Quyết định số 02/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/QĐ-UBDT về việc phê duyệt chương trình công tác thanh tra năm 2009 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 02/Q -UBDT Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2009 B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Căn c Quy t nh s 384/Q -UBDT ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra y ban Dân t c; Căn c Công văn s 2031/TTCP-VP ngày 09/10/2008 c a Thanh tra Chính ph v vi c hư ng d n xây d ng Báo cáo t ng k t công tác thanh tra năm 2008 và nh hư ng công tác thanh tra năm 2009; Theo ngh c a Chánh Thanh tra y ban Dân t c. QUY T NNH i u 1. Phê duy t Chương trình công tác thanh tra năm 2009 c a Thanh tra y ban Dân t c (có chương trình chi ti t kèm theo Quy t nh này). i u 2. Giao Thanh tra y ban ch u trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , ơn v tr c thu c y ban Dân t c t ch c th c hi n chương trình công tác thanh tra năm 2009 t hi u qu . Trong quá trình t ch c th c hi n chương trình công tác n u có nh ng n i dung c n i u ch nh, b sung cho phù h p v i tình hình th c ti n, Chánh thanh tra k p th i báo cáo B trư ng, Ch nhi m xem xét, quy t nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng y ban, Chánh thanh tra y ban, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Dân t c, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph
  2. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 02/Q -UBDT ngày 06/1/2009 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c) Chương trình công tác thanh tra năm 2009 c a y ban Dân t c, g m nh ng n i dung sau: 1. V công tác thanh tra gi i quy t khi u n i, t cáo: - Ti p t c th c hi n các bi n pháp trong Thông báo K t lu n s 130-TB/TW ngày 10/01/2008 c a B Chính tr . - Tham mưu k p th i cho ng y và Lãnh o y ban th c hi n t t công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo phát sinh. c bi t quan tâm chú tr ng nh ng v vi c khi u ki n ông ngư i, ph c t p c a ng bào dân t c thi u s , vùng sâu, vùng xa và mi n núi; không ơn thư t n ng, kéo dài không ư c xem xét gi i quy t. - Ti p t c nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác xác minh, k t lu n, xu t, ki n ngh x lý i v i nh ng v vi c khi u n i, t cáo khi ư c B trư ng, Ch nhi m giao; m b o tuân th nghiêm pháp lu t v khi u n i, t cáo. 2. V công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành: - V thanh tra hành chính: Thanh tra vi c th c hi n vi c ch p hành chính sách pháp lu t; th c hi n chương trình công tác; th c hi n các n i qui, qui nh c a cơ quan; vi c th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng c a các v , ơn v tr c thu c cơ quan y ban Dân t c. - V thanh tra chuyên ngành: T p trung thanh tra n i dung vi c th c hi n Chương trình 135 và chính sách c tuy n, m t s chính sách h tr dân t c thi u s ít ngư i, c th như sau: i tư ng thanh Th i gian STT N i dung thanh tra Ghi chú tra th c hi n Thanh tra hành chính vi c Thanh tra UBDT; th c hi n CSPL, CT-KT n i 1 V a phương II Tháng 3 V K ho ch Tài qui, qui ch c a cơ quan, chính ơn v . i h c Lâm Thanh tra UBDT nghi p, i h c Thanh tra vi c th c hi n ch trì, ph i h p v i 2 Tháng 4 Sư ph m Hà N i chính sách c tuy n Thanh tra B giáo II. d c & ào t o Thanh tra vi c th c hi n Thanh tra UBDT 3 i h c Văn hóa Tháng 5 ch trì, ph i h p v i chính sách c tuy n Thanh tra B Giáo
  3. d c & ào t o Thanh tra UBDT Thanh tra vi c th c hi n UBND t nh Thái ch trì, ph i h p v i 4 chính sách c tuy n c a H i Tháng 6 Nguyên Thanh tra B Giáo ng tuy n sinh t nh d c & ào t o Thanh tra vi c th c hi n Thanh tra UBDT UBND t nh 5 Chương trình 135 giai o n Tháng 7 ch trì, ph i h p v i Qu ng Tr II V a phương I Thanh tra vi c th c hi n Thanh tra UBDT Quy t nh 32/2007/Q - UBND t nh Kon ch trì, ph i h p v i 6 TTg v vi c cho vay v n Tháng 8 Tum V Chính sách Dân PTSX i v i h DTTS c t c bi t khó khăn Thanh tra hành chính vi c Thanh tra UBDT V Chính sách th c hi n CSPL, CT-KH ch trì ph i h p v i 7 Dân t c; Văn Tháng 9 n i qui, qui ch c a cơ V K ho ch Tài phòng UB quan, ơn v . chính Thanh tra vi c th c hi n D Thanh tra UBDT UBND t nh i n 8 án h tr phát tri n m t s Tháng 10 ch trì, ph i h p v i Biên dân t c ít ngư i V a phương I 3. V công tác phòng, ch ng tham nhũng: - Ti p t c th c hi n t t nhi m v thư ng tr c giúp B trư ng, Ch nhi m y ban trong công tác phòng, ch ng tham nhũng; tr ng tâm là vi c hoàn thi n th ch công khai, minh b ch các ho t ng c a cơ quan, g n v i c i cách th t c hành chính, nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c nh m h n ch phát sinh tham nhũng. - Ch ng xu t thanh tra i v i t ch c, cá nhân có bi u hi n tham nhũng. - K p th i thNm tra, xác minh, k t lu n, xu t x lý các v vi c tham nhũng x y ra khi ư c B trư ng, Ch nhi m giao. - Th c hi n nghiêm ch báo cáo theo nh kỳ, t xu t v công tác phòng, ch ng tham nhũng theo qui nh c a Ban ch o Trung ương v phòng ch ng tham nhũng và Thanh tra Chính ph . 4. V công tác xây d ng l c lư ng: - xu t các bi n pháp ki n toàn t ch c, biên ch b máy thanh tra; chú tr ng xây d ng i ngũ cán b , thanh tra viên có trình , năng l c, phNm ch t, áp ng yêu c u nhi m v ư c giao. Xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng ki n th c nâng cao chuyên môn nghi p v , trình chính tr , qu n lý nhà nư c.
  4. - Qu n lý ch t ch i ngũ cán b thanh tra, nâng cao ý th c ch p hành k lu t lao ng, n i qui, qui ch c a ngành, ơn v - Ti p t c Ny m nh vi c i m i phương pháp làm vi c và c i cách th t c hành chính. - Ch trì, ph i h p v i Trư ng Cán b Dân t c t ch c H i ngh t p hu n nghi p v thanh tra công tác dân t c cho Ban Dân t c, Thanh tra Ban Dân t c các a phương, t i t nh Ngh An (tháng 8/2009) - Ph i h p v i các v ơn v ki m tra m t s nhi m v v công tác t ch c, biên ch c a Ban Dân t c, cơ quan công tác dân t c, Thanh tra Ban Dân t c c a m t s a phương; công tác tuyên truy n ph bi n giáo d c pháp lu t cho ng bào dân t c thi u s t i các a phương. Ngoài ra còn th c hiên t t các nhi m v theo yêu c u t xu t c a Thanh tra Chính ph , Lãnh o y ban Dân t c giao./.
Đồng bộ tài khoản