Quyết định số 021/2007/QĐ-BTM

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 021/2007/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 021/2007/QĐ-BTM về việc bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định và Ban Thư ký của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 021/2007/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2007/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ BAN THƯ KÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010; Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 và Quyết định số 020/2007/QĐ-BTM ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của của Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM ngày 28/02/2006 ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010; Căn cứ Quyết định số 26/2006/QĐ-BTM ngày 22 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung, điều chỉnh danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BTM; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử bổ sung các ông bà có tên dưới đây tham gia ủy viên Hội đồng thẩm định: 1. Ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại làm Ủy viên thường trực Hội đồng thay ông Nguyễn Bảo, nguyên Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại. 2. Bà Phạm Quỳnh Anh, chuyên viên Vụ Châu Âu, Bộ Thương mại thay ông Nguyễn Hữu Thắng, chuyên viên Vụ Châu Âu, Bộ Thương mại. Điều 2. Cử bổ sung các ông bà có tên dưới đây tham gia Ban Thư ký: 1. Ông Nguyễn Việt Hòa, Trưởng phòng Chính sách và Hợp tác Quốc tế, Cục Xúc tiến Thương mại, Trưởng Ban Thư ký. 2. Bà Doãn Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Tài chính Kế toán, Phó Trưởng ban. 3. Ông Triệu Thành Nam, Phó trưởng Phòng Chính sách và Hợp tác Quốc tế, Cục Xúc tiến Thương mại.
  2. 4. Bà Quách Thị Thư, chuyên viên Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính. 5. Bà Bùi Liên Thảo, chuyên viên Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Thương mại thay bà Nguyễn Khánh Cẩm Châu, chuyên viên Cục Xúc tiến Thương mại. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TL. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, VPCP; - Các Bộ: Tài chính, KHĐT, NN&PTNT, Công nghiệp, Thủy sản, Bưu chính Viễn thông, Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản); - Bộ Thương mại: các Thứ trưởng; - Các Vụ: XNK, Thị trường NN, TMĐT, Pháp chế; - Công báo; - Lưu: VT, XTTM Nguyễn Thành Biên
Đồng bộ tài khoản