Quyết định số 02/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 02/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất máy động lực và máy nông nghiệp giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 02/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P S N XU T MÁY NG L C VÀ MÁY NÔNG NGHI P GIAI O N 2006-2015, CÓ XÉT N NĂM 2020 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Th c hi n công văn s 3174/VPCP-CN ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph v vi c Th tư ng Chính ph u quy n B trư ng B Công nghi p (nay là B Công Thương) phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p s n xu t máy ng l c và máy nông nghi p giai o n 2006-2015, có xét n năm 2020; Xét T trình s 16/TTr-NC ngày 09 tháng 01 năm 2008 c a Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Chi n lư c, chính sách công nghi p; Theo ngh c a V trư ng V Công nghi p n ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p s n xu t máy ng l c và máy nông nghi p giai o n 2006-2015, có xét n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n - S n xu t máy ng l c và máy nông nghi p là lĩnh v c quan tr ng ph c v công nghi p hoá - hi n i hoá nông nghi p, nông thôn ư c Nhà nư c ưu tiên khuy n khích phát tri n. - Phát tri n s n xu t máy ng l c và máy nông nghi p trên cơ s phù h p v i Chi n lư c phát tri n ngành Cơ khí Vi t Nam, phát huy n i l c là chính, g n v i cơ khí và công nghi p c nư c, g n v i chuy n d ch cơ c u s n xu t nông nghi p và công nghi p qu c phòng. - Ch ng h i nh p khu v c và qu c t , tranh th ti p thu công ngh k thu t tiên ti n cho các s n phNm mũi nh n có l i th c nh tranh cao, ưu tiên cho m t s s n phNm ch y u áp ng yêu c u c p bách c a s n xu t nông nghi p và ch bi n nông lâm s n sau thu ho ch. - Phát tri n b n v ng, khuy n khích các s n phNm ti t ki m nguyên, nhiên li u.
  2. 2. M c tiêu phát tri n a) M c tiêu t ng quát n năm 2020 ưa s n xu t máy ng l c, máy nông nghi p thành ngành s n xu t m nh c a Vi t Nam và trong khu v c, góp ph n m b o th ng l i c a s nghi p công nghi p hóa - hi n i hóa nông nghi p, nông thôn. b) M c tiêu c th - M c tiêu v giá tr s n xu t (giá c nh 1994): Năm 2010 t 1.990 t ng, năm 2015 t 3.280 t ng, năm 2020 t 5.400 t ng. - T c tăng trư ng giá tr s n xu t giai o n t nay n năm 2010 t 12%/năm, giai o n 2011-2015 và giai o n 2016-2020 là 10,5%/năm. 3. nh hư ng phát tri n a) nh hư ng chung - u tư nâng cao ch t lư ng, a d ng hoá s n phNm, ch ng h p tác v i nư c ngoài trong lĩnh v c ch t o máy ng l c, máy nông nghi p có hàm lư ng công ngh cao. - Cơ b n hình thành m ng lư i s n xu t l p ráp và công nghi p h tr cho ngành trên c 3 mi n. T p trung gi i quy t nh ng khâu cơ b n là úc, rèn phôi, nhi t luy n, ki m tra ch t lư ng s n phNm. u tư úng m c cho công nghi p s ch. - Ny m nh, g n k t ho t ng nghiên c u phát tri n s n phNm m i v i s n xu t th nghi m và rút kinh nghi m t th c t , t p trung cho lĩnh v c thu ho ch, ch bi n san thu ho ch. - T ch c l i ngành, chuy n i doanh nghi p nhà nư c. Hình thành doanh nghi p ch o i u th c hi n nhi m v chính tr - xã h i là m b o th ng l i c a quá trình công nghi p hóa - hi n i hóa nông nghi p, nông thôn trong i u ki n n n kinh t th trư ng nh hư ng XHCN. Ti n t i thành l p t p oàn s n xu t - kinh doanh máy ng l c, máy nông nghi p a ngành ngh . - Cùng v i công nghi p qu c phòng, xây d ng các chương trình d án s n phNm có tính lư ng d ng cao phát huy năng l c t ch c s n xu t và nâng cao kh năng s n sàng áp ng nhu c u an ninh qu c gia khi c n thi t. b) nh hư ng theo s n ph m - Máy ng l c + u tư hi n i hóa thi t b và công ngh , nâng cao năng l c ch t o, c i ti n m u mã, tính năng s n phNm. Ph n u giành l i ph n l n th ph n trong nư c v các lo i ng cơ diesel c trung và c nh , ng cơ xăng công su t nh , áp ng yêu c u c a s n xu t nông nghi p.
  3. + T p trung vào khâu tr ng i m là các chi ti t 5C c a ng cơ (thân máy, quy lát, tr c khu u, tr c cam, thanh truy n). Do công ngh ph c t p, quy mô s n xu t kinh t yêu c u s lư ng l n nên c n h p tác v i nư c ngoài nâng cao s c c nh tranh c a s n phNm, vươn ra th trư ng ngoài nư c. + n năm 2015, s n phNm ch y u là c p trung bình tiên ti n ph c v th trư ng n i a, m t ph n nh xu t khNu. Tăng cư ng s n xu t ph tùng (k c cho ng cơ ôtô, xe máy). Sau năm 2015 có th s n xu t ư c các s n phNm trình tiên ti n như bơm d u, vòi phun cao áp và c ng cơ a h nhiên li u. - Máy nông nghi p + Giai o n n năm 2015, s n xu t áp ng nhu c u trong nư c v trang b máy kéo hai bánh n 12 mã l c, bư c u s n xu t có hi u qu máy kéo b n bánh 18-25 mã l c thay th nh p khNu, trên cơ s ó t ng bư c nâng cao kh năng s n xu t máy kéo b n bánh công su t 35-40 mã l c. Tìm ki m, h p tác v i nư c ngoài l p ráp và s n xu t máy kéo b n bánh 50-80 mã l c, trư c h t là ch t o chi ti t, ph tùng, d n làm ch công ngh ch t o ng b lo i máy này. + Khuy n khích các cơ s s n xu t cơ khí v a và nh s n xu t các trang thi t b ch bi n l , ch bi n sơ nh m m b o nhu c u ch bi n nông s n t i ch và ngành ngh nông thôn, cung c p s n phNm công nghi p h tr . + T ng bư c xây ng các cơ s ch t o chuyên sâu t p trung nâng cao ch t lư ng và s c c nh tranh c a thi t b ch bi n và b o qu n cho m i lo i s n phNm nông nghi p, trư c m t là lúa g o, ngô, u tương và l c. + Sau năm 2015, nâng cao m c hi n i cho ph n l n s n phNm máy nông nghi p v i m u mã a d ng và giá c phù h p s c c nh tranh trong xu t khNu. ChuNn b i u ki n s n xu t máy có ng d ng cơ i n t . 4. Quy ho ch chi ti t ngành máy ng l c và máy nông nghi p a) Quy ho ch phát tri n s n ph m - ng cơ xăng n năm 2010 áp ng 72% nhu c u trang b ng cơ xăng công su t 4-10 mã l c; năm 2015 áp ng 76% nhu c u. Quy ho ch s n xu t ơn v Năm 2010 Năm 2015 ng cơ xăng Cái 20.000 25.000 T ng 50 62,5 - ng cơ diesel + Ưu tiên cho s n xu t ng cơ diesel 6 xi lanh công su t 180-400 mã l c, ng cơ diesel 4 xi lanh công su t 80 mã l c v i công ngh trình tiên ti n.
  4. + Khuy n khích s n xu t ng cơ diesel 18-40 mã l c, ng cơ a h nhiên li u, thân thi n môi trư ng. + M c tiêu n năm 2010 áp ng 65% nhu c u trang b ; năm 2015 là 77% nhu c u ( ng cơ công su t nh t cao hơn). Quy ho ch s n xu t ơn v Năm 2010 Năm 2015 ng cơ diesel Cái 165.000 180.000 T ng 495 540 - ng cơ i n cho nông nghi p + Chú tr ng nhóm s n phNm công su t 37-55-75 kW l p cho các tr m bơm chìm. + n năm 2010 áp ng 60% nhu c u trang b ; năm 2015 áp ng trên 65% nhu c u. Quy ho ch s n xu t ơn v Năm 2010 Năm 2015 ng cơ i n cho nông Cái 55.000 70.000 nghi p T ng 192,5 245 - Máy kéo, máy v n chuy n + Khuy n khích s n xu t máy kéo 2 bánh 12-15 mã l c. Tăng cư ng xu t khNu. + Kêu g i liên doanh nư c ngoài s n xu t máy kéo 4 bánh c 18-35 mã l c và 50- 80 mã l c, hư ng vào xu t khNu là chính. Quy ho ch s n xu t ơn v Năm 2010 Năm 2015 Máy kéo và máy v n Cái 15.000 23.000 chuy n T ng 165 253 - Máy g t lúa + Ưu tiên cho s n xu t máy g t lúa (r i hàng và g t p liên h p), máy thu ho ch ngô, l c và u tương. + n năm 2010 áp ng 48% nhu c u trang b ; năm 2015 t kho ng 50%. Quy ho ch s n xu t ơn v Năm 2010 Năm 2015 Máy g t lúa Cái 650 2.000 T ng 65 200 - Máy tu t lúa + n năm 2010 áp ng 70% nhu c u máy có ng cơ; năm 2015 t 78%
  5. Quy ho ch s n xu t ơn v Năm 2010 Năm 2015 Máy kéo và máy v n Cái 25.000 30.000 chuy n T ng 95 133 - Máy xay xát + T p trung cho u tư chi u sâu, tăng tính năng k thu t máy. + n năm 2010 áp ng 60% nhu c u trang b ; năm 2015 t 65%. Quy ho ch s n xu t ơn v Năm 2010 Năm 2015 Máy xay xát nh Cái 18.000 24.000 T ng 180 240 - Máy bơm nông nghi p + n năm 2015 s n xu t áp ng 70% nhu c u trang b . Quy ho ch s n xu t ơn v Năm 2010 Năm 2015 Máy bơm nông nghi p Cái 16.000 50.000 T ng 112 350 - Nông c + n năm 2010 s n xu t áp ng 65% nhu c u trang b ; năm 2015 t 75%. Quy ho ch s n xu t ơn v Năm 2010 Năm 2015 Máy kéo và máy v n Cái 25.000.000 27.000.000 chuy n T ng 50 54 Bơm thu c tr sâu Cái 60.000 80.000 T ng 15 20 - Máy nông nghi p khác + Ưu tiên s n xu t: thi t b thu ho ch ngô, l c, u tương; máy c y lúa; thi t b sơ ch nông s n; máy ch bi n th c ăn chăn nuôi; máy ph c v nuôi tr ng th y s n. S n ph m ơn v Năm 2010 Năm 2015 Máy nông nghi p khác và T ng 405 1.030 ph - Công nghi p h tr cho s n xu t máy ng l c và máy nông nghi p
  6. + Năm 2010 áp ng 50% nhu c u n i a v phôi úc, rèn và hàng quy chuNn; năm 2020 là 75%. + n 2010 t tr ng chi phí nguyên v t li u trong nư c c a ngành s n xu t máy ng l c và máy nông nghi p t 22-25% trong giá thành s n phNm. b) T ng h p v n u tư và d ki n ngu n v n T ng v n u tư cho phát tri n ngành giai o n 2006-2010 là 110 tri u USD, giai o n 2011-2015 là 155 tri u USD và giai o n 2016-2020 là 261 tri u USD. T ng v n u tư c th i kỳ n năm 2020 kho ng 525 tri u USD (Giá 1994). Ngu n v n u tư ch y u là trong nư c, trong ó doanh nghi p có v n Nhà nư c óng vai trò ch o trong các d án l n. (Danh m c các d án u tư ch y u xem ph n Ph l c c a Quy ho ch) 5. Gi i pháp và chính sách a) Các gi i pháp chính - Gi i pháp v th trư ng + Th c hi n công tác nghiên c u, d báo nhu c u th trư ng, l a ch n m t s s n phNm mũi nh n có k ho ch nh p m u, ch t o th nghi m, u tư s n xu t, xây d ng thương hi u m nh. Xây d ng các Trung tâm trình di n cơ khí hóa nông nghi p. + Hình thành m ng lư i t ch c tư v n n tư, d ch v chuy n giao công ngh nt n các h nông dân, các trang tr i gia ình cũng như các doanh nghi p v a và nh . + ào t o nâng cao nh n th c c a các doanh nghi p v nghiên c u và phát tri n th trư ng như là y u t quy t nh s phát tri n lâu dài. - Gi i pháp v u tư + Ny nhanh vi c th c hi n các d án thu c Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m ã ư c Th tư ng Chính ph phê chuNn cũng như các d án s n xu t máy nông nghi p thu c ngành công nghi p mũi nh n. + T p trung u tư chi u sâu, i m i công ngh , trang thi t b m r ng s n xu t, t n d ng t i a năng l c s n có. + Khuy n khích, huy ng m i ngu n v n u tư, trư c h t vào nh ng lĩnh v c công ngh tiên ti n và xu t khNu. - Gi i pháp v nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh + Khuy n khích các cơ s nghiên c u liên doanh, liên k t v i các trung tâm d ch v nông nghi p. H tr thành ph n tư nhân tham gia vào các ho t ng nghiên c u, sáng t o và chuy n giao ti n b k thu t.
  7. + M r ng h p tác qu c t . Giúp xây d ng mô hình thí i m ưa k thu t m i vào s n xu t. + Ưu tiên h tr ngu n kinh phí s nghi p khoa h c c ng ngh hàng năm i v i các nhi m v khoa h c và công ngh ph c v tr c ti p các d án u tư các s n phNm tr ng i m có th m nh, có kh năng c nh tranh và tham gia xu t khNu. - Gi i pháp v ngu n nhân l c + H tr vi c ào t o cho các nhà qu n lý doanh nghi p v qu n lý công ngh thông qua qu h tr doanh nghi p v a và nh . + Ưu tiên u tư nâng c p các cơ s ào t o nhân l c cho công nghi p h tr . Thông qua các chương trình khuy n công hu n luy n nghi p v cho cán b , nhân viên k thu t và cho c nông dân. - Gi i pháp v tài chính + ơn gi n và minh b ch hoá th t c vay v n (nh t là i v i các doanh nghi p dân doanh). + Phát huy ngu n v n nhàn r i t khu v c tư nhân. - Gi i pháp v qu n lý ngành + C ng c các T ng công ty nhà nư c có th m nhi m t t vai trò nh hư ng ch o; phát tri n mô hình công ty m - con, chuy n d n m t s doanh nghi p s n xu t máy ng l c, máy nông nghi p thu c a phương thành công ty con ho c doanh nghi p v tinh c a các công ty l n. Ny m nh vi c c ph n hóa a d ng hóa ngu n v n s h u. + Phát huy vai trò c a T ng h i Cơ khí Vi t Nam, Hi p h i doanh nghi p cơ khí Vi t Nam. Thông qua T ng h i và Hi p h i xu t và t ch c vi c ph i h p gi a các doanh nghi p nh m nâng cao h p tác - liên k t theo c chi u d c và chi u ngang. - Gi i pháp tr giúp khác + Trong khuôn kh quy nh và l trình h i nh p cho phép có gi i pháp ưu tiên cho các cơ s s n xu t trong nư c ư c nh n các h p ng cung c p máy nông nghi p theo hình th c t ng th u i v i các d án xóa ói gi m nghèo, thu c vùng sâu vùng xa, tr ng và chăm sóc r ng tr ng... + ưa các ho t ng o lư ng, ki m tra tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm máy ng l c và máy nông nghi p i vào n n p, c bi t chú tr ng các s n phNm có liên quan n xu t khNu. + Chú tr ng công tác phòng ng a và x lý ô nhi m môi trư ng. + L a ch n các s n phNm c thù, xây d ng làng ngh cơ khí v tinh cho các doanh nghi p l n, thúc Ny công nghi p h tr .
  8. + Hình thành t ch c g m: nông dân - nhà s n xu t - ngân hàng thương m i. Ngân hàng b o lãnh tín d ng cho nông dân mua thi t b , nông c . b) Các chính sách chuy n - Chính sách v th trư ng + ngh Th tư ng Chính ph ch o các B , ngành xây d ng và ban hành các tiêu chí h tr i v i các s n phNm có l i th c nh tranh cao thu c chương trình xúc ti n u tư trên th trư ng nư c ngoài. + Áp d ng và giám sát ho t ng c a cơ ch nh giá công b ng cho t t c các s n phNm nh p khNu. - Chính sách v u tư + ngh Chính ph cho các d án u tư s n xu t máy ng l c, máy nông nghi p ư c áp d ng t i a các chính sách ưu ãi theo quy nh t i Quy t nh s 55/2007/Q -TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành m t s cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n các ngành công nghi p mũi nh n. + Kêu g i u tư nư c ngoài vào lĩnh v c s n xu t máy ng l c, máy nông nghi p t i Vi t Nam. + Khuy n khích d án u tư s n xu t thi t b sau thu ho ch trên a bàn nông thôn. - Chính sách v nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh + ngh Chính ph h tr t ngu n v n ngân sách 50% chi phí chuy n giao công ngh , mua b n quy n thi t k , thuê chuyên gia nư c ngoài. - Chính sách v ngu n nhân l c + ngh Chính ph h tr t ngu n v n ngân sách 50% kinh phí ào t o ngu n nhân l c tr c ti p th c hi n d án u tư s n xu t s n phNm thay th nh p khNu và có th xu t khNu, kinh phí ào t o ư c h ch toán 100% vào giá thành. - Chính sách v tài chính + Các d án s n xu t máy ng l c, máy nông nghi p ư c xem xét, cho vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c u tư tài s n c nh. Cơ ch vay v n th c hi n theo quy nh hi n hành c a Chính ph . ư c xem xét, cho vay v n tín d ng xu t khNu theo quy nh hi n hành. + Hoàn thi n cơ ch cho vay thông qua b o lãnh b ng tín ch p t các t ch c như H i Nông dân, Hi p h i ngành ngh . Ưu tiên cho vay lĩnh v c s n xu t thi t b sau thu ho ch lúa g o, ngô, u tương và l c.
  9. + Áp d ng m c thu nh p khNu h p lý i v i các lo i s n phNm máy ng l c, máy nông nghi p trong nư c ã s n xu t ư c và năng l c s n xu t áp ng nhu c u th trư ng. + i v i các c m linh ph ki n ph c t p, òi h i công ngh cao mà các nhà s n xu t trong nư c không s n xu t ư c, không có ý nh s n xu t ho c s n xu t không hi u qu v lâu dài (trong vòng 5 ÷ 10 năm), ngh Chính ph xem xét, cho áp d ng m c thu su t thu nh p khNu th p ho c b ng không gi m giá thành c a toàn b thi t b . + Th c hi n chính sách h tr tín d ng i v i nông dân mua máy móc, thi t b ph c v s n xu t nông nghi p. + Th c hi n b o hi m r i ro i v i các ngân hàng thương m i có ng v n nông dân mua s m máy móc s n xu t nông nghi p. - Chính sách v qu n lý ngành + T o i u ki n hình thành t p oàn máy ng l c, máy nông nghi p a s h u và a ngành ngh khi có i u ki n. - Chính sách tr giúp khác + H tr các cơ s s n xu t áp d ng H th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9000, xây d ng thương hi u, th nghi m ánh giá, công b ch t lư ng s n phNm. + ngh Chính ph xem xét, m r ng danh m c i tư ng ư c hư ng các cơ ch ưu ãi u tư theo Ngh nh 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph cho nhóm thi t b canh tác, thu l i, ch bi n sau thu ho ch. + Các d án u tư m i, nâng c p, hi n i hoá thi t b , dây chuy n s n xu t ho c s d ng công ngh tiên ti n ư c xem xét, ưu tiên thuê t, mi n gi m ti n thuê t có th i h n và ư c hư ng chính sách ưu tiên trong chuy n như ng, th ch p quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. + Ti p t c th c hi n vi c d n i n i th a áp ng yêu c u phát tri n s n xu t nông nghi p quy mô l n, t o i u ki n s d ng hi u qu máy móc, thi t b cơ gi i hóa nông nghi p. i u 2. T ch c th c hi n - B Công Thương ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o phát tri n ngành s n xu t máy ng l c, máy nông nghi p theo quy ho ch ã ư c phê duy t. - Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Qu c phòng, Khoa h c và Công ngh theo ch c năng c a mình ph i h p v i B Công Thương c th hóa các gi i pháp, chính sách nêu trong Quy t nh này. - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t o i u ki n thu n l i cho vi c tri n khai các d án s n xu t, l p ráp máy ng l c, máy nông nghi p trên
  10. a bàn, giám sát vi c th c hi n d án u tư theo n i dung ã ăng ký mb o tính th ng nh t v i Quy ho ch phát tri n công nghi p và Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phư ng; tùy theo i u ki n c th c a a phương mà có chính sách h tr , khuy n khích nông dân và các cơ s d ch v k thu t nông nghi p tăng cư ng mua s m, s d ng máy ng l c và máy nông nghi p cho s n xu t; mi n thu có th i h n i v i nh ng ngư i kinh doanh d ch v cơ i n nông nghi p, ưu tiên khuy n khích u tư xây d ng c m công nghi p chuyên ngành phù h p c i m c a m i a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG Vũ Huy Hoàng
Đồng bộ tài khoản