intTypePromotion=3

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy định quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B N TRE c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 03/2007/Q -UBND B n Tre, ngày 26 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ U TH U TRÊN NA BÀN T NH B N TRE Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i; Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 96/TTr-SKH T ngày 24 tháng 01 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh qu n lý u th u trên a bàn t nh B n Tre. Nh ng v n khác ngoài n i dung quy nh này ph i th c hi n úng theo Ngh nh s 111/2006/N - CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký, ng th i bãi b Công văn s 4237/UBND-TMXDCB ngày 12/12/2006 và Quy t nh s 2600/Q -UBND ngày 22/12/2006 c a y ban nhân dân t nh. i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các s : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th ; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh B n Tre; Th trư ng các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Cao T n Kh ng QUY NNH BAN HÀNH QU N LÝ U TH U TRÊN NA BÀN T NH B N TRE (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03 /2007/Q -UBND ngày 26 /01/2007 c a y ban nhân dân t nh) Chương I
  2. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh qu n lý u th u trên a bàn t nh B n Tre, v các ho t ng u th u l a ch n nhà th u cung c p d ch v tư v n, mua s m hàng hóa, xây l p i v i gói th u thu c d án sau ây : 1. D án s d ng v n Nhà nư c t 30% tr lên cho m c tiêu u tư u tư phát tri n; 2. D án s d ng v n Nhà nư c mua s m tài s n nh m duy trì ho t ng thư ng xuyên cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân; 3. D án s d ng v n Nhà nư c mua s m tài s n nh m ph c v vi c c i t o, s a ch a l n các thi t b dây chuy n s n xu t, công trình, nhà xư ng ã u tư c a doanh nghi p Nhà nư c. i u 2. i tư ng áp d ng 1. T ch c, cá nhân trong và ngoài t nh tham gia ho t ng u th u các gói th u các d án quy nh t i i u 1 c a Quy nh này; 2. T ch c, cá nhân liên quan n ho t ng u th u các gói th u thu c các d án t i i u 1 c a quy nh này. Chương II V CH NNH TH U i u 3. Vi c áp d ng hình th c ch nh th u ph i ư c phê duy t trong k ho ch u th u trên cơ s tuân th quy nh t i i u 20 c a Lu t u th u, i u 101 c a Lu t Xây d ng và i u 35 c a Ngh nh s 111/2006/N -CP c a Chính ph v hư ng d n th c hi n Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng (sau ây vi t t t là Ngh nh s 111/2006/N -CP). i u 4. Các gói th u thu c i tư ng ư c phép áp d ng hình th c ch nh th u ph i tuân th quy trình h sơ th t c theo úng quy nh t i i u 35 c a Ngh nh s 111/2006/N -CP c a Chính ph . i u 5. y ban nhân dân t nh khuy n khích t ch c u th u r ng rãi i v i t t c các gói th u k c các gói th u thu c i tư ng ư c phép áp d ng ch nh th u. Chương III V U TH U H N CH i u 6. Vi c t ch c u th u h n ch ph i th c hi n úng theo kho n 1 - i u 19 c a Lu t u th u, c th ư c áp d ng trong các trư ng h p sau ây: 1. Các gói th u s d ng ngu n v n mà cơ quan tài tr , qu n lý v n có yêu c u u th u h n ch ; 2. Các gói th u xây l p (xây d ng m i ho c di d i, s a ch a, tu b ) có tính k thu t chuyên ngành ph c t p ho c do i u ki n k thu t, hi n trư ng thi công òi h i nhà th u ph i m b o m c áp ng cao v ch t lư ng, th i gian thi công và th c t ch có m t s nhà th u có năng l c k thu t, tài chính và kinh nghi m có kh năng th c hi n ư c; 3. Các gói th u mua s m hàng hóa, trang thi t b có tính năng k thu t ph c t p ho c ch ng minh ư c th c t ch có m t s nhà cung c p có kh năng cung c p ngu n hàng theo yêu c u mua s m.
  3. i u 7. Khi th c hi n u th u h n ch ph i th c hi n theo úng kho n 2, i u 19 c a Lu t u th u. Các nhà th u ư c tham gia u th u h n ch ph i cung c p h sơ, tài li u ch ng minh kh năng áp ng ư c v năng l c k thu t, tài chính, nhân s và kinh nghi m theo úng yêu c u th c hi n gói th u nêu trong h sơ m i th u làm cơ s xem xét và trình duy t. Bên m i th u ph i có trách nhi m l a ch n, hư ng d n, b o m t t c các nhà th u theo danh sách ư c duy t có h sơ d th u h p l và nghiêm túc th c hi n trong vi c l a ch n nhà th u. Chương IV V U TH U R NG RÃI i u 8. y ban nhân dân t nh khuy n khích t ch c u th u r ng rãi i v i t t c các gói th u k c các gói th u thu c i tư ng ư c phép áp d ng các hình th c u th u khác trên cơ s th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 9. Vi c t ch c u th u r ng rãi ph i tuân th các quy nh c a Lu t u th u và Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph cũng như các quy nh c a pháp lu t hi n hành có liên quan. i u 10. Khi ti n hành ánh giá h sơ d th u mà có ít hơn 03 h sơ d th u vư t qua bư c ánh giá sơ b ph i báo cáo c p có thNm quy n cho ý ki n ch o trư c khi ti n hành bư c ánh giá chi ti t h sơ d th u. Chương V V PHÂN C P Y QUY N i u 11. Các gói th u d ch v tư v n có giá gói th u dư i 500 tri u ng, gói th u mua s m hàng hóa ho c xây l p có giá gói th u dư i 01 t ng thu c d án u tư phát tri n; gói th u mua s m hàng hóa có giá gói th u dư i 100 tri u ng thu c d án ho c d toán mua s m thư ng xuyên: y quy n cho Ch u tư ư c phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u c a các gói th u thu c d án thNm quy n c a Ch t ch UBND t nh phê duy t, ng th i t ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trên cơ s tuân th các quy nh c a pháp lu t hi n hành. Riêng i v i các gói th u d ch v tư v n thu c i tư ng b t bu c thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng ph i th c hi n theo úng quy nh t i kho n 3 i u 97, i u 102 c a Lu t Xây d ng và Thông tư s 05/2005/TT-BXD ngày 24 tháng 4 năm 2005 c a B Xây d ng. i u 12. Các gói th u d ch v tư v n có giá gói th u t 500 tri u ng n dư i 01 t ng, gói th u mua s m hàng hóa ho c xây l p có giá gói th u t 01 t ng n dư i 02 t ng thu c d án u tư phát tri n: y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư ư c phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u c a các gói th u thu c d án thNm quy n c a Ch t ch UBND t nh phê duy t, ng th i t ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trên cơ s tuân th các quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 13. Các gói th u mua s m hàng hóa có giá gói th u t 100 tri u ng n dư i 200 tri u ng thu c d án ho c d toán mua s m thư ng xuyên: y quy n cho Giám c S Tài chính ư c phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u c a các gói th u thu c d án thNm quy n c a Ch t ch UBND t nh phê duy t, ng th i t ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trên cơ s tuân th các quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương VI X LÝ VI PH M TRONG U TH U i u 14. Vi c x lý vi ph m pháp lu t v u th u th c hi n theo quy nh t i các i u 50, 51, 52, 53 Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng.
  4. i u 15. Hàng năm, căn c tình hình th c hi n công tác u th u và các v vi c vi ph m pháp lu t v u th u ã ư c x lý, S K ho ch và u tư, S Tài chính có trách nhi m t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh th c hi n công b công khai các t ch c và cá nhân vi ph m các quy nh v u th u g m: 1. Danh sách các nhà th u vi ph m; 2. Danh sách tư v n, t tư v n, t chuyên gia giúp vi c u th u vi ph m; 3. Danh sách các nhà th u b c m d th u do vi ph m; 4. Danh sách các ch u tư, bên m i th u, cơ quan qu n lý Nhà nư c vi ph m quy nh v u th u; 5. Danh sách các gói th u do vi ph m quy nh v u th u ph i t ch c u th u l i; 6. Danh sách các ơn v tư v n, nhà th u th c hi n h p ng tr h n so v i th i gian ã cam k t; 7. Danh sách các nhà th u chuy n như ng h p ng (bán th u) sau khi ký k t h p ng ho c trong quá trình th c hi n h p ng. Chương VII T CH C TH C HI N i u 16. Th trư ng các s , ban, ngành t nh và Ch t ch UBND các huy n, th có trách nhi m quán tri t và tri n khai cho các ơn v tr c thu c th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành v u th u cũng như các quy nh và hư ng d n th c hi n c a y ban nhân dân t nh. i u 17. S K ho ch và u tư có trách nhi m tham mưu cho y ban nhân dân t nh trong vi c xu t, x lý, gi i quy t các công vi c có liên quan n công tác u th u i v i các gói th u thu c d án u tư phát tri n. i u 18. S Tài chính có trách nhi m tham mưu cho y ban nhân dân t nh trong vi c xu t, x lý, gi i quy t các công vi c có liên quan n công tác u th u i v i các gói th u thu c d án ho c d toán mua s m thư ng xuyên. i u 19. nh kỳ hàng năm (ch m nh t vào ngày 10/01) các s , ban, ngành t nh và UBND các huy n, th có trách nhi m g i báo cáo tình hình th c hi n u th u trong năm cho S K ho ch và u tư t ng h p ng th i tham mưu xu t cho UBND t nh th c hi n báo cáo g i v Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính và các cơ quan Trung ương có liên quan ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản