Quyết định số 03/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
89
lượt xem
4
download

Quyết định số 03/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2006/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Phòng khám - Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V CHUYÊN MÔN C A PHÒNG KHÁM - QU N LÝ S C KHO THU C BAN B O V CHĂM SÓC S C KHO CÁN B CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Hư ng d n s 01-HD/BCSSK ngày 22/1/2003 và Hư ng d n b xung s 31- HD/BTCTW ngày 01/9/2004 c a Ban T ch c Trung ương Hư ng d n v t ch c, b máy, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ ch ho t ng c a Ban B o v , chăm sóc s c kho cán b các t nh, thành ph ; Căn c văn b n s 208/BBVCSSKCBTW ngày 18/12/2005 c a Ban B o v chăm sóc s c kho cán b Trung ương ngh ban hành Quy nh ch c năng, nhi m v chuyên môn c a Phòng khám - Qu n lý s c kho thu c Ban B o v chăm sóc s c kho cán b t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Theo ngh c a ông V trư ng V i u tr , V trư ng V T ch c cán b , B Y t . QUY T NNH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh Ch c năng, nhi m v chuyên môn c a Phòng khám - Qu n lý s c kho thu c Ban B o v chăm sóc s c kho cán b các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương". Đi u 2. "Quy nh Ch c năng, nhi m v chuyên môn c a Phòng khám - Qu n lý s c kho thu c Ban B o v chăm sóc s c kho cán b các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương"là cơ s Ban B o v chăm sóc s c kho cán b các t nh, thành ph ch o và th c hi n công tác khám ch a b nh, theo dõi và qu n lý s c kho cán b do Ban Ban B o v chăm sóc s c kho cán b các t nh, thành ph qu n lý; là căn c xây d ng các ch tiêu, k ho ch, nhân l c, trang thi t b y t và kinh phí ph c v ngư i b nh. Đi u 3. V trư ng V i u tr ph i h p v i Ban B o v chăm sóc s c kho cán b Trung ương ch u trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo.
  2. i u 5. Các ông, bà : Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c - Cán b , V trư ng V i u tr , Th trư ng Ban B o v chăm sóc s c kho cán b các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V CHUYÊN MÔN C A PHÒNG KHÁM - QU N LÝ S C KHO THU C BAN B O V CHĂM SÓC S C KHO CÁN B CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 03/2006/QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2006 c a B trư ng B Y t ) I. VN TRÍ, CH C NĂNG 1. Phòng khám - Qu n lý s c kho cán b thu c Ban B o v chăm sóc s c kho cán b (BVCSSKCB) các t nh, thành ph tr c thu c trung ương là cơ s khám ch a b nh c a Ban BVCSSKCB t nh, thành ph theo quy nh t i Hư ng d n s 01- HD/BVCSSK ngày 22/1/2003 và Hư ng d n b xung s 31-HD/BTCTW ngày 01/9/2004 c a Ban T ch c Trung ương Hư ng d n t ch c, b máy c a Ban B o v , chăm sóc s c kho cán b các t nh, thành ph , th c hi n ch c năng tham mưu v chuyên môn và chính sách cho Ban BVCSSKCB t nh, thành ph và chăm sóc, qu n lý s c kho cho các i tư ng theo quy nh. 2. Phòng khám - Qu n lý s c kho thu c Ban BVCSSKCB các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u s lãnh o tr c ti p c a Ban BVCSSKCB t nh, thành ph , ch u s ch o v chuyên môn c a H i ng chuyên môn B o v s c kho cán b t nh, thành ph trong công tác khám ch a b nh, theo dõi qu n lý s c kho cán b và ào t o nâng cao nghi p v chuyên môn. 3. Phòng khám - Qu n lý s c kho thu c Ban BVCSSKCB các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có ch c năng tương ương như Khoa khám b nh c a b nh vi n a khoa t nh, thành ph tr c thu c trung ương và th c hi n các quy ch công tác c a Khoa Khám b nh ư c quy nh t i Quy ch b nh vi n ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t . II. NHI M V
  3. 1. Nhi m v khám ch a b nh, theo dõi chăm sóc s c kho cán b : - T ch c ti p nh n, c p c u và khám ch a b nh cho các cán b thu c di n qu n lý c a Ban BVCSSKCB t nh, thành ph . Khám b nh, ch n l c ngư i b nh vào i u tr n i trú; th c hi n công tác i u tr ngo i trú và hư ng d n công tác chăm sóc s c kho ban u. - Qu n lý s c kho , theo dõi di n bi n c a ngư i b nh có b nh mãn tính khi ư c i u tr ngo i trú t i nhà. Theo dõi, ki m tra s c kho t i nhà ho c t i cơ quan cho m t s cán b ch ch t theo quy nh c a Ban Thư ng v T nh u , Thành u . - T ch c khám s c kho nh kỳ cho các cán b trong di n qu n lý c a Ban BVCSSKCB t nh, thành ph vàcán b do Ban Thư ng v T nh u , Thành u quy nh. - Ph i h p v i các cơ s i u dư ng, ph c h i ch c năng ph c v t t các t ngh dư ng s c và i u dư ng theo quy nh. - Ph c v các công vi c t xu t v công tác b o v s c kho khi có yêu c u c a T nh u , Thành u như ph c v h i ngh , tháp tùng cán b lãnh o i công tác. - Ph i h p ch t ch v i b nh vi n a khoa t nh, thành ph gi i quy t có hi u qu vi c khám, ch a b nh, khám s c kho nh kỳ cho cán b do Ban BVCSSKCB t nh, thành ph qu n lý theo Hư ng d n s 01-HD/BVCSSK ngày 22/1/2003 và cán b do Ban Thư ng v T nh u , Thành u quy nh khi c n vào vi n i u tr . - Quan h ch t ch v i các b nh vi n tuy n trên khi c n thi t chuy n ngư i b nh thu c i tư ng qu n lý i khám và i u tr . 2. Nhi m v qu n lý s c kho cán b : - Qu n lý, lưu tr h sơ s c kho c a cán b trong di n qu n lý theo ch m t. - T ng h p th ng kê báo cáo theo quy nh c a Ban BVCSSKCB Trung ương và c a B Yt . - Tham gia ch o chuyên môn v công tác b o v , chăm sóc s c kho cán b các qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh. 3. ào t o, nghiên c u khoa h c: Tham d các khoá ào t o, t p hu n chuyên môn do B Y t ho c Ban BVCSSKCBTW t ch c. Tham gia công tác nghiên c u khoa h c. III. T CH C VÀ NHÂN S C A PHÒNG KHÁM - QU N LÝ S C KHO 1. V t ch c: Phòng khám - Qu n lý s c kho g m các b ph n sau: - Ti p ón ngư i b nh -C pc u
  4. - Khám lâm sàng: n i, ngo i, các chuyên khoa - C n lâm sàng: th c hi n các xét nghi m cơ b n v hoá sinh, huy t h c, chNn oán hình nh, thăm dò ch c năng… - V t lí tr li u, ph c h i ch c năng - C p phát thu c - Qu n lí h sơ - Hành chính 2. Nhân s - Lãnh o: Có 01 Trư ng phòng và 1 n 2 Phó Phòng khám - Qu n lý s c kho . - M t i u dư ng trư ng. - Nhân viên: Th c hi n theo Hư ng d n b xung s 31-HD/BTCTW ngày 01/9/2004 c a Ban T ch c Trung ương Hư ng d n t ch c, b máy c a Ban B o v , chăm sóc s c kho cán b các t nh, thành ph ; tuỳ theo i tư ng và s lư ng cán b do Ban BVCSSKCB t nh, thành ph qu n lý, Ban BVCSSKCB t nh, thành ph ngh v i Ban Thư ng v T nh u , Thành u quy t nh s lư ng cán b và nhân viên m b o ph c v t t ngư i b nh. IV. TRANG THI T BN Y T VÀ PHƯƠNG TI N V N CHUY N: - Trang thi t b y t : m b o th c hi n theo Quy nh s 11 Q /BVCSSKTW ngày 13/11/2003 c a Ban BVCSSKCBTW quy nh trang thi t b t i thi u cho Phòng khám - Qu n lý s c kho các t nh, thành ph . - Phương ti n v n chuy n: Có ít nh t m t ô tô c u thương ph c v v n chuy n ưa ón và c p c u ngư i b nh.
Đồng bộ tài khoản