Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Tân Bình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N TÂN BÌNH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 02/2009/Q -UBND Tân Bình, ngày 20 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T QU N TÂN BÌNH Y BAN NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 c a B Y t , B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , Phòng Y t thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 09/2009/Q -UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành Quy ch (m u) v t ch c và ho t ng c a Phòng Y t qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 09/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Tân Bình v thành l p Phòng Y t qu n Tân Bình; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n t i T trình s 05/TTr-PNV ngày 12 tháng 02 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v t ch c và ho t ng c a Phòng Y t qu n Tân Bình. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Y t , Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Thái Th Dư QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T QU N TÂN BÌNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2009/Q -UBND ngày 20 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n Tân Bình) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí và ch c năng 1. V trí: Phòng Y t qu n Tân Bình là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n Tân Bình. Phòng Y t có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý tr c ti p, toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n; ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a S Y t . 2. Ch c năng: Phòng Y t có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v y t trên a bàn qu n. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v và quy n h n Phòng Y t có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Trình y ban ban nhân dân qu n: a) D th o các quy t nh, ch th , quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm, hàng năm; án, chương trình phát tri n y t , c i cách hành chính, xã h i hóa trong lĩnh v c y t trên a bàn qu n;
  3. b) D th o bi n pháp huy ng liên ngành trong qu n lý, s d ng các ngu n l c th c hi n công tác phòng, ch ng d ch b nh; dân s k ho ch hóa gia ình; an toàn v sinh th c phNm; kh c ph c h u qu c a d ch, b nh, tai n n thương tích, thiên tai th m h a nh hư ng n s c kh e nhân dân x y ra trên a bàn qu n. 2. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình phát tri n y t trên a bàn qu n sau khi ư c phê duy t. 3. Giúp y ban ban nhân dân qu n thNm nh các i u ki n hành ngh y t trên a bàn qu n theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 4. Ki m tra, thanh tra vi c t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, k ho ch, án, chương trình, d án và ho t ng i v i các cơ s cung c p d ch v v y t trên a bàn qu n. 5. Hư ng d n y ban nhân dân phư ng t ch c th c hi n chương trình y t cơ s , dân s k ho ch hóa gia ình, v n ng nhân dân gìn gi v sinh, an toàn th c phNm, phòng, ch ng các d ch b nh. 6. Qu n lý t ch c, biên ch , tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân qu n. 7. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ, t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh. 8. Th c hi n m t s nhi m v khác do y ban nhân dân qu n Tân Bình giao và theo quy nh c a pháp lu t. Chương III T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 3. T ch c b máy 1. Phòng Y t do Trư ng phòng ph trách, có t m t n ba Phó Trư ng phòng và công ch c làm công tác chuyên môn, nghi p v . Phòng Y t làm vi c theo ch th trư ng. Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a Phòng trư c y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân qu n và trư c pháp lu t, ng th i ch u trách nhi m trư c Giám c S Y t v th c hi n các nhi m v chuyên môn. Trư ng phòng và các Phó Trư ng phòng do y ban nhân dân qu n quy t nh b nhi m và mi n nhi m, th i gian b nhi m là 5 năm. Các Phó Trư ng phòng là ngư i giúp vi c cho Trư ng phòng, th c hi n các công vi c do Trư ng phòng phân công theo lĩnh v c và liên i ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và trư c pháp lu t nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách. Khi Trư ng
  4. phòng v ng m t, m t Phó Trư ng phòng ư c Trư ng phòng y nhi m i u hành các ho t ng c a Phòng. 2. Cơ c u t ch c c a Phòng Y t g m nh ng công ch c ư c phân công theo dõi, th c hi n các m t công tác sau: - B ph n t ng h p g m: hành chính, th ng kê, k ho ch, thanh tra y t , thi ua, tuyên truy n ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t trong qu n lý nhà nư c v y t . - Công tác qu n lý, ki m tra các cơ s hành ngh y dư c tư nhân trên a bàn qu n. - Công tác qu n lý nhà nư c v dân s - k ho ch hóa gia ình. - Công tác qu n lý nhà nư c v chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân trên các lĩnh v c: y t cơ s , y t d phòng, b o hi m y t . - Công tác qu n lý tài s n, cơ s v t ch t, tài chính c a Phòng Y t - Hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các chi h i ngh nghi p như Chi h i Y, Dư c, Y h c c truy n, Nha công. i u 4. Biên ch Biên ch c a Phòng Y t do y ban nhân dân qu n phân b trên cơ s ch tiêu biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n hàng năm. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Ch làm vi c 1. Trư ng phòng ph trách, i u hành t t c các ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. 2. Các Phó Trư ng phòng khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t. 3. Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u các cán b , chuyên viên gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó Trư ng phòng, yêu c u ó ư c th c hi n nhưng cán b ph i báo cáo cho Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách bi t. i u 6. Ch sinh ho t, h i h p 1. Hàng tu n, lãnh o Phòng h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ph bi n k ho ch công tác cho tu n sau.
  5. 2. Sau khi giao ban lãnh o Phòng, các b ph n h p v i Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách ánh giá công vi c, bàn phương hư ng tri n khai công tác và th ng nh t l ch công tác. 3. M i tháng h p toàn th cơ quan m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng, ra phương hư ng công tác tháng t i ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nư c, nh ng nhi m v m i phát sinh trong qu n lý nhà nư c v y t trên a bàn qu n. Phòng có th h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t, c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n ho c lãnh o S Y t thành ph . 4. M i thành viên trong t ng b ph n có l ch công tác t ng th i kỳ do lãnh o t ng b ph n tr c ti p phê duy t. 5. L ch làm vi c v i các cơ s c a Phòng (các t ch c và cá nhân có liên quan) ph i nêu c th trong l ch công tác hàng tu n, tháng c a ơn v ; n i dung làm vi c ư c phòng chuNn b chu áo k p th i gi i quy t có hi u qu các yêu c u phát sinh liên quan n ho t ng chuyên môn c a Phòng. 6. Cán b , công ch c c a Phòng có ch c danh, nhi m v c th , eo th cán b , công ch c theo quy nh; ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n lãnh o Phòng, ng nghi p và khách n liên h công tác. i u 7. M i quan h công tác 1. i v i y ban nhân dân qu n: Phòng Y t ch u s lãnh o, ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n v toàn b công tác theo ch c năng, nhi m v c a Phòng; Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o và n i dung công tác t Ch t ch ho c Phó Ch t ch ph trách kh i và ph i thư ng xuyên báo cáo v i Thư ng tr c y ban nhân dân qu n v nh ng m t công tác ã ư c phân công và xu t các bi n pháp gi i quy t công tác chuyên môn trong qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c liên quan. 2. iv iS Yt : Phòng Y t ch u s hư ng d n, ki m tra và thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a S Y t , th c hi n vi c báo cáo công tác chuyên môn nh kỳ và theo yêu c u c a Giám c S Y t . 3. i v i B nh vi n và Trung tâm Y t D phòng qu n: Phòng Y t giúp y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v y t i v i B nh vi n và Trung tâm Y t D phòng qu n; th c hi n m i quan h h p tác, ph i h p theo ch c năng, nhi m v nh m m b o hoàn thành k ho ch, nhi m v chính tr c a qu n; B nh vi n và Trung tâm Y t D phòng qu n có trách nhi m th c hi n ch báo cáo cho Phòng Y t v : k ho ch ho t ng, báo cáo công tác chuyên môn nghi p v theo
  6. nh kỳ và t xu t, cung c p thông tin, s li u liên quan n lĩnh v c ho t ng c a mình theo yêu c u c a Phòng Y t . Trên cơ s báo cáo c a các ơn v , Phòng Y t t ng h p báo cáo ho c giúp y ban nhân dân qu n th c hi n báo cáo n các cơ quan liên quan theo quy nh. 4. i v i các cơ quan chuyên môn khác thu c y ban nhân dân qu n: Th c hi n m i quan h h p tác và ph i h p trên cơ s bình ng, theo ch c năng, nhi m v , dư i s i u hành chung c a y ban nhân dân qu n, nh m m b o hoàn thành k ho ch, nhi m v chính tr c a qu n. Trư ng h p ch trì ph i h p gi i quy t công vi c, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Trư ng các phòng chuyên môn khác, Trư ng Phòng Y t ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh. 5. i v i y ban nhân dân các phư ng: - Ph i h p, h tr và t o i u ki n y ban nhân dân các phư ng th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c liên quan n ch c năng, nhi m v c a Phòng; - Hư ng d n cán b , công ch c phư ng v chuyên môn, nghi p v c a ngành, lĩnh v c công tác do Phòng qu n lý. 6. i v i y ban M t tr n T qu c, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n: Khi y ban M t tr n T qu c qu n, phư ng, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n có yêu c u, ki n ngh các v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo thNm quy n. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 8. Căn c Quy ch này, Trư ng Phòng Y t có trách nhi m c th hóa ch c năng, nhi m v c a Phòng xây d ng quy ch làm vi c, phân công nhi m v cho t ng cán b , công ch c ơn v cho phù h p. i u 9. Trư ng Phòng Y t và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan có trách nhi m th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Y t sau khi ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh các v n vư t quá thNm quy n thì nghiên c u xu t, ki n ngh v i Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, gi i quy t ho c b sung và s a i Quy ch cho phù h p sau khi có s th a thu n c a Trư ng Phòng N i v ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  7. Thái Th Dư
Đồng bộ tài khoản