Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TI N GIANG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 02/2009/Q -UBND M Tho, ngày 16 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH CHÍNH SÁCH V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v vi c b i thư ng thi t h i khi nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t; Căn c Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27/01/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh nh s 187/2004/N -CP v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph v quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Xét T trình s 263/TTr-LN ngày 15 tháng 12 năm 2008 c a liên S Tài chính - Xây d ng - Tài nguyên và Môi trư ng - K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành Quy nh v chính sách b i thư ng h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn t nh Ti n Giang. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký, thay th Quy t nh s 1621/Q -UB ngày 05/5/2005 c a y ban nhân dân t nh. H y Công văn s 2388/UBND-TM ngày 16/5/2006 và Công văn s 2132/UBND-CN ngày 21/4/2008 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang v m c chi và t l trích kinh phí ph c v công tác b i thư ng, gi i t a. i v i nh ng d án ã th c hi n xong ho c ang tri n khai vi c chi tr b i thư ng, h tr và tái nh cư theo phương án ã ư c phê duy t thì v n áp d ng theo phương án ã ư c phê duy t.
 2. i u 3. Chánh văn phòng y ban nhân dân t nh, Th trư ng các s , ngành, oàn th có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho và th xã Gò Công có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Thanh Trung QUY NNH CHÍNH SÁCH V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2009/Q -UBND ngày 16/02/2009 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang) Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này quy nh m t s n i dung c th v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng, m c ích phát tri n kinh t theo quy nh t i Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai (sau ây g i là Ngh nh 181); Ngh nh s 182/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai (sau ây g i là Ngh nh 182); Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t (sau ây g i là Ngh nh 197); Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh nh s 187/2004/N -CP v chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n (sau ây g i là Ngh nh 17); Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai (sau ây g i là Ngh nh 84), áp d ng trên a bàn t nh Ti n Giang. 2. Các trư ng h p không thu c ph m vi áp d ng Quy nh này. a) C ng ng dân cư xây d ng, ch nh trang các công trình ph c v l i ích chung c a c ng ng b ng ngu n v n do nhân dân óng góp ho c Nhà nư c h tr .
 3. b) Các trư ng h p thu h i t khác không thu c ph m vi quy nh t i kho n 1 i u này. i u 2. i tư ng áp d ng 1. T ch c, c ng ng dân cư, cơ s tôn giáo, h gia ình, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài ang s d ng t trên a bàn t nh Ti n Giang b Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng, m c ích phát tri n kinh t . 2. Ngư i b thu h i t, b thi t h i tài s n g n li n v i t b thu h i, ư c b i thư ng t, tài s n, ư c h tr và b trí tái nh cư theo quy nh t i quy nh này. 3. Nhà nư c khuy n khích ngư i có t, tài s n thu c ph m vi thu h i t s d ng vào các m c ích quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Quy nh này t nguy n hi n, t ng m t ph n ho c toàn b t, tài s n cho Nhà nư c. i u 3. Chi tr b i thư ng, h tr và tái nh cư Trư ng h p Nhà nư c thu h i t s d ng cho các m c ích quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Quy nh này thì: 1. Nhà nư c t ch c vi c th c hi n b i thư ng, h tr , tái nh cư và gi i phóng m t b ng: a) T ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t thì ti n b i thư ng, h tr , tái nh cư và kinh phí t ch c th c hi n b i thư ng, h tr , tái nh cư theo Quy nh này ư c tính vào v n u tư c a d án; b) T ch c, cá nhân ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t, ti n thuê t có trách nhi m chi tr trư c ti n b i thư ng, h tr , tái nh cư và kinh phí t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư theo Quy nh này thì ư c tr s ti n ã chi tr b i thư ng v t, h tr v t vào ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p cho Nhà nư c. M c ư c tr không vư t quá s ti n s d ng t và ti n thuê t ph i n p theo quy nh. c) T ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư vào Vi t Nam thì không ph i tr ti n b i thư ng h tr tái nh cư; trư ng h p ã chi tr thì ư c tr s ti n ã tr vào ti n s d ng t ho c ti n thuê t ph i n p. 2. Chi phí b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c xác nh thành m t m c riêng trong t ng v n u tư c a d án. i u 4. B i thư ng, h tr B i thư ng, h tr cho ngư i s d ng t khi Nhà nư c thu h i t ư c quy nh như sau: - B i thư ng ho c h tr i v i toàn b di n tích t Nhà nư c thu h i.
 4. - B i thư ng ho c h tr v tài s n hi n có g n li n v i t và các chi phí u tư vào t b Nhà nư c thu h i. - H tr di chuy n, h tr n nh i s ng, h tr ào t o chuy n i ngh và h tr khác cho ngư i b thu h i t. - H tr n nh s n xu t và i s ng t i khu tái nh cư. Chương II. B I THƯ NG, H TR V T i u 5. Nguyên t c b i thư ng 1. Ngư i b Nhà nư c thu h i t có i u ki n quy nh t i i u 7 c a Quy nh này thì ư c b i thư ng; trư ng h p không i u ki n ư c b i thư ng thì tùy t ng trư ng h p c th xem xét. 2. Ngư i b thu h i t ang s d ng vào m c ích nào thì ư c b i thư ng b ng vi c giao t m i có cùng m c ích s d ng, n u không có t b i thư ng thì ư c b i thư ng b ng giá tr quy n s d ng t t i th i i m có quy t nh thu h i; trư ng h p b i thư ng b ng vi c giao t m i ho c b ng nhà (n u d án có xây nhà tái nh cư), n u có chênh l ch v giá tr thì ph n chênh l ch ó ư c th c hi n thanh toán b ng ti n; m t s trư ng h p c th như sau: a) Ngư i ư c s d ng t nông nghi p theo quy nh c a pháp lu t nhưng t ý s d ng làm t phi nông nghi p thì ch ư c b i thư ng theo t nông nghi p. b) Ngư i ư c s d ng t phi nông nghi p (không ph i là t ) theo quy nh c a pháp lu t nhưng t ý s d ng làm t thì ch ư c b i thư ng theo t phi nông nghi p (không ph i là t ). 3. Trư ng h p ngư i s d ng t ư c b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t mà chưa th c hi n nghĩa v tài chính v t ai i v i Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t thì ph i tr i kho n ti n ph i th c hi n nghĩa v tài chính vào s ti n ư c b i thư ng, h tr . Nghĩa v tài chính bao g m: ti n s d ng t ph i n p, ti n thuê t i v i t do Nhà nư c cho thuê, thu thu nh p t chuy n quy n s d ng các th a t khác c a ngư i có t b thu h i (n u có), ti n thu t x ph t vi ph m pháp lu t v t ai, ti n b i thư ng cho Nhà nư c khi gây thi t h i trong qu n lý và s d ng t ai, phí và l phí trong qu n lý, s d ng t ai. Trư ng h p các kho n nghĩa v tài chính v t ai ph i n p l n hơn ho c b ng ti n b i thư ng t thì s ti n ư c tr t i a b ng s ti n b i thư ng t. 4. Di n tích t ư c b i thư ng, h tr là di n tích ư c xác nh trên th c a, qua o c th c t di n tích thu h i c a t ng ngư i s d ng t. Trư ng h p di n tích o c th c t khác v i di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng t thì ư c b i thư ng, h tr theo quy nh sau:
 5. a) N u di n tích o c th c t nh hơn di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng t thì ph n di n tích chênh l ch do các y u t khách quan gây ra như b xâm th c, xói l , có xác nh n c a y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n (dư i ây ư c g i là UBND c p xã) thì ư c xem xét h tr ph n di n tích chênh l ch này. N u ph n di n tích chênh l ch này do sai s o c khi c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì b i thư ng, h tr theo di n tích o c th c t và hoàn tr l i s ti n nghĩa v tài chính mà các h ã n p cho ph n di n tích chênh l ch này (n u có). b) N u di n tích o c th c t nhi u hơn di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng t do vi c o c trư c ây thi u chính xác ho c do khi kê khai ăng ký trư c ây ngư i s d ng t không kê khai h t di n tích nhưng toàn b ranh gi i th a t ã ư c xác nh, không tranh ch p v i nh ng ngư i s d ng t li n k , không do l n, chi m thì b i thư ng, h tr theo di n tích o c th c t . c) N u di n tích o c th c t nhi u hơn di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng t, ư c UBND c p xã nơi có t xác nh n di n tích nhi u hơn là do khai hoang ho c nh n chuy n quy n c a ngư i s d ng t trư c ó, t ã s d ng n nh và không có tranh ch p thì ư c b i thư ng theo di n tích o c th c t . d) Không b i thư ng v t i v i ph n di n tích t nhi u hơn di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng t mà di n tích t nhi u hơn là do hành vi l n, chi m mà có. i u 6. Nh ng trư ng h p thu h i t mà không ư c b i thư ng v t 1. Ngư i s d ng t không i u ki n theo quy nh t i i u 7 c a Quy nh này. 2. T ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t, ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t mà ti n s d ng t có ngu n g c t ngân sách nhà nư c; ư c Nhà nư c cho thuê t thu ti n thuê t hàng năm; t nh n chuy n như ng quy n s d ng t mà ti n tr cho vi c nh n chuy n như ng quy n s d ng t có ngu n g c t ngân sách nhà nư c. 3. t b thu h i thu c m t trong các trư ng h p quy nh (t kho n 2 n kho n 12 i u 38 Lu t t ai) c th như sau: a) T ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t, ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t mà ti n s d ng t có ngu n g c t ngân sách nhà nư c ho c cho thuê t thu ti n thuê t hàng năm b gi i th , phá s n, chuy n i nơi khác, gi m ho c không còn nhu c u s d ng t. b) S d ng t không úng m c ích, s d ng t không có hi u qu . c) Ngư i s d ng t c ý h y ho i t. d) t ư c giao không úng i tư ng ho c không úng thNm quy n. ) t b l n, chi m trong các trư ng h p sau ây: - t chưa s d ng b l n, chi m.
 6. - t không ư c chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai 2003 mà ngư i s d ng t do thi u trách nhi m b l n, chi m. e) Cá nhân s d ng t ch t mà không có ngư i th a k . g) Ngư i s d ng t t nguy n tr l i t. h) Ngư i s d ng t c ý không th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c. i) t ư c Nhà nư c giao, cho thuê có th i h n mà không ư c gia h n khi h t th i h n. k) t tr ng cây hàng năm không ư c s d ng trong th i h n mư i hai tháng li n; t tr ng cây lâu năm không ư c s d ng trong th i h n mư i tám tháng li n; t tr ng r ng không ư c s d ng trong th i h n hai mươi b n tháng li n. l) t ư c Nhà nư c giao, cho thuê th c hi n d án u tư mà không ư c s d ng trong th i h n mư i hai tháng li n ho c ti n s d ng t ch m hơn hai mươi b n tháng so v i ti n ghi trong d án u tư, k t khi nh n bàn giao t trên th c a mà không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh giao t, cho thuê t ó cho phép. 4. t nông nghi p do c ng ng dân cư s d ng. 5. t nông nghi p s d ng vào m c ích công ích c a xã, phư ng, th tr n. 6. Ngư i b Nhà nư c thu h i t có m t trong các i u ki n quy nh t i i u 7 c a Quy nh này nhưng thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u này. i u 7. i u ki n ư c b i thư ng t Ngư i b Nhà nư c thu h i t, có m t trong các i u ki n sau ây thì ư c b i thư ng: 1. Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. Có quy t nh giao t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 3. H gia ình, cá nhân ang s d ng t n nh, ư c UBND c p xã xác nh n không có tranh ch p mà có m t trong các lo i gi y t sau ây: a) Nh ng gi y t v quy n ư c s d ng t ai trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thNm quy n c p trong quá trình th c hi n chính sách t ai c a Nhà nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa, Chính ph Cách m ng lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam và Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. b) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p ho c có tên trong s ăng ký ru ng t, s a chính.
 7. c) Gi y t h p pháp v th a k , t ng, cho quy n s d ng t ho c tài s n g n li n v i t; gi y t giao nhà tình nghĩa g n li n v i t; bao g m: - Gi y t th a k theo quy nh c a pháp lu t. - Gi y t t ng cho nhà t có công ch ng ho c xác nh n c a UBND c p xã t i th i i m t ng cho. - Gi y t giao nhà tình nghĩa g n li n v i t c a cơ quan, t ch c giao nhà và có xác nh n c a UBND c p xã. d) Gi y t chuy n như ng quy n s d ng t, mua bán nhà g n li n v i t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay ư c UBND c p xã xác nh n là t s d ng trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993. ) Gi y t v thanh lý, hóa giá nhà , mua nhà g n li n v i t theo quy nh c a pháp lu t như sau: - Nhà có gi y t v thanh lý, hóa giá nhà , mua nhà g n li n v i t ph i là nhà thu c s h u nhà nư c g m: nhà ti p qu n t ch cũ, nhà vô ch , nhà v ng ch ã ư c xác l p s h u Nhà nư c, nhà t o l p do ngân sách Nhà nư c u tư; nhà ư c t o l p b ng ti n có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c; nhà ư c t o l p b ng ti n theo phương th c Nhà nư c và nhân dân cùng làm; các nhà khác thu c s h u Nhà nư c. - Có gi y t thanh lý, hóa giá nhà , mua nhà g n li n v i t thu c s h u Nhà nư c trư c ngày 05/7/1994. - Có gi y t mua nhà thu c s h u Nhà nư c do cơ quan, ơn v hành chính s nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân, t ch c oàn th c a Nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c, t ch c chuyên qu n lý nhà bán theo quy nh t i Ngh nh s 61/N -CP ngày 05/7/1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà . e) Gi y t do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t. 4. H gia ình, cá nhân ang s d ng t có m t trong các lo i gi y t quy nh t i kho n 3 i u này mà trên gi y t ó ghi tên ngư i khác, kèm theo gi y t v vi c chuy n như ng quy n s d ng t có ch ký c a các bên có liên quan, nhưng n th i i m có quy t nh thu h i t chưa th c hi n th t c chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t, nay ư c UBND c p xã xác nh n là t không có tranh ch p. 5. H gia ình, cá nhân ang s d ng t không có gi y ch ng nh n ho c các lo i gi y t quy nh t i kho n 1 i u 50 c a Lu t t ai 2003, nhưng t ã ư c s d ng t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 ho c t ngày 15 tháng 10 năm 1993 n trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 và ư c UBND c p xã xác nh n là t ó không có tranh ch p. 6. H gia ình, cá nhân ư c s d ng t theo b n án ho c quy t nh c a tòa án nhân dân, quy t nh thi hành án c a cơ quan thi hành án ho c quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ã ư c thi hành.
 8. 7. H gia ình, cá nhân ang s d ng t mà trư c ây Nhà nư c ã có quy t nh qu n lý trong quá trình th c hi n chính sách t ai c a Nhà nư c, nhưng trong th c t Nhà nư c chưa qu n lý, mà h gia ình, cá nhân ó v n s d ng. 8. C ng ng dân cư ang s d ng t có các công trình là ình, n, chùa, mi u, am, t ư ng, nhà th h ư c UBND c p xã nơi có t b thu h i xác nh n là t h p pháp ư c c p có thNm quy n giao (tr cơ s b t h p pháp) s d ng chung cho c ng ng và không có tranh ch p. 9. T ch c s d ng t trong các trư ng h p sau ây: a) t ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t mà ti n s d ng t ã n p không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c; b) t nh n chuy n như ng c a ngư i s d ng t h p pháp mà ti n tr cho vi c chuy n như ng không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c; c) t s d ng có ngu n g c h p pháp t h gia ình, cá nhân. i u 8. Giá t tính b i thư ng và chi phí u tư vào t còn l i 1. Giá t tính b i thư ng: a) Giá t tính b i thư ng là giá t theo m c ích ang s d ng ã ư c y ban nhân dân t nh quy nh và công b ; không b i thư ng theo giá t s ư c chuy n m c ích s d ng; không b i thư ng theo giá t do th c t s d ng t không phù h p v i m c ích s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; trư ng h p t i th i i m có quy t nh thu h i t mà giá này chưa sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t trên th trư ng trong i u ki n bình thư ng thì y ban nhân dân t nh (sau ây g i là UBND t nh) quy t nh giá t c th cho phù h p. b) Trư ng h p khi Nhà nư c thu h i t mà th a t t i khu v c, v trí thu h i ó chưa xác nh giá t làm cơ s tính b i thư ng, h tr thì y ban nhân dân huy n, thành ph , th xã báo cáo, xu t m c giá g i S Tài nguyên - Môi trư ng xem xét và trình UBND t nh ban hành b sung m c giá làm căn c l p phương án b i thư ng, h tr . 2. Trư ng h p th c hi n b i thư ng ch m ư c quy nh như sau: a) B i thư ng ch m do cơ quan, t ch c có trách nhi m b i thư ng gây ra mà giá t t i th i i m b i thư ng do UBND t nh công b cao hơn giá t t i th i i m có quy t nh thu h i thì b i thư ng theo giá t t i th i i m tr ti n b i thư ng; n u giá t t i th i i m b i thư ng th p hơn giá t t i th i i m có quy t nh thu h i thì b i thư ng theo giá t t i th i i m có quy t nh thu h i. b) B i thư ng ch m do ngư i b thu h i t gây ra, n u giá t t i th i i m b i thư ng th p hơn giá t t i th i i m có quy t nh thu h i thì b i thư ng theo giá t t i th i i m b i thư ng; n u giá t t i th i i m b i thư ng cao hơn giá t t i th i i m có quy t nh thu h i thì b i thư ng theo giá t t i th i i m có quy t nh thu h i.
