Quyết định số 03/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 03/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2000/QĐ-TTg về cơ chế thưởng và cấp lại do thực hiện vượt dự toán thu ngân sách năm 2000 cho ngân sách địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2000/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2000/QĐ-TTG Hà N i, ngày 04 tháng 01 năm 2000 QUY T Đ NH V CƠ CH THƯ NG VÀ C P L I DO TH C HI N VƯ T D TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2000 CHO NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 24/1999/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 1999 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 6, v d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài chính t i công văn s 10/TC-NSNN ngày 03 tháng 01 năm 2000, QUY T Đ NH: Đi u 1. Quy đ nh m c thư ng và ch đ s d ng ti n thư ng vư t d toán thu ngân sách nhà nư c năm 2000 cho ngân sách đ a phương như sau: 1. Đ i v i các kho n đư c thư ng theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c : a) Đ i v i thu tiêu th đ c bi t hàng s n xu t trong nư c (không k ph n ngân sách đ a phương đã đư c hư ng 100% theo phân c p) : thư ng 100% s thu vư t d toán do Th tư ng Chính ph giao. b) Đ i v i thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u xét thư ng theo nguyên t c : s vư t thu d toán Th tư ng Chính ph giao t 20 t đ ng tr xu ng thư ng 100%, s vư t thu t trên 20 t đ ng thư ng thêm 50% s vư t thêm nhưng t ng s thư ng t i đa không vư t quá 50 t đ ng. 2. Đ i v i các kho n thu phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách các c p chính quy n đ a phương : c p l i cho ngân sách đ a phương 50% s th c n p ngân sách Trung ương cao hơn d toán Th tư ng Chính ph giao. Đi u 2. Quy đ nh v vi c s d ng ti n thư ng. Các kho n thư ng vư t thu trên đư c s d ng đ tăng đ u tư xây d ng cơ s h t ng, th c hi n nhi m v quan tr ng, đ t xu t phát sinh đ a phương. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 4. B trư ng B Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Thư ng v B Chính tr , - y ban thư ng v Qu c h i, - Th tư ng, các PTT Chính ph , - B Tài chính, - B K ho ch và Đ u tư, - Các HĐND, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, - VPCP : BTCN, các PCN, các V , C c, - Lưu : KTTH (3), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản