sông ( i v i ngư i tham gia u th u). e) B n sao b ng ch ng ch chuyên môn c a ngư i i u khi n phương ti n v n t i hành khách ư ng sông ( i v i ngư i tham gia u th u). i u 11. Thành l p H i ng u th u Ch t ch UBND c p huy n, n u trên a bàn có b n ò và khai thác s d ng b n ò, thì trong vi c t ch c u th u ph i thành l p H i ng u th u (H T) bao g m các thành viên : 1. Ch t ch UBND c p huy n quy t nh thành l p H i ng u th u (H T). 2. Thành viên H T: a) Phó ch t ch UBND c p huy n là ch t ch H T. b) Trư ng phòng Tài chính ho c Trư ng phòng H t ng Kinh t là Phó Ch t ch H T. c) i di n các cơ quan : Chi C c thu , Kho b c nhà nư c, Vi n ki m sát nhân dân c p huy n, UBND c p xã nơi có b n ò là thành viên H T. 3. M i i di n Vi n Ki m sát nhân dân c p huy n tham gia H T. 4. H T c t chuyên viên giúp vi c bao g m : cán b Phòng Tài chính – K h ach, Phòng H t ng Kinh t , Chi C c thu và Kho b c nhà nư c. i u 12. Trách nhi m c a H i ng u th u 1. Giúp ch t ch UBND c p huy n t ch c và i u hành u th u, xây d ng th ch u th u. 2. Ti n hành i u tra, kh o sát và d ki n m c giá kh i i m u th u. 3. Thông báo v th i i m, m c giá kh i i m u th u và nh ng ngư i ư c tham gia u th u trên thông tin i chúng trư c th i gian n p h sơ ít nh t 03 ngày. 4. Ti p nh n và qu n lý h sơ ăng ký u th u, thu l phí u th u và t m thu ti n tc c u th u theo quy nh. 5. L p biên b n công nh n k t qu u th u v i ngư i trúng th u. 6. T ch c cho ngư i trúng th u ký k t h p ng khai thác b n ò v i i di n UBND c p huy n. i u 13. Trách nhi m ngư i tham gia u th u Trư c khi t ch c cu c u th u ngư i tham gia u th u ph i n p cho H i ng u th u: 1. L phí u th u b ng 0,5% giá kh i u và không quá 2.000.000 ng i v i m i ơn xin u th u cho t ng b n. 2. Ti n t c c t i thi u b ng 30% giá kh i u. Ngư i không trúng th u ư c nh n l i s ti n t c c trong th i h n 03 ngày k t ngày k t thúc cu c u th u. Trư ng h p ngư i trúng th u t ch i ký k t h p ng khai thác b n ò mà mình ã trúng th u thì toàn b s ti n t c c ư c sung vào công qu nhà nư c. i u 14. Hình th c t ch c u th u Vi c u th u ư c t ch c theo hình th c b phi u kín do H i ng u th u quy nh. Ngư i trúng th u là ngư i có phi u ghi s ti n cao nh t và cao hơn giá kh i i m u th u. Trư ng h p các b n ò không có ngư i tham gia u th u thì ư c thông báo t ch c u th u l i, do H i ng u th u xem xét thông báo. i u 15. Trách nhi m ngư i trúng th u 1. Trong th i gian khai thác b n ò ph i tuân th các quy nh ã ký k t trong h p ng khai thác. Trư ng h p u th u khai thác th i h n 1 năm : ngư i trúng th u có trách nhi m n p s ti n còn l i (tr s ti n ã t c c) theo quy nh c a H T huy n và k t thúc ch m nh t vào tháng 9 hàng năm. Trư ng h p u th u khai thác th i h n t 2 năm n 3 năm : ngư i trúng th u có trách nhi m n p s ti n trúng th u hàng năm theo h p ng ký k t.
  5. N u n p tr h n, ngư i trúng th u s b ph t 0,5%/ngày trên s ti n n p tr h n. 2. Ngoài ra ngư i trúng th u còn ph i n p các kho n thu theo quy nh ư c ngành thu hư ng d n c th . 3. Các kho n b o hi m b t bu c và t nguy n theo quy nh c a Chính ph và B Tài chính do ngư i trúng th u mua t các công ty B o hi m trên a bàn t nh. 4. Ngư i trúng th u ph i ch u trách nhi m v m t pháp lý trong su t quá trình khai thác theo h p ng ã ký k t. i u 16. Trư ng h p h y b h p ng Ngư i trúng th u khai thác các b n ò có th b h y b h p ng trong các trư ng h p sau ây: 1. Vi ph m nghiêm tr ng các quy nh v m b o i u ki n an toàn v n chuy n hành khách, hàng hóa, phương ti n qua sông. 2. T ý nâng giá cư c v n chuy n. 3. Vi ph m các i u kho n ã ký k t trong h p ng. 4. Do s bi n ng dòng ch y ho c các y u t t nhiên khác d n t i không m b o i u ki n an toàn. 5. Do quy ho ch giao thông ho c quy ho ch xây d ng không cho phép t n t i b n ò t i v trí ã cho phép m b n. Ngư i trúng th u có th b h y h p ng trong các trư ng h p vi ph m lu t giao thông mà ã b các cơ quan và ngư i có thNm quy n nh c nh ho c ã b x ph t vi ph m hành chính t 1 l n tr lên. i u 17. T ch c u th u l i Trong trư ng h p ngư i trúng th u b h y h p ng theo kho n 1, 2, 3 i u 16 c a B n quy nh này thì H i ng u th u t ch c u th u l i cho các cá nhân, t ch c khác. Ngư i ã b h y b h p ng theo các i u nói trên không ư c tham gia u th u l i. i u 18. Trư ng h p khác 1. Trong th i gian th c hi n h p ng khai thác b n ò, ngư i trúng th u có quy n ngh v i UBND c p huy n v vi c tăng giá cư c v n chuy n trong trư ng h p giá c th trư ng v ti n công lao ng, nhiên li u bi n ng tăng t 20% tr lên so v i th i i m duy t giá cư c nhưng ph i m b o trong khung giá quy nh c a UBND t nh. 2. Trong trư ng h p c bi t ngư i trúng th u có quy n ngh UBND c p huy n xem xét cho chuy n như ng quy n khai thác b n ò qua sông và ph i n p l phí trư c b theo quy nh. i u 19. V các kho n thu n p Ngân sách nhà nư c t i Kho b c 1. i v i các kho n thu theo quy nh ư c ngành thu hư ng d n n p tr c ti p vào ngân sách nhà nư c. 2. i v i ngu n thu v quy n s d ng khai thác b n ò t k t qu u th u (g i chung là phí qua ò) ư c n p vào ngân sách nhà nư c c p xã nơi có b n ò khai thác s d ng. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 20 : Ngư i tham gia u th u khai thác các b n ò có trách nhi m th c hi n y các i u ki n ư c cam k t khi tham gia u th u và nh ng quy nh trách nhi m ghi trong b n quy nh này; ng th i có quy n khi u n i t cáo v nh ng hành vi vi ph m pháp lu t c a cán b viên ch c nhà nư c theo các quy nh c a pháp lu t. Ngư i trúng th u ph i ch u trách nhi m th c hi n y các i u kho n ghi trong h p ng. Vi c xét mi n gi m do ch th u khai thác b n ò ch ư c t ra khi có các nguyên nhân khách quan như thiên tai do c p có thNm quy n công b ho c trong trư ng h p b t kh kháng không th kh c ph c ư c ph i có xác nh n c a chính quy n a phương. Vi c xét mi n gi m theo các n i dung trên do H i ng u th u c p huy n tr c ti p xem xét và quy t nh. i u 21: S Tài chính, S Giao thông v n t i, C c thu t nh trong ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p ch t ch v i UBND c p huy n hư ng d n k p th i cho các c p, các ngành có liên quan t ch c th c hi n t t B n quy nh n y. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Ph m Kim Yên
Đồng bộ tài khoản