 9. 3. Chi phí u tư vào t còn l i là các chi phí th c t ngư i s d ng t ã u tư vào t s d ng theo m c ích ư c phép s d ng mà n th i i m Nhà nư c thu h i còn chưa thu h i ư c. a) Các kho n chi phí u tư vào t còn l i ph i có y h sơ, ch ng t th c t ch ng minh. Chi phí u tư vào t còn l i ư c xác nh b ng t ng chi phí h p lý tính thành ti n u tư vào t tr i s ti n tương ng v i th i gian ã s d ng t. Các kho n chi phí u tư vào t còn l i g m: - Ti n s d ng t c a th i h n chưa s d ng t trong trư ng h p giao t có th i h n, ti n thuê t ã n p trư c cho th i h n chưa s d ng t (có ch ng t hóa ơn n p ti n). - Các kho n chi phí san l p m t b ng, chi phí tôn t o t theo hi n tr ng c a t khi ư c giao, ư c thuê và phù h p v i m c ích s d ng t. Trư ng h p thu h i t phi nông nghi p ho c t mà ã ư c b i thư ng theo giá t phi nông nghi p ho c t thì không ư c b i thư ng chi phí san l p m t b ng, chi phí tôn t o t. - Các kho n chi phí khác liên quan. H i ng b i thư ng huy n, thành ph , th xã ch u trách nhi m xác nh chi phí u tư vào t còn l i và trình c p có thNm quy n phê duy t th c hi n. b) Nh ng chi phí không h sơ, ch ng t th c t ch ng minh thì không ư c b i thư ng. i u 9. B i thư ng, h tr iv i t nông nghi p c a h gia ình, cá nhân 1. t nông nghi p bao g m: t tr ng cây hàng năm ( t tr ng lúa, t ng c dùng vào chăn nuôi, t tr ng cây hàng năm khác); t tr ng cây lâu năm; t lâm nghi p ( t r ng s n xu t; t r ng phòng h ; t r ng c d ng); t nuôi tr ng th y s n; t làm mu i; t nông nghi p khác theo quy nh t i kho n 4 i u 6 Ngh nh s 181. 2. H gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p khi Nhà nư c thu h i ư c b i thư ng b ng t có cùng m c ích s d ng, m c giao t m i cho m i h gia ình không vư t quá di n tích t thu h i và không vư t quá h n m c giao t nông nghi p t i a phương; n u không có t b i thư ng thì ư c b i thư ng b ng ti n tính theo giá t nông nghi p cùng v trí quy nh t i kho n 1 i u 8 c a quy nh này. a) Trư ng h p b i thư ng b ng vi c giao t m i có giá t th p hơn giá t b thu h i, thì ngoài vi c ư c giao t m i ngư i b thu h i t còn ư c b i thư ng b ng ti n ph n giá tr chênh l ch ó; n u di n tích thu h i l n hơn di n tích t giao m i thì ư c b i thư ng b ng ti n cho ph n di n tích chênh l ch (l n hơn). b) Trư ng h p b i thư ng b ng vi c giao t m i có giá t cao hơn giá t b thu h i, thì ư c b i thư ng b ng vi c giao t m i v i di n tích tương ng v i giá tr quy n s d ng t c a t b thu h i và phù h p v i th c t qu t c a a phương.
 10. 3. t nông nghi p xen k trong khu dân cư (là th a t n m trong khu dân cư), t vư n ao li n k v i t trong khu dân cư (là th a t có ít nh t m t m t ti p giáp v i t trong khu dân cư), ngoài vi c ư c b i thư ng theo giá t nông nghi p cùng lo i t còn ư c h tr b ng ti n t 20% n 50% giá t li n k . y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công (sau ây g i là UBND c p huy n) ch u trách nhi m xác nh các th a t thu c khu dân cư và xu t m c h tr c th i v i t ng d án g i S Tài chính thNm nh trình UBND t nh quy t nh. a) Di n tích ư c h tr là toàn b di n tích t nông nghi p, t vư n, ao trong cùng th a t có nhà nhưng không ư c công nh n là t thu c ph m vi các khu v c sau: - Trong ph m vi a gi i hành chính phư ng; - Trong ph m vi khu dân cư thu c th tr n, khu dân cư nông thôn ã ư c xác nh ranh gi i theo quy ho ch ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t; trư ng h p khu dân cư thu c th tr n, khu dân cư nông thôn chưa có quy ho ch ư c xét duy t thì xác nh theo ranh gi i c a th a t có nhà ngoài cùng c a khu dân cư. b) i v i di n tích t vư n, ao th c t ang s d ng trong cùng th a t có nhà riêng l , nhà d c kênh mương, nhà d c tuy n ư ng giao thông không thu c các khu v c quy nh t i i m a kho n 3 i u này thì di n tích t ư c tính h tr b ng ti n c a m i th a không vư t quá năm (05) l n h n m c di n tích giao t do UBND t nh ban hành. c) i v i di n tích t thu c th a t nông nghi p ti p giáp v i ranh gi i các khu v c quy nh t i i m a kho n 3 i u này thì di n tích ư c tính h tr b ng ti n c a m i th a t không vư t quá năm (05) l n h n m c di n tích giao t do UBND t nh ban hành. 4. H gia ình, cá nhân b thu h i t nông nghi p ang s d ng vư t h n m c thì vi c b i thư ng ư c th c hi n như sau: a) Trư ng h p di n tích t vư t h n m c do ư c th a k , t ng cho, nh n chuy n như ng t ngư i khác, t khai hoang theo quy ho ch ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t thì ư c b i thư ng; b) Di n tích t vư t h n m c c a các trư ng h p không thu c quy nh t i i m a kho n này thì không ư c b i thư ng v t, ch ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i. 5. H gia ình, cá nhân ang s d ng t do nh n giao khoán t s d ng vào m c ích nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n (không bao g m t r ng c d ng, r ng phòng h ) c a các nông, lâm trư ng qu c doanh khi Nhà nư c thu h i thì không ư c b i thư ng v t, nhưng ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i và ư c h tr theo quy nh sau: a) H tr cho h gia ình, cá nhân nh n giao khoán t là cán b , công nhân viên c a nông, lâm trư ng qu c doanh ang làm vi c ho c ã ngh hưu, ngh m t s c lao ng,
 11. thôi vi c ư c hư ng tr c p ang tr c ti p s n xu t nông, lâm nghi p; h gia ình, cá nhân nh n khoán ang tr c ti p s n xu t nông nghi p có ngu n s ng ch y u t s n xu t nông nghi p. M c h tr b ng ti n cao nh t b ng giá t b i thư ng tính theo di n tích t th c t thu h i, nhưng không vư t h n m c giao t nông nghi p t i a phương; UBND c p huy n xu t m c h tr c th phù h p v i th c t t i a phương g i S Tài chính thNm nh trình UBND t nh quy t nh. b) Trư ng h p h gia ình, cá nhân nh n khoán không thu c i tư ng t i i m a kho n 5 i u này, ch ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i. c) t nông nghi p s d ng chung c a nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh khi Nhà nư c thu h i, không ư c b i thư ng t, nhưng ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i, n u chi phí này là ti n không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c. 6. Trư ng h p t thu h i là t nông nghi p thu c qu t công ích c a xã, phư ng, th tr n thì không ư c b i thư ng v t, ngư i thuê t công ích c a xã, phư ng, th tr n ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i. i u 10. B i thư ng b ng t khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p H gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i trên 30% di n tích t nông nghi p trong trư ng h p không ư c Nhà nư c b i thư ng b ng t nông nghi p tương ng mà không có nguy n v ng nh n b i thư ng b ng t làm m t b ng s n xu t ho c kinh doanh d ch v phi nông nghi p theo quy nh t i kho n 4 i u 4 Ngh nh s 17 thì ư c b i thư ng b ng giao t có thu ti n s d ng t t i khu tái nh cư ho c t i v trí trong khu dân cư phù h p v i quy ho ch. M c t ư c giao do UBND t nh căn c vào kh năng qu t và m c t b thu h i c a t ng h gia ình, cá nhân quy nh. Giá t ư c giao b ng giá lo i t nông nghi p tương ng ã thu h i c ng v i chi phí u tư h t ng khu dân cư nhưng không cao hơn giá t có i u ki n tương ng t i th i i m thu h i t ã ư c UBND t nh quy nh và công b . i u 11. B i thư ng iv i t phi nông nghi p (tr t ) c a h gia ình, cá nhân 1. t làm m t b ng xây d ng cơ s s n xu t kinh doanh phi nông nghi p c a h gia ình, cá nhân có ngu n g c là t ã ư c giao s d ng n nh lâu dài ho c có i u ki n ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, khi Nhà nư c thu h i ư c b i thư ng theo giá t . 2. H gia ình, cá nhân s d ng t phi nông nghi p có th i h n do nh n chuy n như ng, nh n th a k , ư c t ng cho ho c do Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t ư c b i thư ng theo giá t phi nông nghi p; trư ng h p s d ng t do Nhà nư c ho c do UBND c p xã cho thuê theo thNm quy n thì khi Nhà nư c thu h i ch ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i.
 12. i u 12. B i thư ng iv i t nông nghi p, t phi nông nghi p c a t ch c 1. T ch c ang s d ng t nông nghi p, t phi nông nghi p ư c Nhà nư c giao ã n p ti n s d ng t ho c nh n chuy n như ng t ngư i s d ng t h p pháp, mà ti n s d ng t ã n p, ti n tr cho vi c nh n chuy n như ng quy n s d ng t không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c (k c t c a t h p tác, h p tác xã do xã viên óng góp vào), thì ư c b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t. 2. T ch c ư c Nhà nư c cho thuê t ho c giao t không ph i n p ti n s d ng t ho c ã n p ti n s d ng t b ng ti n có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì không ư c b i thư ng v t khi Nhà nư c thu h i t; n u ti n chi phí u tư vào t còn l i không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì ti n chi phí u tư này ư c b i thư ng. 3. Cơ s c a t ch c tôn giáo ang s d ng t n nh, n u là t ư c Nhà nư c giao không thu ti n s d ng t ho c thuê t thì không ư c b i thư ng, nhưng ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i. 4. V giá b i thư ng: áp d ng theo quy nh t i kho n 1 i u 8 c a quy nh này. a) iv i t nông nghi p: tính b i thư ng theo giá t nông nghi p. b) i v i t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p: tính b ng 70% ơn giá t tính b i thư ng. c) i v i các trư ng h p c bi t khác thì giao S Tài chính xem xét, xu t và trình UBND t nh. 5. V chi phí u tư vào t còn l i: áp d ng theo quy nh t i kho n 3 i u 8 c a Quy nh này. 6. ơn v , t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t nhưng cho thuê l i thì t ch m d t và thanh lý h p ng v i bên thuê, Nhà nư c ch b i thư ng, h tr cho ơn v t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t. i u 13. B i thư ng iv i t phi nông nghi p là t 1. Ngư i s d ng t khi Nhà nư c thu h i t mà ph i di chuy n ch ư cb i thư ng b ng giao t m i t i khu tái nh cư và phù h p v i kh năng b trí th c t c a t nh ho c b i thư ng b ng ti n theo ngh c a ngư i có t b thu h i. 2. t ư c xác nh theo quy nh t i i u 83, 84, 87 Lu t t ai 2003 và t i i u 45 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph ; khi Nhà nư c thu h i ư c b i thư ng tính thành ti n theo giá t . C th : a) t t i nông thôn. t c a h gia ình, cá nhân t i nông thôn bao g m t xây d ng nhà , xây d ng các công trình ph c v i s ng, vư n, ao trong cùng m t th a t thu c khu
 13. dân cư nông thôn, phù h p v i quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t. b) t t i ô th . t t i ô th bao g m t xây d ng nhà , xây d ng các công trình ph c v i s ng trong cùng m t th a t thu c khu dân cư ô th , phù h p v i quy ho ch xây d ng ô th ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t. c) Xác nh di n tích t tính b i thư ng. - Xác nh di n tích t t i nông thôn và t i ô th b i thư ng, h tr . Di n tích t b i thư ng là di n tích t ghi trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ho c các gi y t h p pháp khác. - Xác nh di n tích t b i thư ng i v i trư ng h p có vư n, ao. + t vư n, ao ư c xác nh là t ph i trong cùng m t th a t có nhà thu c khu dân cư. + i v i trư ng h p th a t có vư n, ao ư c hình thành trư c ngày 18/12/1980 và ngư i ang s d ng có m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai 2003 thì di n tích t vư n, ao ó ư c xác nh là t . + i v i trư ng h p th a t có vư n, ao ư c hình thành t ngày 18/12/1980 n trư c ngày Lu t t ai 2003 có hi u l c thi hành (ngày 01/7/2004) và ngư i ang s d ng có m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai 2003 mà trong gi y t ó ghi rõ di n tích t thì di n tích t có vư n, ao ư c xác nh theo gi y t ó. + i v i trư ng h p th a t có vư n, ao ư c hình thành t ngày 18/12/1980 n trư c ngày Lu t t ai 2003 có hi u l c thi hành (ngày 01/7/2004) và ngư i ang s d ng có m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai 2003 mà trong gi y t ó không ghi rõ di n tích t thì di n tích t có vư n, ao ư c xác nh theo h n m c t do UBND t nh ban hành theo quy nh c a pháp lu t. - Trư ng h p không có gi y ch ng nh n hay không có gi y t h p pháp khác thì b i thư ng, h tr theo hi n tr ng t th c t nhưng không quá h n m c t do UBND t nh quy nh. Ph n còn l i ngoài h n m c t (n u có) thì ư c b i thư ng, h tr theo giá t nông nghi p. Vi c b i thư ng, h tr căn c theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 44 và i m a kho n 1 i u 45 Ngh nh 84. i u 14. X lý m t s trư ng h p c th v t 1. Trư ng h p di n tích t sau khi b thu h i còn l i nh hơn di n tích t i thi u ư c phép tách th a theo Quy t nh s 18/2008/Q -UBND ngày 14/5/2008 c a UBND t nh ho c l n hơn di n tích trên nhưng có hình dáng, kích thư c không phù
 14. h p và không th xây d ng nhà , n u ngư i b thu h i t có yêu c u Nhà nư c thu h i và b i thư ng toàn b di n tích t thì Nhà nư c s thu h i và b i thư ng, h tr và tái nh cư theo quy nh. Ph n di n tích t này ư c giao cho a phương qu n lý theo quy nh v qu n lý t công hi n hành. 2. Ngư i s d ng t khi Nhà nư c thu h i mà thu c i tư ng không i u ki n b i thư ng t, n u không còn nơi nào khác thì ư c y ban nhân dân c p có thNm quy n xem xét giao t m i i v i h gia ình, cá nhân nông thôn; xem xét giao t m i, cho mua nhà ho c thuê nhà i v i h gia ình, cá nhân ô th cho phù h p v i tình hình th c t a phương. 3. Trư ng h p t có gi y t h p l v quy n s d ng t ho c i u ki n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã s d ng n nh, không tranh ch p, không l n chi m, nhưng sau ó do yêu c u quy ho ch c a Nhà nư c thì các ph n t ó n m trong l gi i, hành lang b o v công trình h t ng k thu t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và ã công b , ư c UBND c p xã xác nh n thì căn c xem xét b i thư ng, h tr v t n m trong l gi i là m c th i i m hình thành t trư c hay sau th i i m công b l gi i c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. Tách h sơ b i thư ng: a) Các trư ng h p chia tách t cho nhau trong n i b gia ình như: cha - m chia tách t cho con khi các con ã trư ng thành ( 18 tu i tr lên) mà chưa làm th t c cho, t ng theo quy nh thì s ư c tách h sơ tính b i thư ng, h tr thi t h i v nhà, t n u h i các i u ki n sau ây: - Ngư i chia tách t ph i là ngư i có i u ki n b i thư ng theo quy nh và n p thu nhà t y . - Ngư i ư c chia tách t ph i là ngư i trong gia ình có tên trong s h khNu thư ng trú ho c h ghép. - Vi c chia tách ã ư c th c hi n trư c th i i m công b ch trương, ki m kê, thu h i t ã ư c UBND c p xã xác nh n. - Có nhà c t trên t ư c cho nay ph i di d i. - Cam k t không b tranh ch p c a nh ng ngư i có quy n l i liên quan trong h . b) Di n tích t tính b i thư ng, h tr thi t h i trong trư ng h p này là ph n di n tích xây d ng nhà và công trình ph c v i s ng theo th c t nhưng t i a không quá h n m c t c a UBND t nh quy nh. c) Trư ng h p ư c tính b i thư ng, h tr theo h n m c t thì trong trư ng h p này ch tính theo h chính (ngư i cho t ng t), không tính theo h n m c t i v i các h ư c chia tách. 5. Trư ng h p trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t không ghi rõ di n tích t (gi y ghi Q + T ; CLN + T; Màu + T ho c V + T) thì di n tích t ư c xác nh
 15. theo h n m c t do UBND t nh quy nh, phương pháp xác nh theo h n m c như sau: - Trư ng h p di n tích th a t l n hơn h n m c t thì di n tích t ư c xác nh b ng h n m c, c th như sau: + N u di n tích t hi n tr ng l n hơn h n m c thì di n tích t l y theo hi n tr ng, th c t s d ng nhưng ph i phù h p theo quy nh pháp lu t. + N u di n tích t hi n tr ng nh hơn h n m c thì di n tích t ư c xác nh l i b ng h n m c (t c là l y h n m c tr i di n tích hi n tr ng), ph n di n tích chênh l ch do xác nh l i ngư i s d ng t xác nh v trí trên th a t c a mình phù h p v i quy nh pháp lu t. - Trư ng h p di n tích th a t nh hơn h n m c t thì di n tích t ư c xác nh l i là toàn b di n tích th a t ó. i u 15. B i thư ng t i v i nh ng ngư i ang ng quy n s d ng t T ch c, h gia ình, cá nhân ang s d ng t chung có ng quy n s d ng t, khi Nhà nư c thu h i t mà gi y t v t không xác nh ư c di n tích t thu c quy n s d ng riêng c a t ng t ch c, t ng h gia ình, cá nhân thì UBND c p huy n hư ng d n vi c ti p nh n và phân chia ti n b i thư ng t cho nh ng ngư i này m b o nguyên t c ngư i ư c b i thư ng tr c ti p nh n ti n b i thư ng và t ng s ti n b i thư ng c a t ng t ch c, t ng h gia ình, cá nhân ang có ng quy n s d ng t b ng t ng s ti n b i thư ng cho toàn b di n tích t ng quy n s d ng. i u 16. B i thư ng i v i t thu c hành lang an toàn khi xây d ng công trình công c ng có hành lang b o v an toàn 1. Khi Nhà nư c thu h i t n m trong hành lang b o v an toàn xây d ng công trình công c ng có hành lang b o v an toàn thì th c hi n b i thư ng, h tr theo quy nh. 2. Trư ng h p Nhà nư c không thu h i t thì t n m trong ph m vi hành lang an toàn ư c b i thư ng thi t h i do h n ch kh năng s d ng t, thi t h i tài s n g n li n v i t như sau: a) Trư ng h p làm thay i m c ích s d ng t: - Làm thay i m c ích s d ng t t t sang t phi nông nghi p (không ph i là t ) thì b i thư ng b ng chênh l ch gi a giá t v i giá t phi nông nghi p (không ph i là t ), làm thay i m c ích s d ng t t t sang t nông nghi p, thì b i thư ng b ng chênh l ch gi a giá t v i giá t nông nghi p. - Làm thay i m c ích s d ng t t t phi nông nghi p (không ph i là t ) sang t nông nghi p thì b i thư ng b ng chênh l ch gi a giá t phi nông nghi p (không ph i là t ) v i giá t nông nghi p. b) Trư ng h p không làm thay i m c ích s d ng t (nhà , công trình i u ki n t n t i trong hành lang b o v an toàn c a công trình), nhưng làm h n ch kh năng s d ng thì ư c b i thư ng b ng ti n theo m c thi t h i th c t . M c b i thư ng b ng di n tích t b h n ch s d ng nhân v i chênh l ch giá gi a giá t t i
 16. th i i m trư c tr giá t t i th i i m sau khi có quy t nh thu h i t. M c c th do UBND c p huy n ngh ư c S Tài chính thNm nh trình UBND t nh phê duy t. c) Khi hành lang b o v an toàn công trình chi m d ng kho ng không trên 70% di n tích t s d ng có nhà , công trình c a m t ch s d ng t thì ph n di n tích t còn l i cũng ư c b i thư ng theo quy nh t i i m a, b, kho n 2, i u này. i u 17. X lý các trư ng h p t ch c b thu h i t nhưng không ư c b i thư ng v t a) Các t ch c là cơ quan, ơn v hành chính s nghi p c a Nhà nư c, doanh nghi p nhà nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t không ph i n p ti n s d ng t ho c ã n p ti n s d ng t b ng ti n có ngu n g c t ngân sách nhà nư c, thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c b i thư ng, ch ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i (n u ti n u tư ó không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c). Trư ng h p ph i di chuy n n cơ s m i thì ư c h tr b ng ti n th c hi n d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t; m c h tr t i a không quá m c b i thư ng cho t b thu h i do ngư i ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t chi tr . T ch c b thu h i t ư c s d ng s ti n này u tư t i cơ s m i theo d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. N u s ti n này không s d ng h t cho d án u tư t i cơ s m i, thì ph i n p s ti n còn l i vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách. b) T ch c không thu c i tư ng t i i m a thì ư c h tr di d i theo quy nh. Chương III. B I THƯ NG TÀI S N i u 18. Nguyên t c b i thư ng tài s n 1. Ch s h u tài s n g n li n v i t khi Nhà nư c thu h i t mà b thi t h i, thì ư c b i thư ng. 2. Ch s h u tài s n g n li n v i t khi Nhà nư c thu h i t mà t ó thu c i tư ng không ư c b i thư ng thì tùy t ng trư ng h p c th ư c b i thư ng ho c h tr tài s n. 3. Nhà, công trình g n li n v i t ư c xây d ng sau khi quy ho ch, k ho ch s d ng t công b mà không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép xây d ng thì không ư c b i thư ng. 4. Nhà, công trình khác g n li n v i t ư c xây d ng sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà t i th i i m xây d ng ã trái v i m c ích s d ng t ã ư c xác nh trong quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c xét duy t thì không ư c b i thư ng. 5. Tài s n g n li n v i t ư c t o l p sau ngày công b quy t nh thu h i t ho c sau ngày công b , ph bi n ho c tri n khai, th c hi n công tác kê biên thì không ư c b i thư ng.
 17. 6. H th ng máy móc, dây chuy n s n xu t có th tháo d i và di chuy n ư c, thì ch ư c b i thư ng các chi phí tháo d , v n chuy n, l p t và thi t h i khi tháo d , v n chuy n, l p t; m c b i thư ng do úng cơ quan có thNm quy n xác nh. i u 19. B i thư ng nhà, công trình xây d ng trên t Th c hi n theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 197 và m c 2 ph n III Thông tư 116/2004/TT-BTC: 1. i v i nhà , công trình ph c v sinh ho t c a h gia ình, cá nhân ư c b i thư ng b ng giá tr xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương úng c u trúc theo b ng ơn giá xây d ng nhà , v t ki n trúc thông d ng do UBND t nh ban hành hàng năm. Giá tr xây d ng m i c a nhà, công trình ư c tính theo di n tích xây d ng c a nhà, công trình nhân v i ơn giá xây d ng m i c a nhà, công trình do UBND t nh ban hành t i t ng th i i m theo quy nh c a Chính ph . - Trư ng h p nhà , công trình không t tiêu chuNn k thu t v quy mô di n tích, chi u cao (th p nh ) như l u, quán kinh doanh, ti m h t tóc, ti m s a xe... H i ng b i thư ng c p huy n xem xét gi m t l b i thư ng cho phù h p. - i v i nhà, công trình b phá d m t ph n mà ph n còn l i s d ng ư c thì ư c b i thư ng ph n công trình b phá d và c ng thêm chi phí s a ch a, hoàn thi n ph n còn l i. M t kho n chi phí s a ch a ư c xác nh c th như sau: + B ng 100% giá tr b i thư ng ph n nhà, công trình b phá d i v i nhà, công trình b phá d n ranh gi i t a. + B ng 50% giá tr b i thư ng ph n nhà, công trình b phá d i v i nhà, công trình có di n tích phá d l n hơn di n tích gi i t a (do ph i phá d thêm ngoài ranh gi i t a t i bư c c t g n nh t). Ph n b i thư ng và chi phí s a ch a không vư t quá giá tr căn nhà. - i v i nhà, công trình b phá d m t ph n mà ph n còn l i không s d ng ư c thì ư c b i thư ng cho toàn b nhà, công trình. - i v i nhà, công trình b phá d t 50% di n tích căn nhà tr lên, thì ư c b i thư ng cho toàn b công trình. - i v i nhà, công trình xây d ng b phá d làm nh hư ng n các công trình khác trong cùng m t khuôn viên t nhưng v n t n t i (không b gi i t a) song không th s d ng ư c theo thi t k , quy ho ch xây d ng ban u thì ư c b i thư ng cho toàn b công trình, ph i có xem xét t ng trư ng h p c th . 2. i v i nhà, công trình xây d ng khác không th.u c i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này ư c b i thư ng theo m c sau: M c b i thư ng Giá tr hi n có c a nhà, m t kho n ti n tính b ng t = + nhà, công trình công trình b thi t h i l 30% theo giá tr hi n có
 18. c a nhà, công trình Giá tr hi n có c a nhà, công trình b thi t h i ư c xác nh b ng t l ph n trăm ch t lư ng còn l i c a nhà, công trình ó nhân v i giá tr xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương. M c b i thư ng t i a không l n hơn 100% giá tr xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương v i nhà, công trình b thi t h i. i v i công trình k t c u h t ng k thu t, m c b i thư ng b ng giá tr xây d ng m i c a công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương; n u công trình không còn s d ng thì không ư c b i thư ng. 3. Vi c xác nh t l (%) ch t lư ng còn l i c a nhà, công trình b thi t h i do cơ quan ư c giao th c hi n vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư th c hi n v i s tham gia c a các cơ quan chuyên ngành. T l % ch t lư ng còn l i c a nhà, công trình ư c xác nh theo hư ng d n c a B Xây d ng và các B , ngành có liên quan; 4. Tài s n g n li n v i t thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i các kho n 4, 6, 7 và 10 i u 38 Lu t t ai 2003 thì không ư c b i thư ng. 5. Tài s n g n li n v i t thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i các kho n 2, 3, 5, 8, 9, 11 và 12 i u 38 Lu t t ai 2003 thì vi c x lý tài s n theo quy nh t i i u 35 Ngh nh s 181. 6. M c b i thư ng c th : căn c b ng giá nhà , v t ki n trúc hi n hành do UBND t nh ban hành tính b i thư ng. i u 20. X lý các trư ng h p b i thư ng, h tr c th v nhà, công trình Th c hi n theo quy nh t i i u 20 Ngh nh s 197 và m c 3, Ph n III, Thông tư 116/2004/TT-BTC: 1. Nhà, công trình khác ư c phép xây d ng trên t có i u ki n b i thư ng quy nh t i i u 7 c a Ngh nh 197 thì ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh 197. 2. Nhà, công trình khác không ư c gi y phép xây d ng thì tùy theo m c , tính ch t h p pháp c a t, nhà và công trình ư c b i thư ng ho c h tr theo quy nh sau: a) Nhà, công trình khác xây d ng trên t có i u ki n ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh 197 thì ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh 197. b) Nhà, công trình khác xây d ng trên t không i u ki n ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh 197, nhưng t i th i i m xây d ng mà chưa có quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c c p có thNm quy n công b ho c xây d ng phù h p quy ho ch, k ho ch s d ng t, không vi ph m hành lang b o v công trình thì ư c h tr b ng 80% m c b i thư ng quy nh t i i u 19 c a Ngh nh 197.
 19. c) Nhà , công trình khác ư c xây d ng trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 trên t không i u ki n ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh 197, mà khi xây d ng vi ph m quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c công b và c m m c ho c vi ph m hành lang b o v công trình ã ư c c m m c thì không ư c b i thư ng. 3. Nhà , công trình khác xây d ng trên t không i u ki n ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh 197, mà khi xây d ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n thông báo không ư c phép xây d ng thì không ư c b i thư ng, không ư c h tr ; ngư i có công trình xây d ng trái phép ó bu c ph i t phá d và t ch u chi phí phá d trong trư ng h p cơ quan có thNm quy n th c hi n phá d . 4. Nhà , công trình xây d ng khác không ư c phép xây d ng (do cơ quan qu n lý chưa phát hi n và chưa có biên b n x lý vi ph m) nhưng xây d ng trên t có i u ki n b i thư ng v t, xây d ng trư c ngày 01/7/2004 thì ư c b i thư ng; n u xây d ng t ngày 01/7/2004 v sau, xây d ng không úng v i m c ích s d ng t theo quy nh c a pháp lu t thì không ư c b i thư ng. Trong trư ng h p c bi t UBND t nh s xem xét h tr t ng trư ng h p c th . i u 21. B i thư ng tài s n khác 1. i v i các tài s n như: i n tho i, ng h i n, ng h nư c,... ư c b i thư ng theo Quy t nh c a UBND t nh ban hành t i t ng th i i m ho c phương án b i thư ng ư c UBND t nh phê duy t cho t ng d án c th . 2. i v i m m thì ư c h tr b i thư ng áp d ng theo Quy t nh c a UBND t nh ban hành t i t ng th i i m ho c phương án b i thư ng ư c UBND t nh phê duy t cho t ng d án c th . i u 22. B i thư ng i v i cây tr ng, v t nuôi Th c hi n theo quy nh t i i u 24 Ngh nh 197 và m c 5, Ph n III, Thông tư 116/2004/TT-BTC: 1. M c b i thư ng i v i cây hàng năm ư c tính b ng giá tr s n lư ng c a v thu ho ch ó. Giá tr s n lư ng c a v thu ho ch ư c tính theo năng su t c a v cao nh t trong 3 năm trư c li n k c a cây tr ng chính t i a phương và giá trung bình t i th i i m thu h i t. Giá b i thư ng áp d ng theo Quy t nh c a UBND t nh ban hành t i t ng th i i m. 2. M c b i thư ng i v i cây lâu năm, ư c tính b ng giá tr hi n có c a vư n cây (không bao hàm giá tr quy n s d ng t), giá b i thư ng áp d ng theo Quy t nh c a UBND t nh ban hành t i t ng th i i m. 3. i v i cây tr ng chưa thu ho ch nhưng có th di chuy n n a i m khác thì ư c b i thư ng chi phí di chuy n và thi t h i th c t do ph i di chuy n, ph i tr ng l i. 4. Cây r ng tr ng b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, cây r ng t nhiên giao cho các t ch c, h gia ình tr ng, qu n lý chăm sóc, b o v thì b i thư ng theo giá tr
 20. thi t h i th c t c a vư n cây; ti n b i thư ng ư c phân chia cho ngư i qu n lý, chăm sóc, b o v theo quy nh c a pháp lu t v b o v và phát tri n r ng. 5. i v i v t nuôi (nuôi tr ng th y s n) ư c b i thư ng theo quy nh sau: a) i v i v t nuôi mà t i th i i m thu h i t ã n th i kỳ thu ho ch thì không ph i b i thư ng. b) i v i v t nuôi mà t i th i i m thu h i t chưa n th i kỳ thu ho ch thì ư c b i thư ng thi t h i th c t do ph i thu ho ch s m; trư ng h p có th di chuy n ư c thì ư c b i thư ng chi phí di chuy n và thi t h i do di chuy n gây ra. M c b i thư ng theo Quy t nh c a UBND t nh ban hành t i t ng th i i m ho c phương án b i thư ng ư c UBND t nh phê duy t cho t ng d án c th . 6. M c b i thư ng c th i v i cây tr ng: Căn c b ng giá cây trái, hoa màu hi n hành do UBND t nh ban hành tính b i thư ng. Chương IV. CÁC CHÍNH SÁCH H TR i u 23. H tr di chuy n Th c hi n theo quy nh t i i u 27 Ngh nh 197: 1. H gia ình, cá nhân khi Nhà nư c thu h i t ph i di chuy n ch trong ph m vi trong t nh ư c h tr chi phí di chuy n: 3.000.000 /h . Di chuy n sang t nh khác ư c h tr chi phí di chuy n: 5.000.000 /h 2. T ch c có i u ki n ư c b i thư ng thi t h i t và tài s n khi b thu h i mà ph i di chuy n cơ s , ư c h tr toàn b chi phí th c t v di chuy n, tháo d và l p t. M c h tr do H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư c p huy n xác nh trình UBND t nh quy t nh. 3. Ngư i b thu h i t , không còn ch khác, trong th i gian ch t o l p ch m i ư c h tr ti n thuê nhà như sau: + H có t 01 n 04 nhân khNu: 600.000 /tháng. + H có t 05 nhân khNu tr lên: nhân khNu t th 5 tr i c ng thêm 100.000 /tháng. Th i gian h tr do H i ng b i thư ng căn c vào i u ki n c th c a t ng d án trình UBND t nh quy t nh. i u 24. H tr n nh i s ng và n nh s n xu t Th c hi n theo quy nh t i i u 28 Ngh nh 197 m c 1 ph n IV Thông tư 116/2004/TT-BTC:
Đồng bộ tài khoản