Quyết định số 03/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
44
lượt xem
10
download

Quyết định số 03/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 325 : 2004 "Phụ gia hoá học cho bê tông" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2005/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc S : 03/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 06 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG V VI C BAN HÀNH TCXDVN 325 : 2004 "PH GIA HOÁ H C CHO BÊ TÔNG " B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36 / 2003 / N -CP ngày 4 / 4 / 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam : TCXDVN 325 : 2004 " Ph gia hoá h c cho bê tông " i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n: B TRƯ NG B XÂY D NG - Như i u 3 - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - Lưu VP&V KHCN Nguy n H ng Quân M CL C Trang L i nói u…………………………………………………………………………………………... 5 Ph n 1 - Yêu c u k thu t………………………………………………………………………... 7 1 Ph m vi tác d ng……………………………………………………………………………... 7 2 Tài li u vi n d n………………………………………………………………………………. 7 3 Thu t ng và nh nghĩa……………………………………………………………………… 7 4 Yêu c u k thu t………………………………………………………………………………. 9 4.1 Yêu c u v tính năng cơ lý……………………………………………………………… 9 4.2 Yêu c u v ng nh t……………………………………………………………….. 9
 2. 4.3 Thí nghi m l i có gi i h n………………………………………………………………. 9 5 Bao gói và ghi nhãn…………………………………………………………………….. 10 6 B o qu n và v n chuy n………………………………………………………………. 11 7 Các thông tin do nhà s n xu t cung c p…………………………………………………... 11 8 Tình hu ng t ch i…………………………………………………………………………..... 11 Ph n 2 – Các phương pháp th ………………………………………………………………….. 13 1 Ph m vi tác d ng……………………………………………………………………………… 13 2 Tài li u vi n d n………………………………………………………………………………. 13 3 L y m u………………………………………………………………………………….. 13 4 Các phương pháp th ………………………………………………………………………... 14 4.1 V t li u……………………………………………………………………………………. 14 4.2 Thành ph n bê tông thí nghi m………………………………………………………... 14 4.2.1 Thành ph n h n h p bê tông i ch ng………………………………………. 14 4.2.2 Thành ph n h n h p bê tông ch a ph gia th nghi m…………………...... 15 4.3 Ch t o và b o dư ng m u th ……………………………………………………….... 15 4.3.1 Ch t o và b o dư ng m u th ……………………………………………….... 15 4.3.2 S lư ng m u th ………………………………………………………………… 15 4.4 Th các tính ch t c a h n h p bê tông……………………………………………….... 15 4.4.1 Xác nh s t…………………………………………………………………... 15 4.4.2 Xác nh th i gian ông k t…………………………………………………….. 15 4.4.3 Xác nh hàm lư ng b t khí…………………………………………………….. 15 4.4.4 Xác nh lư ng nư c tr n yêu c u……………………………………………... 15
 3. 4.5 Th các tính ch t c a bê tông ã óng r n……………………………………………. 16 4.5.1 Xác nh cư ng nén………………………………………………………….. 16 4.5.2 Xác nh cư ng u n………………………………………………………….. 16 4.5.3 Xác nh co…………………………………………………………………… 16 4.6 Xác nh ng nh t c a ph gia…………………………………………………….. 16 4.6.1 Xác nh hàm lư ng ch t khô…………………………………………………... 16 4.6.2 Xác nh hàm lư ng tro………………………………………………………….. 16 4.6.3 Xác nh t tr ng c a ph gia l ng……………………………………………... 16 4.6.4 Xác nh hàm lư ng ion clo…………………………………………………….. 16 4.6.5 Ph h ng ngo i………………………………………………………………….. 16 Ph l c A (quy nh): Thí nghi m xác nh th i gian ông k t c a bê tông………………... 17 Ph l c B (quy nh): Thí nghi m xác nh hàm lư ng ch t khô c a ph gia hoá h c……. 19 Ph l c C (quy nh): Thí nghi m xác nh hàm lư ng tro c a ph gia hoá h c…………… 21 Ph l c D (quy nh): Thí nghi m xác nh t tr ng c a ph gia hoá h c d ng l ng…….... 22 Ph l c E (quy nh): Thí nghi m xác nh hàm lư ng ion clo trong ph gia hoá h c……... 23 Ph l c F (tham kh o): Phân tích ph h ng ngo i ph gia hoá h c……………………….... 25 TCXDVN TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 325 : 2004 Xu t b n l n 1 PH GIA HOÁ H C CHO BÊ TÔNG Chemical Admixtures for Concrete HÀ N I – 2004 L i nói u TCXDVN 325 : 2004 “Ph gia hoá h c cho bê tông” quy nh yêu c u k thu t cho 7 lo i ph gia dùng cho bê tông xi măng pooclăng. TCXDVN 325 : 2004 ư c B Xây d ng ban hành theo Quy t nh s … ngày...tháng….năm 2004 Xu t b n l n 1 Ph gia hoá h c cho bê tông
 4. Chemical Admixtures for Concrete Ph n 1 - Yêu c u k thu t Technical Specification 1 Ph m vi áp d ng 1.1 Tiêu chuNn này qui nh các yêu c u k thu t áp d ng cho 7 lo i ph gia hoá h c dùng cho bê tông xi măng pooc lăng g m: - Ph gia hoá d o gi m nư c, ký hi u lo i A; - Ph gia ch m ông k t, ký hi u lo i B; - Ph óng r n nhanh, ký hi u lo i C; - Ph gia hoá d o - ch m ông k t, ký hi u lo i D; - Ph gia hoá d o - óng r n nhanh, ký hi u lo i E; - Ph gia siêu d o (gi m nư c m c cao), ký hi u lo i F; - Ph gia siêu d o - ch m ông k t, ký hi u lo i G. 1.2 Các lo i ph gia như: ph gia cu n khí, ph gia k nư c, ph gia trương n , ph gia b n sun phát... không thu c ph m vi c a tiêu chuNn này. 2 Tài li u vi n d n - TCVN 5117- 90, Bao gói - Bao ng b ng gi y - Thu t ng và ki u. - TCVN 6405- 98, Bao bì - Ký hi u b ng hình v cho bao bì v n chuy n. 3 Thu t ng và nh nghĩa 3.1 Ph gia hoá h c (Chemical Admixtures): là ch t ư c ưa vào m tr n trư c ho c trong quá trình tr n v i m t li u lư ng nh t nh (không l n hơn 5 % kh i lư ng xi măng), nh m m c ích thay i m t s tính ch t c a h n h p bê tông và bê tông sau khi óng r n. 3.2 Ph gia hoá d o gi m nư c (Water-reducing admixtures): là ph gia làm tăng s tc ah n h p bê tông khi gi nguyên t l Nư c/Xi măng, ho c cho phép gi m lư ng nư c tr n mà v n gi nguyên ư c s t c a h n h p bê tông, thu ư c bê tông có cư ng cơ h c cao hơn. 3.3 Ph gia ch m ông k t (Retarding admixtures): là ph gia làm gi m t c ph n ng ban u gi a xi măng và nư c, do ó làm kéo dài th i gian ông k t c a bê tông. 3.4 Ph óng r n nhanh (Accelerating admixtures): là ph gia làm tăng nhanh t c ph n ng ban u gi a xi măng và nư c, do ó rút ng n th i gian ông k t c a bê tông và làm tăng cư ng c a bê tông tu i ng n ngày. 3.5 Ph gia hoá d o - ch m ông k t (Water-reducing and retarding admixtures): là ph gia k t h p ư c các ch c năng c a ph gia hoá d o (3.2) và ph gia ch m ông k t (3.3). 3.6 Ph gia hoá d o - óng r n nhanh (Water-reducing and acccelerating admixtures): là ph gia k t h p ư c các ch c năng c a ph gia hoá d o (3.2) và ph gia óng r n nhanh (3.4). 3.7 Ph gia siêu d o (gi m nư c m c cao) (Water-reducing, high range admixtures): là ph gia cho phép gi m m t lư ng l n nư c tr n không nh hơn 12 % mà v n gi nguyên ư c s tc a h n h p v a bê tông, thu ư c bê tông có cư ng cao hơn. 3.8 Ph gia siêu d o - ch m ông k t (Water-reducing, high range, and retarding admixtures): là ph gia k t h p ư c ch c năng c a ph gia siêu d o (3.7) và ph gia ch m ông k t (3.3). 3.9 Ki m tra ng nh t: công vi c ki m tra ư c th c hi n ánh giá toàn b các tính ch t v t lý và hoá h c c a các lo i ph gia trư c khi ưa vào s d ng.
 5. 3.10 H n h p bê tông i ch ng: là h n h p bê tông chuNn không có ph gia dùng làm m u so sánh. 3.11 H n h p bê tông có ph gia th nghi m: là h n h p bê tông trong thành ph n có ch a ph gia v i li u lư ng t i ưu theo ch d n c a nhà s n xu t. 3.12 M u ơn: là m u ư c l y m t l n ơn l . 3.13 M u h n h p: là m u ư c t o thành ít nh t t 3 m u ơn l y t 1 lô. 3.14 Lô: là s lư ng ph gia ư c s n xu t trong cùng m t i u ki n t i m t nhà máy trong cùng m t kho ng th i gian nh t nh. 4 Yêu c u k thu t 4.1 Yêu c u v tính năng cơ lý H n h p bê tông sau khi tr n và bê tông sau khi óng r n có s d ng m t trong 7 lo i ph gia hoá h c (trong m c 1) ph i th a mãn các yêu c u v hàm lư ng nư c tr n, th i gian ông k t, cư ng nén, cư ng u n và co c ng cho trong b ng 1 c a tiêu chuNn này. Bê tông s d ng ph gia hoá h c có cư ng nén, cư ng u n tu i 6 tháng và 1 năm không ư c th p hơn cư ng nén, cư ng u n c a chính nó tu i 28 ngày và 90 ngày. Hàm lư ng b t khí c a bê tông s d ng ph gia hoá h c không ư c vư t quá 3 %. 4.2 Yêu c u v ng nh t Ph gia hoá h c có cùng m t ngu n g c ph i có thành ph n hoá h c như c a nhà s n xu t công b và ph i tho mãn các yêu c u v ng nh t cho trong b ng 2 c a tiêu chuNn này. 4.3 Thí nghi m l i có gi i h n Ngư i mua có quy n yêu c u thí nghi m l i (có gi i h n) xác nh s phù h p c a lo i ph gia nh mua v i các yêu c u k thu t c a tiêu chuNn này. Vi c thí nghi m l i xác nh các tính năng k thu t c a ph gia i v i h n h p v a bê tông và bê tông bao g m: xác nh hàm lư ng nư c tr n yêu c u, th i gian ông k t, cư ng ch u nén tu i 3 ngày, 7 ngày và 28 ngày. K t qu thí nghi m l i i v i t ng lo i ph gia ph i áp ng các yêu c u nêu trong b ng 1. Vi c thí nghi m l i xác nh tính ng nh t c a các lô hàng nh mua so v i m u ban u c a nhà s n xu t bao g m: hàm lư ng ch t khô, t tr ng, hàm lư ng ion clo, pH (ti n hành theo ph l c B, C, D, E trong ph n 2 c a tiêu chuNn này). K t qu thí nghi m l i i v i t ng lo i ph gia ph i áp ng các yêu c u nêu trong b ng 2. B ng 2 - Yêu c u v ng nh t c a ph gia hoá h c Giá tr công b Giá tr ch p nh n ư c Tên ch tiêu c a nhà s n xu t Ph gia l ng Ph gia không l ng 1. Hàm lư ng ch t khô, % Ck Ck ± 5 Ck ± 4 2. T tr ng, g/cm3 ρ ρ ± 0,02 - E + 0,05E ho c E + 0,2 3. Hàm lư ng ion clo, % E (L y giá tr nào nh hơn) 4. pH P P±1 5. Hàm lư ng tro, % TR TR ± 1
 6. Tương t v i m u chuNn ban u c a nhà s n 6. Ph h ng ngo i - xu t. CHÚ THÍCH: 1) Các ch s nêu trong b ng 2 ã bao g m c sai s cho phép trong quá trình làm thí nghi m các phòng thí nghi m khác nhau. 2) N u ngư i mua yêu c u ánh giá ng nh t c a ph gia b ng phân tích ph h p th c a tia h ng ngo i, khi ó vi c thí nghi m ph h ng ngo i i v i lô hàng ti n hành theo ph l c G. K t qu so sánh v i m u chuNn do nhà s n xu t ưa ra ban u ph i cơ b n tương t nhau. 3) Khi ph gia ư c d nh s d ng trong bê tông c t thép ng su t trư c, nhà s n xu t ph i công b b ng văn b n hàm lư ng ion clo có trong ph gia. 4) Ph gia ư c coi là không có hàm lư ng ion clo áng k n u hàm lư ng ion clo trong ph gia không l n hơn 1,5 g/lít i v i ph gia l ng (khi li u lư ng s d ng không quá 2 lít/1m3 bê tông), ho c 0,3 % i v i ph gia b t. 5) Các lo i ph gia hoá h c áp ng yêu c u c a tiêu chuNn này không có nghĩa là ch p nh n cho s d ng ph gia ó trong bê tông c t thép ng su t trư c. 6) pH c a ph gia có th b thay i theo th i gian, khi có s khác bi t l n v pH (vư t v i qui nh trong b ng 2), ph gia v n có th s d ng ư c nhưng ph i ti n hành các thí nghi m ki m tra toàn b tính năng c a ph gia m b o các yêu c u tương ng nêu trong b ng 1 c a tiêu chuNn này. 5 Bao gói và ghi nhãn Ph gia ư c óng gói trong các bao, ho c thùng ch a ph i ư c nhà s n xu t ghi nhãn rõ ràng, phù h p v i TCVN 5117 : 1990, TCVN 6045 : 1998, bao g m: - Tên cơ s s n xu t; - Tên thương m i c a ph gia, lo i ph gia (theo phân lo i c a tiêu chuNn này); - Kh i lư ng ho c th tích không k bao bì; - Ngày, tháng, năm s n xu t; - Th i h n s d ng. 6 B o qu n và v n chuy n Ph gia ph i ư c c t gi m t cách thích h p cho phép d dàng ki m tra và nh n d ng úng t ng lô hàng (ho c chuy n hàng). Ph gia ph i ư c b o qu n trong i u ki n kín thích h p tránh tác ng c a th i ti t như mưa, n ng, môi trư ng Nm ư t... Ph gia ph i ư c v n chuy n trên các phương ti n thích h p, tránh làm bi n d ng, th ng, rách bao bì d n n làm th t thoát kh i lư ng cũng như nh hư ng n ch t lư ng c a s n phNm. 7 Các thông tin do nhà s n xu t cung c p Nhà s n su t có trách nhi m cung c p các thông tin sau: - Tên thương m i c a ph gia; - Lo i ph gia (theo phân lo i c a tiêu chuNn này); - Mô t tr ng thái v t lý c a s n phNm; - Thành ph n ho t tính chính c a ph gia; - Li u lư ng s d ng;
 7. - Hàm lư ng ch t khô; t tr ng ( i v i ph gia l ng); hàm lư ng ion clo (% kh i lư ng ph gia); pH; - Hư ng d n an toàn cho ngư i s d ng (n u là ch t c h i, ăn da ho c ăn mòn...); - i u ki n b o qu n và th i h n s d ng; - Tên và a ch phòng thí nghi m nơi ã thí nghi m ch p nh n ph gia. 8 Tình hu ng t ch i 8.1 Ki m tra s tuân th ban u: ph gia s b lo i b n u các ch tiêu k thu t c a nhà s n xu t ưa ra không áp ng ư c các yêu c u k thu t (m c 4) c a tiêu chuNn này. 8.2 Ki m tra b ng phương pháp thí nghi m l i (có gi i h n): ph gia s b lo i b n u k t qu thí nghi m l i không tho mãn các yêu c u trong b ng 1 và 2 c a tiêu chuNn này. 8.3 Ki m tra bao bì óng gói: ngư i mua ư c quy n bác b toàn b lô hàng n u vi c bao bì óng gói vi ph m m t trong 2 i u sau: a) Kh i lư ng (ho c th tích) bao gói (ho c thùng ch a) thay i quá theo quy nh bao gói so v i kh i lư ng (ho c th tích) ư c ghi trên nhãn; b) Kh i lư ng (ho c th tích) trung bình c a 50 bao gói (ho c thùng ch a) khi l y ki m tra m t cách ng u nhiên nh hơn kh i lư ng (ho c th tích) ư c ghi trên nhãn. 8.4 Khi ph gia ư c s d ng cho bê tông có yêu c u không cu n khí, ph gia b t ch i s d ng n u bê tông ch a lo i ph gia này có hàm lư ng khí l n hơn 3 %. Ph n 2 - Các phương pháp th Test Methods Phương pháp th ph gia hoá h c bao g m các thí nghi m ki m tra các tính năng c a ph gia trên h n h p bê tông, bê tông ã óng r n và các thí nghi m xác nh ng nh t c a ph gia. Các phương pháp th này dùng cho vi c thí nghi m ch p nh n nói chung. Nh ng i u ki n ư c tiêu chuNn hoá trong các thí nghi m này nh m m b o k t qu thí nghi m trong phòng thí nghi m có chính xác cao, vì v y không mô ph ng theo các i u ki n th c t công trư ng. 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này qui nh các phương pháp th áp d ng cho 7 lo i ph gia hoá h c dùng cho bê tông xi măng Pooclăng theo tên g i và ký hi u như m c 1.1 ph n 1. 2 Tài li u vi n d n - TCVN 2682 : 1999, Xi măng pooclăng - Yêu c u k thu t; - TCVN 1770 : 1986, Cát xây d ng - Yêu c u k thu t; - TCVN 1771 : 1987, á dăm, s i và s i dăm dùng trong xây d ng - Yêu c u k thu t; - TCXDVN 302 : 2004, Nư c tr n bê tông và v a - Yêu c u k thu t; - TCVN 3105 : 1993, H n h p bê tông n ng và bê tông n ng - L y m u, ch t o và b o dư ng m u th ; - TCVN 3106 : 1993, H n h p bê tông n ng - Phương pháp th s t; - TCVN 3111 : 1993, H n h p bê tông n ng - Phương pháp xác nh hàm lư ng b t khí; - TCVN 3118 : 1993, Bê tông n ng - Phương pháp xác nh cư ng nén; - TCVN 3119 : 1993, Bê tông n ng - Phương pháp xác nh cư ng kéo khi u n; - TCVN 3117 : 1993, Bê tông n ng - Phương pháp xác nh co. 3. L ym u
 8. 3.1 M u thí nghi m ph gia có th là m u ơn ho c m u h n h p. M u th có th ư cl yt i nơi s n xu t, nơi cung c p (nơi bán hàng) ho c t i nơi s d ng. 3.2 M u dùng ánh giá ch t lư ng c a m t ngu n (ho c m t lô ph gia) áp ng các yêu c u k thu t c a tiêu chuNn này ph i là m u h n h p t o thành t các m u ơn l y t các v trí khác nhau c a lô, i di n cho lô. 3.3 M u dùng thí nghi m ánh giá ng nh t và s tương ương c a các lô ph gia khác nhau có cùng m t ngu n ph i là m u h n h p l y t các lô riêng r . Khi ng nh t c a t ng lô ph gia ã ư c m b o cho phép s d ng các m u ơn. 3.4 L y m u ph gia l ng: ph gia l ng ph i ư c khu y u trư c khi l y m u. M t m u ơn ư c l y ít nh t 0,5 lít. i v i 1 lô hàng (ho c 1 chuy n hàng) ph i l y ít nh t 3 m u ơn t i các v trí khác nhau i di n cho lô (ho c chuy n hàng) ó. M u h n h p ư c l y ít nh t 4 lít t h n h p tr n u các m u ơn ã l a ch n. Khi ph gia ch a trong b n ho c téc l n thì m u ơn ư c l y v i lư ng b ng nhau t các v trí trên, gi a và dư i b ng m t d ng c l y m u chuyên dùng thích h p. Các m u ph i ư c b o qu n trong các bình kín, không th m nư c và v t li u làm bình không ư c tác d ng v i ph gia. Các m u ph i ư c ghi nhãn rõ ràng như qui nh trong m c 3.6. 3.5 L y m u ph gia không ph i là ch t l ng: các m u ơn ư c l y ít nh t 1 kg và i di n cho không quá 2 t n ph gia. M u ơn ph i l y t i thi u 4 m u t các v trí khác nhau phân b u trên toàn kh i lư ng c a lô hàng c n ki m tra. M u h n h p ư c l y ít nh t 2 kg n 3 kg t h n h p tr n u các m u ơn ã l a ch n. Các m u ư c b o qu n trong các bình kín, ch ng Nm và ư c ghi nhãn rõ ràng như qui nh trong m c 3.6. Các m u ph gia không ph i ch t l ng c n ph i ư c hoà tan trong nư c trư c khi thí nghi m. 3.6 Ghi nhãn m u - Tên g i c a ph gia và hãng s n xu t; - Nơi l y m u; - S lô (ho c s hi u m u); - Ngày, tháng, năm l y m u; - Ki u m u ơn ho c m u h n h p; - H tên ngư i l y m u. 4 Các phương pháp th 4.1 V t li u 4.1.1 Xi măng: dùng lo i xi măng pooc lăng áp ng tiêu chuNn TCVN 2682 : 1999, Xi măng pooc lăng - Yêu c u k thu t. GHI CHÚ: Có th cho phép dùng xi măng pooc lăng h n h p ki m tra nhưng không dùng t ch i. 4.1.2 Cát: dùng lo i v a có mô un l n t 2,3 n 2,7 và ph i tho mãn các yêu c u k thu t c a TCVN 1770 : 1986, Cát xây d ng - Yêu c u k thu t. 4.1.3 á dăm (s i): dùng lo i á dăm (s i) tho mãn các yêu c u k thu t c a TCVN 1771 : 1987, á dăm, s i và s i dăm dùng trong xây d ng - Yêu c u k th t. á dăm, s i s d ng cho thí nghi m ph i cùng m t lo i có thành ph n h t gi ng nhau, vì v y lư ng c t li u thô cho m t l n thí nghi m ph i dùng ch t o m u th (m u bê tông i ch ng và m u bê tông có ph gia th nghi m) và c m u phân tích thành ph n h t. 4.1.4 Nư c tr n: nư c tr n ph i áp ng tiêu chuNn TCXDVN 302 : 2004, Nư c tr n bê tông và v a - Yêu c u k thu t. 4.2 Thành ph n bê tông thí nghi m
 9. Tr nh ng công vi c có yêu c u c bi t, trong các th nghi m ph gia hoá h c, dùng bê tông có thành ph n như sau: 4.2.1 Thành ph n h n h p bê tông i ch ng Xi măng: (310 ± 3) kg Cát: (765 ± 5) kg á dăm: t 5 mm n 10 mm: (400 ± 5) kg t 10 mm n 20 mm: (740 ± 5) kg Nư c: - N u m u i ch ng dùng ánh giá m c gi m nư c c a ph gia, i u ch nh lư ng nư c h n h p bê tông i ch ng t s t (90 ± 10) mm. - N u m u i ch ng dùng ánh giá m c tăng s t c a bê tông khi dùng ph gia (thành ph n bê tông không thay i), i u ch nh lư ng nư c h n h p bê tông i ch ng t s t (30 ± 10) mm. 4.2.2 Thành ph n h n h p bê tông ch a ph gia th nghi m Thêm ph gia, các thành ph n xi măng và c t li u gi nguyên như thành ph n h n h p bê tông i ch ng, lư ng dùng nư c ư c gi m và i u ch nh sao cho s t c a h n h p bê tông có ch a ph gia th nghi m gi ng như s t c a h n h p bê tông i ch ng, ho c gi nguyên lư ng dùng nư c (bao g m c lư ng nư c trong ph gia) trong trư ng h p ánh giá kh năng thay i s tc ah n h p bê tông. 4.3 Ch t o và b o dư ng m u th 4.3.1 Ch t o và b o dư ng m u th : ư c ti n hành theo TCVN 3105 : 1993, H n h p bê tông n ng và bê tông n ng - L y m u, ch t o và b o dư ng m u th . 4.3.2 S lư ng m u th : các m u c n ư c l y và ch t o ph i i di n cho m i thí nghi m, i u ki n thí nghi m và tu i thí nghi m. M i i u ki n thí nghi m là m t phép th g m m t h n h p bê tông i ch ng và m t h n h p bê tông ch a ph gia th nghi m. Các m u c n ư c l y ít nh t t 3 m tr n riêng l . S lư ng t i thi u các m u thí nghi m cho m t lo i ph gia ư c qui nh t i b ng 3. B ng 3 - S lư ng t i thi u các m u theo i u ki n thí nghi m và tu i thí nghi m cho m t lo i ph gia Tên ch tiêu i u ki n thí nghi m S lư ng tu i thí S lư ng t i thi u các nghi m m u Lư ng dùng 2 1 2 nư c Th i gian ông 2 1 2 k t Hàm lư ng b t 2 1 2 khí Cư ng nén 2 5 30 Cư ng u n 2 3 18 co 2 1 6 Trong m t ngày ph i t o ư c ít nh t 2 lo i m u cho m t thí nghi m ng v i 2 i u ki n thí nghi m và các tu i thí nghi m. Ph i hoàn thành vi c ch t o t t c các m u trong vòng 3 ngày liên t c. T t
 10. c các phép th so sánh u ph i ti n hành song song trên các m u bê tông i ch ng và m u bê tông ch a ph gia th nghi m ư c ch t o trong cùng m t i u ki n và có cùng ngày tu i. 4.4 Th các tính ch t c a h n h p bê tông 4.4.1 Xác nh s t: theo TCVN 3106 : 1993, H n h p bê tông n ng - Phương pháp th s t. 4.4.2 Xác nh th i gian ông k t: ti n hành theo ph l c A c a tiêu chuNn này. 4.4.3 Xác nh hàm lư ng b t khí: theo TCVN 3111 : 1993, H n h p bê tông n ng - Phương pháp xác nh hàm lư ng b t khí. 4.4.4 Xác nh lư ng nư c tr n yêu c u: lư ng nư c tr n yêu c u là lư ng nư c ưa vào trong m tr n (bao g m c lư ng nư c c a ph gia ưa vào) h n h p bê tông t ư c s t theo yêu 3 3 c u, tính b ng lít/m bê tông, chính xác t i 1 lít/m . 4.5 Th các tính ch t c a bê tông ã óng r n 4.5.1 Xác nh cư ng nén: theo TCVN 3118 : 1993, Bê tông n ng - Phương pháp xác nh cư ng nén. 4.5.2 Xác nh cư ng u n: theo TCVN 3119 : 1993, Bê tông n ng - Phương pháp xác nh cư ng kéo khi u n. 4.5.3 Xác nh co: theo TCVN 3117 : 1993, Bê tông n ng - Phương pháp xác nh co. Th i gian b o dư ng Nm (tính c th i gian m u th n m trong khuôn) là 14 ngày, sau ó b o qu n m u ti p 14 ngày trong i u ki n khô trong không khí (nhi t không khí (27 ± 2) oC; Nm (50 ± 4) %). th i i m này xác nh thay i chi u dài c a các m u so sánh v i k t qu o chi u dài th i i m m u v a m i tháo ra kh i khuôn v i chính xác t i 0,001 %. N u thay i chi u dài khô c a bê tông i ch ng (sau khi b o qu n khô 14 ngày trong không khí) là 0,030 % ho c l n hơn, thì thay i chi u dài khô c a bê tông ch a ph gia bi u th theo ph n trăm so v i bê tông i ch ng, giá tr c c i không ư c vư t giá tr cho trong b ng 1. N u bê tông i ch ng có thay i chi u dài khô nh hơn 0,030 %, thì thay i chi u dài khô c a bê tông ch a ph gia không ư c l n hơn thay i chi u dài khô c a bê tông i ch ng 0,010 %. 4.6 Xác nh ng nh t c a ph gia 4.6.1 Xác nh hàm lư ng ch t khô: theo ph l c B. 4.6.2 Xác nh hàm lư ng tro: theo ph l c C. 4.6.3 Xác nh t tr ng c a ph gia l ng: theo ph l c D. 4.6.4 Xác nh hàm lư ng ion clo: theo ph l c E. 4.6.5 Ph h ng ngo i: theo ph l c F. Ph l c A (Qui nh) Thí nghi m xác nh th i gian ông k t c a bê tông A.1 Nguyên t c th Th i gian ông k t c a bê tông ư c xác nh trên v a xi măng - cát sàng tách t h n h p v a bê tông b ng sàng. Dùng thi t b n xuyên mô t m c A.2 xác nh th i gian tính t khi tr n xi măng v i nư c n khi v a xi măng t cư ng kháng xuyên 3,5 N/mm2 (b t u ông k t) và 27,5 N/mm2 (k t thúc ông k t). A.2 Thi t b và d ng c th A.2.1 Sàng kim lo i: L vuông, kích thư c l sàng 5,0 mm
 11. A2.2 Bình ng: c ng c nh, kín nư c, không th m nư c, không dính d u m , m t c t có th là hình tròn ho c hình ch nh t có kích thư c it nh t 150 mm và sâu ít nh t là 150 mm. Các bình ng c n có di n tích b m t tho mãn cho s i m ch c xuyên yêu c u. A.2.3 ng h b m A.2.4 D ng c n xuyên: B ng kim lo i có kh năng o ch th và ghi l i l c xuyên, bao g m các b ph n: - B ph n xuyên: g m 6 mũi xuyên u ph ng có thi t di n là hình tròn, liên k t v i thanh xuyên b ng ren, có th tháo l p d dàng. M t ph ng mũi xuyên vuông góc v i tr c c a thanh ch c xuyên, Di n tích m t c t các mũi xuyên: 645 mm2, 323 mm2, 161 mm2, 65 mm2, 32 mm2, 16 mm2. kho ng cách 25 mm cách m t mũi xuyên, trên thanh xuyên có kh c v ch ánh d u gi i h n chi u sâu khi xuyên; - Ph n n xuyên: có kh năng o, ch th và ghi nh n l c n xuyên, s c o t i thi u là 600 N v i sai s cho phép ±10 N. A.2.5 Nhi t k k thu t: d i o t 0 °C n 100 °C, sai s ± 0,5 °C A.3 Th c hi n A.3.1 Tách v a và vào bình ng Tách v a kh i bê tông tươi b ng cách sàng qua sàng 5,0mm. Tr n l i v a b ng bay c ng và vào bình ng n cách mi ng bình 10mm. D n nh bình ng 4 l n sau m i l n thêm v a. Hoàn thành vi c v a vào bình ng trong vòng 15 phút k t khi tr n xong h n h p bê tông. A.3.2 i u ki n gi m u - i v i th nghi m trong phòng thí ngh m: nhi t gi m u (27 ± 2) oC. - i v i th nghi m dư i tác ng c a i u ki n th c t : lưu gi m u i u ki n d ki n s d ng. A.3.3 Cách ti n hành - Trư c khi ki m tra kh năng kháng xuyên c a m u, c n ph i lo i b ph n nư c tách kh i h n h p bê tông trên m t m u b ng cách dùng d ng c pipet ho c kê m t bên khuôn lên sao cho m t m u nghiêng 10o so v i phương n m ngang trong kho ng 2 phút nư c thoát ra ngoài. - S d ng d ng c n xuyên b t u t mũi xuyên l n nh t. n m nh d ng c n xuyên sao cho mũi xuyên xuyên sâu (25 ± 2) mm vào m u v a trong kho ng th i gian (10 ± 2) giây. c ch s l c xuyên trên b ph n ch th l c, ghi l i k t qu l c xuyên và kho ng th i gian tương ng tính t lúc tr n xi măng v i nư c n khi thí nghi m xuyên. - o liên t c cư ng kháng xuyên c a m u 30 phút/ l n. Khi l c kháng xuyên tăng g n quá kh năng o l c cho phép c a d ng c , c n thay mũi xuyên nh hơn d n cho n mũi xuyên cu i cùng (16 mm2). A.3.4 X lý k t qu thí nghi m Tính toán cư ng kháng xuyên (N/mm2) các l n thí nghi m khác nhau b ng cách chia l c xuyên (tính b ng N) cho di n tích m t mũi xuyên tương ng (tính b ng mm2). Xác nh các th i gian t ư c cư ng kháng xuyên 3,5 N/mm2 và 27,5 N/mm2 b ng cách n i suy tuy n tính gi a các k t qu ngay k trên và dư i các giá tr này. K t qu báo cáo chính xác ± 15 phút. Ph l c B (Qui nh) Thí nghi m xác nh hàm lư ng ch t khô c a ph gia hoá h c B.1 Xác nh hàm lư ng ch t khô c a các ph gia d ng l ng.
 12. B.1.1 D ng c và thi t b - L thu tinh mi ng r ng có n p; - Bình hút Nm; - Pipet 5 ml; - T s y có kh ng ch nhi t ; - Cân phân tích, chính xác ± 0,001 g. B.1.2 Th c hi n Cân kho ng t 25 g n 30 g cát tr ng tiêu chuNn và cho vào m t l thu tinh mi ng r ng có n p. Tháo n p và t l có ch a cát vào t s y r i s y trong (24 ± 1) gi nhi t (105 ± 3) 0C. y n p l và cho vào bình hút Nm ngu i n nhi t phòng. Sau ó cân chính xác ± 0,001 g. Tháo n p, dùng pipet nh t t 4 ml ph gia l ng lên toàn b ph n cát. y n p l i và cân chính xác ± 0,001 g. Tháo n p và t l ch a cát và ph gia vào t s y r i s y trong (24 ± 1) gi nhi t (105 0 ± 5) C. y n p l và cho vào bình hút Nm ngu i n nhi t phòng, sau ó cân chính xác ± 0,001 g. B.1.3 Tính toán k t qu Hàm lư ng ch t khô c a ph gia l ng ư c tính như sau, v i chính xác ± 1 %: Ck = (G3 - G1) / (G2 - G1) x100 (B.1) Trong ó: Ck là hàm lư ng ch t khô c a ph gia, tính b ng ph n trăm (%); G1 là kh i lư ng l có c n p ch a cát ã s y khô, tính b ng gam (g); G2 là kh i lư ng l có c n p ch a cát ã s y khô và ph gia chưa s y khô, tính b ng gam (g); G3 là kh i lư ng l có c n p ch a cát và ph gia ã s y khô, tính b ng gam (g). B.2 Xác nh hàm lư ng ch t khô c a ph gia không l ng B.2.1 D ng c và thi t b - L thu tinh mi ng r ng có n p; - Bình hút Nm; - T s y có kh ng ch nhi t ; - Cân phân tích có chính xác ± 0,001 g. B.2.2 Th c hi n Cân kho ng 3 g ph gia không l ng và cho vào l thu tinh mi ng r ng có n p ã bi t trư c kh i lư ng r i cân l ch a ph gia chính xác ± 0,001 g. Tháo n p r i t l thu tinh ch a ph gia vào t s y và s y trong (24 ± 1) gi nhi t (105 ± 5) 0C. y n p l và cho vào bình hút Nm ngu i n nhi t phòng, sau ó cân l ch a ph gia ã s y chính xác ± 0,001 g. B.2.3 Tính toán k t qu Hàm lư ng ch t khô c a ph gia không l ng ư c tính như sau, v i chính xác ± 1 %. Ck = (G3 - G1) / (G2 - G1) x100 (B.2) Trong ó: Ck là hàm lư ng ch t khô c a ph gia, tính b ng ph n trăm (%); G1 là kh i lư ng ã bi t trư c c a l có n p, tính b ng gam (g);
 13. G2 là kh i lư ng c a l có n p ch a ph gia chưa s y khô, tính b ng gam (g); G3 là kh i lư ng c a l có n p ch a ph gia ã s y khô, tính b ng gam (g). Ph l c C (Qui nh) Thí nghi m xác nh hàm lư ng tro c a ph gia hoá h c C.1 D ng c và thi t b - Bình hút Nm; - B p cách thu ; - Lò nung Muphơ; - Cân phân tích có chính xác ± 0,001 g. C.2 Th c hi n Nung chén nung có n p (600 ± 25) 0C trong vòng 15 phút n 30 phút. Chuy n vào bình hút Nm ngu i trong 30 phút và cân c chén nung có n p chính xác ± 0,001 g. Cho kho ng 1 g ph gia vào chén, y n p và cân l i. N u là ph gia d ng r n làm Nm m u b ng m t vài ml nư c, sau ó làm bay hơi n khô trên b p cách thu . Cu i cùng chuy n chén nung có ch a ph gia ã ư c cô khô trên b p cách thu vào lò nung Muphơ nhi t phòng và t t t nóng sao cho nhi t t 0 0 ư c 300 C trong vòng 1 gi và 600 C trong vòng t 2 gi n 3 gi . Duy trì nhi t lò nung (600 ± 25) 0C trong (24 ± 1) gi . L y chén ra kh i lò nung và y n p, ngu i trong bình hút Nm. Sau khi ngu i 30 phút, cân chén nung có n p cùng lư ng tro còn l i trong chén v i chính xác ± 0,001 g. C.3 Tính toán k t qu Hàm lư ng tro ư c tính như sau v i chính xác ± 1 %: TR = (G3 - G1) / (G2 - G1) x 100 (C.1) Trong ó: TR là hàm lư ng tro c a ph gia, tính b ng ph n trăm (%); G1 là kh i lư ng chén nung và n p, tính b ng gam (g); G2 là kh i lư ng chén nung có n p và m u trư c khi nung, tính b ng gam (g); G3 là kh i lư ng chén nung có n p và m u sau khi nung, tính b ng gam (g). Ph l c D (Qui nh) Thí nghi m xác nh t tr ng c a ph gia hoá h c d ng l ng D.1 D ng c - ng kh c v ch hình tr 500ml; - T tr ng k ; - Thùng gi nhi t. D.2 Th c hi n Cho ph gia l ng vào ng có ong có kh c v ch hình tr 500ml, cNn th n tránh t o b t. Th t t t tr ng k vào ch t l ng trong ng n khi nó tr ng thái t do lơ l ng và không ch m vào thành ng. t ng ong có ch a m u và t tr ng k vào thùng gi nhi t (25 ± 5) 0C n khi ph gia
 14. trong ng t nhi t n nh (25 ± 5) 0C. c giá tr t tr ng k t i áy m t cong v i chính xác ± 0,002. CHÚ Ý: N u có b t xu t hi n trong khi chuy n ph gia vào ng lư ng hình tr , ch cho b t tan h t ho c b t n i h t lên b m t và v t toàn b b t ra kh i ng trư c khi th t tr ng k vào. Ph l c E (Qui nh) Thí nghi m xác nh hàm lư ng ion clo trong ph gia hoá h c E.1 Các thu c th Các thu c th ph i t tinh khi t hoá h c: - Amôni nitrat (NH4NO3): dung d ch bão hoà trong nư c; - Axit nitric (HNO3) m c 70 % (15 N); - Dung d ch chuNn natri clorua (NaCl) 0,1 N, ư c chuNn b b ng cách hoà tan 5,845 g NaCl (s y khô 150 0C trong 2 gi ) trong nư c và pha loãng n 1 lít trong bình nh m c; - Dung d ch b c nitrat (AgNO3) 0,1 N ư c chuNn b b ng cách hoà tan 17,0 g AgNO3 trong nư c và pha loãng n 1 lít. E.2 Các thi t b - Máy o i n th ho c máy o pH; - i n c c b c; - Bình ch a mu i b c c u: bình thu tinh ư c y dung d ch amôn nitrat NH4NO3 bão hoà và bao g m m t c u n i ch t l ng thích h p, t t nh t là ki u ng b c ngoài b ng thu tinh nhám; - i nc c i ch ng calomen: l p v a khít bên trong bình ch a mu i b c c u trên. E.3 Th c hi n Cân chính xác ± 0,01 g m t m u i di n kho ng t 10 g n 12 g ph gia vào c c m 250 ml và thêm 50 ml nư c r i ti p theo 2 ml axit nitric m c. N u m u không hoà tan hoàn toàn l c qua gi y l c nhanh và r a ph n c n b ng nư c. i v i ph gia không ch a ho c có ch a ion clo ít hơn kho ng 6 g/lít thì l y toàn b dung d ch thu ư c xác nh ion clo, nhưng i v i các ph gia ch a ion clo v i lư ng l n hơn thì pha dung d ch nh n ư c n m t th tích bi t trư c trong bình nh m c và phân tích xác nh ion clo l y b ng pipet m t th tích tương ng ch a n kho ng 70 mg ion clo. Dùng gi y ch th ki m tra axit c a dung d ch thí nghi m, thêm axit nitric cho t i khi dung d ch chuy n sang axit và pha loãng n kho ng 150 ml. Thêm 10 ml dung d ch natri clorua b ng pipet và nhúng i n c c b c vào và n i ch t l ng trong bình ch a c u n i mu i v i dung d ch. N i các i n c c v i máy o i n th ho c máy o pH và t t chuNn b ng dung d ch b c nitrat, duy trì dung d ch ph gia ư c khu y u liên t c b ng máy khu y t ho c máy khu y cơ h c thích h p trong su t quá trình chuNn . Ghi chép i n th và s c burét tương ng các kho ng th i gian u nhau và khi t n i m cu i thì i n th tăng nhanh hơn. Thêm b c nitrat v i lư ng t 0,1 ml n 0,4 ml. Ti p t c chuNn thêm t 1 ml n 2 ml xa v i m cu i. Thêm 10 ml dung d ch natri clorua b ng pipet n a vào dung d ch ph gia và ti p t c chuNn b ng dung d ch b c nitrat v i cùng thao tác như trên. E.4 Tính toán k t qu E.4.1 Xác nh i m cu i c a quá trình chu n
 15. N u E là i n th (tính b ng mV) và V là th tích (tính b ng ml) dung d ch AgNO3 ư c thêm tương ng, xác nh i m cu i c a m i l n chuNn b ng cách tính toán s thay i v th cho các giá tr chuNn t ư c (∆ E / ∆ V tính b ng mV/ ml) và sau ó v th tương quan ∆ E / ∆ V (tr c tung - Y) v i các th tích dung d ch AgNO3 ư c thêm (tr c hoành - X). Giá tr c c i c a ∆ E / ∆ V trên ư ng cong cho giá tr i m cu i c a quá trình chuNn . E.4.2 Tính toán hàm lư ng ion clo Hàm lư ng ion clo theo kh i lư ng c a m u ư c l y làm thí nghi m ư c tính như sau v i chính xác ± 0,2 %: [Cl ] = 3,546××(V2V− V V ) − W ( − 1 ) 2 2 1 (E.1) Trong ó: [Cl-] là hàm lư ng ion clo, tính b ng ph n trăm (%); V1 là th tích dung d ch AgNO3 dùng chuNn m u và 10 ml dung d ch NaCl0,1 N, tính b ng mililít (ml); V2 là th tích dung d ch AgNO3 dùng chuNn m u và 20 ml dung d ch NaCl 0,1 N, tính b ng mililit (ml); W là kh i lư ng m u ư c l y ban u, tính b ng gam (g). Ph l c F (Tham kh o) Phân tích h ng ngo i ph gia hoá h c F.1 Thu c th Kali bicromat (K2Cr2O7) tinh khi t hoá h c. F.2 Các dung d ch và thi t b - C c thu tinh; - ĩa Petri; - Chày c i thu tinh; - T s y kh ng ch ư c nhi t ; - Thi t b tr n b ng ch o và bi thép c ng ch y i n; - Khuôn t o ĩa m u cho phân tích h ng ngo i; - Máy hút chân không; - Máy o ph h ng ngo i. F.3 Th c hi n F.3.1 i v i các ph gia l ng, dùng nư c c t pha loãng m u ph gia ã bi t trư c hàm lư ng ch t khô t o ra m t dung d ch có n ng ch t khô kho ng 0,015 g/ml. Dùng pipét nh 5 ml dung d ch pha loãng trên vào ĩa petri, thêm vào ó 2,5 g bicromat kali và 5 mg nư c c t, khu y tr n cho hoà tan h t. t dung d ch vào t s y và s y (105 ± 5) oC trong (24 ± 1) gi . ngu i và chuy n ph n khô còn l i vào c i thu tinh và nghi n thành b t m n, c n làm nhanh tránh hút Nm. Cân 0,1 g b t khô ã nghi n và 0,4 g kali bicromat r i tr n u trong ch o thép có bi c ng c a máy tr n ch y i n trong 30 giây.
 16. F3.2 i v i ph gia không l ng, nghi n 10 g ph gia ã ư c s y khô thành b t m n b ng c i và chày, chuy n m u vào ĩa petri và t vào t s y r i s y (105 ± 5) oC trong (24 ± 1) gi . Cân 0,005 g b t ã s y khô và nghi n 0,995 g kali bicromat r i tr n u trong ch o thép có bi thép c ng c a thi t b tr n ch y i n trong 30 giây. F3.3 Cân 0,3 g h n h p tr n ã ư c chuNn b m c F.3.1 ho c F.3.2 trên và cho vào khuôn thích h p có th t o ư c chân không. Dùng máy hút chân không hút ép m u trong 2 phút, ti p t c hút chân không và ép m u v i l c thích h p trong 3 phút h n h p t o thành m t cái ĩa dày kho ng 1 mm. L y ĩa m u ra kh i khuôn xác nh ph h p ph h ng ngo i thu ư c ph h p th h ng ngo i. B ng 1 – Các yêu c u v tính năng cơ lý Tên ch tiêu Lo i A Lo i B Lo i C Lo i D Lo Gi m nư c Ch m ông óng r n Hoá d o Hoá k t nhanh ch m ông óng k t nh 1. Lư ng nư c tr n t i a so v i m u i 95 - - 95 9 ch ng, % 2. Th i gian ông k t chênh l ch so v i i ch ng, (gi :phút) -B t u: T i thi u Mu n hơn S m hơn Mu n hơn S m - 1:00 1:00 1:00 1: T i a Không s m Không Không s m Không Khôn hơn 1:00 mu n hơn hơn 3:30 mu n hơn hơn nhưng 3:30 3:30 không mu n hơn 1:30 - K t thúc: T i thi u S m hơn S m - - - 1:00 1: T i a Không s m Không Không hơn 1:00 mu n hơn mu n hơn nhưng 3:30 - 3:30 không mu n hơn 1:30 3. Cư ng nén t i thi u so v i i ch ng, % 1 ngày - - - - 3 ngày 110 90 125 110 1 7 ngày 110 90 100 110 1 28 ngày 110 90 100 110 1 6 tháng 100 90 90 100 1 1 năm 100 90 90 100 1 4. Cư ng u n t i thi u so v i i ch ng, % 3 ngày 100 90 110 100 1
 17. 7 ngày 100 90 100 100 1 28 ngày 100 90 90 100 1 5. co ngót c ng, %, không l n hơn - Khi thay i chi u dài c a m u bê tông i ch ng là A %, v i A không nh hơn 1,35A 1,35A 1,35A 1,35A 1,3 0,03 % - Khi thay i chi u dài c a m u bê tông B + 0,01 % B + 0,01 % B + 0,01 % B + 0,01 % B+0 i ch ng là B %, v i B nh hơn 0,03 %
Đồng bộ tài khoản