Quyết định Số: 0256/QĐ-BCT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 0256/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 0256/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 0256/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Căn cứ Quyết định số 266/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thép Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2007 – 2010; Căn cứ Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về sắp xếp, cổ phần hóa một số tổng công ty, công ty nhà nước (Công văn số 373/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ); Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam tại công văn số 22/VNS-TCLĐ ngày 07 tháng 01 năm 2010 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương để thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để cổ phần hóa Tổng công ty theo quy định hiện hành,
  2. 2 báo cáo Bộ Công Thương, các cơ quan có thẩm quyền liên quan và Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Công nghiệp nặng, Kế hoạch, Pháp chế, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ; Vũ Huy Hoàng - Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN; - Các Bộ: TC, KH&ĐT, LĐTB&XH; - Các Đ/c Thứ trưởng; - Các thành viên Ban ĐM và PTDN Bộ Công Thương; - Lưu: VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản