Quyết định số 02/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 02/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2008/QĐ-BYT về Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu thanh tra y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 02/2008/QĐ-BYT Hà N i, ngày 24 tháng 01 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH "QUY Đ NH M U TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U VÀ BI N HI U THANH TRA Y T " B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t Thanh tra s 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 77/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh v t ch c và ho t đ ng c a Thanh tra Y t ; Căn c Ngh đ nh s 100/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v thanh tra viên và c ng tác viên thanh tra; Căn c Thông tư Liên t ch s 42/2006/TTLT-BTC-TTCP ngày 15 tháng 5 năm 2006 c a liên B Tài chính và Thanh tra Chính ph hư ng d n l p, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí b o đ m ho t đ ng c a các cơ quan thanh tra nhà nư c; Căn c Thông tư Liên t ch s 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 c a liên B Tài chính và Thanh tra Chính ph hư ng d n ch đ qu n lý, c p phát trang ph c c a thanh tra viên, cán b thu c các cơ quan thanh tra nhà nư c; Theo đ ngh c a Ông Chánh Thanh tra B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh m u trang ph c, phù hi u, c p hi u và bi n hi u Thanh tra Y t ”. Đi u 2. Quy t đ nh có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các V trư ng, C c trư ng và Th trư ng các đơn v có liên quan tr c thu c B Y t ; Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như đi u 3; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Lãnh đ o B Y t ; - Thanh tra Chính ph ; Nguy n Qu c Tri u - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Phòng Công báo-Văn phòng Chính ph ; - Website Chính ph ; Website B Y t ; - Lưu: VT, TTrB, Pháp ch . QUY Đ NH M U TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U VÀ BI N HI U THANH TRA Y T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02 /2008/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Yt ) Chương 1: QUI Đ NH CHUNG
  2. Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy đ nh này quy đ nh m u trang ph c, phù hi u, c p hi u và bi n hi u Thanh tra Y t . 2. Quy đ nh này áp d ng đ i v i thanh tra viên, cán b thu c cơ quan Thanh tra Y t (Thanh tra B Y t ; Thanh tra S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). Đi u 2. Quy đ nh v ch đ s d ng 1. Thanh tra viên, cán b thu c cơ quan Thanh tra Y t khi làm nhi m v ph i m c đúng trang ph c, phù hi u, c p hi u và bi n hi u theo quy đ nh. Nghiêm c m các t ch c, cá nhân không thu c cơ quan Thanh tra Y t s d ng trang ph c, phù hi u, c p hi u và bi n hi u c a Thanh tra Y t ho c s d ng trang ph c, phù hi u, c p hi u và bi n hi u tương t gây nh m l n v i Thanh tra Y t . 2. Thanh tra viên, cán b thu c cơ quan Thanh tra Y t có trách nhi m gìn gi , b o qu n và s d ng đúng quy đ nh trang ph c, phù hi u, c p hi u và bi n hi u đư c c p phát. N u đ m t, hư h ng ph i báo cáo ngay v i cơ quan ch qu n. Nghiêm c m vi c t y xoá, s a ch a, cho mư n trang ph c, phù hi u, c p hi u và bi n hi u c a Thanh tra Y t đ dùng vào m c đích khác và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i h u qu x y ra. 3. Thanh tra viên, cán b thu c cơ quan Thanh tra Y t khi thôi vi c, ngh hưu, ngh m t s c, chuy n công tác khác mà trang ph c đư c c p chưa h t niên h n thì không ph i thu h i; n u đã h t th i h n mà chưa đư c c p phát thì không đư c c p phát. Chương 2: M U TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U VÀ BI N HI U Đi u 3. Phù hi u Thanh tra Y t 1. Phù hi u là bi u tư ng c a Thanh tra Y t . Phù hi u đư c g n trên mũ Kêpi, ti t ve áo, g n trên vai áo. 2. Phù hi u Thanh tra Y t hình tròn, có hai vòng đ ng tâm, chính gi a là kh i màu vàng, hình thanh gươm có ph n đ c gươm hư ng lên trên và 2 con r n qu n hai bên. Phía dư i kh i thanh gươm và 2 con r n là dòng ch “Thanh tra Y t ” màu tr ng in trên bi u tư ng cái khiên màu đ nhìn theo chi u th ng đ ng và hình tư ng m t cu n sách đang m sang hai phía. Phía trên là dòng ch “B Y t ho c S Y t ” màu vàng, bao xung quanh là hai bông lúa màu vàng trên n n vòng tròn màu xanh. T t c kh i hình m u trên đư c làm b ng kim lo i không g , d p n i các vòng tròn, ch vi t, bi u tư ng ngành Y t . a) Phù hi u g n trên mũ Kêpi (ph l c 1): - Phù hi u g n trên mũ Kêpi có đư ng kính b ng 35 mm, g n cùng v i 02 cành tùng màu vàng hai bên. b) Phù hi u g n trên áo (ph l c 1,2): - Ti t g n ve áo làm b ng v i màu xanh tím than (ti t g n ve áo c a Lãnh đ o Thanh tra B có ch t li u b ng d ), hình bình hành có kích thư c các c nh 55mm x 35 mm, gi a g n phù hi u Thanh tra Y t có đư ng kính 18 mm. - Phù hi u g n vai áo: Thêu b ng v i s i t ng h p màu xanh tím than. Phù hi u hình khiên có chi u ngang b ng 70 mm, chi u cao b ng 90 mm. Chính gi a thêu bi u tư ng Thanh tra Y t đư ng kính b ng 35 mm. Xung quanh hình khiên vi n n màu vàng r ng 1,5 mm. 3. Các phù hi u g n trên mũ, ti t ve áo ph i có c vít ho c ghim cài đ m b o g n ch c ch n vào mũ, ti t ve áo; phù hi u vai áo ph i đư c may li n v i áo. Các đư ng nét trên phù hi u ph i rõ ràng, ch ph i rõ và đ d u. Đi u 4. C p hi u Thanh tra Y t 1. C p hi u Thanh tra Y t đư c g n trên hai c u vai áo đ phân bi t các ch c danh Lãnh đ o Thanh tra ho c thanh tra viên, cán b công ch c thu c cơ quan Thanh tra Y t khi làm nhi m v (ph l c 2,3). 2. C p hi u Thanh tra Y t g n trên c u vai áo đư c làm b ng v i s i t ng h p (ch t li u d đ i v i c p hi u Lãnh đ o Thanh tra B ) màu xanh tím than dài 120mm, đ u ngoài r ng 50mm, đ u trong
  3. r ng 40mm, đ ch ch đ u nh n 18 mm, xung quanh thêu đư ng vi n màu b c (màu vàng b ng kim lo i đ i v i c p hi u Lãnh đ o Thanh tra B ) r ng 1,5mm. Các v ch ngang b ng kim lo i, màu b c r ng 5mm, các v ch cách nhau 5mm, đ u phía trong có cúc b ng kim lo i d p n i ngôi sao màu b c ho c màu vàng (đ i v i c p hi u Lãnh đ o Thanh tra B ), các ngôi sao kim lo i, v ch ngang th hi n ng ch, b c thanh tra viên c th như sau: a) Các ngôi sao b ng kim lo i màu b c th hi n ng ch Thanh tra viên: - Thanh tra viên: 1 sao - Thanh tra viên chính: 2 sao - Thanh tra viên cao c p: 3 sao b) Các v ch ngang b ng kim lo i màu b c th hi n ch c danh theo c p b c Thanh tra viên, Lãnh đ o phòng thu c Thanh tra B , Lãnh đ o Thanh tra S : - Thanh tra viên: 1 v ch ngang - Lãnh đ o phòng thu c Thanh tra B , Lãnh đ o Thanh tra S : 2 v ch ngang c) C p hi u Lãnh đ o Thanh tra B đư c làm b ng ch t li u d màu xanh tím than có g n ngôi sao màu vàng th hi n ng ch Thanh tra viên tương ng, xung quanh có đư ng vi n cùng ch t li u, màu v i ngôi sao. d) Đ i v i cán b thu c cơ quan Thanh tra Y t (chưa đư c b nhi m vào ng ch thanh tra viên) thì c p hi u g n c u vai áo đư c làm b ng v i s i t ng h p màu xanh tím than, xung quanh thêu đư ng vi n màu b c, không th hi n ngôi sao kim lo i và v ch ngang. Đi u 5. Bi n hi u Thanh tra Y t 1. Bi n hi u Thanh tra Y t dùng cho thanh tra viên, cán b công ch c thu c cơ quan Thanh tra Y t khi thi hành công v . Bi n hi u đư c đeo trư c ng c ho c g n trên n p túi áo ng c bên trái (ph l c 1). 2. Bi n hi u Thanh tra Y t làm b ng Mica ho c gi y không th m nư c ép Plastic có kích thư c 84mm x 50 mm (ho c 90mm x 60 mm). Phía trên r ng 15 mm, màu xanh nư c bi n có dòng ch “Thanh tra B Y T ” ho c “Thanh tra S Y t ” màu vàng tươi. Phía dư i bên trái là nh 3cm x 4cm đư c ch p ki u ch ng minh nhân dân, đ i mũ Kêpi, m c trang ph c Thanh tra Y t có đ phù hi u, c p hi u. Phía dư i bên ph i có các dòng ch ghi rõ h tên, ch c danh theo c p b c ho c ng ch Thanh tra viên, s hi u Thanh tra viên ho c s hi u công ch c, các dòng ch in màu xanh tím than, ch s c nét, đ d u. Đi u 6. Trang ph c Thanh tra Y t 1. Trang ph c Thanh tra Y t bao g m: mũ Kêpi, áo, qu n và các trang b khác. Mũ Kêpi (ph l c 1). Ph n trên c a mũ có màu xanh tím than và ph n lư i trai c a mũ có màu đen. C u mũ có cùng tông màu v i ph n trên mũ nhưng nh t hơn, gi a là phù hi u Thanh tra Y t . Phía trên lư i trai vi n c u mũ b ng hai d i dây n màu vàng n i v i hai khuy b c n vàng. b) Trang ph c hè-thu dành cho n bao g m c áo ng n tay và dài tay (ph l c 4,5). - áo sơ mi n ng n tay: màu tr ng, c Đ c có chân, có hai ly trư c và hai ly sau; vai có hai quai đ cài c p hi u; có hai túi cơi phía thân trư c. - áo sơ mi n dài tay: màu tr ng, c Đ c có chân; n p bong d u khuy, tay măng séc, 02 túi ng c có n p, vai có hai quai đ cài c p hi u. - Qu n âu n : qu n ôm hơi v y màu xanh tím than, có hai túi hàm ch thân qu n trư c và hai túi cơi đ ng sau. - Dép xăng-đan, th t lưng và giày da màu đen, bít t t màu s m. c) Trang ph c hè-thu dành cho nam bao g m c áo ng n tay và dài tay (ph l c 4,5). - áo sơ mi nam ng n tay: màu tr ng d ng bu-dông có 02 túi trư c ng c có n p, c Đ c có chân; vai có hai quai đ cài c p hi u.
  4. - áo sơ mi nam dài tay: màu tr ng, th ng, có 02 túi ng c có n p, c Đ c có chân; n p bong d u khuy, tay măng séc, vai có hai quai đ cài c p hi u. - Qu n âu nam: qu n âu 01 ly bong thân trư c, màu xanh tím than, có hai túi chéo thân qu n trư c và m t túi cơi thân qu n ph i sau. - Ca-vat s m màu; th t lưng da đen; dép xăng-đan và giày da đen bu c dây, bít t t màu s m. - Dép xăng-đan, th t lưng và giày da màu đen, bít t t màu s m. d) Trang ph c mùa đông dành cho n (ph l c 6) - áo khoác ngoài n : áo vest 04 khuy màu xanh tím than, khuy b ng ch t li u phù h p có màu như màu áo; c ve cao; hai bên thân áo có hai túi cơi có n p hơi chéo, vai có hai quai đ cài c p hi u. - Qu n âu n : qu n ôm hơi v y, màu xanh tím than, có hai túi hàm ch thân qu n trư c và hai túi cơi thân qu n sau. Qu n có v i lót phía trong dài qua đ u g i. - Dày da đen, bít t t s m màu. đ) Trang ph c mùa đông dành cho nam (ph l c 6) - áo vest nam: áo vest 04 khuy màu xanh tím than, khuy áo b ng ch t li u phù h p có màu như màu áo; có 02 túi có n p ng c và hai túi có n p hai bên v t trư c, thân sau có x đ p gi a cao 20 cm, vai có hai quai đ cài c p hi u. - Qu n âu nam: qu n âu 1 ly bong thân trư c, màu xanh tím than, có 02 túi chéo thân trư c và 01 túi cơi thân qu n ph i sau. Qu n có v i lót phía trong dài qua đ u g i. - Ca-vat cùng tông màu qu n và áo vest nhưng đ m hơn; th t lưng da đen; giày da đen; bít t t s m màu. e) áo măng-tô màu xanh tím than dành cho n (ph l c 7) - áo măng-tô c hai ve, 04 khuy có ch t li u phù h p và màu như màu áo, 02 túi cơi d c hai bên sư n, tay có ly xúp, thân sau có x đ p cao 35 cm. áo dài qua 2/3 đùi. áo măng tô đư c khoác ngoài áo vest khi tr i rét đ m. g) áo măng tô màu xanh tím than dành cho nam (ph l c 7) - áo măng tô c hai ve, 04 khuy có ch t li u phù h p và màu như màu áo, 02 túi cơi d c hai bên sư n, tay có ly xúp, thân sau có x đ p cao 35 cm. áo dài qua 2/3 đùi. áo măng tô đư c khoác ngoài áo vest khi tr i rét đ m. áo măng tô đư c khoác ngoài áo vest khi tr i rét đ m. Đi u 7. Tiêu chu n, niên h n s d ng, ch đ và kinh phí may s m trang ph c, phù hi u, c p hi u và bi n hi u Thanh tra Y t . Tiêu chu n, niên h n s d ng, kinh phí may s m trang ph c, phù hi u, c p hi u và bi n hi u Thanh tra Y t đư c b trí trong d toán chi ngân sách hàng năm do c p có th m quy n phê duy t đư c quy đ nh t i Ngh đ nh s 100/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v Thanh tra viên và C ng tác viên thanh tra; Thông tư Liên t ch s 42/2006/TTLT-BTC-TTCP ngày 15 tháng 5 năm 2006 c a liên B Tài chính và Thanh tra Chính ph hư ng d n l p, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí đ m b o ho t đ ng c a các cơ quan Thanh tra Nhà nư c; Thông tư Liên t ch s 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 c a Liên B Tài chính và Thanh tra Chính ph hư ng d n ch đ qu n lý, c p phát trang ph c c a thanh tra viên, cán b thu c các cơ quan Thanh tra Nhà nư c. Chương 3: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 9. T ch c th c hi n và trách nhi m thi hành 1. Chánh Thanh tra B Y t có trách nhi m hư ng d n vi c qu n lý th ng nh t m u trang ph c, phù hi u, c p hi u và bi n hi u Thanh tra Y t theo Quy đ nh này trên ph m vi toàn qu c. 2. V trư ng V K ho ch Tài chính, Chánh Văn phòng B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m b o đ m kinh phí hàng năm đ may s m trang ph c, phù hi u, c p hi u và bi n hi u cho thanh tra viên, cán b thu c cơ quan Thanh tra Y t theo quy đ nh.
  5. 3. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng v n đ m i phát sinh ngoài ph m vi đi u ch nh c a Quy đ nh này, S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n k p th i ph n nh, đ xu t v B Y t (Thanh tra B ) đ s a đ i, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản