Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TÂN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/2009/Q -UBND Bình Tân, ngày 13 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH VÊ BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM K THU T T NG H P - HƯ NG NGHI P QU N BÌNH TÂN Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 44/2008/Q -BGD T ngày 30 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p; Căn c Quy t nh s 54/2004/Q -UB ngày 09 tháng 3 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v cho phép thành l p Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n Bình Tân; Xét Tơ trinh s 221/HN ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Giám c Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n và T trình s 08/TTr-NV ngày 06 tháng 01 năm 2009 c a Trư ng Phòng N i v qu n Bình Tân, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n Bình Tân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 5798/Q -UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n Bình Tân. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Giá o d c và ào t o , Trư ng Phòng Tư pháp quân, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan và Giám c Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n Bình Tân ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
 2. Tr n Văn Thu n QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM K THU T T NG H P - HƯ NG NGHI P QU N BÌNH TÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2009/Q -UBND ngày 13 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n là cơ s giáo d c ph thông c a h th ng giáo d c qu c dân tr c thu c y ban nhân dân qu n Bình Tân, ch u s hư ng d n c a S Giáo d c và ào t o thành ph v chuyên môn nghi p v . 2. Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và tài kho n riêng theo quy nh. 3. Quy ch này quy nh t ch c và ho t ng c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n Bình Tân. i u 2. Nhi m v c a Trung tâm 1. D y công ngh , d y ngh ph thông và tư v n hư ng nghi p cho h c sinh h c chương trình giáo d c ph thông theo chương trình c a B Giáo d c và ào t o. 2. B i dư ng i ngũ giáo viên các trư ng trung h c cơ s (THCS), trung h c ph thông (THPT) v giáo d c k thu t t ng h p hư ng nghi p. 3. T ch c lao ng s n xu t và d ch v k thu t ph c v giáo d c ào t o, góp ph n phân lu ng h c sinh sau THCS và THPT. 4. Nghiên c u ng d ng các tài khoa h c v giáo d c k thu t t ng h p, hư ng nghi p, d y ngh cho h c sinh ph thông, th nghi m, ng d ng và chuy n giao công ngh m i ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 5. M l p d y ngh ; liên k t v i các cơ s giáo d c trong h th ng giáo d c qu c dân ào t o và tư v n hư ng nghi p cho h c sinh, thanh thi u niên và các i tư ng khác khi có nhu c u. 6. Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p ư c phép liên k t v i Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, Trung tâm D y ngh trên a bàn qu n và các cơ s giáo d c
 3. khác th c hi n nhi m v giáo d c thư ng xuyên, hư ng nghi p và d y ngh theo quy nh. Chương II T CH C VÀ HO T NG i u 3. T ch c b máy Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n do Giám c ph trách; giúp vi c cho Giám c có t 01 n 02 Phó Giám c qu n lý trong ph m vi ư c Giám c phân công. Giám c và Phó Giám c do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c. Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n có các T chuyên môn giúp vi c: 1. T Công ngh - Hư ng nghi p; 2. T Hành chính - T ng h p. i u 4. Nhi m v c a Giám c Giám c Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n là ngư i ch u trách nhi m qu n lý m i ho t ng c a Trung tâm theo quy nh c a Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. Giám c có nhi m v sau: 1. Xây d ng và t ch c th c hi n các k ho ch liên quan n ch c năng và nhi m v c a Trung tâm; 2. Qu n lý cơ s v t ch t và các tài s n c a Trung tâm; 3. Qu n lý giáo viên, nhân viên, h c viên c a Trung tâm; 4. Qu n lý tài chính, quy t nh thu, chi và phân ph i các thành qu lao ng th c hành k thu t, d ch v theo quy nh; 6. Th c hi n quy ch dân ch trong Trung tâm; các chính sách, ch c a Nhà nư c i v i cán b , giáo viên và ngư i h c trong Trung tâm; 7. Th c hi n y và k p th i ch báo cáo nh kỳ và t xu t theo quy nh c a pháp lu t. 8. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh. i u 5. Quy n h n c a Giám c 1. Là ch tài kho n c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n; ư c quy t nh các bi n pháp th c hi n nh ng nhi m v và quy n h n c a Trung tâm theo quy nh.
 4. 2. ư c b nhi m các T trư ng, T phó; thành l p các T chuyên môn, nghi p v thu c Trung tâm theo quy nh. 3. Ký h c b , các gi y ch ng nh n trình h c l c và k thu t, ngh nghi p, ch ng ch ngh cho h c sinh h c t i Trung tâm theo y quy n c a Giám c S Giáo d c và ào t o và quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 4. Giao k t h p ng v i ngư i h c và các i tư ng khác theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ký h p ng liên k t v i Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, Trung tâm D y ngh và các cơ s giáo d c khác th c hi n nhi m v giáo d c thư ng xuyên, hư ng nghi p và d y ngh theo quy nh. 6. Quy t nh vi c khen thư ng, k lu t i v i cán b , giáo viên, nhân viên và ngư i h c trong ph m vi thNm quy n ư c phân c p qu n lý. 7. ê xuât v ơi các c ơ qua n c âp trê n ho ăc y ba n nhâ n dâ n qu ân v ê cá c ch trương, biên pháp co liên quan n ho t ng c a Trung tâm, sư d ng các nguôn v n tư co dành cho viêc phát tri n cơ s vât chât, mua s m, chuy n ôi trang thi t b cho phu hơp và cai thiên ơi s ng cho cán b , giáo viên, nhân viên công tác t i Trung tâm theo quy nh. i u 6. Nhi m v và quy n h n c a Phó Giám c 1. Th c hi n và ch u trách nhi m trư c Giám c v nh ng vi c ư c phân công. 2. Ch u trách nhi m trư c c p trên v các ho t ng có liên quan. 3. Thay m t Giám c i u hành ho t ng c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p khi ư c y quy n; 4. Th c hi n các nghĩa v và hư ng các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Các T chuyên môn Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p có 2 T chuyên môn là T Công ngh - Hư ng nghi p (g m các thành viên là giáo viên b môn công ngh - tin h c - hư ng nghi p) và T Hành chính - T ng h p (g m các thành viên là văn thư – giáo v , k toán, b o v , nhân viên ph c v ). M i T có m t T trư ng do Giám c Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p quy t nh. 1. Nhi m v T Công ngh - Hư ng nghi p: a) Xây d ng k ho ch ho t ng c a T , qu n lý k ho ch cá nhân c a t viên. b) T ch c b i dư ng, trao i kinh nghi m nâng cao trình chuyên môn, nghi p v giáo viên.
 5. c) ánh giá k t qu th c hi n nhi m v c a giáo viên t ng h c kỳ, t ng năm h c và xu t khen thư ng cho thành viên trong t . d) T Công ngh - Hư ng nghi p sinh ho t m i tháng m t l n. 2. Nhi m v T Hành chính - T ng h p: a) Xây d ng k ho ch và th i khóa bi u cho các l p, các trư ng ph thông; theo dõi th c hi n chương trình giáo d c; t ng h p s li u; vi t báo cáo v các ho t ng giáo d c. b) Th c hi n các công vi c v tài v , hành chính, qu n tr và các công vi c khác, ph c v cho ho t ng giáo d c và các ho t ng khác c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p. c) T Hành chính - T ng h p sinh ho t m i tháng m t l n. i u 8. H i ng Khoa h c, H i ng Thi ua, khen thư ng, k lu t và các h i ng khác c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p Căn c vào yêu c u c a công tác i u hành, Giám c Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n thành l p các H i ng Khoa h c, H i ng Thi ua, khen thư ng, k lu t và các h i ng khác. Ch c năng, nhi m v , quy n h n, thành ph n, ch làm vi c và th i gian ho t ng c a các h i ng này do giám c Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p quy nh. i u 9. T ch c ng C ng s n Vi t Nam và oàn th trong Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p 1. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n ho t ng theo quy nh c a i u l ng, th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a t ch c ng c p trên, lãnh o Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p. 2. Các oàn th , t ch c xã h i trong Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n ho t ng theo quy nh c a pháp lu t và có trách nhi m th c hi n m c tiêu, nguyên lý giáo d c, ho t ng phù h p v i tôn ch , m c ích, ch c năng, nhi m v c a oàn th , t ch c xã h i. Chương III T CH C TH C HI N CÁC HO T NG GIÁO D C T I TRUNG TÂM K THU T T NG H P - HƯ NG NGHI P i u 10. K ho ch giáo d c 1. Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n th c hi n chương trình giáo d c k thu t và hư ng nghi p do B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành.
 6. 2. Căn c vào chương trình giáo d c và k ho ch năm h c, Giám c Trung tâm xây d ng k ho ch và th i khóa bi u i u hành ho t ng d y h c. i u 11. T ch c l p h c H c sinh h c t p t i Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p ư c t ch c theo l p h c, m i l p h c ư c chia thành nhi u t h c sinh. M i l p h c có m t giáo viên ch nhi m; có l p trư ng, m t ho c hai l p phó; t trư ng, m t ho c hai t phó. L p trư ng và l p phó do t p th l p b u ra; t trư ng, t phó do t b u ra vào u m i năm h c. i u 12. Sách giáo khoa và tài li u h c t p Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p s d ng sách giáo khoa và tài li u h c t p theo quy nh v chương trình, giáo trình, sách giáo khoa c a B Giáo d c và ào t o, các tài li u h c t p riêng cho a phương do S Giáo d c và ào t o quy nh. i u 13. H th ng s sách theo dõi ho t ng giáo d c 1. i v i Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n: a) S k ho ch và chương trình ho t ng; b) S ngh quy t c a Trung tâm; c) S ăng b ; d) S g i tên và ghi i m; ) S ghi u bài; e) S theo dõi quá trình h c t p c a h c sinh t i Trung tâm; f) S theo dõi c p phát văn b ng, ch ng ch ; g) S ki m tra, ánh giá giáo viên v công tác chuyên môn; h) S thi ua; k) S theo dõi các văn b n, công văn i, n; c p lưu tr văn b n, công văn; l) S qu n lý tài s n, tài chính. 2. i v i giáo viên: a) S k ho ch gi ng d y; b) Giáo án; c) S d gi ;
 7. d) S i m cá nhân; ) S giáo viên ch nhi m l p; e) S b i dư ng chuyên môn, nghi p v . i u 14. Ki m tra, ánh giá, x p lo i cán b 1. Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n t ch c ki m tra, ánh giá, x p lo i k t qu h c t p và h nh ki m i v i h c sinh theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 2. K t qu h c t p c a h c sinh Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p ư c chuy n v trư ng ph thông làm cơ s ánh giá h c sinh. Chương IV GIÁO VIÊN TRUNG TÂM K THU T T NG H P - HƯ NG NGHI P i u 15. Giáo viên Giáo viên Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n là ngư i làm nhi m v gi ng d y, giáo d c t i Trung tâm, tham gia gi ng d y các chương trình quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Quy ch này. i u 16. Nhi m v c a giáo viên 1. Th c hi n nhi m v gi ng d y theo m c tiêu, n i dung, chương trình giáo d c, k ho ch d y h c; qu n lý h c sinh theo s phân công c a Giám c Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n. 2. Rèn luy n o c, b i dư ng chuyên môn và nghi p v nâng cao ch t lư ng và hi u qu gi ng d y. 3. Th c hi n các quy t nh c a Giám c, các quy nh c a pháp lu t và quy nh c a Quy ch này. 4. Gi gìn phNm ch t, uy tín, danh d c a nhà giáo; oàn k t, giúp ng nghi p; gương m u trư c h c sinh, tôn tr ng và i x công b ng v i h c sinh, b o v các quy n, l i ích h p pháp c a h c sinh. 5. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Quy n c a giáo viên 1. ư c Trung tâm t o i u ki n th c hi n nhi m v ư c giao. 2. ư c hư ng m i quy n l i theo quy nh i v i nhà giáo. 3. ư c tr c ti p ho c thông qua t ch c c a mình tham gia qu n lý Trung tâm.
 8. 4. ư c tham gia các ho t ng nghiên c u khoa h c, lao ng s n xu t, d ch v chuy n giao công ngh do Trung tâm t ch c. 5. ư c d các cu c h p c a H i ng Khen thư ng và H i ng K lu t khi các H i ng này gi i quy t nh ng v n có liên quan n h c sinh c a l p mình ư c phân công, ph trách. 6. Có nh m c gi d y, nh m c gi làm công tác kiêm nhi m như quy nh iv i giáo viên cùng c p h c các cơ s giáo d c ph thông. i u 18. Trình chu n ư c ào t o c a giáo viên Giáo viên c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n tham gia gi ng d y các chương trinh k thuât tông hơp - hương nghiêp quân lây văn băng, chưng chi c a hê th ng giáo d c qu c dân phai co trinh t chuân như quy nh i vơi giáo viên d y cung câp hoc c a giáo d c phô thông, c th như sau: 1. Có b ng t t nghi p cao ng sư ph m ho c có b ng t t nghi p cao ng và có ch ng ch b i dư ng nghi p v sư ph m i v i giáo viên d y chương trình giáo d c c p trung h c cơ s ; 2. Có b ng t t nghi p i h c sư ph m ho c có b ng t t nghi p i h c và có ch ng ch b i dư ng nghi p v sư ph m i v i giáo viên d y chương trình giáo d c c p trung h c ph thông; 3. Có b ng t t nghi p trung c p ngh , cao ng ngh ho c là ngh nhân, công nhân k thu t có tay ngh cao i v i giáo viên hư ng d n th c hành ngh nghi p. i u 19. Hành vi, ngôn ng ng x , trang ph c c a giáo viên, nhân viên 1. Hành vi, ngôn ng ng x c a giáo viên ph i m u m c, có tác d ng giáo d c i v i h c sinh. 2. Trang ph c c a giáo viên ph i ch nh t , gi n d phù h p v i ho t ng sư ph m, d y k thu t, d y ngh ph thông ho c lao ng s n xu t. i u 20. Các hành vi b c m i v i giáo viên, nhân viên 1. Xuyên t c n i dung giáo d c. 2. Xúc ph m danh d , nhân phNm, xâm ph m thân th c a h c sinh và ng nghi p. 3. Gian l n trong tuy n sinh, thi c , c ý ánh giá sai k t qu h c t p, rèn luy n c a h c sinh, ép bu c h c sinh h c thêm thu ti n. 4. Hút thu c, u ng rư u, bia khi lên l p và khi tham gia các ho t ng giáo d c Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p. i u 21. Khen thư ng và x lý vi ph m
 9. 1. Giáo viên có thành tích ư c ngh khen thư ng, t ng các danh hi u thi ua, danh hi u cao quý khác theo quy nh. 2. Giáo viên vi ph m các quy nh thì tùy theo tính ch t và m c vi ph m, s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương V H C SINH TRUNG TÂM K THU T T NG H P - HƯ NG NGHI P i u 22. H c sinh c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p H c sinh c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n là ngư i h c ang theo h c m t ho c nhi u chương trình c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n. i u 23. Nhi m v c a h c sinh 1. Kính tr ng th y giáo, cô giáo, cán b qu n lý nhà trư ng, oàn k t, giúp b n bè; th c hi n n i quy c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p và các quy nh c a Quy ch này; 2. Th c hi n y các yêu c u v h c t p, lao ng th c hành do Trung tâm ra. 3. Gi gìn và b o v tài s n c a Trung tâm. 4. Góp ph n xây d ng, b o v và phát huy truy n th ng c a Trung tâm. 5. óng h c phí y và úng h n ( i v i h c sinh thu c di n ph i óng h c phí). i u 24. Quy n c a h c sinh 1. ư c Trung tâm tôn tr ng và i x bình ng, ư c cung c p y thông tin v vi c h c t p c a mình. 2. ư c ch n chương trình h c, hình th c h c, a i m h c phù h p v i kh năng, i u ki n c a b n thân và c a Trung tâm; ư c t o i u ki n chuy n i chương trình, hình th c và a i m h c n u có nguy n v ng và ư c nơi chuy n n ti p nh n. 3. Tham gia ho t ng c a các oàn th , t ch c xã h i trong Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t. 4. Tr c ti p ho c thông qua i di n h p pháp b o v quy n l i h p pháp c a mình, góp ý v n i dung, phương pháp gi ng d y, các ho t ng khác c a Trung tâm. 5. ư c hư ng m t ph n thành qu lao ng s n xu t, th c hành k thu t, các ho t ng khác mà mình tham gia; ư c xét c p h c b ng ho c tr c p xã h i theo quy nh c a pháp lu t.
 10. 6. ư c d ki m tra ánh giá, thi và ư c c p văn b ng, ch ng ch theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. i u 25. Hành vi, ngôn ng ng x , trang ph c c a h c sinh 1. Hành vi, ngôn ng ng x , trang ph c c a h c sinh ph i có văn hóa, phù h p v i o c và l i s ng trong môi trư ng giáo d c. 2. Trang ph c c a h c sinh ph i s ch s , g n gàng, thu n l i cho vi c h c t p và sinh ho t Trung tâm. i u 26. Các hành vi h c sinh không ư c làm 1. Xúc ph m nhân phNm, danh d , xâm ph m thân th giáo viên, cán b , nhân viên trung tâm và h c sinh khác. 2. Gian l n trong h c t p, ki m tra, thi c , tuy n sinh. 3. Hút thu c, u ng rư u, bia trong gi h c; gây r i an ninh, tr t t trong Trung tâm và nơi công c ng. 4. ánh b c; v n chuy n, tàng tr , s d ng ma túy, vũ khí, ch t n , ch t c; lưu hành, s d ng văn hóa phNm c h i, i tr y; tham gia vào các t n n xã h i. i u 27. Khen thư ng và k lu t 1. Nh ng h c sinh gương m u th c hi n nhi m v c a mình và t k t qu h c t p t t ư c Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n khen thư ng b ng hình th c sau: a) Nh n danh hi u h c sinh tiên ti n, h c sinh gi i, h c sinh xu t s c và ph n thư ng m i năm h c; b) Nh n gi y ch ng nh n, gi y khen và ph n thư ng n u t k t qu trong các kỳ thi h c sinh gi i; c) Nh n các hình th c khen thư ng khác theo quy nh hi n hành. 2. H c sinh vi ph m khuy t i m trong quá trình h c t p và rèn luy n, tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t theo các hình th c sau ây: a) Khi n trách; b) C nh cáo ghi h c b , thông báo t i cơ quan c i h c và gia ình; c) Bu c thôi h c. Chương VI CƠ S V T CH T VÀ TÀI CHÍNH
 11. i u 28. Cơ s v t ch t 1. Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n có các phòng h c, phòng thí nghi m, phòng h c b môn, thư vi n, phòng th c hành lao ng s n xu t áp ng yêu c u gi ng d y, h c t p. 2. Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p có các thi t b d y h c, sách, t p chí theo yêu c u c a vi c th c hi n các chương trình d y h c t i Trung tâm, ư c qu n lý, s d ng có hi u qu theo quy nh. i u 29. Ngu n tài chính Ngu n tài chính c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n bao g m: 1. Ngân sách Nhà nư c c p theo quy nh. 2. H c phí, các kho n thu t các h p ng ào t o, nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh , lao ng s n xu t và các ho t ng khác. 3. Các ngu n thu tài chính h p pháp khác. i u 30. S d ng qu n lý ngu n tài chính 1. Vi c qu n lý tài s n c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p ph i tuân theo úng các quy nh c a Nhà nư c. M i thành viên trong Trung tâm có trách nhi m gi gìn, b o v tài s n c a Trung tâm. 2. Vi c qu n lý thu, chi t các ngu n tài chính c a Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n ph i tuân theo các quy nh c a Nhà nư c; ch p hành y các ch k toán, th ng kê và báo cáo nh kỳ theo quy nh hi n hành. Chương VII M I QUAN H CÔNG TÁC i u 31. Quan h gi a Trung tâm v i trư ng ph thông và các cơ s giáo d c khác 1. Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p, ph i h p v i trư ng THCS, THPT và trư ng ph thông có nhi u c p h c trong vi c th c hi n n i dung giáo d c k thu t, d y ngh ph thông và tư v n hư ng nghi p. 2. C giáo viên tham gia gi ng d y t i các trư ng THCS, THPT và trư ng ph thông có nhi u c p h c a phương nh m th c hi n t t chương trình giáo d c k thu t, d y ngh ph thông và tư v n hư ng nghi p. 3. Ph i h p, liên k t v i Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, Trung tâm D y ngh t ch c các ho t ng ào t o theo quy nh t i i u 2 c a Quy ch này.
 12. i u 32. Quan h gi a Trung tâm v i các t ch c chính tr - xã h i và các t ch c xã h i khác 1. Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p, t ch c ngh nghi p và các t ch c xã h i khác trên a bàn qu n th c hi n các n i dung c a các chương trình ph i h p ho t ng nh m h tr , t o i u ki n thu n l i cho h c sinh ư c tham gia h c t p và chuNn b cho h c sinh ra trư ng tham gia vào i s ng xã h i a phương. 2. Khuy n khích các t ch c và cá nhân ng h v t ch t và tinh th n cho Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n. Chương VIII I U KHO N THI HÀNH i u 33. T ch c th c hi n 1. Căn c Quy ch này, Giám c Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n có trách nhi m c th hóa ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v mình cho toàn th cán b , giáo viên Trung tâm. 2. Giám c Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c th c hi n Quy ch này; ng th i b trí nhân s th c hi n t t nhi m v ư c giao. 3. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, n u phát sinh nh ng v n vư ng m c, vư t quá thNm quy n thì Giám c Trung tâm K thu t t ng h p - hư ng nghi p qu n xu t, ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, gi i quy t ho c b sung, s a i Quy ch này sau khi có s trao i th ng nh t v i Phòng N i v và Phòng Giáo d c và ào t o qu n./.
Đồng bộ tài khoản