Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành quy định về định mức sử dụng, giá nước cho các nhóm đối tượng sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Cần Giờ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C N GI NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 03/2009/Q -UBND C n Gi , ngày 27 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY NNH V NNH M C S D NG, GIÁ NƯ C CHO CÁC NHÓM I TƯ NG S D NG NƯ C S CH TRÊN NA BÀN HUY N C N GI Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 154/2004/Q -UB ngày 15 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v i u ch nh giá nư c s ch trên a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 239/2004/Q -UB ngày 20 tháng 10 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v i u ch nh b sung Quy t nh s 154/2004/Q -UB ngày 15 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v i u ch nh giá nư c s ch trên a bàn thành ph và Quy t nh s 102/2008/Q -UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n chính sách thí i m chi tr d ch v môi trư ng r ng trên a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c Thông báo 697/TBLT-STC-SGTVT ngày 19 tháng 01 năm 2009 c a Liên S Tài chính - S Giao thông v n t i v i u ch nh chi phí v n chuy n nư c s ch cung c p cho nhân dân trên a bàn huy n C n Gi ; Xét ngh c a Phòng Công Thương huy n t i Báo cáo s 15/BC-CT ngày 03 tháng 3 năm 2009 v xu t phương án nh m c s d ng nư c cho các i tư ng s d ng nư c s ch trên a bàn huy n C n Gi , QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành Quy nh v nh m c s d ng, giá nư c cho các nhóm i tư ng s d ng nư c s ch trên a bàn huy n C n Gi ( ư c quy nh t i Ph l c kèm theo Quy t nh này). i u 2. Th i gian áp d ng nh m c s d ng nư c, giá nư c cho các nhóm i tư ng s d ng nư c s ch trên a bàn huy n t ngày 21 tháng 3 năm 2009. Quy t nh này có hi u l c sau 7 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Th trư ng các phòng, ban huy n, Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n, Giám c Công ty D ch v Công ích huy n C n Gi , các V tinh cung c p nư c và các i tư ng s d ng nư c s ch trên a bàn huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH oàn Văn Sơn QUY NNH V NNH M C S D NG, GIÁ NƯ C CHO CÁC NHÓM I TƯ NG S D NG NƯ C S CH TRÊN NA BÀN HUY N C N GI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2009/Q -UBND ngày 27 tháng 3 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n) I. NHÓM 01 - CÁC H DÂN CƯ: g m các h dân, h t p th , chung cư, cư xá, ký túc xá ã có ng h nư c tính trên s nhân khNu thư ng trú và t m trú ã ăng ký v i chính quy n a phương ( i tư ng thu c di n t m trú do Công ty d ch v Công ích huy n ph i h p cùng v i cơ quan qu n lý nhân khNu xác nh). M i nhân khNu ch ư c ăng ký theo nh m c t i m t thuê bao ng h nư c. * ơn giá áp d ng cho nhóm 01: - Trong nh m c ( n 4m3/ngư i/tháng): 2.740 ng/m3. - Trên 4m3 tính theo giá thành c a t ng khu v c. II. NHÓM 02 - CƠ QUAN HÀNH CHÍNH S NGHI P, OÀN TH : * ơn giá áp cho nhóm 02: 6.040 ng/m3. III. NHÓM 03 - ƠN VN S N XU T: 1. i v i h s n xu t, ch bi n: ngoài nh m c nư c sinh ho t áp d ng cho h gia ình thì h s n xu t ư c hư ng thêm nh m c nư c s n xu t theo t ng i tư ng, c th : * H chăn nuôi heo: quy mô dư i 25 con ư c hư ng thêm nh m c nư c s n xu t hàng tháng 10m3/tháng, m i m c t 1 - 10 con ti p theo ư c thêm 4m3/tháng. * H s n xu t mu i: h s n xu t mu i có thuê mư n dư i 5 lao ng ư c hư ng nh m c nư c s n xu t hàng tháng 5m3/tháng, n u thuê ngoài t 5 lao ng tr lên ư c hư ng nh m c nư c s n xu t hàng tháng 8m3/tháng.
  3. * H nuôi ba ba: quy mô dư i 500 con nh m c nư c s n xu t hàng tháng 15m3/tháng, quy mô t 500 - 1.000 nh m c nư c s n xu t hàng tháng 25m3/tháng, quy mô trên 1.000 con nh m c nư c s n xu t hàng tháng 35m3/tháng. * H tr ng tr t: ch áp d ng vào mùa n ng t tháng 12 năm trư c n cu i tháng 5 năm sau; quy mô dư i 02ha nh m c nư c s n xu t hàng tháng 12m3/tháng, quy mô t 02ha tr lên ư c hư ng nh m c 20m3/tháng. * H mua bán h i s n nh m c nư c s n xu t hàng tháng 04m3/tháng. * H s n xu t bánh mì: quy mô v n u tư dư i 50 tri u ng ư c hư ng nh m c nư c s n xu t 35m3/tháng, m i m c v n u tư tăng thêm t 01 - 50 tri u ng ư c tăng thêm nh m c nư c kinh doanh hàng tháng tương ng 8m3/tháng. * H s n xu t khác (làm giá s ng, làm m m…): n u có nhu c u s d ng nư c ph c v s n xu t, ph i xây d ng phương án s d ng nư c thông qua Phòng Công Thương huy n thNm nh, tham mưu, trình y ban nhân dân huy n xem xét phê duy t. 2. i v i cơ s s n xu t, ch bi n: ch hư ng nh m c nư c s n xu t hàng tháng. Ch cơ s xây d ng phương án s d ng nư c thông qua Phòng Công Thương huy n thNm nh, tham mưu, trình y ban nhân dân huy n xem xét phê duy t. 3. i v i các công trình xây d ng dân d ng, công nghi p: ch u tư xây d ng phương án s d ng nư c thông qua Phòng Công Thương huy n thNm nh, tham mưu, trình y ban nhân dân huy n xem xét phê duy t. 4. Doanh nghi p có ho t ng s n xu t, ch bi n: trên cơ s m c s d ng nư c bình quân 3 tháng g n nh t (tháng 11, 12 năm 2008 và tháng 01 năm 2009) c a doanh nghi p làm nh m c s d ng nư c s n xu t hàng tháng cho t ng doanh nghi p s n xu t. * ơn giá áp cho nhóm 03: - Trong nh m c: 4.540 ng/m3. - Vư t nh m c: tính theo giá thành c a t ng khu v c. IV. NHÓM 04 - ƠN VN KINH DOANH - DNCH V : 1. i v i h kinh doanh - d ch v : ngoài nh m c nư c sinh ho t áp d ng cho h gia ình thì h kinh doanh - d ch v ư c hư ng thêm nh m c nư c kinh doanh - d ch v theo t ng i tư ng, c th : * H kinh doanh ăn u ng, gi i khát (không kinh doanh phòng tr ): quy mô v n u tư dư i 50 tri u ng ư c hư ng nh m c nư c kinh doanh 8m3/tháng, m i m c v n u tư tăng thêm t 01 - 50 tri u ng ư c tăng thêm nh m c nư c kinh doanh hàng tháng tương ng 4m3/tháng.
  4. * H kinh doanh ăn u ng, gi i khát và có kinh doanh phòng tr có quy mô dư i 10 phòng ư c hư ng nh m c nư c kinh doanh hàng tháng 20m3/tháng, m i phòng tăng thêm ư c hư ng thêm 1,5m3/tháng. * H kinh doanh t p hóa: ngoài nh m c nư c sinh ho t áp d ng cho h gia ình, các h kinh doanh t p hóa ư c hư ng thêm nh m c nư c s d ng cho m c ích kinh doanh là 02m3/tháng (m c tiêu khuy n khích phát tri n lo i hình kinh doanh t p hóa). * H kinh doanh d ch v r a xe: - H r a xe 02 bánh: r a v i s lư ng dư i 10 chi c xe/ngày ư c hư ng nh m c nư c kinh doanh hàng tháng 12m3/tháng, t 10 n 20 chi c xe/ngày hư ng nh m c nư c 20m3/tháng, trên 20 chi c xe/ngày hư ng nh m c nư c 25m3/tháng. - H r a xe 04 bánh tr lên: r a v i s lư ng n 5 chi c xe/ngày ư c hư ng nh m c nư c kinh doanh hàng tháng 20m3/tháng, r a t 6 - 10 chi c xe/ngày hư ng nh m c nư c 35m3/tháng, r a trên 10 chi c xe/ngày hư ng nh m c 40m3/tháng. * H kinh doanh - d ch v khác (d ch v i nư c l ; phòng m ch; u n tóc; v t li u xây d ng…) n u có nhu c u s d ng nư c ph c v m c ích kinh doanh - d ch v ph i l p phương án s d ng nư c và g i Phòng Công Thương thNm nh, tham mưu, trình y ban nhân dân huy n xem xét phê duy t. 2. i v i các cơ s kinh doanh - d ch v : ch ư c hư ng nh m c nư c kinh doanh - d ch v : * Cơ s s n xu t nư c á: có công su t th c t dư i 100 cây/ngày nh m c nư c s n xu t hàng tháng 180m3/tháng, công su t th c t t 100 - 150 cây/ngày hư ng nh m c 265m3/tháng, công su t th c t t 151 - 200 cây/ngày hư ng nh m c 345m3/tháng, công su t th c t trên 200 cây/ngày thì ch cơ s ph i xây d ng phương án s d ng nư c g i Phòng Công Thương huy n thNm nh, tham mưu, trình y ban nhân dân huy n xem xét quy t nh. * Cơ s s n xu t nư c tinh khi t: áp d ng nh m c theo công su t s n xu t th c t c a t ng cơ s . * i v i các cơ s kinh doanh - d ch v khác: ch cơ s kinh doanh ph i xây d ng phương án s d ng nư c g i Phòng Công Thương huy n thNm nh, tham mưu, trình y ban nhân dân huy n xem xét quy t nh. 3. i v i doanh nghi p kinh doanh d ch v : a) Doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c du l ch: trên cơ s m c s d ng nư c bình quân 3 tháng g n nh t (tháng 11, 12 năm 2008 và tháng 01 năm 2009) c a doanh nghi p làm nh m c s d ng nư c kinh doanh - d ch v hàng tháng cho t ng doanh nghi p. b) Doanh nghi p ho t ng kinh doanh - d ch v khác: doanh nghi p xây d ng phương án s d ng nư c và g i Phòng Công Thương huy n thNm nh tham mưu
  5. nh m c s d ng nư c kinh doanh d ch v cho t ng doanh nghi p, trình y ban nhân dân huy n xem xét quy t nh. * ơn giá áp cho nhóm 04: - Trong nh m c: 8.040 ng/m3. - Vư t nh m c: tính theo giá thành c a t ng khu v c.
Đồng bộ tài khoản