intTypePromotion=3

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 03/2008/Q -UBND Qu n 8, ngày 12 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ TH C HI N CÁC D ÁN U TƯ S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C THU C TH M QUY N QUY T NNH U TƯ C A Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 126/2007/Q -UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v qu n lý th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n 8 t i T trình s 306/TTr-QL T ngày 16 tháng 4 năm 2008 v vi c ngh ban hành Quy nh qu n lý th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c th m quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân qu n 8, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh qu n lý th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c thNm quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân qu n 8. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 (b y) ngày, k t ngày ký và bãi b Quy t nh s 70/2005/Q -UBND ngày 14 tháng 9 năm 2005 c a y ban nhân dân qu n 8 v vi c ban hành Quy nh qu n lý u tư xây d ng các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c thNm quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân qu n 8. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n 8, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8, Giám c Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng qu n 8, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 8, Th trư ng các ơn v thu c qu n, Giám c Công ty D ch v
  2. công ích qu n 8 và Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Thành Chung QUY NNH V QU N LÝ TH C HI N CÁC D ÁN U TƯ S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C THU C TH M QUY N QUY T NNH U TƯ C A Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 12 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 8) Ph n I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy nh này áp d ng i v i các d án u tư phát tri n không nh m m c ích kinh doanh (k c các d án xây d ng nhà ) s d ng v n ngân sách nhà nư c ho c s d ng h n h p nhi u ngu n v n khác nhau nhưng trong ó v n ngân sách nhà nư c có t l l n nh t và chi m t 30% t ng v n u tư tr lên thu c thNm quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân qu n 8, bao g m các d án sau: - S d ng ngu n v n ngân sách qu n. - D án nhóm C s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a Thành ph phân c p cho qu n qu n lý, các d án s d ng ngu n thu ư c thành ph l i cho qu n chi u tư phát tri n và ngu n v n huy ng c a các thành ph n kinh t chi cho u tư, khi danh m c d án ư c H i ng nhân dân qu n thông qua. - D án nhóm C do các ơn v tr c thu c qu n làm ch u tư s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a Thành ph , sau khi các d án này ã ư c H i ng nhân dân thành ph thông qua và y ban nhân dân thành ph giao k ho ch v n chuNn b u tư. i u 2. i tư ng áp d ng
  3. - T ch c, cá nhân ư c giao nhi m v t ch c th c hi n các d án u tư xây d ng s d ng v n ngân sách nhà nư c. - T ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n công tác qu n lý th c hi n các d án u tư xây d ng s d ng v n ngân sách nhà nư c. Ph n II. QUY NNH V QU N LÝ D ÁN VÀ PHÂN CÔNG TH C HI N i u 3. K ho ch u tư 1. L p k ho ch u tư: a) u tháng 6 trư c năm k ho ch, Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 và Phòng Qu n lý ô th qu n 8 g i bi u m u ăng ký nhu c u u tư, s a ch a n các cơ quan, ơn v thu c qu n. b) u tháng 7 trư c năm k ho ch, Phòng Qu n lý ô th qu n 8 ti p nh n nhu c u u tư i v i công trình giao thông và h t ng k thu t, Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 ti p nh n nhu c u u tư i v i các công trình còn l i c a các ơn v thu c qu n. c) Cu i tháng 10 trư c năm k ho ch, Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 ch trì ph i h p v i Phòng Qu n lý ô th qu n 8 và các ơn v liên quan ti n hành kh o sát, thNm nh các nhu c u u tư và gi i quy t c th như sau: - i v i các d án thu c thNm quy n quy t nh ch trương u tư c a y ban nhân dân thành ph , Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 ch trì ph i h p các cơ quan có liên quan tham mưu y ban nhân dân qu n 8 danh m c các d án u tư (k c danh m c chuNn b u tư) g i S K ho ch và u tư thành ph ăng ký nhu c u u tư. - i v i các d án thu c thNm quy n quy t nh ch trương u tư c a y ban nhân dân qu n 8, Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 ch trì ph i h p Phòng Qu n lý ô th qu n 8 tham mưu y ban nhân dân qu n 8 quy t nh danh m c các d án s t ch c th c hi n trong năm sau (k c danh m c các d án chuNn b u tư) và y ban nhân dân qu n 8 trình H i ng nhân dân xem xét thông qua. - i v i các d án c p bách c n b sung vào danh m c d án, Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 có trách nhi m t ng h p, báo cáo y ban nhân dân qu n 8 trình H i ng nhân dân qu n 8 xem xét, quy t nh trong kỳ h p gi a năm k ho ch. 2. i u ki n ghi k ho ch u tư: Các d án ư c ghi k ho ch v n th c hi n ph i có quy t nh u tư trư c ngày 31 tháng 10 c a năm trư c năm k ho ch và ph i có thi t k , d toán, t ng d toán ư c phê duy t theo quy nh. Các d án có quy t nh u tư sau ngày 31 tháng 10 c a năm trư c năm k ho ch ph i ư c y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh vi c ghi k ho ch v n th c hi n d án i v i t ng trư ng h p c th .
