Quyết định số 03/1999/QĐ-CDTQG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 03/1999/QĐ-CDTQG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 03/1999/qđ-cdtqg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/1999/QĐ-CDTQG

 1. C CD TR QU C GIA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/1999/Q -CDTQG Hà N i, ngày 12 tháng 1 năm 1999 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C D TR QU C GIA S 03/1999/Q -CDTQG NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH U TH U MUA, BÁN LƯƠNG TH C D TR QU C GIA C C TRƯ NG C C D TR QU C GIA Căn c Ngh nh s 66/CP ngày 18/10/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c D tr qu c gia; Căn c Quy t nh s 137/1998/Q - TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c Qu n lý lương th c d tr qu c gia; Theo ngh c a Trư ng Ban pháp ch và Trư ng Ban K ho ch QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch u th u mua, bán lương th c d tr qu c gia. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các Trư ng ban, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng C c và các Giám c Chi c c d tr ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân Hu ( ã ký) QUY CH U TH U MUA, BÁN LƯƠNG TH C D TR QU C GIA (Ban hành theo Quy t nh s 03/1999/Q -CDTQG ngày12/1/1999 c a C c trư ng C c D tr Qu c gia) Chương 1 QUY NNH CHUNG
 2. i u 1. Ph m vi ng d ng Quy ch này áp d ng i v i mua, bán lương th c d tr qu c gia theo Quy t nh s 137/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph . Lương th c d tr qu c gia xu t khNu có quy nh riêng. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. u th u mua, bán lương th c d tr qu c gia là quá trình ch n l a nhà th u áp ng ư c các yêu c u v giá c , i u ki n kinh t - k thu t, th i gian do bên m i th u t ra trên cơ s c nh tranh gi a các nhà th u. 2. Bên m i th u là các Chi c c D tr (ho c C c D tr Qu c gia khi c n thi t) có nhu c u mua, bán lương th c d tr qu c gia b ng hình th c u th u. 3. Bên d th u (hay nhà th u) là các pháp nhân có i u ki n d th u mua, bán lương th c d tr qu c gia. 4. Bên trúng th u là nhà th u ư c l a ch n trong u th u ký k t và th c hi n h p ng mua, bán lương th c d tr qu c gia v i bên m i th u. 5. Gói th u là kh i lư ng lương th c, có ch tiêu ch t lư ng nh t nh, do bên th u phân chia trong t ng th i gian nh t nh và phù h p v i kh năng, i u ki n mua, bán c a bên m i th u. Gói th u có th là m t ph n ho c toàn b kh i lư ng theo ch tiêu k ho ch t ng t mua, bán lương th c c a bên m i th u, nhưng ít nh t m i gói th u ph i có kh i lư ng tương ng v i kh i lư ng lương th c ư c ch a m t khoang kho (ho c ngăn kho, lô hàng). 6. M th u là vi c m h sơ d th u t i th i i m ã ư c n nh do H i ng u th u th c hi n. 7. Giá b th u là s ti n tính b ng Vi t Nam ng (VN ) c a m t t n (ho c kilôgam) thóc (ho c g o) giao - nh n t i c a kho d tr qu c gia (khi mua), ho c trên phương ti n bên mua t i c a kho d tr qu c gia (khi bán), do bên d th u ghi trong phi u b giá d th u. 8. Giá xét th u là s ti n tính b ng Vi t Nam ng (VN ) c a m t t n (ho c kilôgam) thóc (ho c g o) do bên m i th u quy nh; giá này là căn c xét trúng th u. i u 3. Hình th c u th u và phương th c áp d ng 1. Hình th c u th u: có hai hình th c u th u sau ây: - u th u r ng rãi là hình th c u th u mà bên m i th u không h n ch s lư ng các bên d th u và thông báo m i th u trên phương di n thông tin i chúng.
 3. - u th u h n ch là hình th c u th u mà bên m i th u ch m i m t s nhà th u có i u ki n t t nh t áp ng các yêu c u c a h sơ m i th u tham gia d th u, nhưng t i thi u ph i có 3 nhà th u tham gia d th u. u th u h n ch ch th c hi n i v i trư ng h p c bi t do C c trư ng C c D tr Qu c gia quy t nh. 2. Phương th c áp d ng: Áp d ng phương th c u th u m t túi h sơ. M i nhà th u ph i n p h sơ d th u theo yêu c u i v i t ng gói th u. M i nhà th u có th tham gia u th u m t ho c nhi u gói th u, nhưng m i gói th u ch ư c n p m t h sơ d th u. Chương 2 T CH C TH C HI N U TH U i u 4. Cơ quan t ch c u th u 1- Các Chi c c D tr t ch c u th u mua, bán s lư ng lương th c d tr qu c gia theo Quy t nh c a C c trư ng C c D tr qu c gia i v i các trư ng h p nh p - xu t quy nh t i i m 6.2 c a Thông tư s 02/1999/TT-CDTQG ngày 12/01/ 1999 c a C c D tr qu c gia. 2 - C c D tr qu c gia t ch c u th u mua, bán lương th c d tr qu c gia trong trư ng h p s lư ng lương th c mua, bán có liên quan n nhi u Chi c c d tr và do C c trư ng C c D tr Qu c gia quy t nh. i u 5. i u ki n d th u Pháp nhân d th u ph i có nh ng i u ki n sau ây: - Có nhu c u mua, bán lương th c; - Có i u ki n v tài chính d th u; - H sơ d th u theo úng quy nh c a bên m i th u. i u 6. Nguyên t c u th u 1. Các t ch c, cá nhân có liên quan n vi c t ch c u th u và xét ch n th u ph i gi bí m t thông tin liên quan trong su t quá trình u th u. 2. T ch c u th u công khai, bình ng v quy n l i và nghĩa v gi a các nhà th u. 3. Bên m i th u và bên trúng th u có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh nh ng cam k t v mua, bán, giao, nh n, thanh toán ti n hàng theo k t qu trúng th u. i u 7. H i ng u th u
 4. 1. Thành l p H i ng u th u: T ch c th c hi n u th u các Chi c c D tr là H i ng u th u do m t Lãnh o Chi c c D tr làm Ch t ch, có các thành viên là i di n c a S Tài chính - V t giá t nh, thành ph , các Trư ng phòng Tài chính k toán, K ho ch, K thu t b o qu n, Thanh tra b o v Chi c c, và m t s chuyên gia (n u c n). Danh sách các thành viên chính th c c a H i ng u th u c a Chi c c do Giám c Chi c c quy t nh. T ch c u th u C c D tr Qu c gia th c hi n thông qua H i ng u th u do m t Lãnh o C c D tr Qu c gia làm Ch t ch, có các thành viên i di n c a B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ban V t giá Chính ph , các trư ng Ban K ho ch, Tài chính k toán, K thu t b o qu n, Chánh Thanh tra C c, và m t s chuyên gia (n u c n). Danh sách các thành viên chính th c c a H i ng u th u C c D tr Qu c gia do C c trư ng C c D tr Qu c gia quy t nh. 2. Nguyên t c làm vi c c a H i ng u th u: Các thành viên H i ng u th u làm vi c theo ch kiêm nhi m. Khi gi i quy t công vi c, H i ng u th u ph i căn c vào quy ch u th u và các Quy t nh khác (n u có) c a C c trư ng C c D tr Qu c gia. K t qu u th u s do Ch t ch H i ng u th u công b . Khi h p H i ng u th u, ph i có ít nh t 2/3 s u viên H i ng tham d . Quy t nh c a H i ng u th u ph i ư c quá bán s u viên c a H i ng tán thành; trư ng h p có s ý ki n khác nhau mà b ng nhau, thì Th trư ng cơ quan t ch c u th u quy t nh. N i dung c a các cu c h p u th u ph i làm thành văn b n và lưu gi theo ch b o qu n h sơ tài li u quy nh. 3. Nhi m v c a H i ng u th u: Xác nh l ch trình t ch c u th u c th và ti n hành toàn b quá trình u th u, bao g m: - L p k ho ch u th u; - ChuNn b h sơ u th u; - Thông báo m i th u; - Hư ng d n cho các bên d th u; - Ti p nh n, qu n lý h sơ d th u; - Xây d ng thang i m xét th u; - Tư v n cho Th trư ng cơ quan t ch c u th u v giá xét th u;
 5. - T ch c xét th u theo úng ti n và th t c quy nh; - L p báo cáo ánh giá k t qu u th u; - Công b k t qu u th u. i u 8. Th i h n m i th u, n p th u, m th u và th i h n có hi u l c c a h sơ d th u. 1. Th i h n m i th u: ch m nh t sau 02 ngày, k t ngày nh n ư c Quy t d nh v mua, bán lương th c c a C c trư ng C c D tr Qu c gia, bên m i th u ph i l p xong k ho ch u th u và ti n hành thông báo m i th u. 2. Th i h n n p th u: trong th i h n 07 ngày, k t ngày phát hành thông báo m i th u, bên d th u ph i n p h sơ d th u cho bên m i th u. Th i h n cu i cùng là vào h t gi làm vi c ngày cu i cùng c a th i h n n p th u. 3. Th i h n m th u: ch m nh t sau 3 ngày k t sau khi h t h n n p th u, bên m i th u ph i t ch c m th u. 4. Th i h n có hi u l c c a h sơ d th u là th i h n k t khi h t h n n p th u n khi công b k t qu trúng th u. i u 9. K ho ch u th u K ho ch u th u bao g m nh ng n i dung ch y u sau ây: - Danh sách c th các gói th u g m: lo i lương th c, s lư ng, quy cách, ch t lư ng (có m u hàng), a i m...; - N i dung c a thông báo m i th u; - Xác nh m c ti n ký qu d th u và ký qu b o m th c hi n h p ng; - Thành l p H i ng u th u; - Xác nh tiêu chuNn xét th u và thang i m; - Các v n khác (n u có). K ho ch u th u c a các Chi c c D tr ph i báo cáo v C c D tr Qu c gia. i u 10. Thông báo m i th u: Thông báo m i th u ph i phù h p v i hình th c u th u và g m các n i dung ch y u sau ây: a. Tên, a ch c a bên m i th u; b. Mô t tóm t t v s lư ng, ch t lư ng, quy cách, a i m... t ng gói th u;
 6. c. i u ki n d th u; d. Th i h n, a i m và th t c nh n h sơ m i th u; . Th i h n, a i m và th t c n p h sơ d th u; e. Th i gian (gi , ngày,tháng, năm), a i m t ch c m th u; f. Nh ng ch d n tìm hi u h sơ m i th u. i u 11. Ch d n cho bên d th u Bên m i th u có trách nhi m ch d n cho các bên d th u v các i u ki n d th u, các th t c ư c áp d ng trong quá trình u th u và gi i áp các câu h i c a bên d th u. i u 12. H sơ m i th u, d th u 1- H sơ m i th u g m: a. Thông báo m i th u; b. M u ơn d th u; c. Các yêu c u v ch ng lo i, s lư ng, ch t lư ng lương th c, bao bì...; d. i u ki n v ti n , phương th c giao nh n hàng; . Các i u ki n v tài chính, phương th c thanh toán; e. M u h p ng kinh t mua, bán hàng; f. M u phi u b giá d th u; g. Nh ng ch d n khác liên quan n vi c u th u. 2- H sơ d th u g m: a. ơn d th u (nêu cam k t v s lư ng, ch t lư ng lương th c cung c p, ti n , phương th c giao nh n hàng và thanh toán...); b. Phi u b giá d th u; c. B n sao quy t nh thành l p ơn v (có công ch ng nhà nư c); d. Xác nh n c a kho b c Nhà nư c ho c Ngân hàng v s ti n ã ký qu ; . Nh ng cam k t khác (n u có); e. Nh ng tài li u khác có liên quan do H i ng u th u quy nh.
 7. i u 13. Qu n lý h sơ d th u Bên m i th u có trách nhi m t ch c ti p nh n, vào s , niêm phong, qu n lý và b o m gi bí m t h sơ d th u. H sơ d th u sau khi m th u không tr l i bên d th u và ư c lưu tr theo ch b o qu n h sơ tài li u quy nh. i u 14. S a i h sơ u th u 1- Các bên d th u không ư c s a i h sơ d th u sau khi ã m th u. Trong quá trình ánh giá và so sánh các h sơ d th u, bên m i th u có th yêu c u bên d th u làm rõ các v n có liên quan n h sơ d th u. Yêu c u c a bên m i th u và ý ki n tr l i c a bên d th u u ph i l p thành văn b n. 2- Trong trư ng h p bên m i th u s a i m t s n i dung trong h sơ m i th u, bên m i th u ph i g i n i dung ã s a i b ng văn b n n t t c các bên d th u trư c th i h n cu i cùng n p h sơ d th u nhưng ph i m b o th i gian các bên d th u có i u ki n hoàn ch nh thêm h sơ c a mình. i u 15. Ký qu d th u Ti n ký qu d th u là s ti n bên d th u ph i ký g i vào tài kho n c a ơn v t ch c u th u m t i Kho b c Nhà nư c. Bên d th u ph i n p gi y xác nh n c a Kho B c Nhà nư c v s ti n ký qu d th u khi n p h sơ d th u. M c ti n ký qu ư c quy nh b ng 3% t ng giá tr ư c tính c a gói th u và không ư c hư ng lãi trong th i gian ký qu . Trong trư ng h p c n thi t, thì Th trư ng cơ quan t ch c u th u quy nh b ng s ti n tuy t i: S ti n ký qu d th u s ư c hoàn tr l i cho các bên d th u không trúng th u trong th i h n 05 ngày sau khi có k t qu u th u. i v i bên trúng th u, ti n ký qu s ư c chuy n sang kho n ti n ký qu b o m th c hi n h p ng, s thi u ph i n p thêm. Bên d th u không ư c nh n l i ti n ký qu d th u trong trư ng h p vi ph m Quy ch u th u mà b lo i kh i danh sách d th u, trúng th u nhưng không ký h p ng, t ch i th c hi n h p ng ho c rút h sơ d th u sau th i i m h t h n n p th u. S ti n này bên m i th u ư c s d ng thanh toán chi phí t ch c u th u l i (n u có) do các trư ng h p nêu trên gây ra, s ti n còn l i ph i n p h t vào Ngân sách Nhà nư c. i u 16. Ký qu b o mh p ng Trong th i h n 03 ngày k t ngày trúng th u, bên trúng th u ph i n p ti n ký qu b o m th c hi n h p ng vào tài kho n c a ơn v t ch c u th u m t i Kho b c Nhà nư c và ký k t h p ng kinh t bên m i th u theo Pháp l nh H p ng kinh t ban hành ngày 25/9/1989. S ti n ký qu b o m th c hiên h p ng t 5%-10% giá tr h p ng. S ti n ký qu b o m th c hi n h p ng ư c tr l i bên trúng th u sau khi thanh lý h p ng. N u bên trúng th u vi ph m ho c không th c hi n
 8. úng h p ng thì s ti n ký qu này ư c tr vào ti n ph t vi ph m h p ng và n p vào ngân sách Nhà nư c. i u 17. Giá xét th u. Giá xét th u do Giám c Chi c c D tr (ho c C c trư ng C c D tr Qu c gia) quy t nh căn c vào khung giá tr n, giá sàn c a Ban V t giá Chính ph (ho c C c D tr Qu c gia) và tư v n c a H i ng u th u. Vi c quy t nh giá xét th u ph i th c hi n trong th i h n k t khi h t h n n p th u n trư c khi m th u. Giá xét th u ch ư c công b khi m th u. Ngư i có thNm quy n quy t nh giá xét th u ph i tuy t i gi bí m t giá xét th u. i u 18. M th u Nh ng h sơ d th u n p úng h n ư c bên m i th u m công khai. 1- Các nhà th u có quy n tham d m th u, m i nhà th u tham gia u th u ch ư c phép c 01 i di n vào phòng u th u. i di n c a bên d th u tham d u th u ph i là ngư i có trách nhi m và thNm quy n quy t nh m i v n liên quan n u th u. 2- Nh ng h sơ d th u không n p úng h n s không ư c ch p nh n và ư c tr l i cho nhà th u dư i d ng chưa m . i u 19. Biên b n m th u Khi m th u, bên m i th u và các bên d th u có m t ph i ký vào biên b n m th u. Biên b n m th u ph i ghi rõ lo i lương th c u th u c a t ng gói th u; ngày, gi , a i m m th u; tên, a ch c a các bên d th u, giá xét th u, giá b th u, ký qu d th u; các văn b n s a i, b sung và các chi ti t khác có liên quan (n u có). i u 20. Xét h sơ d th u khi m th u Vi c xét h sơ d th u khi m th u g m: 1- Xét tính h p l c a h sơ d th u. 2- Ki m tra i u ki n d th u c a các bên d th u. 3- Bên m i th u yêu c u bên d th u gi i thích nh ng n i dung chưa rõ trong h sơ d th u và l p thành văn b n. i u 21. ánh giá và so sánh các h sơ d th u 1- Các h sơ d th u ư c ánh giá và so sánh theo các tiêu chuNn g m: ch t lư ng, năng l c tài chính và chuyên môn, giá c , ti n th c hi n và nh ng tiêu chuNn c n thi t khác.
 9. 2- Các tiêu chuNn quy nh t i Kho n 1 i u này ư c ánh giá b ng phương pháp cho i m theo thang i m ã ư c n nh trư c khi m th u. i u 22. X p h ng và l a ch n nhà th u 1- Căn c vào k t qu ánh giá các h sơ d th u, H i ng u th u x p h ng các bên d th u theo phương pháp ã ư c n nh. 2. Xét trúng th u căn c vào các yêu c u trong thông báo m i th u, các phi u b th u có cùng i u ki n phù h p v i yêu c u u th u thì k t qu trúng th u là phi u b th u có m c giá th p nh t (khi bên m i th u mua hàng) ho c có m c giá cao nh t (khi bên m i th u bán hàng) so v i giá xét th u. Các phi u không có cùng i u ki n thì, H i ng u th u xem xét t ng i u ki n c th theo thang i m xét k t qu trúng th u. 3- Trong trư ng h p các bên tham gia d th u có s i m, tiêu chuNn và giá b th u ngang nhau, thì kh i lư ng c a gói th u ư c thương lư ng chia cho các nhà th u ho c b c thăm ch n nhà th u trúng th u. 4- Nhà th u trúng th u ph i ký k t h p ng mua, bán lương th c d tr qu c gia v i ơn v d tr qu c gia do bên m i th u ch nh trong th i h n quy nh. N u nhà th u không th c hi n vi c ký k t h p ng úng th i h n thì coi như t hu b cam k t. Bên m i th u ư c ch n nhà th u k ti p theo k t qu x p h ng v i i u ki n giá b th u c a nhà th u này trong th i h n xét th u. 5- K t qu u th u ư c ghi trong biên b n u th u và công b công khai trong h i ngh m th u và g i các cơ quan tài chính, kho b c Nhà nư c cùng c p. Trư ng h p cơ quan t ch c u th u là Chi c c D tr , biên b n u th u ph i báo cáo C c D tr Qu c gia. 6- Trư ng h p n u không có nhà th u tham gia d th u, không có nhà th u nào áp ng ư c các yêu c u c a bên m i th u ho c có s vi ph m quy nh v u th u d n n không có k t qu u th u, thì Giám c Chi c c D tr báo cáo và ki n ngh ngay bi n pháp gi i quy t C c trư ng C c D tr Qu c gia xem xét, quy t nh. i u 23. H p ng mua, bán lương th c d tr qu c gia 1- N i dung ch y u c a h p ng mua, bán lương th c d tr qu c gia g m: - Tên hàng - S lư ng - Quy cách ch t lư ng - Giá c - Phương th c thanh toán
 10. - a i m, phương th c, th i gian và ti n giao nh n hàng - Trách nhi m c a m i bên khi th c hi n h p ng - Trách nhi m do vi ph m h p ng. Ngoài ra, các bên có th tho thu n các n i dung khác trong h p ng, nhưng không trái v i pháp lu t hi n hành. 2- Giá ghi trong h p ng là giá trúng th u. i u 24. Chi phí t ch c u th u Bên m i th u ư c thu phí d th u chi phí cho vi c t ch c u th u như in tài li u, s sách, thông tin..., m c thu do C c D tr Qu c gia quy nh. Các nhà th u ph i n p phí d th u khi n p h sơ d th u. Trong trư ng h p ph i u th u l i, các nhà th u ã n p l phí u th u không ph i n p thêm l phí t ch c u th u. N u l i do t ch c ho c cá nhân c a cơ quan t ch c u th u gây ra, thì chi phí t ch c u th u l i do t ch c ho c cá nhân ó t ch u. Chương 3 CÔNG TÁC THANH TRA, KI M TRA, X LÝ CÁC VI PH M i u 25. Ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m 1- Các Ban, Thanh tra C c D tr Qu c gia có trách nhi m ki m tra vi c t ch c u th u mua, bán lương th c các Chi c c d tr ; ti n hành thanh tra i v i các hành vi có d u hi u vi ph m quy ch u th u. 2- M i hành vi th c hi n sai Quy ch u th u, bi u hi n dư i các hình th c như: ti t l bí m t h sơ, tài li u và thông tin có liên quan n vi c u th u, th o lu n thông ng, móc ngo c, h i l , ép giá... trong quá trình u th u u b coi là hành vi gây thi t h i v kinh t và u b x lý. - N u nhà th u vi ph m s b lo i kh i danh sách d th u và không ư c nh n l i ti n ký qu d th u. Trư ng h p có hành vi gây thi t h i nghiêm tr ng thì ngh x lý theo pháp lu t tùy theo m c vi ph m. - N u bên m i th u vi ph m, k t qu u th u s b h y b . C c trư ng C c D tr Qu c gia s ch o t ch c u th u l i. Thành viên H i ng u th u và thành viên các t ch c chuyên môn giúp vi c u th u n u vi ph m s b lo i kh i danh sách c a t ch c chuyên môn ó và b x lý k lu t hành chính ho c x lý theo pháp lu t tuỳ theo m c vi ph m. 3- Các trư ng h p có khi u l i, tranh ch p v các v n có liên quan n vi c t ch c u th u, trong th i h n 03 ngày k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, bên m i th u
 11. ph i có ý ki n tr l i c th cho ngư i khi u n i. Trư ng h p ngư i khi u n i không tho mãn, có quy n khi u n i lên các cơ quan có thNm quy n gi i quy t. i u 26. Căn c quy ch này, các Trư ng Ban, Chánh Thanh tra, Chánh văn phòng C c và các Giám c Chi c c D tr t ch c th c hi n; trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, yêu c u báo cáo C c D tr Qu c gia nghiên c u, s a i cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản