Quyết định số 03/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Phạm Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 03/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Trung tâm Tư vấn, thiết kế và xây dựng thuộc Công ty Xây lắp hoá chất về trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/1999/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/1999/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN TRUNG TÂM TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THUỘC CÔNG TY XÂY LẮP HOÁ CHẤT VỀ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Quyết định số 63/1998/QĐ-BCN ngày 22 tháng 9 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thành lập Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại văn bản số 01/TT-TCNS ngày 08 tháng 01 năm 1999 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán Bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Nay chuyển Trung tâm Tư vấn, thiết kế và xây dựng thuộc Công ty Xây lắp hoá chất về trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam. Điều 2: Trung tâm Tư vấn, thiết kế và xây dựng là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty; có con dấu, có tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của Nhà nước. Điều 3: Trung tâm có nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ cho Tổng công ty tronh lĩnh vực tiếp thị, đấu thầu; - Tìm hiểu và khai thác thị trường; - Tổ chức lập dự án đấu thầu xây dựng; - Thúc đẩy, hỗ trợ các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty trong lĩnh vực tiếp thị, đấu thầu; - Thẩm định các dự án đầu tư phát triển nội bộ; - Dịch vụ tư vấn, lập dự án đầu tư các công trình có vấn trong và ngoài nước đến nhóm B;
  2. - Thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp đến nhóm B; lập tổng dự toán công trình; - Dịch vụ tư vấn đấu thầu trong nước về các công việc: thiết kế, mua sắm thiết bị, xác định giá xây dựng và giá tư vấn xây dựng phục vụ cho ký kết hợp đồng của chủ đầu tư và các nhà thầu; - Thí nghiệm để cung cấp hoặc kiểm tra các thông số kỹ thuật phục vụ cho công tác thiết kế và kiểm định chất lượng công trình xây dựng; - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; - Quản lý các dự án đầu tư, xây dựng công trình. Điều 4: Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt việc chuyển giao trên. Điều 5: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 263/QĐ-TCNS ngày 11 tháng 5 năm 1996 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam. Điều 6: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Cục trưởng các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp Hoá chất, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, thiết kế và xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: - Như điều 6, - Ban ĐM-quản lý DNTW, - Ban TCCB Chính phủ, - Bộ Kế hoạch & ĐT. - Bộ Tài chính, Đặng Vũ Chư - Bộ KHCN&MT, - Ngân hàng Nhà nước, - UBND TP Hà Nội, - Công báo, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản