Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
355
lượt xem
24
download

Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV

 1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/2008/QĐ-BNV Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH M U BI U QU N LÝ H SƠ CÁN B , CÔNG CH C B TRƯ NG B N IV Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998, Pháp l nh s a đ i b sung m t s đi u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 28 tháng 4 năm 2000 và pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn c Ngh đ nh 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; Ngh đ nh 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v ch đ công ch c d b ; Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các đơn v s nghi p c a Nhà nư c; Ngh đ nh s 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c quy đ nh t i Đi u 7 c a Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 14/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i v ; Xét đ ngh c a V trư ng V Công ch c - Viên ch c, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này các m u bi u đ ph c v công tác qu n lý h sơ cán b , công ch c bao g m: 1. S Đăng ký h sơ cán b , công ch c theo m u S01-BNV/2008 có quy cách như sau: a) Trang bìa làm b ng ch t li u gi y có đ b n cao kh A4 (210 x 297 mm); b) Các trang ru t c a s làm b ng ch t li u gi y tr ng kh A4 (210 x 297 mm) v i 9 c t tiêu chí thông tin sau: S th t , s h sơ, h và tên khai sinh, các tên g i khác, ngày tháng năm sinh, quê quán, ch c v , cơ quan công tác, ghi chú. 2. S Giao nh n h sơ cán b , công ch c theo m u S02-BNV/2008 có quy cách như sau: a) Trang bìa làm b ng ch t li u gi y có đ b n cao kh A4 (210 x 297 mm); b) Các trang ru t c a s làm b ng ch t li u gi y tr ng kh A4 (210 x 297 mm) v i 10 c t tiêu chí thông tin sau: S th t , ngày bàn giao, h và tên ngư i bàn giao, đơn v công tác, n i dung bàn giao, h tên ngư i nh n, đơn v công tác, ch ký ngư i nh n, ch ký ngư i bàn giao, ghi chú. 3. S Theo dõi khai thác, s d ng h sơ cán b , công ch c theo m u S03-BNV/2008 có quy cách như sau: a) Trang bìa làm b ng ch t li u gi y có đ b n cao kh A4 (210 x 297 mm); b) Các trang ru t c a s làm b ng ch t li u gi y tr ng kh A4 (210 x 297 mm) v i 8 c t tiêu chí thông tin sau: S th t , ngày nghiên c u, h và tên ngư i nghiên c u, đơn v công tác, n i dung nghiên c u, hình th c nghiên c u, ngày tr , ghi chú. 4. B sung tiêu chí "di n bi n quá trình lương c a cán b , công ch c" vào Sơ y u lý l ch cán b , công ch c theo m u 2c-BNV/2008 và th ng nh t s d ng m u này thay th m u Sơ y u lý l ch 02a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007
 2. c a B trư ng B N i v v vi c ban hành thành ph n h sơ cán b , công ch c và m u bi u qu n lý h sơ cán b , công ch c. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các đơn v s nghi p và doanh nghi p nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Tr n Văn Tu n
 3. M u S01-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a B trư ng B N i v C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc --------------------- S ĐĂNG KÝ H SƠ CÁN B , CÔNG CH C Cơ quan, đơn v : ............................................................................... Năm ..........
 4. HƯ NG D N CÁCH GHI S ĐĂNG KÝ H SƠ CBCC (M u S01-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a B trư ng B N i v ) 1. S th t : ghi s đ m tăng d n ng v i m i m t h sơ c a cán b , công ch c đư c vào S đăng ký h sơ. 2. S h sơ: ghi s c a h sơ đư c cơ quan qu n lý h sơ đánh s theo cách s p x p h sơ cán b , công ch c quy đ nh t i kho n 2 Đi u 13 Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i v . 3. H và tên khai sinh: vi t ch in hoa đúng v i h và tên trong h sơ cá nhân c a cán b , công ch c. 4. Các tên g i khác: ghi tên g i khác ho c bí danh khác đã dùng trong ho t đ ng cách m ng, trong lĩnh v c báo chí, văn h c ngh thu t,... (n u có) c a cán b , công ch c đúng như cán b , công ch c khai trong h sơ. 5. Ngày tháng năm sinh: ghi đúng và đ y đ như ngày, tháng, năm sinh mà cán b , công ch c khai trong h sơ cá nhân. 6. Quê quán: ghi đúng và đ y đ như quê quán mà cán b , công ch c khai trong h sơ cá nhân 7. Ch c v : ghi ch c v cao nh t c a cán b , công ch c t i th i đi m vào S đăng ký h sơ. 8. Cơ quan công tác: ghi tên cơ quan, t ch c, đơn v mà cán b , công ch c hi n đang công tác t i th i đi m vào S đăng ký h sơ cán b , công ch c. 9. Ghi chú: ghi nh ng thông tin b sung v đ c đi m c a h sơ đ giúp cho vi c qu n lý và theo dõi h sơ c a cán b , công ch c đư c thu n ti n./. Ghi chú: Hư ng d n trên đây đư c in m t sau c a trang bìa quy n S Đăng ký h sơ cán b , công ch c theo M u S01-BNV/2008
 5. S TT S h sơ H và tên Các tên g i khác Ngày tháng năm sinh 1 2 3 4 5
 6. Quê quán Ch c v Cơ quan công tác Ghi chú 6 7 8 9
 7. M u S02-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a B trư ng B N i v C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ----------------- S GIAO NH N H SƠ CÁN B , CÔNG CH C Cơ quan, đơn v : ............................................................................... Năm ..........
 8. HƯ NG D N CÁCH GHI S GIAO NH N H SƠ CBCC (M u S02-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a B trư ng B N i v ) 1. S th t : ghi s đ m tăng d n ng v i m i m t h sơ c a cán b , công ch c khi đư c ti p nh n ho c chuy n giao cho cơ quan, t ch c, đơn v khác qu n lý. 2. Ngày bàn giao: ghi ngày tháng, năm ti n hành vi c bàn giao ho c ti p nh n h sơ theo quy đ nh t i Đi u 10 và Đi u 11 Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i v . 3. H và tên ngư i bàn giao: ghi h và tên c a ngư i đư c cơ quan có th m quy n phân công ho c u quy n th c hi n vi c chuy n giao h sơ cán b , công ch c thu c th m quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c, đơn v mình cho cơ quan, t ch c, đơn v khác qu n lý. 4. Đơn v công tác: ghi tên cơ quan, t ch c, đơn v th c hi n vi c chuy n giao h sơ c a cán b , công ch c. 5. N i dung bàn giao; ghi rõ chuy n giao h sơ c a ai theo đúng th t c chuy n giao h sơ quy đ nh t i kho n 2 Đi u 10 Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i. 6. H và tên ngư i nh n: ghi h và tên c a ngư i đư c cơ quan có th m quy n phân công ho c u quy n th c hi n vi c ti p nh n h sơ cán b , công ch c c a cơ quan t ch c, đơn v khác chuy n giao cho cơ quan, t ch c, đơn v mình qu n lý. 7. Đơn v công tác: ghi tên cơ quan, t ch c, đơn v th c hi n vi c ti p nh n h sơ cán b , công ch c. 8. Ch ký ngư i nh n: ngư i tr c ti p làm nhi m v ti p nh n h sơ ký tên. 9. Ch ký ngư i bàn giao: ngư i tr c ti p chuy n giao h sơ ký tên. 10. Ghi chú: ghi nh ng thông tin b sung v đ c đi m c a h sơ khi bàn giao (n u c n thi t) đ thu n ti n cho công tác qu n lý h sơ sau này./. Ghi chú: Hư ng d n trên đây đư c in m t sau c a trang bìa quy n S Giao nh n h sơ cán b , công ch c theo M u S02-BNV/2008
 9. S TT Ngày bàn giao H và tên ngư i bàn Đơn v công tác N i dung bàn giao giao 1 2 3 4 5
 10. H tên ngư i Đơn v công tác Ch ký ngư i Ch ký ngư i Ghi chú nh n nh n giao 6 7 8 9 10
 11. M u S03-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a B trư ng B N i v C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ----------------- S THEO DÕI KHAI THÁC, S D NG H SƠ CÁN B , CÔNG CH C Cơ quan, đơn v : ............................................................................... Năm ..........
 12. HƯ NG D N CÁCH GHI S THEO DÕI KHAI THÁC, S D NG H SƠ CÁN B , CÔNG CH C (M u S03-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a B trư ng B N i v ) 1. S th t : ghi s đ m tăng d n tương ng v i m i lư t nghiên c u h sơ c a cán b , công ch c. 2. Ngày nghiên c u: ghi ngày, tháng, năm t i th i đi m t ch c ho c cá nhân đ n nghiên c u, khai thác và s d ng h sơ cán b , công ch c mà cơ quan, t ch c, đơn v đư c phân c p qu n lý theo th m quy n. 3. H và tên ngư i nghiên c u: ghi h và tên c a ngư i tr c ti p đ n nghiên c u, khai thác, s d ng h sơ cán b , công ch c do cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý theo quy đ nh t i đi m a và đi m b kho n 1 Đi u 12 Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i v . 4. Đơn v công tác: ghi tên tên cơ quan, t ch c, đơn v c a ngư i đ n nghiên c u, khai thác và s d ng h sơ c a cán b , công ch c. 5. N i dung nghiên c u: ghi rõ nghiên c u h sơ c a ai, v v n đ gì theo đúng quy đ nh t i đi m a kho n 2 Đi u 12 Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i v . 6. Hình th c nghiên c u: ghi rõ hình th c nghiên c u, khai thác và s d ng h sơ cán b , công ch c theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 7 và đi m b kho n 2 Đi u 12 Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i v . 7. Ngày tr : ghi ngày, tháng, năm t i th i đi m mà t ch c ho c cá nhân tr l i h sơ đã mư n đ nghiên c u, khai thác và s d ng sau khi đã th c hi n theo đúng quy đ nh t i đi m b kho n 3 Đi u 12 Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i v . 8. Ghi chú: ghi nh ng tình ti t phát sinh trong quá trình nghiên c u, s d ng và khai thác h sơ cán b , công ch c (n u c n thi t) đ thu n ti n cho vi c theo dõi và qu n lý h sơ sau này./. Ghi chú: Hư ng d n trên đây đư c in m t sau c a trang bìa quy n S Theo dõi khai thác, s d ng h sơ cán b , công ch c theo M u S03-BNV/2008
 13. S TT Ngày nghiên c u H và tên ngư i Đơn v công tác nghiên c u 1 2 3 4
 14. N i dung nghiên c u Hình th c nghiên c u Ngày tr Ghi chú 5 6 7 8
 15. M u 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a B trư ng B N i v Cơ quan, đơn v có th m quy n qu n lý CBCC .......... S hi u cán b , công ch c: ................ Cơ quan, đơn v s d ng CBCC .................................. SƠ Y U LÝ L CH CÁN B , CÔNG CH C 1) H và tên khai sinh (vi t ch in hoa): ........................................................... 2) Tên g i khác:................................................................................................. nh màu 3) Sinh ngày: ........ tháng ....... năm ..........., Gi i tính (nam, n ): .................... (4 x 6 cm) 4) Nơi sinh: Xã ................................., Huy n.........................., T nh ................. 5) Quê quán: Xã ................................., Huy n.........................., T nh ............... 6) Dân t c: ......................................................, 7) Tôn giáo: .................................................. 8) Nơi đăng ký b kh u thư ng trú: ........................................................................................ (S nhà, đư ng ph , thành ph , xóm, thôn, xã, huy n, t nh) 9) Nơi hi n nay: .................................................................................................................... (S nhà, đư ng ph , thành ph , xóm, thôn, xã, huy n, t nh) 10) Ngh nghi p khi đư c tuy n d ng: .................................................................................... 11) Ngày tuy n d ng: ......./........./.............., Cơ quan tuy n d ng: .......................................... 12) Ch c v (ch c danh) hi n t i: ............................................................................................ (V chính quy n ho c Đ ng, đoàn th , k c ch c v kiêm nhi m) 13) Công vi c chính đư c giao: ................................................................................................ 14) Ng ch công ch c (viên ch c): ..................................................., Mã ng ch: ...................... B c lương: ......, H s : ....., Ngày hư ng: ......, Ph c p ch c v : …......., Ph c p khác: ....... 15.1- Trình đ giáo d c ph thông (đã t t nghi p l p m y/thu c h nào):................................. 15.2- Trình đ chuyên môn cao nh t:......................................................................................... (TSKH, TS, Ths, c nhân, k sư, cao đ ng, trung c p, sơ c p, chuyên ngành) 15.3- Lý lu n chính tr : ............................................. 15.4-Qu n lý nhà nư c:......................... (Cao c p, trung c p, sơ c p và tương đương) (chuyên viên cao c p, chuyên viên chính, chuyên viên, cán s ,........) 15.5- Ngo i ng :.............................................., 15.6-Tin h c: .................................................. (Tên ngo i ng + Trình đ A, B, C, D......) (Trình đ A, B, C,.......) 16) Ngày vào Đ ng C ng s n Vi t Nam:......./......./............, Ngày chính th c:......../........./...... 17) Ngày tham gia t ch c chính tr - xã h i: ........................................................................... (Ngày tham gia t ch c: Đoàn, H i,..... và làm vi c gì trong t ch c đó) 18) Ngày nh p ngũ:...../......../......, Ngày xu t ngũ: ...../......./......... Quân hàm cao nh t:.......... 19) Danh hi u đư c phong t ng cao nh t ................................................................................ (Anh hùng lao đ ng, anh hùng l c lư ng vũ trang; nhà giáo, thày thu c, ngh sĩ nhân dân và ưu tú,.......................................)
