Quyết định số 020/2007/QĐ-BTM

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 020/2007/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 020/2007/QĐ-BTM về quy chê làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 -2010 do Bộ Thương mại ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM ngày 28/02/2006 ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 020/2007/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 020/2007/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2006/QĐ- BTM NGÀY 28/02/2006 BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010; Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điều 7 của Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM ngày 28/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM) như sau: "Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Thư ký: 1. Tiếp nhận các đề án xúc tiến thương mại của các đơn vị chủ trì. 2. Thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đề án xúc tiến thương mại đến các đơn vị chủ trì. 3. Xem xét, đánh giá bước đầu đề án và các hồ sơ liên quan: - Đối với các đề án không đúng mẫu đề xuất, không thuộc nội dung hỗ trợ; các đề án của những đơn vị không thuộc đối tượng làm chủ trì chương trình, Ban Thư ký gửi thông báo cho các đơn vị. - Đối với các đề án hợp lệ, Ban Thư ký tổng hợp gửi Hội đồng thẩm định để xem xét, đánh giá. 4. Tổng hợp ý kiến xem xét, đánh giá đề án và các hồ sơ liên quan của các Ủy viên Hội đồng thẩm định. 5. Đề xuất lịch họp và chuẩn bị tài liệu có liên quan cho cuộc họp thẩm định.
  2. 6. Tổng hợp Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia theo kết luận của Hội đồng thẩm định và theo dõi việc thực hiện". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, VPCP; - Các Bộ: Tài chính, KHĐT, NN&PTNT, Công nghiệp, Thủy sản, Bưu chính Viễn thông, Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản); - Bộ Thương mại: các Thứ trưởng; - Các Vụ: XNK, Thị trường NN, TMĐT, Pháp chế; Trương Đình Tuyển - Công báo; - Lưu: VT, XTTM.
Đồng bộ tài khoản