  4. Các d án ã có quy t nh u tư nhưng chưa có thi t k , d toán, t ng d toán ư c duy t thì ch ư c ghi k ho ch v n làm công tác chuNn b th c hi n d án. 2. Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 là ơn v tham mưu y ban nhân dân qu n 8 quy t nh k ho ch u tư xây d ng công trình, th c hi n vi c i u ch nh và b sung k ho ch u tư xây d ng hàng năm. 3. Phòng Qu n lý ô th qu n 8 là ơn v tham mưu y ban nhân dân qu n 8 l p k ho ch phát tri n, xây d ng, s a ch a h th ng h t ng giao thông ô th trên a bàn qu n. i u 4. L p, th m nh và phê duy t d án, Báo cáo kinh t - k thu t 1. L p d án, Báo cáo kinh t - k thu t Căn c vào quy t nh giao k ho ch v n chuNn b u tư c a y ban nhân dân qu n 8, cơ quan ư c giao làm ch u tư t phê duy t nhi m v kh o sát và d toán chi phí l p d án, Báo cáo kinh t - k thu t. Cơ quan ư c giao làm ch u tư có trách nhi m t ch c l p d án, Báo cáo kinh t - k thu t ho c l a ch n ơn v tư v n l p và ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v n i dung, ch t lư ng và th i gian l p d án, Báo cáo kinh t - k thu t. 2. ThNm nh thi t k cơ s : a) Phòng Qu n lý ô th qu n 8 là ơn v ch u trách nhi m thNm nh thi t k cơ s các d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân qu n 8. Th i gian th c hi n công tác thNm nh thi t k cơ s là 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . b) Khi thNm nh thi t k cơ s , Phòng Qu n lý ô th qu n 8 có trách nhi m k t lu n thi t k cơ s có i u ki n hay không i u ki n xem xét phê duy t cùng v i d án u tư xây d ng công trình. Trư ng h p không i u ki n, Phòng Qu n lý ô th qu n 8 có thông báo b ng văn b n (ch m t l n) t t c các n i dung yêu c u cơ quan ư c giao làm ch u tư s a i, b sung hoàn thi n m b o thi t k cơ s i u ki n xem xét phê duy t. Cơ quan ư c giao làm ch u tư có trách nhi m ch nh s a và b sung h sơ theo yêu c u c a Phòng Qu n lý ô th qu n 8 trong th i gian không quá 20 ngày làm vi c. c) Trư ng h p ch t lư ng h sơ ư c ngh thNm nh thi t k cơ s không t yêu c u, ph i i u ch nh nhi u hơn hai l n nhưng v n không t yêu c u, Phòng Qu n lý ô th qu n 8 ư c quy n ra văn b n không thNm nh nhưng v n thu l phí thNm nh thi t k cơ s theo quy nh. ng th i có báo cáo xu t y ban nhân dân qu n 8 hư ng x lý i v i các trư ng h p này. 3. ThNm nh và trình duy t d án, Báo cáo kinh t - k thu t: a) i v i các d án, Báo cáo kinh t - k thu t thu c thNm quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân qu n 8, Phòng Qu n lý ô th qu n 8 là ơn v có trách nhi m thNm nh và trình duy t d án, Báo cáo kinh t - k thu t các công trình giao thông
  5. và h t ng k thu t, Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 có trách nhi m thNm nh và trình duy t các d án, Báo cáo kinh t - k thu t i v i các công trình còn l i. Th i gian th c hi n công tác thNm nh và trình duy t d án, Báo cáo kinh t - k thu t là 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . b) Khi thNm nh d án, Báo cáo kinh t - k thu t n u t ng m c u tư th c t vư t hơn so v i t ng v n u tư ã ư c ch p thu n trong k ho ch chuNn b u tư, nhưng giá tr xây l p và thi t b vư t không quá 15% so v i d ki n ban u, không làm thay i tính ch t nhóm c a d án và không làm nh hư ng n m c tiêu u tư c a d án thì ơn v thNm nh ti p nh n h sơ thNm nh và trình duy t d án, Báo cáo kinh t - k thu t theo quy nh. Trư ng h p giá tr xây l p và thi t b vư t quá 15% so v i d ki n ban u, cơ quan ư c giao làm ch u tư ph i báo cáo y ban nhân dân qu n 8 xem xét quy t nh. c) Khi thNm nh d án, Báo cáo kinh t - k thu t trư ng h p chưa i u ki n xem xét thNm nh ho c c n ph i s a i, b sung hoàn thi n d án, Báo cáo kinh t - k thu t, ơn v thNm nh có trách nhi m thông báo b ng văn b n (ch m t l n) t t c các n i dung yêu c u ch u tư s a i, b sung. d) Trư ng h p d án, Báo cáo kinh t - k thu t ã ch nh s a nhi u hơn hai l n nhưng v n không t yêu c u, ơn v thNm nh ư c quy n ra văn b n không thNm nh nhưng v n thu l phí thNm nh. ng th i có báo cáo xu t y ban nhân dân qu n 8 hư ng x lý i v i các trư ng h p này. i u 5. V công tác u th u và ch nh th u Phòng Qu n lý ô th qu n 8 ch u trách nhi m thNm nh, trình y ban nhân dân qu n 8 phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u (h sơ yêu c u), k t qu l a ch n nhà th u (k c trư ng h p áp d ng hình th c ch nh th u) c a các gói th u thu c d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân qu n 8, tr các gói th u thu c thNm quy n phê duy t c a ch u tư. ng th i, Phòng Qu n lý ô th qu n 8 tham mưu y ban nhân dân qu n 8 x lý tình hu ng và gi i quy t các ki n ngh trong u th u. i u 6. Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng Giao Phòng Qu n lý ô th qu n 8 tham mưu y ban nhân dân qu n 8 th c hi n qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng i v i các công trình do y ban nhân dân qu n 8 quy t nh u tư ho c c p gi y phép xây d ng, c th như sau: - nh kỳ t ch c ki m tra vi c tuân th trình t u tư xây d ng, qu n lý ch t lư ng công trình các công trình xây d ng trên a bàn qu n 8 theo k ho ch hàng năm ã ư c y ban nhân dân qu n 8 phê duy t. T ng h p k t qu ki m tra, ánh giá tình hình tuân th trình t u tư xây d ng, qu n lý ch t lư ng công trình có báo cáo cho y ban nhân dân qu n 8 và S Xây d ng. - Ph i h p v i S Xây d ng, các cơ quan ơn v qu n lý nhà, ch s h u, ch qu n lý s d ng nhà ti n hành ki m tra, th ng kê tình tr ng nhà công s , nhà , các khu nhà t p th cũ, chung cư xu ng c p không m b o an toàn có gi i pháp kh c ph c; hư ng d n gi i quy t nh ng hư h ng công trình lân c n do vi c thi công xây
  6. d ng công trình m i gây ra và báo cáo k t qu cho y ban nhân dân qu n 8 và S Xây d ng. i u 7. C p phép xây d ng Phòng Qu n lý ô th qu n 8 có trách nhi m tham mưu y ban nhân dân qu n 8 th c hi n vi c c p phép xây d ng i v i các công trình thu c thNm quy n c p phép c a y ban nhân dân qu n 8. Th i gian th c hi n công tác c p phép xây d ng là 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . i v i công trình ch l p Báo cáo kinh t - k thu t theo quy nh ph i xin phép xây d ng, cơ quan ư c giao làm ch u tư n p h sơ xin phép xây d ng t i Phòng Qu n lý ô th qu n 8 ư c c p phép xây d ng trư c khi phê duy t thi t k b n v thi công. i u 8. V giám sát, ánh giá u tư Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 có trách nhi m th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư các d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân qu n 8 và nh kỳ hàng quý tham mưu y ban nhân dân qu n 8 báo cáo S K ho ch và u tư. i u 9. V i u ch nh, ng ng, ình ch d án u tư (ho c Báo cáo kinh t -k thu t) Giao Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 tham mưu y ban nhân dân qu n 8 x lý các trư ng h p i u ch nh, ng ng, ình ch th c hi n d án u tư xây d ng. i u 10. Quy t toán v n u tư d án, công trình hoàn thành Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 ch u trách nhi m thNm nh và trình y ban nhân dân qu n 8 phê duy t quy t toán v n u tư các d án u tư xây d ng thu c thNm quy n c a y ban nhân dân qu n 8. Ph n III. T CH C TH C HI N i u 11. i u kho n thi hành 1. Các v n v qu n lý u tư xây d ng không nêu trong Quy nh này, ư c áp d ng th c hi n theo các quy nh hi n hành tương ng trong các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c. 2. Th trư ng các Phòng, ban thu c qu n, Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng, các cơ quan ư c giao làm ch u tư và các ơn v liên quan ch u trách nhi m tri n khai và t ch c th c hi n nghiêm túc Quy nh này. 3. Trong quá trình tri n khai th c hi n, trư ng h p có phát sinh vư ng m c, yêu c u các ơn v báo cáo y ban nhân dân qu n 8 y ban nhân dân qu n 8 xem xét, x
  7. lý và k p th i nghiên c u b sung, c p nh t khi có s i u ch nh v quy nh qu n lý u tư c a các cơ quan có thNm quy n. 4. Giao Phòng N i v qu n 8 ph i h p các ơn v có liên quan nghiên c u chuy n i b máy, t ch c c a Ban Qu n lý d án Khu v c u tư xây d ng qu n 8 theo quy nh hi n hành./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản