Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
40
lượt xem
6
download

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 02/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 15 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A UBND THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Ngh quy t s 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i khóa XII v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Quy t nh s 53/2006/Q -TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch làm vi c m u c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh nh 179/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph ban hành quy ch làm vi c c a Chính ph ; Xét ngh c a Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph và Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a UBND Thành ph Hà N i. i u 2. Ch t ch UBND c p qu n, huy n, Giám c các S , Th trư ng các Ban, ngành và các ơn v tr c thu c UBND Thành ph ban hành Quy ch làm vi c c th c a cơ quan mình phù h p Quy ch này. Chánh Văn phòng UBND Thành ph có trách nhi m thư ng xuyên ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này các c p, các ngành tr c thu c UBND Thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 09/2008/Q -UB ngày 29/1/2008 c a UBND Thành ph . i u 4. Các thành viên UBND Thành ph , Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, Thành ph Hà ông, Thành ph Sơn Tây, Giám c các S , Th trư ng các Ban, ngành và các ơn v tr c thu c UBND Thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n:
 2. - Th tư ng Chính ph ; ( báo cáo) - Thư ng tr c TU; ( báo cáo) - Thư ng tr c H ND TP; ( báo cáo) - oàn BQHHN; ( báo cáo) - B Tư pháp ( ki m tra), B N i v ; - Văn phòng Qu c h i; Văn phòng Ch t ch nư c; Văn phòng Nguy n Th Th o Chính ph ; - UBMTTQ TP; - Ch t ch, các /c PCT UBND TP; - Vi n Ki m sát nhân dân TP; Tòa án nhân dân TP; - VP Thành y, VP BQH&H ND, VP UBND TP; - Các S , Ban, ngành và các oàn th ; - UBND các qu n huy n, Thành ph tr c thu c; - Lưu: VT. QUY CH LÀM VI C C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2008/Q -UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 c a UBND thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v nguyên t c, ch trách nhi m, l l i làm vi c, trình t gi i quy t công vi c và quan h công tác c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i. 2. Các thành viên y ban nhân dân Thành ph , Th trư ng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân Thành ph và các t ch c, cá nhân có quan h làm vi c v i y ban nhân dân Thành ph ch u s i u ch nh c a Quy ch này. i u 2. Nguyên t c làm vi c c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i 1. y ban nhân dân Thành ph làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch , v a b o m phát huy vai trò lãnh o c a t p th y ban nhân dân, v a cao trách nhi m cá nhân c a Ch t ch, các Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân Thành ph . 2. Gi i quy t công vi c theo quy nh c a pháp lu t, s ch o, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; b o m s lãnh o c a Thành y, s giám sát c a H i ng nhân dân Thành ph và Quy ch làm vi c. 3. Trong phân công gi i quy t công vi c, m i vi c ch giao cho m t cơ quan, ơn v , m t ngư i ph trách và ch u trách nhi m chính. C p trên không làm thay công vi c c a c p dư i, t p th không làm thay công vi c c a cá nhân và ngư c l i. Th trư ng cơ quan ư c giao công vi c ph i ch u trách nhi m v ti n và k t qu công vi c ư c phân công, tuân th các quy nh c a quy ch , n u vi ph m thì căn c vào tính ch t, m c h u qu x y ra s b xem xét, x lý theo quy nh pháp lu t v cán b công ch c.
 3. 4. B o m phát huy năng l c và s trư ng c a cán b , công ch c; m b o yêu c u ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c và trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c pháp lu t quy nh. 5. Thư ng xuyên c i cách th t c hành chính m b o công khai, minh b ch và hi u qu . Chương 2. TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 3. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a y ban nhân dân Thành ph 1. y ban nhân dân Thành ph gi i quy t công vi c theo ch c năng, nhi m v quy nh t i Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003. y ban nhân dân th o lu n t p th và quy t nh theo a s i v i các v n ư c quy nh t i i u 124, Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003 và nh ng v n quan tr ng khác mà pháp lu t quy nh thu c thNm quy n c a y ban nhân dân Thành ph quy t nh. 2. i u hành gi i quy t công vi c c a y ban nhân dân Thành ph : a. Th o lu n và quy t ngh t ng v n t i phiên h p y ban nhân dân Thành ph thư ng kỳ ho c b t thư ng; b. i v i m t s v n yêu c u c p bách ho c không nh t thi t ph i t ch c th o lu n t p th , theo ch o c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph , Văn phòng y ban nhân dân Thành ph g i toàn b h sơ án và Phi u xin ý ki n n t ng thành viên y ban nhân dân Thành ph . N u a s thành viên nh t trí thì S , ngành ch trì hoàn ch nh văn b n. Các quy t ngh t p th c a y ban nhân dân Thành ph ư c thông qua khi có quá n a t ng s thành viên y ban nhân dân Thành ph ng ý. N u s thành viên ng ý và không ng ý b ng nhau thì l y theo ý ki n c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph . Trư ng h p l y ý ki n các thành viên y ban nhân dân Thành ph thông qua Phi u thì ư c x lý như sau: -N uv n ư c a s thành viên y ban nhân dân Thành ph ng ý, Văn phòng y ban nhân dân Thành ph trình Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh và báo cáo y ban nhân dân Thành ph trong phiên h p g n nh t; - N u v n chưa ư c a s thành viên y ban nhân dân Thành ph ng ý, Văn phòng y ban nhân dân Thành ph báo cáo Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh vi c ưa v n ra phiên h p y ban nhân dân Thành ph g n nh t th o lu n thêm i u 4. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph
 4. 1. Ch t ch y ban nhân dân Thành ph là ngư i lãnh o và i u hành công vi c c a y ban nhân dân Thành ph , có trách nhi m gi i quy t công vi c ư c quy nh t i i u 126, i u 127 c a Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003 và nh ng v n khác mà pháp lu t quy nh thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh. Tr c ti p ch o, i u hành các công vi c l n, quan tr ng, có tính chi n lư c trên t t c các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a y ban nhân dân Thành ph . 2. Các th c gi i quy t công vi c c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph : a. Ch t ch y ban nhân dân Thành ph tr c ti p ho c phân công Phó Ch t ch thay m t Ch t ch gi i quy t công vi c trên cơ s h sơ, tài li u trình c a các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan và ư c t ng h p trong Phi u trình gi i quy t công vi c c a Văn phòng y ban nhân dân Thành ph theo quy nh c a Quy ch này. b. Trư ng h p c n thi t, Ch t ch, Phó Ch t ch gi i quy t công vi c tr c ti p trên cơ s h sơ, tài li u trình c a các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan mà không nh t thi t ph i có Phi u trình c a Văn phòng y ban nhân dân Thành ph . c. Tr c ti p ho c phân công Phó Ch t ch thay m t Ch t ch h p, làm vi c v i lãnh o cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan tham kh o ý ki n trư c khi quy t nh. d. Thành l p các t ch c ph i h p liên ngành ch o i v i m t s v n ph c t p, quan tr ng liên quan n nhi u ngành, nhi u a phương và ph i gi i quy t trong th i gian dài. . y quy n cho Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ho c m t y viên y ban nhân dân Thành ph ch trì h p làm vi c v i lãnh o cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan t ng h p các v n thu c thNm quy n c a Ch t ch mà các ngành còn có ý ki n khác nhau, trình Ch t ch quy t nh. 3. Ch t ch y ban nhân dân Thành ph y quy n cho Phó Ch t ch Thư ng tr c ch o công vi c c a y ban nhân dân Thành ph khi Ch t ch i v ng. Khi m t Phó Ch t ch i v ng, Ch t ch tr c ti p gi i quy t ho c phân công Phó Ch t ch khác gi i quy t công vi c thay Phó Ch t ch i v ng. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph thông báo k p th i các n i dung y quy n và k t qu gi i quy t công vi c cho Ch t ch, Phó Ch t ch i v ng bi t. 4. Ch t ch y ban nhân dân Thành ph i u ch nh vi c phân công gi a các thành viên y ban nhân dân Thành ph , khi th y c n thi t. i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph 1. M i Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ư c Ch t ch phân công ph trách m t s lĩnh v c công tác; ch o và theo dõi ho t ng c a m t s ơn v hành chính c p qu n, huy n. Trong ph m vi công vi c ư c giao, Phó Ch t ch ư c s d ng quy n h n c a Ch t ch, nhân danh Ch t ch khi gi i quy t công vi c và ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân Thành ph v quy t nh c a mình. N u phát sinh nh ng v n l n, quan tr ng, nh y c m ph i k p th i báo cáo Ch t ch.
 5. Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ch u trách nhi m cá nhân v công tác c a mình trư c H i ng nhân dân Thành ph , y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Thành ph và trư c pháp lu t; ng th i, cùng các thành viên khác c a y ban nhân dân Thành ph ch u trách nhi m t p th v ho t ng c a y ban nhân dân Thành ph trư c Chính ph , Th tư ng Chính ph và H i ng nhân dân Thành ph . 2. Trong ph m vi, lĩnh v c ư c phân công, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph có trách nhi m và quy n h n: a. Ch o, ôn c các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân Thành ph (sau ây g i chung là cơ quan chuyên môn) xây d ng và t ch c th c hi n các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, các cơ ch , chính sách, án phát tri n ngành, lĩnh v c, Thành ph theo úng ư ng l i chính sách c a ng và Nhà nư c, phù h p v i các văn b n ch o c a c p trên, văn b n quy nh c a pháp lu t và tình hình th c t c a Thành ph , b o m tính kh thi, hi u qu cao; b. Ch o, ki m tra các cơ quan chuyên môn, y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph tr c thu c th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t nhà nư c và nhi m v thu c ph m vi ư c phân công ph trách; ình ch t m th i vi c thi hành văn b n và vi c làm trái pháp lu t, ng th i xu t v i Ch t ch y ban nhân dân Thành ph bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t; c. Nhân danh Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ch o, gi i quy t nh ng v n phát sinh hàng ngày thu c ph m vi mình ph trách; nghiên c u phát hi n và xu t nh ng v n v chính sách c n b sung, s a i thu c lĩnh v c ư c phân công, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh; d. Ch p hành và th c hi n nh ng công vi c khác do Ch t ch y ban nhân dân Thành ph giao. 3. Trong ph m vi quy n h n ư c giao, các Phó Ch t ch ch ng gi i quy t công vi c. N u v n có liên quan n các lĩnh v c công tác c a Phó Ch t ch khác ph trách thì ch ng ph i h p gi i quy t. Trư ng h p có ý ki n khác nhau thì Phó Ch t ch ang ch trì x lý công vi c ó báo cáo Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh; 4. Hàng tu n các Phó Ch t ch t ng h p tình hình công vi c mình ph trách báo cáo Ch t ch t i cu c h p giao ban c a Ch t ch và các Phó Ch t ch. Trong ch o i u hành, n u có v n liên quan ho c thu c lĩnh v c Ch t ch y ban nhân dân Thành ph tr c ti p ph trách, nh ng v n phát sinh ngoài k ho ch, nh ng v n chưa ư c quy nh, các Phó Ch t ch ch ng xu t, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh. N u v n thu c thNm quy n c a y ban nhân dân Thành ph thì báo cáo Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ưa ra phiên h p y ban nhân dân Thành ph th o lu n, quy t nh. i u 6. Phó Ch t ch Thư ng tr c 1. Phó Ch t ch Thư ng tr c do Ch t ch y ban nhân dân Thành ph phân công trong s các Phó Ch t ch.
 6. 2. Phó Ch t ch Thư ng tr c tr c ti p ph trách m t s lĩnh v c công tác c th theo phân công c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph . 3. Phó Ch t ch Thư ng tr c ư c Ch t ch y ban nhân dân Thành ph y quy n gi i quy t m t s công vi c c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph và thay m t Ch t ch i u hành công tác c a y ban nhân dân Thành ph khi Ch t ch i v ng. i u 7. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a các y viên y ban nhân dân Thành ph 1. y viên y ban nhân dân Thành ph ư c Ch t ch y ban nhân dân Thành ph phân công ph trách m t s lĩnh v c c th ; ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân và Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph v công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công. 2. y viên y ban nhân dân Thành ph có trách nhi m xem xét, trình y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph gi i quy t các ngh c a ơn v , cá nhân thu c lĩnh v c mình ph trách. y viên y ban nhân dân Thành ph ph i dành th i gian th a áng tham gia, ph i h p gi i quy t công vi c c a t p th y ban nhân dân Thành ph , quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n c a y ban nhân dân Thành ph ; th c hi n các nhi m v ư c Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph y quy n và báo cáo k t qu công vi c v i Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph . 3. y viên y ban nhân dân Thành ph có trách nhi m tham d y các phiên h p thư ng kỳ ho c b t thư ng c a y ban nhân dân Thành ph ; th o lu n và bi u quy t nh ng v n ư c ưa ra phiên h p ho c Phi u xin ý ki n. 4. y viên y ban nhân dân Thành ph ư c Văn phòng y ban nhân dân Thành ph cung c p y , k p th i thông tin v ho t ng c a y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph . 5. y viên y ban nhân dân Thành ph cương v Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ư c y ban nhân dân Thành ph phân công là Ngư i phát ngôn chính th c v các v n liên quan n thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a y ban nhân dân Thành ph . i u 8. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng các cơ quan chuyên môn (S , Ban, Ngành và tương ương) 1. Th trư ng các cơ quan chuyên môn ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph và trư c pháp lu t v th c hi n ch c năng, nhi m v , thNm quy n qu n lý nhà nư c theo ngành, lĩnh v c ư c giao và nh ng công vi c ư c y quy n, k c khi ã phân công ho c y nhi m cho c p phó; ch u s hư ng d n, ki m tra v công tác chuyên môn c a B trư ng, Th trư ng cơ quan Trung ương qu n lý chuyên ngành. 2. Th trư ng các cơ quan chuyên môn gi i quy t các công vi c sau: a. Công vi c thu c thNm quy n, ch c năng ư c pháp lu t quy nh;
 7. b. Gi i quy t nh ng ki n ngh c a các t ch c, cá nhân thu c ch c năng, thNm quy n; trình Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph nh ng vi c vư t thNm quy n ho c nh ng vi c ã ph i h p v i các cơ quan liên quan gi i quy t nh ng ý ki n chưa th ng nh t; c. Tham gia xu t ý ki n v nh ng công vi c chung c a y ban nhân dân Thành ph và th c hi n m t s công vi c c th theo phân công c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph và phân c p c a B trư ng, Th trư ng cơ quan Trung ương qu n lý chuyên ngành; d. Tham gia ý ki n v i các cơ quan chuyên môn khác cùng c p và y ban nhân dân c p qu n, huy n x lý các v n thu c ch c năng, thNm quy n; . Xây d ng, trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh v ch c năng, nhi m v và cơ c u, t ch c c a cơ quan; e. Th c hi n công tác c i cách hành chính trong n i b cơ quan và tham gia công tác c i cách hành chính c a Thành ph . 3. Th trư ng các cơ quan chuyên môn có trách nhi m ch p hành nghiêm các quy t nh, ch o c a c p trên. Trư ng h p ch m ho c không th c hi n ư c ph i k p th i báo cáo rõ lý do. Khi có căn c là quy t nh ó trái pháp lu t, thì ph i báo cáo ngay v i ngư i ra quy t nh. 4. Th trư ng các cơ quan chuyên môn ph i cao trách nhi m cá nhân, th c hi n úng quy n h n, nhi m v ư c giao (k c các vi c ư c y quy n), không chuy n công vi c thu c nhi m v , thNm quy n c a mình lên Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ho c chuy n cho các cơ quan khác; không gi i quy t các công vi c thu c thNm quy n c a cơ quan khác. i u 9. Quan h công tác gi a Th trư ng các cơ quan chuyên môn (S , Ban, Ngành và tương ương) 1. Th trư ng các cơ quan chuyên môn khi gi i quy t công vi c thu c thNm quy n c a mình có liên quan n ch c năng, nhi m v c a cơ quan khác, nh t thi t ph i h i ý ki n c a Th trư ng cơ quan ó. Th trư ng cơ quan ư c h i ý ki n, ph i tr l i b ng văn b n ch m nh t trong 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n và ch u trách nhi m v n i dung tr l i; n u ư c m i h p ph i tr c ti p ho c c ngư i có thNm quy n d h p. Th trư ng cơ quan ư c phân công làm nhi m v thNm nh, thNm tra các án, d án, văn b n ph i ch u trách nhi m th c hi n công vi c ư c giao theo úng quy nh, m b o ch t lư ng và úng th i h n quy nh. 2. i v i nh ng v n vư t thNm quy n ho c tuy úng thNm quy n nhưng không kh năng và i u ki n gi i quy t, Th trư ng cơ quan chuyên môn ph i ch ng làm vi c v i Th trư ng các cơ quan có liên quan hoàn ch nh h sơ trình y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Thành ph xem xét quy t nh.
 8. i u 10. Quan h công tác gi a Th trư ng các cơ quan chuyên môn và Ch t ch y ban nhân dân c p qu n, huy n 1. Th trư ng cơ quan chuyên môn có trách nhi m ph i h p hi u qu v i Ch t ch y ban nhân dân c p qu n, huy n, trong quá trình xây d ng và tri n khai các n i dung thu c lĩnh v c ngành ph trách; hư ng d n, ki m tra y ban nhân dân qu n, huy n th c hi n các nhi m v công tác thu c ngành, lĩnh v c mình ph trách; k p th i ki n ngh x lý các vi c làm sai trái. 2. i v i nh ng nh ng v n mà pháp lu t không quy nh c th th i h n gi i quy t, Th trư ng cơ quan chuyên môn có trách nhi m gi i quy t các ngh c a Ch t ch y ban nhân dân c p qu n, huy n theo thNm quy n c a mình và ph i tr l i b ng văn b n ch m nh t trong 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ngh n u không ph i l y ý ki n c a các cơ quan khác; ch m nh t trong 07 ngày làm vi c n u ph i l y ý ki n c a các cơ quan khác v n i dung các công vi c có liên quan. H t th i h n ó, n u chưa nh n ư c văn b n tr l i thì Ch t ch y ban nhân dân c p qu n, huy n báo cáo y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ch o. 3. Khi Ch t ch y ban nhân dân c p qu n, huy n có yêu c u tr c ti p làm vi c v i Th trư ng cơ quan chuyên môn v các công vi c c n thi t liên quan n lĩnh v c qu n lý chuyên ngành, c n chuNn b k v n i dung và g i tài li u trư c. Th trư ng cơ quan chuyên môn ph i tr c ti p (ho c phân công c p phó) làm vi c v i Ch t ch (ho c Phó Ch t ch) y ban nhân dân c p qu n, huy n. i u 11. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ch o Văn phòng y ban nhân dân Thành ph th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i Ngh nh s 136/2005/N -CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các nhi m v sau: 1. Giúp Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph n m tình hình ho t ng c a y ban nhân dân Thành ph và c a các cơ quan chuyên môn, y ban nhân dân c p qu n, huy n v ho t ng kinh t , xã h i, an ninh và qu c phòng t i Thành ph ; t ng h p tình hình ho t ng c a y ban nhân dân Thành ph và báo cáo t i các cu c h p giao ban hàng tu n c a Ch t ch và các Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ; xu t v i Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph vi c phân công các cơ quan chuyên môn nghiên c u, báo cáo nh ng v n v ch trương, chính sách và cơ ch qu n lý. 2. T ch c vi c cung c p thông tin ph c v ch o, i u hành c a y ban nhân dân, Ch t ch, các Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph . Th ng nh t qu n lý và s d ng m ng tin h c c a y ban nhân dân Thành ph , ng d ng công ngh tin h c nâng cao hi u qu công tác qu n lý hành chính và trao i thông tin gi a các cơ quan hành chính nhà nư c Thành ph .
 9. 3. Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch th , văn b n ch o c a y ban nhân dân, Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ; ki n ngh v i Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph v các bi n pháp nâng cao hi u l c, hi u qu th c hi n. 4. Xây d ng, trình y ban nhân dân Thành ph thông qua Quy ch làm vi c c a y ban nhân dân Thành ph và giúp y ban nhân dân Thành ph theo dõi, ki m i m vi c th c hi n Quy ch làm vi c. Giúp y ban nhân dân Thành ph ôn c th c hi n Quy ch ph i h p công tác gi a y ban nhân dân Thành ph v i Thư ng tr c Thành y, H i ng nhân dân, Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam Thành ph và các oàn th nhân dân Thành ph . 5. Trong trư ng h p c th , ư c s ng ý c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph , Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph có th y quy n cho Phó Văn phòng y ban nhân dân Thành ph th c hi n quy n c a Ngư i phát ngôn y ban nhân dân Thành ph v các v n liên quan n lĩnh v c ư c phân công ph trách. i u 12. Quan h ph i h p công tác c a y ban nhân dân Thành ph 1. Trong ho t ng c a mình, y ban nhân dân Thành ph gi m i liên h thư ng xuyên v i Chính ph , Th tư ng Chính ph , các cơ quan có liên quan c a Trung ương, các cơ quan c a ng, H i ng nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam Thành ph và các oàn th nhân dân Thành ph . 2. y ban nhân dân Thành ph ph i h p ch t ch v i Thư ng tr c H i ng nhân dân Thành ph trong vi c chuNn b chương trình, n i dung làm vi c c a kỳ h p H i ng nhân dân, các báo cáo, án trình H i ng nhân dân; gi i quy t các v n n y sinh trong quá trình th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân v nhi m v kinh t - xã h i c a Thành ph ; nghiên c u gi i quy t theo thNm quy n các ki n ngh c a H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân; tr l i ch t v n c a i bi u H i ng nhân dân. 3. y ban nhân dân Thành ph ph i h p ch t ch v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam Thành ph và các oàn th nhân dân Thành ph chăm lo, b o v l i ích chính áng c a nhân dân, v n ng nhân dân tham gia xây d ng, c ng c chính quy n v ng m nh, t giác th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c. y ban nhân dân Thành ph và các thành viên y ban nhân dân Thành ph có trách nhi m gi i quy t và tr l i các ki n ngh c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam Thành ph và các oàn th nhân dân Thành ph ; nh kỳ 6 tháng và hàng năm, y ban nhân dân Thành ph thông báo tình hình kinh t - xã h i c a Thành ph v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam Thành ph . 4. y ban nhân dân Thành ph ph i h p v i Vi n Ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành ph trong vi c u tranh phòng, ch ng t i ph m, các hành vi vi ph m Hi n pháp và Pháp lu t, gi v ng k lu t, k cương hành chính, tuyên truy n giáo d c pháp lu t; th c hi n các m c tiêu kinh t - xã h i và các ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c.
 10. Chương 3. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH i u 13. Các lo i Chương trình công tác 1. Chương trình công tác năm g m hai ph n, ph n m t, th hi n t ng quát các nh hư ng, nhi m v và gi i pháp l n c a y ban nhân dân Thành ph trên t t c các lĩnh v c công tác; ph n hai bao g m n i dung các phiên h p thư ng kỳ c a y ban nhân dân Thành ph và danh m c các báo cáo, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t và nh ng v n thu c ph m vi, thNm quy n quy t nh, phê duy t và ban hành c a y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph trong năm; Các án, v n c n báo cáo xin ý ki n c a Thư ng tr c, Ban Thư ng v Thành y theo quy nh. 2. Chương trình công tác quý bao g m: n i dung các phiên h p thư ng kỳ c a y ban nhân dân Thành ph và danh m c báo cáo, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t và nh ng v n c n trình y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph trong quý. 3. Chương trình công tác tháng bao g m: n i dung phiên h p thư ng kỳ c a y ban nhân dân Thành ph và danh m c các báo cáo, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t và các v n trình y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph trong tháng. 4. Chương trình công tác tu n c a Ch t ch và các Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph bao g m: các ho t ng c a Ch t ch và các Phó Ch t ch theo t ng ngày trong tu n. y ban nhân dân Thành ph ch th o lu n và gi i quy t nh ng n i dung công vi c có trong chương trình công tác c a y ban nhân dân (tr trư ng h p t xu t, c p bách do Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh). i u 14. Trình t xây d ng Chương trình công tác c a y ban nhân dân Thành ph 1. Chương trình công tác năm: a. Trư c ngày 15 tháng 10 hàng năm, Văn phòng y ban nhân dân Thành ph g i công văn ngh các cơ quan chuyên môn, y ban nhân dân c p qu n, huy n ki m i m vi c ch o i u hành năm ó, ki n ngh các nh hư ng, nhi m v , gi i pháp l n c a y ban nhân dân Thành ph và ăng ký các án vào chương trình công tác năm sau. b. Ch m nh t vào ngày 15 tháng 11 hàng năm, Th trư ng các cơ quan chuyên môn, Ch t ch y ban nhân dân c p qu n, huy n, Th trư ng cơ quan, t ch c khác g i Văn phòng y ban nhân dân Thành ph danh m c nh ng án, d th o văn b n c n trình y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph trong năm t i. Danh m c ph i th hi n rõ:
 11. - Các án thu c ph m vi, thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Thành ph . - Tóm t t k ho ch chuNn b t ng án: m i án ăng ký c n th hi n rõ nh hư ng n i dung tư tư ng chuNn b , ph m vi i u ch nh, cơ quan ph i h p, cơ quan thNm nh, c p quy t nh và d ki n k ho ch sơ b th c hi n án. c. Văn phòng y ban nhân dân Thành ph t ng h p, xây d ng d th o chương trình công tác năm c a y ban nhân dân Thành ph ; ch m nh t vào ngày 25 tháng 11 g i l i cho các cơ quan có liên quan tham gia ý ki n; d. Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c d th o chương trình công tác c a y ban nhân dân Thành ph , các cơ quan ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n g i Văn phòng y ban nhân dân Thành ph hoàn ch nh, trình Ch t ch y ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh vi c trình y ban nhân dân Thành ph thông qua t i phiên h p thư ng kỳ cu i năm; . Trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c, k t ngày y ban nhân dân Thành ph thông qua chương trình công tác năm, Văn phòng y ban nhân dân Thành ph trình Ch t ch y ban nhân quy t nh vi c ban hành và g i các thành viên y ban nhân dân Thành ph , Th trư ng các cơ quan chuyên môn, Ch t ch y ban nhân dân c p qu n, huy n và Th trư ng các cơ quan, t ch c có liên quan bi t, th c hi n. 2. Chương trình công tác quý: a. Trong tháng cu i c a m i quý, các cơ quan ph i ánh giá tình hình th c hi n chương trình công tác quý ó, rà soát l i các v n c n trình y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph vào quý ti p theo ã ghi trong chương trình năm và b sung các v n m i phát sinh xây d ng chương trình công tác quý sau: Ch m nh t vào ngày 20 c a tháng cu i quý, các cơ quan g i d ki n ho c ngh i u ch nh chương trình quý sau cho Văn phòng y ban nhân dân Thành ph (kèm theo b n i u ch nh k ho ch th c hi n t ng án). b. Văn phòng y ban nhân dân Thành ph t ng h p, xây d ng d th o chương trình công tác quý c a y ban nhân dân Thành ph (các v n ư c chia theo các lĩnh v c c a Ch t ch và t ng Phó Ch t ch gi i quy t), trình Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh. Ch m nh t vào ngày 25 c a tháng cu i quý, ph i g i chương trình công tác quý sau cho các cơ quan liên quan bi t, th c hi n. 3. Chương trình công tác tháng: a. Hàng tháng, các cơ quan căn c vào ti n chuNn b các án, văn b n d th o ã ghi trong chương trình quý, nh ng v n t n ng, v n phát sinh m i xây d ng chương trình tháng sau. Văn b n ngh ph i g i Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ch m nh t vào ngày 20 tháng trư c; b. Văn phòng y ban nhân dân Thành ph t ng h p, xây d ng d th o chương trình công tác tháng c a y ban nhân dân Thành ph , có phân chia theo các lĩnh v c Ch t ch và t ng Phó Ch t ch gi i quy t, trình Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t
 12. nh. Ch m nh t là ngày 25 hàng tháng, Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ph i g i chương trình công tác tháng sau cho các cơ quan liên quan bi t, th c hi n. 4. Chương trình công tác tu n: Căn c chương trình công tác tháng và ch o c a Ch t ch, các Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph , Văn phòng y ban nhân dân Thành ph d th o chương trình công tác tu n c a Ch t ch và các Phó Ch t ch, trình Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh và thông báo cho các cơ quan liên quan bi t ch m nh t vào chi u th sáu tu n trư c. Các cơ quan, ơn v khi có yêu c u làm vi c v i Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph gi i quy t công vi c trong tu n, ph i có văn b n ăng ký v i Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , ch m nh t vào th tư tu n trư c. 5. Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ph i thư ng xuyên ph i h p v i Văn phòng Thành y, Văn phòng H i ng nhân dân Thành ph và các cơ quan liên quan xây d ng chương trình công tác c a y ban nhân dân Thành ph , c a Ch t ch và các Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph . 6. Vi c i u ch nh chương trình công tác c a y ban nhân dân Thành ph do Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh trên cơ s ngh c a các cơ quan, t ch c và yêu c u ch o i u hành c a y ban nhân dân Thành ph . Văn phòng y ban nhân dân Thành ph là cơ quan qu n lý chương trình công tác c a y ban nhân dân Thành ph , có trách nhi m tham mưu cho y ban nhân dân Thành ph trong vi c xây d ng, i u ch nh và t ch c, ôn c th c hi n chương trình công tác c a y ban nhân dân Thành ph . Khi có s i u ch nh chương trình công tác, Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ph i thông báo k p th i cho các thành viên y ban nhân dân Thành ph và Th trư ng các cơ quan liên quan bi t. i u 15. K ho ch chu n b các án 1. Căn c chương trình công tác năm c a y ban nhân dân Thành ph , Th trư ng cơ quan ch trì án t ch c l p k ho ch chuNn b i v i t ng án, trong ó xác nh rõ ph m vi án; các công vi c c n tri n khai; cơ quan ph i h p; th i h n trình án và g i k ho ch ó n Văn phòng y ban nhân dân Thành ph theo dõi, ôn c th c hi n. Th i h n g i k ho ch không quá 10 ngày làm vi c i v i các án trong chương trình quý I, không quá 30 ngày i v i các án còn l i tính t khi chương trình năm ư c ban hành. 2. i v i các d th o văn b n quy ph m pháp lu t, vi c l p k ho ch th c hi n theo quy nh t i Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 3. N u cơ quan ch trì án mu n thay i yêu c u, ph m vi gi i quy t v n c a án ho c th i h n trình ph i báo cáo và ư c s ng ý c a Phó Ch t ch ph trách lĩnh v c ó và ư c Ch t ch y ban nhân dân Thành ph thông qua.
 13. i u 16. Theo dõi, ánh giá k t qu th c hi n chương trình công tác 1. Hàng tháng, quý, sáu tháng và năm, các cơ quan chuyên môn rà soát, ki m i m vi c th c hi n các án ã ghi trong chương trình công tác; thông báo v i Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ti n , k t qu x lý các án, công vi c do cơ quan mình ch trì, các án, công vi c còn t n ng, hư ng x lý ti p theo; ng th i i u ch nh, b sung các án, công vi c trong Chương trình công tác th i gian t i. 2. Văn phòng y ban nhân dân Thành ph giúp y ban nhân dân Thành ph thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, ôn c vi c chuNn b các án c a các cơ quan chuyên môn, y ban nhân dân c p qu n, huy n và các cơ quan, t ch c khác; nh kỳ sáu tháng và năm, báo cáo y ban nhân dân Thành ph k t qu vi c th c hi n chương trình công tác c a y ban nhân dân Thành ph . Chương 4. PHIÊN H P Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH VÀ CÁC CU C H P, H I NGHN C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH i u 17. Các cu c h p, h i ngh c a y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Thành ph và các thành viên y ban nhân dân Thành ph 1. Các cu c h p, h i ngh c a y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Thành ph và các thành viên y ban bao g m: a. Phiên h p y ban nhân dân Thành ph thư ng kỳ và phiên h p y ban nhân dân Thành ph b t thư ng. b. Các h i ngh (bao g m h i ngh tri n khai k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c và các h i ngh chuyên ). c. Các cu c h p nh kỳ v i các cơ quan, a phương. d. Các cu c h p x lý vi c thư ng xuyên và h p giao ban Ch t ch, các Phó Ch t ch. . Cu c h p do thành viên y ban nhân dân Thành ph ch trì x lý công vi c c a y ban nhân dân Thành ph . e. Các cu c h p khác. 2. Ngoài hình th c h p tr c ti p, các cu c h p, h i ngh c a y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch, Phó Ch t ch có th t ch c qua m ng máy tính. i u 18. Phiên h p y ban nhân dân Thành ph 1. y ban nhân dân Thành ph t ch c h p m i tháng m t l n. Trư ng h p c n thi t t ch c phiên h p b t thư ng.
 14. 2. Ch t ch y ban nhân dân Thành ph tri u t p phiên h p thư ng kỳ c a y ban nhân dân Thành ph . Trư ng h p xét th y c n thi t ho c theo yêu c u c a ít nh t m t ph n ba (1/3) t ng s thành viên y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Thành ph tri u t p phiên h p b t thư ng. Vi c tri u t p, chuNn b , t ch c h p và các n i dung khác liên quan n phiên h p b t thư ng, ư c th c hi n như i v i phiên h p thư ng kỳ. Trư ng h p c bi t, do Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh. 3. Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ch trì phiên h p y ban nhân dân Thành ph . Khi Ch t ch v ng m t, Phó Ch t ch Thư ng tr c ho c Phó Ch t ch ư c Ch t ch phân công thay Ch t ch ch trì phiên h p. 4. Ch t ch, các Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ch trì vi c th o lu n t ng án trình y ban nhân dân Thành ph , theo lĩnh v c ư c phân công. i u 19. Công tác chu n b phiên h p y ban nhân dân Thành ph 1. Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh c th ngày h p, khách m i và chương trình, n i dung phiên h p; 2. Văn phòng y ban nhân dân Thành ph có nhi m v : a. ThNm tra v trình t , th t c h sơ án trình ra phiên h p; b. ChuNn b chương trình ngh s phiên h p, d ki n thành ph n h p trình Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh; chuNn b các i u ki n ph c v phiên h p. Ch m nh t 07 ngày làm vi c, trư c ngày phiên h p b t u, Văn phòng y ban nhân dân Thành ph trình Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh chính th c n i dung, chương trình, th i gian h p, thành ph n tham d phiên h p và thông báo cho các thành viên y ban nhân dân Thành ph v quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph v các v n trên; c. ôn c Th trư ng cơ quan có án trình trong phiên h p g i h sơ án và các văn b n liên quan. Ch m nh t 05 ngày làm vi c, trư c ngày phiên h p b t u, cơ quan ch trì án ph i g i tài li u ã ư c Ch t ch y ban nhân dân Thành ph xem xét và cho trình ra phiên h p n Văn phòng y ban nhân dân Thành ph . S lư ng tài li u trình y ban nhân dân Thành ph xem xét t i phiên h p do Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph quy nh; d. Văn phòng y ban nhân dân Thành ph có trách nhi m g i gi y m i và tài li u h p n các thành viên y ban nhân dân Thành ph và i bi u ư c m i h p, ít nh t là 03 ngày làm vi c trư c ngày h p (tr trư ng h p h p b t thư ng). . Trư ng h p thay i ngày h p, Văn phòng y ban nhân dân Thành ph thông báo cho thành viên y ban nhân dân Thành ph và các i bi u ư c m i h p ít nh t 01 ngày, trư c ngày phiên h p b t u.
 15. i u 20. Thành ph n d phiên h p y ban nhân dân Thành ph 1. Thành viên y ban nhân dân Thành ph có trách nhi m tham d y các phiên h p y ban nhân dân Thành ph , n u v ng m t ph i báo cáo b ng văn b n và ph i ư c Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ng ý. Thành viên y ban nhân dân Thành ph ng th i là Th trư ng cơ quan chuyên môn có th y nhi m c p phó c a mình d h p thay n u ư c Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ng ý và ph i ch u trách nhi m v ý ki n c a ngư i mình y nhi m phát bi u trong phiên h p. Ngư i d h p thay ư c phát bi u ý ki n, nhưng không có quy n bi u quy t. 2. Phiên h p y ban nhân dân Thành ph ch ư c ti n hành khi có ít nh t 2/3 t ng s thành viên c a y ban nhân dân Thành ph tham d . 3. y ban nhân dân Thành ph m i Ch t ch H i ng nhân dân Thành ph d t t c các phiên h p c a y ban nhân dân Thành ph . 4. y ban nhân dân Thành ph m i Trư ng oàn i bi u Qu c h i, Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam, Ch t ch Liên oàn lao ng, Chánh án Tòa án nhân dân, Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân Thành ph ; Th trư ng cơ quan chuyên môn; Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân c p qu n, huy n; i di n các Ban c a Thành y, các Ban c a H i ng nhân dân Thành ph và các i bi u khác d h p khi th o lu n v nh ng v n có liên quan. 5. i bi u không ph i là thành viên y ban nhân dân Thành ph ư c phát bi u ý ki n nhưng không có quy n bi u quy t. i u 21. Trình t phiên h p y ban nhân dân Thành ph Phiên h p y ban nhân dân Thành ph ư c ti n hành theo trình t sau: 1. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph báo cáo s thành viên y ban nhân dân có m t, v ng m t, nh ng ngư i d h p thay và i bi u tham d ; thông báo quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph v chương trình phiên h p. 2. Ch t a i u khi n phiên h p. 3. y ban nhân dân Thành ph th o lu n t ng v n theo trình t : a. Th trư ng cơ quan ch trì án trình bày tóm t t (không c toàn văn) án, nêu rõ nh ng v n c n xin ý ki n y ban nhân dân Thành ph , th i gian trình bày không quá 15 phút. N u v n c n xin ý ki n ã ư c thuy t minh rõ trong t trình thì không ph i trình bày thêm; b. Các thành viên y ban nhân dân Thành ph phát bi u rõ ý ki n tán thành hay không tán thành n i dung nào trong án, không phát bi u v các v n ã th ng nh t trong ph m vi án. Th i gian m t l n phát bi u không quá 10 phút. c. Các i bi u ư c m i d h p ư c phát bi u ý ki n ánh giá, nh n xét v án;
 16. d. Th trư ng cơ quan ch trì án phát bi u ý ki n ti p thu và gi i trình nh ng i m chưa nh t trí, nh ng câu h i c a các thành viên y ban nhân dân Thành ph và các i bi u d h p; . Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ch trì th o lu n án k t lu n và l y bi u quy t. Các quy t nh c a y ban nhân dân Thành ph ph i ư c quá n a s thành viên y ban nhân dân bi u quy t tán thành; e. N u th y v n th o lu n chưa rõ, ch t a ngh y ban nhân dân Thành ph chưa thông qua án và yêu c u chuNn b thêm. 4. Ch t a phiên h p k t lu n phiên h p y ban nhân dân Thành ph . i u 22. Biên b n phiên h p y ban nhân dân Thành ph 1. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph t ch c vi c ghi biên b n phiên h p c a y ban nhân dân Thành ph . Biên b n ph i th hi n rõ thành ph n, trình t ; n i dung các ý ki n phát bi u (không c n ghi chi ti t ý ki n) và di n bi n c a phiên h p; ghi y k t lu n c a ch t a phiên h p và kèm theo băng ( ĩa) ghi âm phiên h p; kèm theo k t qu bi u quy t. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph t ch c ghi biên b n, ghi âm và ký biên b n phiên h p. 2. Biên b n phiên h p và các tài li u lưu hành trong phiên h p ư c lưu h sơ nhà nư c và ư c b o qu n và s d ng theo ch m t. Vi c s d ng biên b n phiên h p do Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph quy t nh. 3. Sau m i phiên h p, Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph có trách nhi m thông báo k p th i nh ng quy t nh, k t lu n c a ch t a phiên h p g i các thành viên y ban nhân dân Thành ph ; ng th i, báo cáo Thư ng tr c Thành y, Thư ng tr c H i ng nhân dân Thành ph . Khi c n thi t, thông báo cho các ngành, các c p, các t ch c, oàn th Thành ph v nh ng v n có liên quan. i u 23. Các cu c h p c a Ch t ch, Phó Ch t ch x lý công vi c thư ng xuyên Các cu c h p c a Ch t ch, Phó Ch t ch x lý công vi c thư ng xuyên bao g m: 1. Trong lĩnh v c ư c phân công, Ch t ch, Phó Ch t ch h p v i cơ quan ch trì án và i di n các cơ quan liên quan nghe ý ki n tư v n, tham mưu trư c khi quy t nh gi i quy t công vi c; a. Trách nhi m c a Văn phòng y ban nhân dân Thành ph : - ôn c cơ quan ch trì án chuNn b y tài li u h p, g i gi y m i cùng tài li u h p n các thành ph n ư c m i trư c ngày h p ít nh t 03 ngày làm vi c (tr trư ng h p c bi t, có th g i tài li u mu n hơn); - ChuNn b a i m và các i u ki n ph c v h p, b o m an toàn cho cu c h p;
 17. - Ghi biên b n cu c h p như quy nh t i kho n 1 i u 22 Quy ch này; - Căn c k t lu n c a Ch t ch, Phó Ch t ch, Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ch trì ra thông báo k t lu n cu c h p ch m nh t 03 ngày sau cu c h p. D th o thông báo c a Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ph i ư c ngư i ch trì h p duy t trư c khi phát hành. Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ch trì ôn c vi c th c hi n các công vi c ã ư c Ch t ch, Phó Ch t ch k t lu n. b. Trách nhi m c a cơ quan ch trì án: - ChuNn b y tài li u h p theo thông báo c a Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ; - ChuNn b ý ki n gi i trình v các v n c n thi t liên quan n n i dung h p; - Sau cu c h p, hoàn ch nh án ho c văn b n trình theo k t lu n c a Ch t ch, Phó Ch t ch. c. D h p úng thành ph n ư c m i và có trách nhi m phát bi u ý ki n v nh ng v n liên quan. Trư ng h p c bi t, khi Th trư ng cơ quan không th d h p thì ph i báo cáo ngư i ch trì h p và c c p phó d h p thay nhưng ngư i d thay ph i ư c giao thNm quy n v m t chuyên môn thay m t lãnh o cơ quan phát bi u ý ki n v nh ng n i dung có liên quan. C p phó ư c c i h p thay ph i báo cáo k t qu cu c h p cho Th trư ng cơ quan, ơn v ã c mình i h p. 2. Cu c h p giao ban c a Ch t ch và các Phó Ch t ch: a. N i dung cu c h p giao ban g m nh ng v n , công vi c mà Ch t ch, Phó Ch t ch th y c n trao i t p th , nh ng vi c chưa x lý ư c qua hình th c xem xét h sơ và phi u trình ho c qua cu c h p c a Ch t ch, cu c h p c a Phó Ch t ch; b. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph d h p giao ban tr c ti p báo cáo v ph n công vi c ư c phân công theo dõi. Trư ng h p c n thi t, theo ch o c a Ch t ch, Phó Ch t ch, Văn phòng y ban nhân dân Thành ph m i thêm ch trì án ho c i bi u khác d h p; c. T i cu c h p giao ban, Chánh ho c Phó Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph tr c ti p theo dõi công vi c báo cáo các v n c n xin ý ki n; trư ng h p cơ quan ch trì án d h p thì ch án tr c ti p báo cáo. Ch t ch và các Phó Ch t ch trao i ý ki n, Ch t ch k t lu n x lý d t i m t ng v n , công vi c; d. Cu c h p giao ban ư c ti n hành vào ngày th sáu hàng tu n, tr khi có quy t nh khác c a Ch t ch; . Văn phòng y ban nhân dân Thành ph có trách nhi m th c hi n các công vi c theo quy nh t i i m a kho n 1 i u này; e. i bi u tham d h p úng thành ph n và có trách nhi m phát bi u ý ki n v nh ng v n liên quan.
 18. 3. H p, làm vi c v i Th trư ng các cơ quan chuyên môn, Ch t ch y ban nhân dân c p qu n, huy n: a. M i năm ít nh t m t l n, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph h p, làm vi c v i Th trư ng các cơ quan chuyên môn, Ch t ch y ban nhân dân c p qu n, huy n v tình hình th c hi n ch trương, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng và ngân sách c a Thành ph , s ch p hành ch o, i u hành c a y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph và th c hi n Quy ch làm vi c c a y ban nhân dân Thành ph ; b. M i quý ít nh t m t l n, Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph h p, làm vi c v i các cơ quan chuyên môn thu c lĩnh v c mình ph trách ki m tra, n m tình hình, ôn c th c hi n chương trình công tác và ch o nh ng v n phát sinh t xu t; c. Khi c n thi t, Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph tri u t p Th trư ng m t s cơ quan chuyên môn, Ch t ch y ban nhân dân c p qu n, huy n h p bàn gi i quy t các v n liên quan n các cơ quan, ơn v ó; i u 24. H i ngh chuyên 1. H i ngh chuyên ư c t ch c tri n khai ho c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n các Ngh quy t c a ng, Ngh quy t c a Trung ương, các văn b n, cơ ch , chính sách l n ho c các công vi c quan tr ng trong ch o i u hành c a Ch t ch, Phó Ch t ch, thu c ph m vi toàn Thành ph , hay m t s ngành, lĩnh v c nh t nh. 2. Trình t t ch c h i ngh : a. Căn c ch o c a Ch t ch, Phó Ch t ch ho c xu t c a cơ quan chuyên môn, cơ quan ư c giao ch trì n i dung chính c a H i ngh , Văn phòng y ban nhân dân Thành ph trình Ch t ch quy t nh n i dung, thành ph n, th i gian và a i m t ch c h i ngh ; b. Các cơ quan liên quan chuNn b các báo cáo t i h i ngh theo phân công c a Ch t ch như chuNn b các án trình y ban nhân dân Thành ph ; c. T i h i ngh , ch án ch trình bày báo cáo tóm t t án và nh ng v n c n th o lu n; d. i bi u tham d h p úng thành ph n và có trách nhi m phát bi u ý ki n v nh ng v n liên quan; . Theo k t lu n c a Ch t ch, Phó Ch t ch, Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ho c cơ quan ch trì n i dung chính hoàn ch nh d th o các văn b n liên quan, trình Ch t ch, Phó Ch t ch quy t nh vi c ban hành. i u 25. Cu c h p c a các thành viên y ban nhân dân Thành ph x lý công vi c c a y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Thành ph
 19. 1. Khi c n thi t, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph có th y quy n cho m t thành viên y ban nhân dân Thành ph ch trì cu c h p bàn x lý công vi c, án trình y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Thành ph . Các cu c h p này có th t ch c t i tr s y ban nhân dân Thành ph ho c tr s các cơ quan ơn v c a Thành ph . 2. Trách nhi m t ch c cu c h p này th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 23 Quy ch này. Chương 5. TRÌNH T , TH T C GI I QUY T CÁC CÔNG VI C THƯ NG XUYÊN C A CH TNCH, PHÓ CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH i u 26. Các lo i công vi c thư ng xuyên và i u hành gi i quy t c a Ch t ch, Phó Ch t ch 1. i v i d th o các văn b n quy ph m pháp lu t và các án, d án, báo cáo l n thu c chương trình công tác: Ch t ch, Phó Ch t ch xem xét gi i quy t trên cơ s toàn b h sơ, n i dung trình, d th o văn b n c a Th trư ng cơ quan ch trì, ý ki n c a cơ quan thNm nh, cơ quan liên quan và ý ki n thNm tra c a Văn phòng y ban nhân dân Thành ph . 2. i v i các công vi c thư ng xuyên khác thu c thNm quy n c a Ch t ch (ngoài các vi c nêu trên): a. Ch t ch, Phó Ch t ch xem xét gi i quy t công vi c trên cơ s xu t c a cơ quan, t ch c, cá nhân có yêu c u theo quy nh c a pháp lu t. H sơ, n i dung, ki n ngh và d th o văn b n liên quan n gi i quy t công vi c c a Ch t ch, Phó Ch t ch do Văn phòng y ban nhân dân Thành ph chuNn b . b. Trư ng h p c n thi t, Ch t ch, Phó Ch t ch ch o tr c ti p ho c x lý công vi c trên cơ s h sơ, tài li u trình c a các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan mà không nh t thi t ph i có Phi u trình c a Văn phòng y ban nhân dân Thành ph . 3. Ch t ch, Phó Ch t ch ch trì h p (ho c y quy n m t Th trư ng cơ quan chuyên môn ch trì h p và báo cáo l i) gi i quy t nh ng công vi c chưa x lý ngay ư c trên cơ s h sơ trình nêu t i kho n 1, kho n 2 i u này. 4. Các cách th c khác như: Ch t ch, Phó Ch t ch làm vi c tr c ti p v i lãnh o các cơ quan chuyên môn, y ban nhân dân c p qu n, huy n và cơ quan liên quan, ti p khách, i ki m tra tình hình và ch o t i cơ s . Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ph i k p th i chuNn b văn b n c n thi t trình Ch t ch, Phó Ch t ch ban hành trong các trư ng h p này. 5. Thành l p các t ch c tư v n giúp ch o m t s nhi m v quan tr ng ho c v n liên quan n nhi u ngành, nhi u ơn v hành chính c p qu n, huy n.
 20. 6. Trong quá trình x lý công vi c, Ch t ch, các Phó Ch t ch y ban nhân dân Thành ph có trách nhi m thông báo cho nhau nh ng v n quan tr ng ư c mình gi i quy t, v n liên quan n ngành, lĩnh v c c a Phó Ch t ch khác. i u 27. Phân công trách nhi m trong vi c chu n b án, công vi c 1. i v i các án là văn b n quy ph m pháp lu t, các án, báo cáo l n thu c chương trình công tác c a y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph : a. Th trư ng cơ quan ch trì ch u trách nhi m toàn di n v n i dung và h sơ trình, ch ng ti n hành y các th t c l y ý ki n và ti p thu ý ki n c a các cơ quan liên quan, k c ý ki n c a cơ quan thNm nh; ch u trách nhi m gi i trình, ti p thu ý ki n c a cơ quan thNm nh, ý ki n c a thành viên y ban nhân dân Thành ph hoàn ch nh d th o án, văn b n trư c khi trình; hoàn ch nh h sơ, tr c ti p ký t trình và ký t t vào d th o văn b n trình y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph . b. Văn phòng y ban nhân dân Thành ph theo dõi trong su t quá trình xây d ng án; thư ng xuyên ph i h p v i cơ quan ch trì, ôn c, ki m tra quá trình chuNn b án, tham gia ý ki n b o m vi c chuNn b án úng ti n , úng trình t , th t c, khách quan, úng ch o c a y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph ; ôn c cơ quan thNm nh th c hi n nhi m v ; tr c ti p thNm tra v trình t , th t c trình; g i Phi u l y ý ki n thành viên y ban nhân dân Thành ph v các án trình y ban nhân dân Thành ph . c. Cơ quan ư c phân công thNm nh c ngư i tham gia trong su t quá trình xây d ng án; t ch c vi c thNm nh án, văn b n trư c khi Th trư ng cơ quan ch trì chính th c ký trình y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân Thành ph . d. Th trư ng các cơ quan ph i h p có trách nhi m c ngư i tham gia theo ngh c a cơ quan ch trì án. Ngư i i di n c a cơ quan ph i h p ph i cao trách nhi m tham gia xây d ng án và thư ng xuyên báo cáo, xin ý ki n Th trư ng cơ quan trong quá trình tham gia xây d ng án. . hoàn ch nh d th o án, cơ quan ch trì án ph i l y ý ki n chính th c c a các cơ quan liên quan b ng hình th c t ch c h p ho c g i h sơ xin ý ki n. Vi c g i h sơ xin ý ki n có th ư c th c hi n qua m ng máy tính ho c qua h p thư i n t c a thành viên y ban nhân dân Thành ph . Văn b n ti p thu, gi i trình ý ki n tham gia c a các cơ quan liên quan ph i ư c ưa vào h sơ trình. e. i v i vi c chuNn b các d th o văn b n quy ph m pháp lu t, th t c chuNn b còn ph i th c hi n theo quy nh t i Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 2. i v i các công vi c thư ng xuyên khác (ngoài các án, công vi c nêu t i kho n 1 i u này): a. Các cơ quan chuyên môn, y ban nhân dân c p qu n, huy n, t ch c, cá nhân ch trình y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Thành ph gi i quy t các công vi c úng ph m vi quy n h n và trách nhi m c a y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Thành ph . Văn b n, t trình ph i rõ ràng, kèm theo
Đồng bộ tài khoản