Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
67
lượt xem
9
download

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010) do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TÂY NINH Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 03/2008/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH Đ ÁN NÂNG CAO CH T LƯ NG Đ I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C XÃ, PHƯ NG, TH TR N (GIAI ĐO N T NĂM 2008 Đ N NĂM 2010). Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; Căn c Ngh đ nh s 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph v ch đ , chính sách đ i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; Căn c Quy t đ nh s 03/2004/QĐ-TTg ngày 07/01/2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ nh hư ng quy ho ch đào t o, b i dư ng cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n đ n năm 2010; Căn c Quy t đ nh s 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành quy đ nh tiêu chu n c th đ i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; Theo đ ngh c a Giám đ c S N i v t nh Tây Ninh t i T trình s 1299/TTr-SNV ngày 28/12/2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Đ án Nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n (giai đo n t năm 2008 đ n năm 2010). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. - Giao S N i v ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan xây d ng k ho ch t ch c tri n khai th c hi n Đ án và theo dõi, ki m tra, báo cáo UBND t nh đ nh kỳ 6 tháng và hàng năm. - Giao Ch t ch UBND các huy n, th xã ch trì t ch c tri n khai và th c hi n các gi i pháp c a Đ án này theo phân c p th m quy n, đ nh kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo UBND t nh ti n đ th c hi n Đ án này (qua S N i v t ng h p). Đi u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c S N i v , Giám đ c các s , th trư ng các ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã và Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Nguy n Văn Nên Đ ÁN NÂNG CAO CH T LƯ NG Đ I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C XÃ, PHƯ NG, TH TR N (GIAI ĐO N T NĂM 2008 Đ N NĂM 2010) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 03/2008/QĐ- y ban nhân dân ngày 14 tháng 01 năm 2008 c a UBND t nh Tây Ninh ) I. S C N THI T XÂY D NG Đ ÁN NÂNG CAO CH T LƯ NG Đ I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C XÃ, PHƯ NG, TH TR N 1
 2. - Đ i ngũ cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n (sau đây g i chung là c p xã) là b ph n n ng c t c a h th ng chính tr cơ s , tr c ti p gi i quy t công vi c c th c a dân, g n bó v i đ i s ng nhân dân. Năng l c, hi u qu công tác c a cán b , công ch c c p xã, tác đ ng tr c ti p đ n s phát tri n kinh t - văn hóa - xã h i - an ninh - qu c phòng c a t nh nhà nói riêng, c a đ t nư c nói chung. Th c ti n cho th y đâu có đ i ngũ cán b , công ch c c p xã có năng l c, trình đ , đ o đ c, thì đó phát tri n t t. - Trong nhi u năm g n đây T nh y, UBND t nh và các đ a phương đã tăng cư ng công tác đào t o, b i dư ng, luân chuy n, b trí, s p x p cán b , công ch c c p xã theo hư ng nâng cao ch t lư ng, tuy nhiên ph n l n các đ a phương chưa th c hi n đ ng b , tri t đ công tác đào t o, b i dư ng g n v i công tác quy ho ch cán b , nên hi n nay ph n l n cán b ch ch t c p xã chưa đư c đào t o m t cách cơ b n các ki n th c v t ch c Nhà nư c, pháp lu t, qu n lý hành chính, chuyên môn nghi p v . Do đó, nhi u ch trương, chính sách c a Đ ng, chương trình, k ho ch c a Nhà nư c chưa đư c tri n khai sâu r ng ra dân, hi u qu đem l i còn h n ch . - Trư c yêu c u ngày càng phát tri n, t ch c b máy và phương th c ho t đ ng c a chính quy n cơ s ; đ i ngũ cán b , công ch c c p xã đang ngày càng b c l rõ hơn nh ng h n ch , y u kém v năng l c, hi u qu qu n lý hành chính Nhà nư c c p cơ s . - Trên cơ s các văn b n c a Chính ph , b , ngành Trung ương, T nh y, UBND t nh và t th c ti n đã đ t ra s c n thi t ph i t p trung đ i m i, c ng c , ki n toàn t ch c b máy và nâng cao ch t lư ng chính quy n cơ s . Tuy nhiên, Đ án này, ch y u t p trung vào vi c nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c c p xã. II. TH C TR NG TÌNH HÌNH T CH C B MÁY VÀ Đ I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ Hi n nay, toàn t nh có 9 huy n, th xã (trong đó có 5 huy n biên gi i); 95 xã, phư ng, th tr n, g m: 82 xã (trong đó 20 xã biên gi i); 5 phư ng; 8 th tr n. - V cơ c u t ch c b máy c p xã, g m: Văn phòng Đ ng y, Văn phòng HĐND - UBND và 05 đoàn th , g m: y ban M t tr n T qu c, H i Liên hi p Ph n , H i Nông dân, H i C u chi n binh, Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. - V cơ c u ch c danh cán b , công ch c trong b máy c p xã: Kh i Đ ng g m 7 ch c danh: Bí thư, Phó Bí thư, Thư ng tr c Đ ng y (nơi chưa có Phó Bí thư), Trư ng Ban T ch c đ ng, Ch nhi m y ban Ki m tra đ ng, Trư ng Ban Tuyên giáo và cán b Văn phòng Đ ng y. Kh i Nhà nư c: + H i đ ng nhân dân c p xã, g m 2 ch c danh: Ch t ch HĐND, Phó Ch t ch HĐND. Trong đó m t s xã Bí thư ho c Phó Bí thư Đ ng y kiêm Ch t ch HĐND. + y ban nhân dân c p xã, g m có: B ph n lãnh đ o UBND c p xã, g m: Ch t ch UBND, Phó Ch t ch và các y viên UBND (theo quy đ nh c a Chính ph xã trên 8.000 dân, xã biên gi i, phư ng, th tr n đư c b trí 02 Phó Ch t ch UBND, các xã còn l i b trí 01 Phó Ch t ch UBND). Toàn t nh có 80 xã, phư ng, th tr n đư c b trí 02 Phó Ch t ch (g m: 05 phư ng, 08 th tr n, 47 xã n i đ a, 20 xã biên gi i), còn l i 15 xã b trí 01 Phó Ch t ch. B ph n công ch c chuyên môn: có 7 ch c danh công ch c, g m: Trư ng công an, Ch huy trư ng quân s , Văn phòng - Th ng kê, Tư pháp - H t ch, Đ a chính - Xây d ng, Tài chính - K toán, Văn hóa - Xã h i. Bình quân m i ch c danh b trí t 01 đ n 02 công ch c th c hi n công vi c theo lĩnh v c quy đ nh qu n lý nhà nư c đ a phương. Kh i Đoàn th : g m 05 Trư ng đoàn th ( y ban M t tr n T qu c, H i Liên hi p Ph n , H i Nông dân, H i C u chi n binh, Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh). - V phân lo i cán b , công ch c c p xã, g m 03 lo i: Cán b chuyên trách, công ch c và cán b không chuyên trách. Trong đó: Cán b chuyên trách có 12 ch c danh, công ch c có 7 ch c danh, cán b không chuyên trách có 25 ch c danh. (Bi u s 01: Danh sách các ch c danh cán b chuyên trách, công ch c và cán b không chuyên trách c p xã). 2
 3. - V s lư ng cán b , công ch c và cán b không chuyên trách c p xã: Năm 2007 y ban nhân dân t nh đã giao ch tiêu cán b , công ch c c p xã là 7.884, trong đó: + Cán b chuyên trách là : 1.030. + Công ch c : 861. + Cán b không chuyên trách : 5.993. - V s lư ng cán b , công ch c c p xã có m t đ n ngày 31/12/2006 là: 7.116, trong đó: + Cán b chuyên trách : 1.030. + Công ch c : 746. + Cán b không chuyên trách : 5.340. - V cơ c u ch t lư ng: + Đ tu i dư i 30 tu i có 365 ngư i, chi m 20,55%; t 31 - 50 tu i có 1.210 ngư i, chi m 68,13%; t 51 - 56 tu i tr lên có 201 ngư i, chi m 11,32%. Đa s cán b t 51 tu i tr lên thu c các ch c danh c a 04 đoàn th xã (g m: M t tr n, H i C u chi n binh, H i Nông dân và H i Ph n ). + Ti u h c, trung h c cơ s : 289 ngư i, chi m 16,27%. + Trung h c ph thông : 1.487 ngư i, chi m 83,73%. + Chưa qua đào t o lý lu n chính tr : 485 ngư i, chi m 27,30%. + Chưa qua đào t o chuyên môn nghi p v : 1.002 ngư i, chi m 56,41%. + Chưa qua đào t o, b i dư ng qu n lý hành chính Nhà nư c: 764 ngư i, chi m 43,01%. (Bi u s 02: Th c tr ng đ i ngũ cán b chuyên trách, công ch c c p xã năm 2006) III. ĐÁNH GIÁ CHUNG V TH C TRANG Đ I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ 1. Nh ng ưu đi m - V t ch c b máy, phương th c ho t đ ng, s lư ng, ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c c p xã đã t ng bư c đư c c ng c , ki n toàn và nâng cao ch t lư ng, đ i ngũ cán b , công ch c c p xã ngày càng đư c tr hóa và cĩ ch t lư ng, các ch c danh chuyên môn đư c s p x p n đ nh và phát huy tác d ng. Ho t đ ng qu n lý, đi u hành hành chính c a y ban nhân dân c p xã có ti n b , ph c v nhân dân ngày càng t t hơn. - V ch đ , chính sách đ i v i cán b , công ch c c p xã đư c c i thi n t ng bư c theo hư ng đ i m i. C th Ngh đ nh s 121/2003/NĐ-CP c a Chính ph là m t bư c ti n đáng k , đáp ng đư c nh ng yêu c u cơ b n v ch đ ti n lương đ i v i cán b , công ch c c p xã; cán b không chuyên trách thì đư c xem xét nâng m c ph c p lên khi Chính ph đi u ch nh m c lương t i thi u. - Trong nh ng năm qua, T nh y, y ban nhân dân t nh quan tâm ch đ o ch t ch , t p trung đào t o, b i dư ng đ i ngũ cán b , công ch c c p xã v các lĩnh v c như: Lý lu n chính tr , qu n lý hành chính Nhà nư c và chuyên môn nghi p v các ngành như: Công an, quân s , đ a chính, tư pháp, tài chính - k toán ...; Ngoài ra, công tác qu n lý, tuy n d ng, s d ng và đào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã ngày càng đư c chú tr ng hơn, do đó ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c c p xã ngày càng đư c nâng lên so v i trư c. (Kèm theo ph l c các bi u đ th c tr ng). 2. Nh ng h n ch , t n t i - Ho t đ ng qu n lý, đi u hành hành chính c a y ban nhân dân c p xã v n còn y u kém, tùy ti n, m t s nơi còn có bi u hi n chưa th c s làm vi c theo pháp lu t mà n ng v t p quán, thói quen, tình c m. - S lư ng cán b , công ch c c p xã đư c hư ng lương, ph c p ngày càng đông. N u tính t t c nh ng ngư i có quan h đ n công vi c chung c a c p xã, p, khu ph đư c hư ng lương, ph c p do Ngân sách Nhà nư c chi tr thì bình quân m t xã t 100 đ n 150 ngư i, bao g m cán b ch ch t c a Đ ng, đoàn th , đ i bi u H i đ ng nhân dân, thành viên y ban nhân dân, các ch c danh chuyên môn c a y ban nhân dân c p xã, dân quân t v , công an viên, cán b chuyên môn Nhà nư c bán chuyên trách c p xã và cán b p, khu ph . Nhưng trong th c t cho th y s cán b chuyên trách, công ch c tr c ti p gi i quy t công vi c hành chính h ng ngày cho nhân dân quá ít, bình quân m i xã trên dư i 20 cán b , công ch c, trong đó có kho ng 10 đ n 12 cán b , công ch c 3
 4. chuyên môn tr c ti p, thư ng xuyên gi i quy t nhi u công vi c có liên quan đ n dân như: Đ a chính, xây d ng, tư pháp, h t ch, văn phòng, văn hóa, xã h i. - Ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c c p xã chưa ngang t m v i nhi m v , m t s đơn v thì cơ c u đ i ngũ cán b , công ch c phát tri n chưa đ ng đ u, trình đ , năng l c công tác còn y u kém v nhi u m t và t đi u tra th c t cho th y s cán b , công ch c c p xã chưa đ t chu n khá nhi u. C th đtính đ n tháng 12 năm 2006: Có 1.092 cán b , công ch c chưa đ t chu n chuyên môn nghi p v , chi m t l 61,49% (Trong đó có 490 ngư i, chi m t l 44,87% là trên 45 tu i không có kh năng đào t o chu n hóa); có 655 cán b , công ch c chưa đ t chu n lý lu n chính tr , chi m t l 36,88% (Trong đó có 156 ngư i, chi m t l 23,81% là trên 45 tu i không có kh năng đào t o chu n hóa); 52,42% chưa đ t tiêu chu n qu n lý hành chính Nhà nư c c n đào t o, b i dư ng. (Bi u s 04: Th ng kê s cán b , công ch c c p xã trên 45 tu i chưa đ t chu n chuyên môn nghi p v , lý lu n chính tr và không có kh năng đào t o chu n hóa; Bi u s 04 S lư ng cán b , công ch c c p xã đ t chu n và chưa đ t chu n năm 2006). - M t dù đã có ch trương, chính sách gi i quy t ch đ đ i v i cán b , công ch c c p xã năng l c kém, không đ t tiêu chu n ch c danh theo quy đ nh, nhưng trong th i gian qua UBND c p xã, c p huy n chưa kiên quy t th c hi n tri t đ . - Đi u ki n, phương ti n làm vi c c a chính quy n c p xã, nhìn chung chưa đ m b o m c ph c v cơ b n và khi c n thi t, m t s xã t xây s trang b máy vi tính, máy in, photocopy cũ đ ph c v làm vi c h ng ngày. C p t nh, c p huy n chưa có đ án trang b máy vi tính, máy in, máy photocopy ... Đ ng b cho c p xã. Hi n nay, 100% xã đã xây d ng tr s , nhưng không đ phòng đ s p x p, b trí nơi làm vi c cho t ng b ph n cán b , công ch c đư c n đ nh, nhi u nơi còn s p x p t m phòng làm vi c. 3. Nguyên nhân c a t n t i y u kém - Công tác quy ho ch, đào t o, b i dư ng và b trí s d ng cán b , công ch c chưa đư c th c hi n đ ng b , khoa h c và chưa đư c xem là vi c làm thư ng xuyên, vi c b trí các ch c danh ch ch t còn n ng v cơ c u; đánh giá, nh n xét cán b , công ch c còn hình th c, thi u toàn di n, chưa th c s căn c vào quá trình công tác, hi u qu công vi c, năng l c th c ti n, năng l c chuyên môn, đ o đ c, ph m ch t và b n lĩnh chính tr . - Hàng năm, các đ a phương chưa ch đ ng trong vi c l p, đi u ch nh, b sung quy ho ch, k ho ch đào t o, b i dư ng; nên nhi u năm th c hi n công tác đào t o, b i dư ng, luân chuy n cán b mà v n chưa kh c ph c tình tr ng nhi u cán b , công ch c c p xã thi u tiêu chu n so v i quy đ nh. M t khác, m t s đ a phương có hi n tư ng cán b , công ch c c p xã sau khi đư c đào t o thì l i b trí, s p x p không đúng ch c danh quy ho ch đào t o. Chưa kiên quy t gi i quy t ch đ đ i v i cán b , công ch c không đ t chu n, năng l c kém, vi c tuy n m i cán b , công ch c có nơi v n chưa đúng ch đ o, không đ tiêu chu n … Do đó làm nh hư ng ít, nhi u đ n hi u qu qu n lý hành chính Nhà nư c đ a phương. - Tính t ch , t ch u trách nhi m c a chính quy n c p xã v tài chính, ngân sách còn h n ch ; ti n lương chưa đ m b o cu c s ng, đi u ki n, phương ti n làm vi c còn thi u th n đã gây nh ng khó khăn đáng k cho ho t đ ng c a b máy chính quy n c p xã cũng như đ i ngũ cán b , công ch c c p xã. IV. N I DUNG Đ ÁN 1. M c tiêu - M c tiêu chung: + Nh m nâng cao ki n th c c n thi t v Nhà nư c, qu n lý nhà nư c, phương pháp và k năng qu n lý hành chính, nâng cao năng l c, hi u l c qu n lý, đi u hành và th c thi công v đ t hi u qu cao nh t. + Xây d ng đ i ngũ cán b , công ch c đ s lư ng, ch t lư ng, đ ng b v cơ c u, đ t tiêu chu n, có năng l c, ph m ch t chính tr , đ o đ c, đáp ng yêu c u nhi m v chính tr và g n v i vi c ki n toàn h th ng chính tr cơ s . + B o đ m s chuy n ti p liên t c gi a các th h , đ ngu n cán b đ thay th cán b ch ch t c p xã m i nhi m kỳ ti p theo và làm ngu n cán b cho c p huy n. - M c tiêu c th : 4
 5. + Ph n đ u đ n năm 2010, 100% cán b chuyên trách, công ch c c p xã đ t các tiêu chu n ch c danh theo quy đ nh. + Ph n đ u đ n năm 2010, các ch c danh ch ch t đ t trình đ trung c p ho c đ i h c v chuyên môn nghi p v , cao c p lý lu n chính tr . + Ph n đ u xây d ng đ i ngũ cán b , công ch c cơ s theo hư ng tr hóa, v i t l sau: Dư i 30 tu i, chi m 30%; dư i 45 tu i, chi m 40%; dư i 50 tu i, chi m 20% và trên 50 tu i, chi m 10%. + Ph n đ u đ n năm 2015, 100% cán b , công ch c các xã biên gi i có kh năng nói đư c ti ng Campuchia và m t b ph n vi t đư c ch Campuchia, Anh văn. 2. Đ i tư ng, đi u ki n, n i dung, hình th c nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c c p xã a) Đ i tư ng: - Cán b chuyên trách, công ch c và cán b không chuyên trách c p xã (Trong đó bao g m cán b Đ ng, đoàn th ). - Sinh viên t o ngu n, con gia đình chính sách, công nhân, viên ch c, nông dân t t, b đ i ph c viên có đ tiêu chu n v văn hóa đ đào t o, b i dư ng. b) Đi u ki n: - V tu i đ i đào t o + Đ i v i cán b chuyên trách tham gia đào t o l n đ u v chính tr , qu n lý nhà nư c, chuyên môn ph i dư i 40 tu i. + Đ i v i công ch c tham gia đào t o l n đ u v chính tr , qu n lý nhà nư c, chuyên môn ph i dư i 35 tu i. + Đ i v i cán b không chuyên trách, sinh viên t o ngu n và con, em cán b , công nhân, viên ch c, nông dân t t tham gia đào t o l n đ u v chính tr , qu n lý nhà nư c, chuyên môn ph i dư i 30 tu i. - V b trí, tuy n d ng cán b , công ch c c p xã + Đ m b o đ tiêu chu n ch c danh theo quy đ nh và có năng l c hoàn thành nhi m v . + Đ i v i công ch c c p xã ph i qua kỳ thi tuy n d ng ho c xét tuy n d ng công ch c theo quy đ nh. + Đ i v i cán b ch ch t ph i là ngư i tiêu bi u v ph m ch t, năng l c lãnh đ o, qu n lý, đi u hành, đ m b o đ tiêu chu n, có kh năng t p h p và là trung tâm c a s đoàn k t … c) N i dung nâng cao ch t lư ng cán b , công ch c c p xã: Các ngành, các c p, nh t là c p xã c n t p trung th c hi n khoa h c, đ ng b và tri t đ các n i dung sau: - Xây d ng quy ho ch cán b và hàng năm có rà soát, đi u ch nh, b sung quy ho ch s p x p, b trí l i đ i ngũ cán b , công ch c c a t ng xã, theo cơ c u ch c danh Chính ph quy đ nh. - Th c hi n tuy n d ng m i, đi u đ ng, luân chuy n, bi t phái cán b , công ch c đ t chu n gi a các xã, phư ng, th tr n và gi a c p huy n v i c p xã trong cùng m t huy n, th xã. - L p k ho ch đào t o, b i dư ng g n v i quy ho ch cán b . C th đào t o, b i dư ng các tiêu chu n sau: + Lý lu n chính tr . + Ki n th c qu n lý nhà nư c, k năng qu n lý hành chính. + Chuyên môn nghi p v như: Công an, quân s , đ a chính - xây d ng, tài chính - k toán, pháp lý, văn hóa - xã h i. + Tin h c, ngo i ng (Ưu tiên đào t o ngo i ng Campuchia cho cán b , công ch c các xã biên gi i). (Bi u s 05: T ng h p tình hình th c hi n K ho ch đào t o các ch c danh CBCC c p xã t năm 2006 - 2010). d) Hình th c nâng cao ch t lư ng: (2 hình th c cơ b n) - Tr c ti p: Đi u đ ng, luân chuy n, bi t phái cán b , công ch c hi n có c a c p huy n đã đ t chu n; tuy n d ng h c sinh, sinh viên m i t t nghi p trung c p ho c đ i h c. 5
 6. - Gián ti p: Thông qua quy ho ch và đào t o, b i dư ng cán b , công ch c thi u chu n, sinh viên t o ngu n, … Đ thay th d n s cán b , công ch c không đ t chu n, không có kh năng đào t o, b i dư ng... V. M T S GI I PHÁP TH C HI N Đ ÁN T ch c tri n khai, th c hi n tri t đ , đ ng b các ch trương, chính sách, Ngh quy t, chương trình hành đ ng c a Trung ương, t nh v đ i m i, nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s nói chung và t p trung th c hi n nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c c p xã nói riêng b ng nh ng gi i pháp sau: 1. Ti n hành ngay vi c th ng kê, rà soát, s p x p b trí l i đ i ngũ cán b , công ch c c p xã theo tiêu chu n ch c danh; công khai danh sách cán b , công ch c c p xã không đ t chu n và không th đưa đi đào t o. UBND huy n, th xã xem xét quy t đ nh gi i quy t ch đ theo quy đ nh ho c b trí làm cán b không chuyên trách c p xã. 2. Kiên quy t th c hi n ch đ , chính sách tinh gi n biên ch , khuy n khích ngh vi c đ i v i cán b chuyên trách, công ch c c p xã không đ t chu n, s c kh e h n ch , năng l c, trình đ kém, dôi dư do s p x p… 3. Hàng năm, quy ho ch cán b ph i g n v i k ho ch đào t o, b i dư ng và tuy n d ng cán b , công ch c c p xã; có bư c đi u ch nh, b sung k p th i cán b quy ho ch, đáp ng nhu c u b trí cán b trong nhi m kỳ và nhi m kỳ k ti p, chu n b ngu n k c n cán b ch ch t và thay th s cán b , công ch c không đ t chu n. 4. Thông báo công khai, r ng rãi vi c tuy n d ng công ch c c p xã, khi tuy n d ng công ch c m i ph i đ tiêu chu n, lý l ch rõ ràng. Ưu tiên sinh viên tình nguy n, t o ngu n, con gia đình chính sách đư c đào t o trình đ t trung c p chuyên môn nghi p v tr lên… Đ b sung các ch c danh còn thi u và thay th s cán b , công ch c thi u chu n; xây d ng chính sách h tr cán b cơ s đ đ m b o cu c s ng, an tâm công tác lâu dài. 5. Tăng cư ng đi u đ ng, luân chuy n, bi t phái cán b , công ch c t nh, huy n, th xã có năng l c, trình đ chuyên môn, đ t tiêu chu n ch c danh đ n công tác có th i h n ho c lâu dài t i c p xã. 6. Tăng cư ng thanh tra, ki m tra, vi c th c hi n các quy đ nh c a Nhà nư c đ i v i ho t đ ng qu n lý hành chính c a c p xã và các ho t đ ng công v c a cán b , công ch c c p xã, nh t là nh ng lĩnh v c v qu n lý hành chính có liên quan v i nhân dân. 7. Tăng cư ng ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy ch dân ch cơ s , nh m phát huy t i đa quy n làm ch c a cán b , công ch c trong đơn v và vai trò, trách nhi m c a ngư i đ ng đ u đơn v , trách nhi m công v , quy t c ng x , đ o đ c ngh nghi p c a t ng cán b , công ch c trong ho t đ ng qu n lý hành chính đ a phương. 8. Tăng cư ng đ u tư nâng c p tr s làm vi c c a UBND c p xã, các cơ s đào t o trong t nh, b o đ m đáp ng đ nơi làm vi c, đ nơi đào t o, b i dư ng và th c hi n c p đ ng b các phương ti n, thi t b cơ b n ph c v làm vi c như: Máy vi tính, máy photocopy, máy in ... T ng bư c đưa công ngh thông tin vào công tác qu n lý hành chính Nhà nư c cơ s . 9. Tăng cư ng t ch c tri n khai và th c hi n đ ng b , tri t đ các gi i pháp v đào t o, b i dư ng và t o ngu n cán b giai đo n 2006 - 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020 c a Ngh quy t T nh y đ ra. Kinh phí th c hi n đào t o t ngu n ngân sách đ a phương. 10. Áp d ng các hình th c đào t o, b i dư ng dài h n, ng n h n, đ nh kỳ cho cán b ch ch t, công ch c chuyên môn, đ c p nh t nh ng chính sách m i, ki n th c, kinh nghi m công tác, giúp h th c hi n t t nhi m v . 11. Khen thư ng các cá nhân, t ch c th c hi n t t các gi i pháp và hoàn thành t t các m c tiêu c a Đ án này. VI. T CH C TH C HI N 1. UBND c p huy n, c p xã Căn c vào các văn b n c a B , ngành Trung ương, T nh y, UBND t nh và Đ án này, đ hàng năm có k ho ch, chương trình c th t ch c tri n khai, quán tri t và t ch c th c hi n các gi i pháp, đ m b o đ n năm 2010, 100% cán b , công ch c c p xã đ t tiêu chu n ch c danh quy đ nh và làm vi c đ t hi u qu cao. B t đ u t ch c tri n khai th c hi n Đ án này, k t ngày ký Quy t đ nh ban 6
 7. hành Đ án này c a UBND t nh có hi u l c pháp lu t và đ nh kỳ 6 tháng UBND c p huy n báo cáo UBND t nh ti n đ th c hi n Đ án. 2. Các s , ban, ngành t nh - S N i vu: + Ch trì ph i h p các ngành có liên quan và Ch t ch UBND các huy n, th xã t ch c tri n khai th c hi n Đ án Nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n (giai đo n t năm 2008 đ n năm 2010) và theo dõi ki m tra giúp y ban nhân dân t nh sơ k t, t ng k t hàng năm vi c th c hi n Đ án này. + Ch trì ph i h p các ngành có liên quan, h p đ ng v i các trư ng trong và ngoài t nh đ t ch c th c hi n đào t o lý lu n chính tr , qu n lý nhà nư c, chuyên môn nghi p v cho cán b , công ch c c p xã theo quy ho ch, k ho ch. - S K ho ch và Đ u tư, S Tài chính: + S K ho ch và Đ u tư ch trì ph i h p S Tài chính, S N i v hư ng d n c p huy n hàng năm, l p k ho ch và d toán kinh phí đ t ch c th c hi n các gi i pháp nêu trên và hàng năm theo dõi t ng h p đ b trí kinh phí h p lý và trình UBND t nh phê duy t. + S Tài chính ch trì ph i h p S N i v tham mưu UBND t nh chính sách, ch đ đào t o đ i v i t ng lo i đào t o. - Đ ngh Ban T ch c T nh y ch trì ph i h p Ban Tuyên giáo T nh y, S N i v và các ngành có liên quan ch đ o biên so n n i dung chương trình đào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã phù h p tình hình m i. Trong quá trình tri n khai th c hi n Đ án này, có nh ng v n đ c n b sung, s a đ i, đ ngh các s , ban, ngành, y ban nhân dân các huy n, th xã và xã, phư ng, th tr n ph n ánh v y ban nhân dân t nh có ý ki n ch đ o./. PH L C: BI U Đ TH C TR NG Đ I NGŨ CBCC GIAI ĐO N NĂM 2004 - 2006 1. Trình đ h c v n - Năm 2004, t ng s có m t: 1.769, trong đó: cán b chuyên trách:1.013, công ch c: 756. * Trình đ h c v n: + Ti u h c, trung h c cơ s : 736, chi m: 41,60%. + Trung h c ph thông: 1.033, chi m: 58,40%. BI U Đ TRÌNH Đ H C V N NĂM 2004 - Năm 2006, t ng s có m t: 1.776, trong đó: cán b chuyên trách: 1.030, công ch c: 746. 7
 8. * Trình đ h c v n: + Ti u h c, trung h c cơ s : 492, chi m: 27,70%. + Trung h c ph thông: 1.284, chi m: 72,30%. TRÌNH Đ H C V N NĂM 2006 2. Trình đ lý lu n chính tr - Năm 2004, t ng s có m t: 1.769, trong đó: cán b chuyên trách:1.013, công ch c: 756. + Chưa đào t o, b i dư ng: 479, chi m: 27,08%. + Sơ c p: 624, chi m: 35,28%. + Trung c p: 572, chi m: 32,33%. + Cao c p, c nhân: 94, chi m: 5,31%. TRÌNH Đ LÝ LU N CHÍNH TR NĂM 2004 - Năm 2006, T ng s có m t: 1776, trong đó: cán b chuyên trách: 1030, công ch c: 746. + Chưa đào t o, b i dư ng: 485, chi m: 27,30%. + Sơ c p: 521, chi m: 29,34%. + Trung c p: 647, chi m: 36,43%. + Cao c p, c nhân: 123, chi m: 6,93%. TRÌNH Đ LÝ LU N CHÍNH TR NĂM 2006 8
 9. 7% 27% Chưa đào t o - BD Sơ c p 37% Trung c p C nhân - Cao c p 29% 3. Trình đ qu n lý hành chính Nhà nư c - Năm 2004, t ng s có m t: 1.769, trong đó: cán b chuyên trách: 1.013, công ch c: 756. + Chưa đào t o, b i dư ng: 1.514, chi m: 85,59%. + Sơ c p: 126, chi m: 7,12%. + Trung c p: 126, chi m: 7,12%. + Đ i h c: 3, chi m: 0,17%. TRÌNH Đ QU N LÝ NH NƯ C NĂM 2004 - Năm 2006, t ng s có m t: 1.776, trong đó: cán b chuyên trách: 1.030, công ch c: 746. + Chưa đào t o, b i dư ng: 1.157, chi m: 65,15%. + Sơ c p: 510, chi m: 28,72%. + Trung c p: 104, chi m: 5,85%. + Đ i h c: 5, chi m: 0,28%. TRÌNH Đ QU N LÝ NH NƯ C NĂM 2006 9
 10. 4. Trình đ chuyên môn nghi p v - Năm 2004, t ng s có m t: 1.769, trong đó: cán b chuyên trách: 1.013, công ch c: 756. + Chưa đào t o, b i dư ng: 1.223, chi m: 69,13% + Sơ c p: 92, chi m: 5,20%. + Trung c p: 344,chi m: 19,45%. + Đ i h c: 110, chi m: 6,22%. TRÌNH Đ CHUYÊN MÔN NGHI P V NĂM 2004 6.22 19.45 5.2 69.13 Chưa đào t o-BD Sơ c p Trung c p C nhân-Cao c p - Năm 2006, t ng s có m t: 1.776, trong đó: cán b chuyên trách: 1.030, công ch c: 746. + Chưa đào t o, b i dư ng: 1.002, chi m: 56,42%. + Sơ c p: 143, chi m: 8,05%. + Trung c p: 452,chi m: 25,45%. + Đ i h c: 179, chi m: 10,08%. 10
 11. TRÌNH Đ CHUYÊN MÔN NGHI P V NĂM 2006 10.08 25.45 56.42 8.05 Chưa đào t o-BD Sơ c p Trung c p C nhân-Cao c p 5. S lư ng cán b chuyên trách, công ch c c p xã đ t chu n và chưa ñaït chuaån naêm 2006 T L CÁN B , CÔNG CH C Đ T CHU N VÀ CHƯA Đ T CHU N CHUYÊN MÔN NGHI P V NĂM 2006 38.51, 39% 61.49, 61% Chưa đ t chu n CMNV Đ t chu n CMNV T L CÁN B , CÔNG CH C Đ T CHU N VÀ CHƯA Đ T CHU N LÝ LU N CHÍNH TR NĂM 2006 63.12, 63% 36.88, 37% Chưa đ t chu n LLCT Đ t chu n LLCT T L CÁN B , CÔNG CH C Đ T CHU N VÀ CHƯA Đ T CHU N QU N LÝ NHÀ NƯ C NĂM 2006 11
 12. 21 52.42 26.58 Chưa đ t chu n QLNN Đ t chu n QLNN Không tính chu n QLNN FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu1 Bieu2 Bieu4 Bieu5 12
Đồng bộ tài khoản