Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 7 do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 7 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 03/2009/Q -UBND Qu n 7, ngày 02 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V KI N TOÀN T CH C B MÁY BAN B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 7 Y BAN NHÂN DÂN QU N 7 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Căn c Quy t nh s 80/2008/Q -UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v ki n toàn t ch c Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 24/Q -UB-TC ngày 20 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân qu n 7 v thành l p Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n 7; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n t i T trình s 26/TTr-NV ngày 02 tháng 02 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ki n toàn t ch c b máy Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng tr c thu c y ban nhân dân qu n 7 - Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n 7 là ơn v s nghi p công l p; ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph . - Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n 7 có tư cách pháp nhân (có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a Nhà nư c). - Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n 7 có tr s t i a ch s 1362 ư ng Huỳnh T n Phát - phư ng Phú M - qu n 7 - thành ph H Chí Minh. i u 2. Ch c năng, nhi m v c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n 7 1. L p phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư báo cáo thNm nh và trình duy t theo quy nh;
  2. 2. Giúp H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án th c hi n nhi m v t i i m a kho n 4 i u 43 c a Quy nh kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q - UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ; ch u trách nhi m trư c H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án v tính chính xác, s phù h p chính sách c a phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; 3. Hư ng d n, gi i áp th c m c c a ngư i s d ng t v nh ng v n liên quan n vi c b i thư ng, h tr tái nh cư; ki m kê th c t so sánh v i t khai có s tham gia c a ngư i ư c b i thư ng và ch s d ng t. Xác nh t ng m c ph i b i thư ng cho toàn b di n tích t thu h i, toàn b tài s n hi n có trên t và các kho n b i thư ng, h tr khác. Xác nh m c b i thư ng, h tr cho t ng i tư ng, lưu tr h sơ b i thư ng, h tr c a d án theo quy nh; 4. T ng h p các khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n, báo cáo, xu t H i ng B i thư ng c a d án ho c y ban nhân dân qu n xem xét gi i quy t; 5. Th c hi n chi tr ti n b i thư ng, h tr và ph i h p v i các ơn v có liên quan b trí tái nh cư cho ngư i b thu h i t chính xác, úng i tư ng; 6. Ph i h p các ban, ngành, y ban nhân dân phư ng và các ơn v có liên quan trên a bàn qu n nghiên c u, xu t gi i quy t các trư ng h p xin c u xét ho c khi u n i v b i thư ng, gi i phóng m t b ng. ng th i ch u trách nhi m báo cáo, gi i trình theo ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n i v i các d án trên a bàn qu n do Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n th c hi n; 7. Ph i h p v i các ơn v có liên quan l p d án b i thư ng, h tr và tái nh cư (n u có) báo cáo thNm nh và trình duy t theo quy nh; 8. L p b n v ho c h p ng thuê các ơn v tư v n có ch c năng o v hi n tr ng nhà t làm cơ s xác nh giá tr b i thư ng, h tr và tái nh cư ho c thuê ơn v tư v n có ch c năng th c hi n; 9. T ng h p nhu c u tái nh cư c a các d án công ích trên a bàn qu n cho t ng giai o n và k ho ch gi i quy t tái nh cư cho các d án này; 10. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n th c hi n vi c rao mua qu nhà, t tái nh cư theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph t i Ch th s 32/2006/CT- UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 v t p trung gi i quy t tái nh cư cho các h ang t m cư trong th i gian dài trên a bàn thành ph H Chí Minh, Quy t nh s 118/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 v phương th c mua, bán căn h chung cư hoàn ch nh và chuy n như ng n n t ã có h t ng k thu t b trí tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph , Quy t nh s 47/2008/Q - UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008 s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 118/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v phương th c mua, bán căn h chung cư hoàn ch nh và chuy n như ng n n t ã có h t ng k thu t b trí tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph và các quy t nh s a i, b sung khác c a y ban nhân dân thành ph ; 11. Thư ng xuyên c p nh t giá c liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng (nhà , t , giá v t li u xây d ng…);
  3. 12. Ph i h p v i các cơ quan chuyên môn liên quan thu c y ban nhân dân qu n rà soát qu t do Nhà nư c tr c ti p qu n lý, qu t dôi dư sau khi x lý thu h i t các doanh nghi p, t ch c; các d án phát tri n nhà thương m i có s d ng qu t công xác nh qu nhà, t có th s d ng b trí tái nh cư; 13. Ki m tra, ôn c ti n thi công các d án tái nh cư trên a bàn, báo cáo các khó khăn, vư ng m c và xu t hư ng tháo g ; 14. Ph i h p các cơ quan chuyên môn liên quan, y ban nhân dân phư ng thu c y ban nhân dân qu n và s - ngành, theo dõi, h tr các h dân n nh cu c s ng sau khi di d i theo Quy t nh s 156/2006/Q -UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Qu h tr ào t o và gi i quy t vi c làm cho ngư i có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph ; 15. Th c hi n ch báo cáo sơ k t nh kỳ hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, t ng k t năm c a công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư trên a bàn và báo cáo t xu t theo yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n và các s - ngành liên quan; 16. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t, do y ban nhân dân thành ph quy nh và do Ch t ch y ban nhân dân qu n ch o. i u 3. T ch c b máy Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n do Trư ng ban ph trách và có không quá 03 Phó ban. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng có 8 t chuyên môn g m: 1. T Nhân s - Hành chính qu n tr ; 2. T K toán tài v ; 3. T Ti p dân, tuyên truy n, v n ng và gi i quy t khi u n i - t cáo; 4. T Ki m tra h sơ b i thư ng; 5. T Nghi p v 1; 6. T Nghi p v 2; 7. T Nghi p v 3; 8. T Nghi p v 4. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n ph i th c hi n theo úng Quy t nh s 80/2008/Q -UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v ki n toàn t ch c Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng thu c y ban nhân dân qu n - huy n.
  4. i u 4. Giao Trư ng Phòng N i v và Trư ng Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n 7 trong vòng 30 ngày, k t ngày ban hành Quy t nh này có trách nhi m xây d ng ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c b máy và quy ch t ch c ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký ban hành. Bãi b các quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Trư ng Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n, Th trư ng các phòng, ban, ơn v thu c qu n, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Võ Th Kim Em
Đồng bộ tài khoản