Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N TÂN PHÚ NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2009/Q -UBND Tân Phú, ngày 14 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG GIÁO D C VÀ ÀO T O QU N TÂN PHÚ Y BAN NHÂN DÂN QU N TÂN PHÚ Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Thông tư liên t ch s 35/2008/TTLT-BGD T-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a B Giáo d c và ào t o và B N i v hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Giáo d c và ào t o thu c y ban nhân dân c p t nh, Phòng Giáo d c và ào t o thu c y ban nhân dân c p huy n; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 05/2009/Q -UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch (m u) v t ch c cà ho t ng c a Phòng Giáo d c và ào t o qu n - huy n; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n t i T trình s 621/TTr-NV ngày 10 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v t ch c và ho t ng c a Phòng Giáo d c và ào t o qu n Tân Phú. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 01/Q -UB ngày 14 tháng 01 năm 2004 c a y ban nhân dân qu n Tân Phú v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Giáo d c và ào t o qu n Tân Phú. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c qu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Huỳnh Văn H nh QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG GIÁO D C VÀ ÀO T O QU N TÂN PHÚ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2009/Q -UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n Tân Phú) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí và ch c năng 1. Phòng Giáo d c và ào t o là cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n Tân Phú. Phòng Giáo d c và ào t o qu n có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý tr c ti p, toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n Tân Phú; ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a S Giáo d c và ào t o thành ph H Chí Minh. 2. Phòng Giáo d c và ào t o qu n có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c giáo d c và ào t o, bao g m: m c tiêu, chương trình và n i dung giáo d c và ào t o; tiêu chuNn nhà giáo và tiêu chuNn cán b qu n lý giáo d c; tiêu chuNn cơ s v t ch t, thi t b trư ng h c và chơi tr em; quy ch thi c và c p văn b ng, ch ng ch , b o m ch t lư ng giáo d c và ào t o. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình y ban nhân dân qu n: a) D th o văn b n hư ng d n th c hi n cơ ch chính sách, pháp lu t, các quy nh c a y ban nhân dân thành ph v ho t ng giáo d c trên a bàn;
  3. b) D th o quy t nh, ch th , k ho ch 5 năm, hàng năm và chương trình, n i dung c i cách hành chính nhà nư c v lĩnh v c giáo d c và ào t o trên a bàn; c) D th o quy ho ch m ng lư i các trư ng trung h c cơ s , trư ng ph thông có nhi u c p h c (tr c p trung h c ph thông), trư ng ti u h c, cơ s giáo d c m m non và trung tâm h c t p c ng ng trên a bàn theo hư ng d n c a S Giáo d c và ào t o; d) D th o các quy t nh thành l p, sáp nh p, chia tách, ình ch ho t ng, gi i th các cơ s giáo d c công l p, g m: các trư ng trung h c cơ s , trư ng ph thông có nhi u c p h c (tr c p trung h c ph thông), trư ng ti u h c, cơ s giáo d c m m non, trung tâm h c t p công ng; cho phép thành l p, ình ch ho t ng, gi i th các trư ng, các cơ s giáo d c ngoài công l p thu c quy n qu n lý c a y ban nhân dân qu n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Hư ng d n và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chương trình, k ho ch phát tri n giáo d c a phương sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; hư ng d n, t ch c th c hi n các cơ ch , chính sách v xã h i hóa giáo d c; huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c phát tri n s nghi p giáo d c trên a bàn; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v giáo d c; ch o và t ch c th c hi n c i cách hành chính nhà nư c thu c lĩnh v c giáo d c trên a bàn; th c hi n m c tiêu, chương trình n i dung, k ho ch, chuyên môn, nghi p v , các ho t ng giáo d c, ph c p giáo d c; công tác tuy n sinh, thi c , xét duy t, c p phát văn b ng, ch ng ch i v i các cơ s giáo d c và ào t o trên a bàn. 3. Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n ào t o, b i dư ng nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c các ngành h c, c p h c trong ph m vi qu n lý c a qu n Tân Phú sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 4. T ch c ng d ng các kinh nghi m, thành t u khoa h c công ngh tiên ti n trong giáo d c, t ng k t kinh nghi m, sáng ki n c a a phương. 5. Hư ng d n, ki m tra, thanh tra và t ch c th c hi n công tác thi ua, khen thư ng i v i các cơ s giáo d c và ào t o trên a bàn; xây d ng và nhân r ng i n hình tiên ti n v giáo d c trên a bàn qu n. 6. Hư ng d n, ki m tra các cơ s giáo d c và ào t o công l p và ngoài công l p thu c ph m vi qu n lý c a qu n; xây d ng k ho ch biên ch ; t ng h p biên ch c a các cơ s giáo d c công l p thu c ph m vi qu n lý c a qu n, trình c p có thNm quy n quy t nh. 7. Giúp y ban nhân dân qu n hư ng d n, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v nhi m v , t ch c, biên ch , tài chính các cơ s giáo d c và ào t o công l p theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph và quy nh c a pháp lu t. 8. Ph i h p v i Phòng Tài chính - K ho ch l p d toán và phân b ngân sách giáo d c, d toán chi các chương trình m c tiêu qu c gia hàng năm v giáo d c c a qu n theo hư ng d n c a S Giáo d c và ào t o và S Tài chính thành ph .
  4. 9. Ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m theo thNm quy n vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, k ho ch, chương trình, án và các quy nh c a c p có thNm quy n trong lĩnh v c giáo d c và ào t o; gi i quy t khi u n i, t cáo và ki n ngh c a công dân v lĩnh v c giáo d c thu c thNm quy n; th c hành ti t ki m, phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí theo quy nh c a pháp lu t. 10. Qu n lý biên ch , th c hi n tuy n d ng, h p ng làm vi c, i u ng, luân chuy n, ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v và th c hi n ch , chính sách, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý c a Phòng theo quy nh c a pháp lu t và y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. 11. Qu n lý tài chính, tài s n, cơ s v t ch t ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và y quy n c a y ban nhân dân qu n. 12. Th c hi n công tác báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao v i y ban nhân dân qu n và S Giáo d c và ào t o thành ph . 13. Th c hi n nh ng nhi m v khác do Ch t ch y ban nhân dân qu n giao và theo quy nh c a pháp lu t. Chương III T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 3. Cơ c u t ch c 1. Phòng Giáo d c và ào t o có Trư ng phòng và không quá 03 Phó Trư ng phòng. a) Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng. b) Các Phó Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công. c) Vi c b nhi m, mi n nhi m Trư ng phòng và Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c s nghi p giáo d c qu n g m: trư ng trung h c cơ s , trư ng ph thông có nhi u c p h c (tr c p trung h c ph thông), trư ng ti u h c, cơ s giáo d c m m non và trung tâm h c t p c ng ng. Vi c thành l p, sáp nh p, gi i th , chia tách, t ch c l i các t ch c s nghi p giáo d c công l p qu n do y ban nhân dân qu n quy t nh theo quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c s nghi p giáo d c do Ch t ch y ban nhân dân thành ph thành l p ho c cho phép thành l p và giao y ban nhân dân qu n tr c ti p qu n lý b ng văn b n: m t s trư ng trung h c ph thông, trư ng ph thông có nhi u c p h c (trong ó, có c p
  5. trung h c ph thông), trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm k thu t t ng h p hư ng ngi p, trư ng b i dư ng giáo d c qu n. i u 4. B máy Căn c vào ch c năng, nhi m v nêu trên, Phòng Giáo d c và ào t o t ch c thành các b ph n g m nh ng công ch c ư c phân công m nh n các ch c danh công vi c trên các m t công tác: - T ch c qu n lý kh i m m non; - T ch c qu n lý kh i ti u h c; - T ch c qu n lý kh i trung h c cơ s và các ơn v tr c thu c; - T ch o nghi p v và thanh tra giáo d c; - T công tác t ch c - cán b ; - T hành chính - t ng h p - k ho ch - văn thư. Căn c kh i lư ng công vi c và tình hình nhân s c th c a Phòng, m i m t công tác c n ư c c th hóa thành nh ng nhi m v chi ti t, nh ng công vi c, ph n vi c c th , rõ ràng xác nh ch c danh c a cán b , công ch c và s lư ng biên ch cho phù h p. Ph trách t ng vi c do lãnh o Phòng tr c ti p qu n lý, có th k t h p làm vi c theo ch chuyên viên tùy theo tính ch t, kh i lư ng công vi c do Trư ng phòng quy nh. i u 5. Biên ch Biên ch hành chánh c a Phòng Giáo d c và ào t o ư c xác nh trên cơ s căn c vào kh i lư ng, tính ch t, c i m c th công tác giáo d c và ào t o c a qu n; s lư ng biên ch c a Phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh trong t ng biên ch hành chính c a qu n ư c y ban nhân dân thành ph giao. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 6. Ch làm vi c 1. Phòng Giáo d c và ào t o làm vi c theo ch th trư ng, Trư ng phòng ph trách, i u hành t t c các ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh; 2. Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng
  6. nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t; 3. Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u các cán b , chuyên viên gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó Trư ng phòng, yêu c u ó ư c th c hi n nhưng cán b ph i báo cáo cho Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách bi t. i u 7. Ch sinh ho t, h i h p 1. Hàng tu n, lãnh o Phòng h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ph bi n k ho ch công tác cho tu n sau; 2. Theo nh kỳ trên, các b ph n h p v i Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách ánh giá công vi c, bàn phương hư ng tri n khai công tác và th ng nh t l ch công tác; 3. M i tháng h p toàn th cơ quan m t l n; tùy theo tình hình công tác có th t ch c h p t xu t m b o hoàn thành công vi c ư c giao; 4. M i thành viên trong t ng b ph n có l ch công tác do lãnh o Phòng tr c ti p phê duy t; 5. L ch làm vi c v i các cơ s c a Phòng (các t ch c và cá nhân có liên quan) ph i nêu c th trong l ch công tác hàng tu n, tháng c a ơn v ; n i dung làm vi c ư c chuNn b chu áo k p th i gi i quy t có hi u qu các yêu c u phát sinh liên quan n ho t ng chuyên môn c a Phòng. i u 8. Các m i quan h công tác 1. i v i y ban nhân dân qu n: a) Phòng Giáo d c và ào t o ch u s lãnh o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n v toàn b công tác giáo d c và ào t o, Trư ng phòng tr c ti p ghi nh n ch th và n i dung công tác t Ch t ch ho c Phó Ch t ch ph trách kh i và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n v nh ng m t công tác ã ư c phân công; b) Theo nh kỳ ph i báo cáo y ban nhân dân qu n v n i dung công tác c a Phòng và xu t các bi n pháp chuyên môn trong qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c giáo d c và ào t o. 2. i v i S Giáo d c và ào t o: Phòng Giáo d c và ào t o ch u s hư ng d n và ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Giáo d c và ào t o, ch u trách nhi m t ch c th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a Giám c S Giáo d c và ào t o. 3. i v i các phòng chuyên môn khác thu c y ban nhân dân qu n:
  7. a) Th c hi n m i quan h h p tác và ph i h p trên cơ s bình ng, th c hi n ch c năng theo quy nh, dư i s i u hành chung c a y ban nhân dân qu n, nh m m b o hoàn thành k ho ch và nhi m v chính tr và k ho ch kinh t - xã h i c a qu n. Trong trư ng h p Phòng Giáo d c và ào t o ch trì ph i h p gi i quy t công vi c, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Th trư ng các cơ quan chuyên môn khác, Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh; b) Trư c khi trình văn b n, án cho y ban nhân dân qu n quy t nh, Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o ph i ch ng quan h , th o lu n v i các cơ quan chuyên môn khác v nh ng v n có liên quan n các cơ quan ó. 4. i v i y ban nhân dân phư ng: a) Phòng Giáo d c và ào t o có trách nhi m hư ng d n v nghi p v ngành y ban nhân dân phư ng th c hi n t t công tác qu n lý nhà nư c v giáo d c và ào t o trong ph m vi a phương theo quy nh c a Nhà nư c; b) Th c hi n ch thanh tra, ki m tra ngành theo ch c năng c a Phòng và khi y ban nhân dân qu n yêu c u; c) Cung c p cho y ban nhân dân phư ng các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v ngành t i a phương. 5. i v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n: Khi y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và phư ng, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n có yêu c u, ki n ngh các v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo thNm quy n. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 9. Căn c Quy ch này, Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o qu n có trách nhi m c th hóa ch c năng, nhi m v c a Phòng, xây d ng quy ch làm vi c c a cơ quan, trong ó có phân công nhi m v cho cán b , công ch c c a Phòng cho phù h p v i trình , năng l c nh m hoàn thành có hi u qu các m t công tác ư c giao. i u 10. Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan có trách nhi m th c hi n Quy ch sau khi ư c y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh các v n vư t quá thNm quy n thì nghiên c u xu t, ki n ngh v i y ban nhân dân qu n xem xét, g i quy t ho c b sung và s a i Quy ch cho phù h p sau khi có s th a thu n c a Trư ng Phòng N i v ./.
Đồng bộ tài khoản