Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 03/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 22 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A S CÔNG THƯƠNG THÀNH PH HÀ N I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên b s 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 c a B Công Thương, B N i v v vi c hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Cơ quan chuyên môn v Công Thương thu c y ban nhân dân c p T nh, c p huy n; Căn c Quy t nh s 32/Q -UBND ngày 02/8/2008 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c thành l p S Công Thương Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 169/2006/Q -UBND ngày 20/9/2006 c a UBND thành ph Hà N i v vi c ban hành Quy nh v qu n lý t ch c b máy, biên ch , ti n lương, ti n công, cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng trong các ơn v thu c thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S N i v Thành ph Hà N i và Giám c S Công Thương Thành ph Hà N i t i T trình s 63/TTr-SCN-SNV ngày 08/8/2008 v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a S Công Thương Hà N i, QUY T NNH i u 1. Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a S Công Thương Thành ph Hà N i như sau: 1. V trí, ch c năng: a) S Công Thương thành ph Hà N i là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph Hà N i, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a UBND Thành ph , ng th i ch u s ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Công Thương.
  2. b) S Công Thương thành ph Hà N i có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân Thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v Công Thương trên a bàn, bao g m các lĩnh v c: Cơ khí; luy n kim; i n; năng lư ng m i; năng lư ng tái t o; hóa ch t; v t li u n công nghi p; công nghi p khai thác m và ch bi n khoáng s n; công nghi p tiêu dùng; công nghi p th c phNm; công nghi p ch bi n khác; lưu thông hàng hóa trên a bàn Thành ph ; xu t khNu; nh p khNu; qu n lý th trư ng; qu n lý c nh tranh; xúc ti n thương m i; ki m soát c quy n; ch ng bán phá giá; ch ng tr c p, b o v quy n l i ngư i tiêu dùng; thương m i i n t ; d ch v thương m i; h i nh p kinh t ; qu n lý c m, i m công nghi p trên a bàn; các ho t ng khuy n công; các d ch v công thu c ph m vi qu n lý c a S . c) S Công Thương thành ph Hà N i: - Tr s cơ quan t t i: S 331 ư ng C u Gi y, qu n C u Gi y, thành ph Hà N i. -S i n tho i: 04.2155527. 2. Nhi m v và quy n h n: a) Trình y ban nhân dân Thành ph : a.1: D th o quy ho ch, k ho ch dài h n, 05 năm và hàng năm; ch trương, chính sách, chương trình, bi n pháp, quy nh c th v phát tri n ngành công thương trên a bàn; a.2: D th o các quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a y ban nhân dân Thành ph v lĩnh v c công thương; a.3: D th o quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c Qu n lý th trư ng theo quy nh c a Chính ph , hư ng d n c a B Công Thương và các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n; a.4: D th o quy nh v tiêu chuNn ch c danh i v i trư ng, phó các ơn v thu c S Công thương thành ph Hà N i; tham gia d th o quy nh tiêu chuNn ch c danh lãnh o ph trách lĩnh v c Công Thương c a Phòng Công Thương thu c y ban nhân dân huy n, Phòng Kinh t thu c y ban nhân dân qu n. b) Trình Ch t ch y ban nhân dân Thành ph : b.1: D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c S Công Thương thành ph Hà N i theo quy nh c a pháp lu t; b.2: D th o các quy t nh, ch th cá bi t thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph v lĩnh v c Công Thương. b.3: Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình và các quy nh v phát tri n Công Thương sau khi ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, hư ng d n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v lĩnh v c Công Thương.
  3. b.4: Giúp y ban nhân dân thành ph Hà N i thNm nh thi t k cơ s các d án u tư xây d ng các công trình phát tri n ngành Công Thương trên a bàn Thành ph theo phân c p; thNm nh, c p, s a i; b sung, gia h n và thu h i các lo i gi y phép, ch ng nh n thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a S Công Thương thành ph Hà N i theo quy nh c a pháp lu t, s phân công ho c y quy n c a y ban nhân dân Thành ph . b.5: V công nghi p và ti u th công nghi p. b.5.1: V cơ khí và luy n kim: T ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n ngành cơ khí ngành luy n kim, phát tri n các s n phNm cơ khí, cơ – i n t tr ng i m, các s n phNm có hàm lư ng công ngh cao, k t h p k thu t cơ khí, t ng hóa, i n t công nghi p trên a bàn Thành ph . b.5.2: V i n l c và năng lư ng: - T ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n i n l c, phát tri n vi c ng d ng năng lư ng m i, năng lư ng tái t o trên a bàn Thành ph ; - T ch c t p hu n ki n th c pháp lu t v ho t ng i n l c và s d ng i n cho ơn v i n l c t i a bàn Thành ph ; ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v , an toàn i n cho cán b , công nhân k thu t thu c các t ch c qu n lý i n nông thôn; - T ch c tri n khai th c hi n phương án giá i n trên a bàn Thành ph sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Ph i h p v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n ki m tra, thanh tra chuyên ngành i n l c theo quy nh c a pháp lu t. b.5.3: V hóa ch t, v t li u n công nghi p và các lo i máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v k thu t an toàn: - T ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch chính sách phát tri n ngành hóa ch t, v t li u n công nghi p và các lo i máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v k thu t an toàn trên a bàn Thành ph ; - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan c a Thành ph ki m tra và x lý các vi ph m pháp lu t v qu n lý, s d ng, b o qu n và v n chuy n hóa ch t, v t li u n công nghi p, khí ga hóa l ng và các lo i máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v k thu t an toàn theo quy nh c a pháp lu t. b.5.4: V công nghi p khai thác m và ch bi n khoáng s n (tr khoáng s n làm v t li u xây d ng và s n xu t xi măng): - Ch trì t ch c th c hi n quy ho ch thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n trên a bàn Thành ph sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t;
  4. - T ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n ngành khai thác m và ch bi n khoáng s n trên a bàn Thành ph ; ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp b o v môi trư ng, quy nh an toàn trong khai thác m và ch bi n khoáng s n trên a bàn Thành ph . b.5.5: V công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm và công nghi p ch bi n khác: - T ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n ngành sau khi ư c phê duy t, g m: d t – may, da – gi y, gi y, sành s , th y tinh, nh a, bia, rư u, nư c gi i khát, thu c lá, bánh k o, s a, d u th c v t, ch bi n b t và tinh b t; - Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các tiêu chuNn, quy chuNn ch t lư ng s n phNm công nghi p, an toàn v sinh, môi trư ng công nghi p, an toàn v sinh th c phNm t khâu s n xu t n khi ưa vào lưu thông thu c ph m vi qu n lý c a S Công Thương Hà N i. b.5.6: V khuy n công và phát tri n ngành ngh nông thôn: - Tri n khai th c hi n chương trình, k ho ch, án khuy n công t i a phương, bao g m các ho t ng th c hi n b ng ngu n kinh phí khuy n công qu c gia và các ho t ng th c hi n b ng ngu n kinh phí khuy n công a phương. - T ch c ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c t ch c th c hi n ho t ng khuy n công cho cán b làm công tác khuy n công t i a phương. - T ch c rà soát th c hi n quy ho ch phát tri n và công nh n làng ngh Ti u th Công nghi p trên a bàn. b.5.7: V c m, i m công nghi p, ti u th công nghi p: - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c th c hi n chương trình, án, cơ ch , chính sách, k ho ch phát tri n các doanh nghi p công nghi p nh và v a, t ch c kinh t t p th trên a bàn (bao g m c các ngành ngh , làng ngh nông thôn, các h p tác xã thu c lĩnh v c Công Thương); phê duy t i u l c a các t ch c ó; - Tri n khai th c hi n cơ ch , chính sách ưu ãi thu hút u tư, xu t nh p khNu, thu , tài chính, lao ng và xây d ng h t ng k thu t, gi i phóng m t b ng, di chuy n cơ s s n xu t, xây d ng m i c m, i m công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn sau khi ư c phê duy t. b.6: V thương m i b.6.1: Thương m i n i a: - T ch c tri n khai th c hi n quy ho ch, k ho ch, cơ ch , chính sách phát tri n m ng lư i k t c u h t ng thương m i bán buôn, bán l , bao g m: Các lo i hình ch , các trung tâm thương m i, h th ng các siêu th , h th ng các c a hàng, h p tác xã thương m i, d ch v thương m i; h th ng i lý thương m i, như ng quy n thương m i và các lo i hình k t c u h t ng thương m i khác;
  5. - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan hư ng d n và t ch c th c hi n cơ ch , chính sách khuy n khích m r ng m ng lư i kinh doanh, phát tri n các t ch c liên k t lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa n nh t s n xu t n tiêu dùng trên a bàn Thành ph ; - Tri n khai th c hi n cơ ch , chính sách ưu ãi, khuy n khích, h tr s n xu t kinh doanh và i s ng i v i ng bào dân t c mi n núi, vùng sâu, vùng xa trên a bàn Thành ph (như cung c p các m t hàng thi t y u, h tr lưu thông hàng hóa và d ch v thương m i…); - T ng h p và x lý các thông tin th trư ng trên a bàn Thành ph v t ng m c lưu chuy n hàng hóa, t ng cung, t ng c u, m c d tr lưu thông và bi n ng giá c c a các m t hàng thi t y u, các m t hàng chính sách i v i ng bào dân t c mi n núi, vùng sâu, vùng xa. xu t v i c p có thNm quy n gi i pháp i u ti t lưu thông hàng hóa trong t ng th i kỳ. b.6.2: V xu t nh p khNu: - T ch c th c hi n các chính sách, k ho ch, chương trình, án phát tri n và Ny m nh xu t khNu hàng hóa; phát tri n d ch v xu t khNu, nh p khNu hàng hóa trên a bàn Thành ph ; - Qu n lý ho t ng xu t nh p khNu hàng hóa c a các doanh nghi p trong nư c và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, thương nhân nư c ngoài không có i di n t i Vi t Nam trên a bàn Thành ph . b.6.3. V thương m i i n t : - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng h t ng ng d ng thương m i i n t trên a bàn Thành ph ; - T ch c tri n khai th c hi n chính sách, k ho ch, chương trình b i dư ng, phát tri n ngu n nhân l c ph c v qu n lý thương m i i n t trên a bàn. b.6.4: V xúc ti n thương m i: - T ch c th c hi n chương trình, k ho ch, án xúc ti n thương m i nh m Ny m nh xu t khNu, h tr các doanh nghi p trên a bàn Thành ph xây d ng và phát tri n thương hi u hàng Vi t Nam; - T ch c th c hi n và ki m tra, giám sát vi c ăng ký t ch c h i ch , tri n lãm thương m i, khuy n m i cho các thương nhân. b.6.5: V qu n lý th trư ng: - T ch c th c hi n công tác qu n lý th trư ng trên a bàn Thành ph theo quy nh c a Chính ph , hư ng d n c a B Công Thương và các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n.
  6. - Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t trong lĩnh v c Công thương c a các t ch c, cá nhân kinh doanh trên a bàn Thành ph ; th c hi n thanh tra chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t. - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan u tranh ch ng buôn l u, buôn bán hàng nh p l u, hàng c m, ch ng s n xu t và buôn bán hàng gi , hàng kém ch t lư ng, hàng vi ph m quy nh v s h u trí tu ; ch ng các hành vi u cơ, lũng o n th trư ng, gian l n thương m i c a các t ch c, cá nhân kinh doanh trên a bàn Thành ph . b.6.6: V c nh tranh, ch ng c quy n, ch ng bán phá giá và ch ng tr c p, b o v quy n l i ngư i tiêu dùng: - Hư ng d n và t ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v c nh tranh, ch ng c quy n, ch ng bán phá giá; ch ng tr c p, b o v quy n l i ngư i tiêu dùng và b o m môi trư ng c nh tranh lành m nh trên a bàn Thành ph . xu t v i các cơ quan có liên quan s a i b sung các quy nh, nh ng văn b n ã ban hành không phù h p v i pháp lu t c nh tranh. - ư c yêu c u các t ch c, cá nhân liên quan trong Thành ph , cung c p thông tin, tài li u c n thi t cho vi c th c hi n nhi m v ư c giao v quy nh c a pháp lu t v c nh tranh, ch ng c quy n, ch ng bán phá giá và ch ng tr c p, b o v quy n l i ngư i tiêu dùng; - Thu th p, xây d ng cơ s d li u, qu n lý, cung c p thông tin v doanh nghi p có v trí th ng lĩnh trên th trư ng, các doanh nghi p c quy n có tr s chính trên a bàn Thành ph ; v các quy t c c nh tranh trong hi p h i; v các trư ng h p mi n tr . b.6.7: V h i nh p kinh t : - Tri n khai th c hi n k ho ch, chương trình, bi n pháp c th v h i nh p kinh t , thương m i qu c t trên a bàn Thành ph sau khi ư c phê duy t; - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan ph bi n, tuyên truy n, hư ng d n th c hi n k ho ch, chương trình, các quy nh v h i nh p kinh t , thương m i qu c t c a a phương. b.6.8: V ho t ng văn phòng i di n thương m i nư c ngoài: Giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n theo thNm quy n vi c qu n lý i v i ho t ng c a Văn phòng i di n, Chi nhánh và ngư i ng u văn phòng i di n, Chi nhánh ho t ng trong lĩnh v c thương m i và thương m i c thù trên a bàn. - Th c hi n vi c thNm nh, c p, c p l i s a i, b sung, gia h n, thu h i gi y phép thành l p văn phòng i di n c a thương nhân nư c ngoài trên a bàn. - Th c hi n theo thNm quy n vi c qu n lý i v i ho t ng c a Văn phòng i di n, Chi nhánh và ngư i ng u Văn phòng i di n c a thương nhân nư c ngoài t i Hà N i.
  7. - Thanh tra, ki m tra Văn phòng i di n, Chi nhánh khi th y c n thi t theo quy nh c a pháp lu t ho c t ch c oàn thanh tra, ki m tra liên ngành theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph Hà N i. b.7: Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân; hư ng d n và ki m tra ho t ng các h i, hi p h i và t ch c phi chính ph trong lĩnh v c Công Thương a phương theo quy nh c a pháp lu t. b.8: Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a ơn v s nghi p công l p thu c S Công Thương thành ph Hà N i qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. b.9. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c Công Thương theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i. b.10: Hư ng d n chuyên môn, nghi p v thu c lĩnh v c Công Thương i v i các Phòng Công Thương thu c y ban nhân dân huy n, Phòng Kinh t thu c y ban nhân dân qu n, th xã, thành ph thu c Thành ph . b.11: T ch c th c hi n k ho ch nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh trong công nghi p và thương m i thu c ph m vi qu n lý c a S ; hư ng d n th c hi n các tiêu chuNn, quy ph m, nh m c kinh t - k thu t, ch t lư ng s n phNm công nghi p; xây d ng h th ng thông tin lưu tr , cung c p tư li u v công nghi p và thương m i theo quy nh c a pháp lu t. b.12: Tri n khai th c hi n chương trình c i cách hành chính c a S theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính c a y ban nhân dân Thành ph . b.13: Thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m, gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng ch ng tham nhũng, tiêu c c; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong lĩnh v c Công Thương theo quy nh c a pháp lu t ho c theo s phân công, phân c p c a y ban nhân dân Thành ph . b.14: T ch c th c hi n các d ch v công trong lĩnh v c Công Thương thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t. b.15: Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c, m i quan h công tác c a các t ch c, ơn v s nghi p thu c S ; qu n lý biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, khen thư ng k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân Thành ph . b.16: Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân Thành ph . b.17: Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n các chương trình, k ho ch, án phát tri n lĩnh v c Công Thương t i a phương theo quy nh c a y ban nhân dân Thành ph và B Công Thương.
  8. b.18: Th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân Thành ph giao và theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cơ c u t ch c và biên ch : a) Lãnh oS : - S Công Thương thành ph Hà N i có Giám c và các Phó Giám c. - Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c aS . - Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c Pháp lu t v các nhi m v ư c phân công; khi Giám c S v ng m t, m t phó giám c S ư c Giám c y nhi m i u hành các ho t ng c a S ; - Vi c b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n, cách ch c, khen thư ng, k lu t, v.v…. i v i Giám c và Phó Giám c S do y ban nhân dân Thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Công Thương ban hành và theo quy nh c a pháp lu t. b) Cơ c u t ch c: b.1: Các phòng chuyên môn, nghi p v thu c S : 1. Văn phòng. 2. Thanh tra. 3. Phòng K ho ch – Tài chính. 4. Phòng Qu n lý Công nghi p. 5. Phòng Qu n lý Thương m i. 6. Phòng K thu t an toàn – Môi trư ng. 7. Phòng Qu n lý i n năng. 8. Phòng kinh t i ngo i. 9. Phòng Qu n lý ti u th công nghi p và làng ngh . Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghi p v thu c s và trách nhi m ngư i ng u do Giám c S Công thương thành ph Hà N i quy t nh theo quy nh c a Pháp lu t. b.2: Các ơn v tr c thu c S Công Thương Hà N i:
  9. 1. Chi c c Qu n lý th trư ng tr c thu c s Công Thương Hà N i: Trên cơ s h p nh t Chi c c Qu n lý th trư ng c a S Công Thương Hà N i (cũ) và Chi c c Qu n lý th trư ng c a S Công thương t nh Hà Tây. 2. Trung tâm Khuy n công và Tư v n phát tri n công nghi p: Trên cơ s h p nh t: Trung tâm Khuy n công và Trung tâm Tư v n phát tri n công nghi p c a S Công Thương Hà N i (cũ) v i trung tâm Khuy n công và Tư v n phát tri n công nghi p c a t nh Hà Tây. 3. Trung tâm Xúc ti n thương m i: trên cơ s h p nh t Trung tâm Xúc ti n thương m i c a S Công Thương Hà N i (cũ) v i Trung tâm Xúc ti n thương m i c a s Công Thương t nh Hà Tây. 4. Trung tâm Ti t ki m Năng lư ng. 5. Trung tâm y t . 6. Ban Qu n lý u tư phát tri n các c m, i m Công nghi p, ti u th Công nghi p. - Giao Giám c S Công Thương thành ph Hà N i ph i h p v i Giám c s N i v , căn c Thông tư hư ng d n c a B chuyên ngành và các quy nh hi n hành c a nhà nư c trình UBND Thành ph quy t nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c b máy c a các ơn v tr c thu c. c) Biên ch : - Biên ch hành chính c a S Công thương do UBND Thành ph giao hàng năm trong t ng biên ch hành chính Thành ph ư c Trung ương giao. - Biên ch s nghi p c a S Công Thương, bao g m biên ch c a các ơn v s nghi p tr c thu c S , do UBND Thành ph quy t nh theo nh m c biên ch và theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các Quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Công Thương thành ph Hà N i, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và Giám c các S , Ban, Ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - B Công Thương; -B N iv ; - Như i u 3; - Lưu. Nguy n Th Th o
Đồng bộ tài khoản