 16. 20) S trư ng công tác: .......................................................................................................... 21) Khen thư ng: ..............................................., 22) K lu t: ................................................ (Hình th c cao nh t, năm nào) (v đ ng, chính quy n, đoàn th hình th c cao nh t, năm nào) 23) Tình tr ng s c kho : .........., Chi u cao:............, Cân n ng: ............kg, Nhóm máu: ....... 24) Là thương binh h ng: ......../.........., Là con gia đình chính sách: …................................... (Con thương binh, con li t sĩ, ngư i nhi m ch t đ c da cam Dioxin) 25) S ch ng minh nhân dân: ......... Ngày c p: ....../....../............. 26) S s BHXH: ............... 27) Đào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v , lý lu n chính tr , ngo i ng , tin h c Văn b ng, Chuyên ngành đào t o, T tháng, năm - Hình th c Tên trư ng ch ng ch , trình b i dư ng đ n tháng, năm đào t o đ gì ......./....-.../...... ......./....-.../...... ......./....-.../...... ......./....-.../...... ......./....-.../...... ......./....-.../...... ......./....-.../...... ......./....-.../...... Ghi chú: Hình th c đào t o: Chính quy, t i ch c, chuyên tu, b i dư ng ..../ Văn b ng: TSKH, TS, Ths, C nhân, K sư ............ 28) Tóm t t quá trình công tác T tháng, năm đ n Ch c danh, ch c v , đơn v công tác (đ ng, chính quy n, đoàn th , t tháng, năm ch c xã h i), k c th i gian đư c đào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v ,......
 17. 29) Đ c đi m l ch s b n thân: - Khai rõ: b b t, b tù (t ngày tháng năm nào đ n ngày tháng năm nào, đâu), đã khai báo cho ai, nh ng v n đ gì? B n thân có làm vi c trong ch đ cũ (cơ quan, đơn v nào, đ a đi m, ch c danh, ch c v , th i gian làm vi c ....) ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ - Tham gia ho c có quan h v i các t ch c chính tr , kinh t , xã h i nào nư c ngoài (làm gì, t ch c nào, đ t tr s đâu .........?): ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ - Có thân nhân (Cha, M , V , Ch ng, con, anh ch em ru t) nư c ngoài (làm gì, đ a ch ........)? ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ 30) Quan h gia đình a) V b n thân: Cha, M , V (ho c ch ng), các con, anh ch em ru t Quê quán, ngh nghi p, ch c danh, ch c v , M i đơn v công tác, h c t p, nơi (trong, ngoài H và tên Năm sinh quan h nư c); thành viên các t ch c chính tr - xã h i ........) a) V bên v (ho c ch ng): Cha, M , anh ch em ru t Quê quán, ngh nghi p, ch c danh, ch c v , M i đơn v công tác, h c t p, nơi (trong, ngoài H và tên Năm sinh quan h nư c); thành viên các t ch c chính tr - xã h i ........)
 18. 31) Di n bi n quá trình lương c a cán b , công ch c Tháng/năm Mã ng ch/b c H s lương 32) Nh n xét, đánh giá c a cơ quan, đơn v qu n lý và s d ng cán b , công ch c ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ................Ngày ...... tháng........ năm 20........ Ngư i khai Th trư ng cơ quan, đơn v qu n lý và s d ng CBCC Tôi xin cam đoan nh ng l i khai (Ký tên, đóng d u) trên đây là đúng s th t (Ký tên, ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản