Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2007-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KIÊN GIANG c l p – T do – H nh phúc ******* ***** S : 03/2007/Q -UBND R ch Giá, ngày 31 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CÁC NGUYÊN T C, TIÊU CHÍ VÀ NNH M C PHÂN B CHI U TƯ PHÁT TRI N THU C NGÂN SÁCH TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG GIAI O N 2007-2010 Y BAN NHÂN DÂN T NH KIÊN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m lu t c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn c Quy t nh s Quy t nh s 210/2006/Q -TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph , v vi c ban hành các nguyên t c, tiêu chí và nh m c phân b chi u tư phát tri n b ng ngu n ngân sách nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Ngh quy t s 43/2006/NQ-H ND ngày 08/12/2006 c a H i ng nhân dân t nh Kiên Giang v vi c ban hành các nguyên t c, tiêu chí và nh m c phân b chi u tư phát tri n b ng ngu n ngân sách trên a bàn t nh, giai o n 2007-2010; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t nh Kiên Giang t i T trình s 09/TTr-SKH T ngày 29/01/2007 v vi c xin phê duy t các nguyên t c, tiêu chí và nh m c phân b chi u tư phát tri n thu c ngân sách trên a bàn t nh giai o n 2007-2010, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này các nguyên t c, tiêu chí và nh m c phân b chi u tư phát tri n b ng ngu n ngân sách trên a bàn t nh áp d ng cho giai o n 2007-2010. i u 2. Các tiêu chí, nh m c phân b chi u tư b ng ngu n ngân sách quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này là cơ s xây d ng d toán chi u tư phát tri n t ngân sách c a các ngành, các huy n th thành ph thu c t nh. i u 3. Các Ông Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c các s , Th trư ng các cơ quan c p t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph và các ch u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký, và ư c áp d ng t năm ngân sách 2007 n năm 2010. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - B KH& T; - Website CP; - C c ki m tra VB (B Tư pháp);
  2. - TT.TU, TT.H ND t nh; - TT.UBND t nh; - Như i u 3 c a Q ; Bùi Ng c Sương - ăng Công báo; - L VP+CVNC; - Lưu: VT, cvdiep. CÁC NGUYÊN T C TIÊU CHÍ VÀ NNH M C PHÂN B CHI U TƯ PHÁT TRI N THU C NGÂN SÁCH TRÊN NA BÀN T NH GIAI O N 2007 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03 /2007/Q -UBND ngày 31 tháng 01 năm 2007 c a U ban nhân dân t nh Kiên Giang) I- PHÂN B V N U TƯ PHÁT TRI N TRONG CÂN I NGÂN SÁCH C A T NH. 1- NGUYÊN T C CHUNG. Vi c xây d ng các tiêu chí và nh m c phân b v n u tư phát tri n thu c ngân sách Nhà nư c theo hư ng ph c v các m c tiêu, nh hư ng phát tri n chung và m c tiêu phát tri n c a ngành, lĩnh v c n năm 2010; ng th i b o m tính công khai, minh b ch, công b ng v phân b v n u tư phát tri n. V n u tư t ngân sách Nhà nư c ư c cân i trên cơ s t ng th gi a nhu c u u tư ph c v m c tiêu tăng trư ng, chuy n d ch cơ c u kinh t và kh năng c a ngân sách. T p trung u tư nh ng a bàn, lĩnh v c tr ng i m, hoàn thi n m t bư c v k t c u h t ng, nh m t o môi trư ng thu n l i huy ng t i a các ngu n v n u tư toàn xã h i, góp ph n thúc Ny n n kinh t tăng trư ng theo m c tiêu ra B o m m i tương quan h p lý gi a u tư cơ s h t ng kinh t và h t ng xã h i, qu c phòng an ninh; gi a yêu c u phát tri n các lĩnh v c tr ng i m, vùng có l i th phát tri n và vùng sâu vùng xa, vùng biên gi i, h i o, vùng có i u ki n khó khăn, hư ng t i s phát tri n ng u gi a các vùng và góp ph n nâng cao m c s ng dân cư. 2- NGUYÊN T C PHÂN B CHI U TƯ PHÁT TRI N I V I CÁC NGÀNH CHO CÁC CÔNG TRÌNH, D ÁN. Vi c phân b v n d a trên cơ s nhu c u và kh năng cân i v n cho t ng lĩnh v c theo m c tiêu và nh hư ng u tư trong k ho ch 5 năm 2006-2010. Căn c ch tiêu v n u tư phát tri n do Trung ương giao; y ban nhân dân t nh d ki n phân b t ng m c v n giao trình H i ng nhân dân t nh quy t nh. Trên cơ s t ng m c v n ư c H i ng nhân dân t nh phê duy t, y ban nhân dân t nh giao các ngành phân b v n cho các công trình, d án c th . Vi c phân b v n cho các công trình, d án ph i ư c th c hi n trên các nguyên t c sau:
  3. - Th c hi n úng theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. V n u tư thu c ngân sách Nhà nư c ch b trí cho các d án k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng hoàn v n tr c ti p. - Các công trình d án ph c v cho các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a ngành, áp ng m c tiêu nhi m v phát tri n c a t nh theo k ho ch ra. - Các công trình, d án ư c b trí v n ph i n m trong quy ho ch ã ư c phê duy t, có các th t c u tư theo các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng. - B trí v n t p trung, b o m hi u qu u tư. Ưu tiên b trí cho các d án tr ng i m, các công trình, d án hoàn thành trong kỳ k ho ch, v n i ng cho các d án ODA; m b o th i gian t khi kh i công n khi hoàn thành các d án nhóm B không quá 4 năm, d án nhóm C không quá 2 năm; không b trí v n cho các d án khi chưa xác nh rõ ngu n v n. - Ph i dành v n thanh toán các kho n n và ng trư c năm k ho ch. -B o m tính công khai, minh b ch, công b ng trong phân b v n u tư phát tri n. 3- NGUYÊN T C, TIÊU CHÍ VÀ NNH M C PHÂN B CHI U TƯ PHÁT TRI N TRONG CÂN I NGÂN SÁCH CHO CÁC HUY N, THN, THÀNH PH THU C T NH. 3.1.Nguyên t c xác nh các tiêu chí và nh m c phân b v n u tư trong cân i cho các huy n, th , thành ph thu c t nh. - Th c hi n theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, cân i ngân sách Nhà nư c các tiêu chí và nh m c chi u tư phát tri n ư c xây d ng cho năm 2007, ư c n nh trong 4 năm c a giai o n 2007 - 2010; - u tư b o m tương quan h p lý th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t xã h i c a t nh theo k ho ch 5 năm 2006-2010 và các m c tiêu ra trong nh hư ng phát tri n c a các a phương. Ưu tiên h tr các a bàn thu c biên gi i, h i o, vùng sâu vùng xa góp ph n thu h p d n kho ng cách v trình phát tri n kinh t , thu nh p và m c s ng c a dân cư; - B o m s d ng có hi u qu v n u tư c a ngân sách nhà nư c, t o i u ki n thu hút các ngu n v n khác, b o m m c tiêu huy ng cao nh t ngu n v n cho u tư phát tri n; -B o m tính công khai, minh b ch, công b ng trong vi c phân b v n u tư phát tri n. 3.2.Tiêu chí phân b v n u tư phát tri n trong cân i ngân sách cho các huy n, th , thành ph thu c t nh giai o n 2007-2010. ư c xác nh theo 4 tiêu chí sau: - Tiêu chí dân s g m 2 tiêu chí t ng s dân và s ngư i dân t c thi u s trên a bàn;
  4. - Tiêu chí v trình phát tri n, g m 2 tiêu chí t l h nghèo và thu n i a (không bao g m kho n thu v t); - Tiêu chí di n tích t nhiên; - Tiêu chí b sung. Vi c xác nh các s li u làm cơ s tính i m cho các tiêu chí căn c vào Niên giám th ng kê t nh năm 2005; d toán thu ngân sách năm 2006 t nh ã giao cho các a phương; s ngư i dân t c thi u s theo s li u th ng kê ng bào dân t c Khmer năm 2006 c a Ban Dân t c t nh. 3.3- Xác nh s i m c a t ng tiêu chí và s i m c a t ng a phương a- i m c a t ng tiêu chí phân b v n u tư. a.1- Tiêu chí dân s . ư c xác nh theo 2 tiêu chí: T ng s dân căn c s li u Niên giám th ng kê t nh năm 2005; s ngư i dân t c thi u s ư c tính theo s li u th ng kê ng bào dân t c Khmer năm 2006 c a Ban Dân t c t nh. Cách tính i m c th c a t ng tiêu chí như sau: * i m c a tiêu chí t ng s dân. - a phương có dân s dư i 42.000 ngư i ư c tính 1 i m. - a phương có dân s t 42.000 ngư i tr lên, m i 10.000 dân tăng thêm ư c tính thêm 0,1 i m. S dân i m Dư i 42.000 ngư i 1 Tăng thêm 10.000 ngư i 0,1 * i m c a tiêu chí s ngư i dân t c thi u s . - a phương có s ngư i dân t c thi u s (Khmer) dư i 10.000 ngư i ư c tính 1 i m. - a phương có s ngư i dân t c thi u s (Khmer) t 10.000 ngư i tr lên, m i 2.000 ngư i tăng thêm ư c tính thêm 0,1 i m. S ngư i dân t c thi u s (Khmer) i m Dư i 10.000 ngư i 1 Tăng thêm 2.000 ngư i 0,1
  5. a.2- Tiêu chí v trình phát tri n. ư c tính trên t ng s i m c a 2 tiêu chí t l h nghèo (theo chuNn m i) và tiêu chí thu n i a (không bao g m kho n thu ti n s d ng t). T l h nghèo các a phương căn c s li u c a Niên giám th ng kê t nh năm 2005, s thu n i a ư c tính theo d toán thu năm 2006 t nh ã giao cho các a phương. * i m c a tiêu chí t l h nghèo. a phương có t l h nghèo theo chuNn m i c 9% ư c tính 1 i m. T l h nghèo (chu n m i) i m 9 % t l h nghèo 1 * i m c a tiêu chí thu n i a (không bao g m s thu ti n s d ng t). - a phương có d toán thu năm 2006 dư i 40 t ng ư c tính 1 i m. - a phương có d toán thu t 40 t ng tr lên, m i 10 t ng tăng thêm ư c tính thêm 0,1 i m. Thu n i a (không bao g m s thu s d ng t) i m S thu dư i 40 t ng 1 S thu tăng thêm 10 t ng 0,1 a.3- Tiêu chí di n tích t nhiên. - a phương có di n tích t nhiên dư i 100 km2 ư c tính 1 i m. - a phương có di n tich t nhiên t 100 km2 tr lên, m i 50 km2 tăng thêm ư c tính thêm 0,1 i m. Di n tích t nhiên i m T ng di n tich t nhiên dư i 100 km2 1 Di n tích tăng thêm 50 km2 0,1 a.4- Tiêu chí b sung (theo thành ph và huy n th ). ư c xác nh theo 2 nhóm sau: - Nhóm 1: thành ph R ch Giá. - Nhóm 2: các huy n, th còn l i.
  6. a phương i m - Nhóm 1: Thành ph R ch giá 3 - Nhóm 2: các huy n - th còn l i 2 b- T ng s i m phân b v n u tư c a t ng a phương. T ng s i m c a t ng a phương là t ng c ng i m ư c xác nh theo 4 tiêu chí dân s , trình phát tri n, di n tích t nhiên và tiêu chí b sung i v i t ng a bàn huy n, th , thành ph theo cách tính ph n 3.1 nêu trên. T ng s i m i m i m i m i m phân b V T = tiêu chí + tiêu chí + tiêu chí + tiêu chí t ng a phương dân s trình PT diên tích TN b sung Theo k t qu tính toán ph n 3.1, t ng s i m c a các a phương theo 4 tiêu chí là 127,48 i m; trong ó i m c th c a t ng a phương là: - Thành ph R ch giá 11,01 i m. - Huy n Châu Thành: 10,82 i m. - Huy n Tân Hi p: 8,72 i m. - Huy n Gi ng Ri ng: 12,38 i m. - Huy n Gò Quao: 11,96 i m. - Huy n An Biên: 11,31 i m. - Huy n An Minh: 9,77 i m. - Huy n Vĩnh Thu n: 10,01 i m. - Huy n Hòn t: 10,91 i m. - Huy n Kiên Lương: 9,47 i m. - Huy n Kiên H i: 6,28 i m. - Huy n Phú Qu c: 8,13 i m. - Th xã Hà Tiên: 6,71 i m.
  7. 3.4- Xác nh m c v n u tư trong v n cân i ngân sách a phương cho các huy n, th , thành ph . Cơ s xác nh m c v n u tư phân b cho t ng a phương d a trên các y u t ngu n v n cân i ngân sách cho u tư phát tri n, s i m phân b v n u tư theo 4 tiêu chí nêu trên. a- S v n nh m c tính cho 1 i m phân b v n u tư. ư c xác nh như sau : T ng s v n cân i cho các a S v n nh m c tính cho 1 i m phương = phân b v n u tư T ng s i m phân b V T c a 13 a phương b- T ng s v n trong cân i cho t ng a phương. ư c xác nh như sau : T ng s v n cân S v n nh m c tính S i m phân b v n i cho t ng a = cho 1 i m phân b v n x u tư c a t ng a phương u tư phương. 3.5- iv i u tư t ngu n thu ti n s d ng t i v i các kho n u tư t ngu n thu s d ng t ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c: ngân sách a phương s d ng toàn b kho n thu này u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i t i a phương và t o ngu n v n gi i phóng m t b ng cho u tư phát tri n. II- NGUYÊN T C PHÂN B V N U TƯ I V I CÁC NGU N U TƯ DO TRUNG ƯƠNG H TR U TƯ. 1- i v i ngu n u tư do Trung ương h tr l i tương ng d toán thu x s ki n thi t. Theo quy nh c a Trung ương, ngu n v n này ư c phân b cho các công trình phúc l i xã h i quan tr ng c a a phương, trong ó t p trung u tư các công trình giáo d c, y t . m b o u tư t p trung theo các chương trình, d án ph c v m c tiêu phát tri n kinh t xã h i c a t nh. D ki n ngu n v n này ư c phân b theo cơ c u t p trung, giao cho các ngành qu n lý và b trí danh m c chương trình, d án c th , trình H i ng nhân dân t nh quy t nh. 2- i v i ngu n Trung ương h tr u tư theo các m c tiêu. Ngu n v n này ã ư c Trung ương phân b cho các chương trình, d án c th u tư m t s m c tiêu, có tính ch t không n nh trong cân i ngân sách. T nh giao
  8. l i cho các ơn v ư c qu n lý v n c a chương trình trên cơ s m c v n do Trung ương h tr u tư theo m c tiêu c th t ng năm. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH
Đồng bộ tài khoản