Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 03/2009/Q -UBND Long Xuyên, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C M C THU PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành Văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh Phí và L phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và L phí và Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và L phí; Căn c Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Căn c Thông tư s 67/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Căn c Ngh quy t s 17/2008/NQ-H ND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh An Giang v m c thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh An Giang; Theo ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. M c thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh An Giang như sau: S ơn v M c thu Lo i khoáng s n TT tính ( ng) 1 á: a á p lát, làm m ngh (granit, gabro, á hoa...) m3 50.000 b á làm v t li u xây d ng thông thư ng m3 1.000 Các lo i á khác ( á làm xi măng, khoáng ch t công c m3 2.000 nghi p... tr qu ng á quý)
  2. 2 Fenspat m3 20.000 3 Cát: a Cát vàng (cát xây tô) m3 3.000 b Các lo i cát khác (tr cát th y tinh) m3 2.000 4 t: a t sét, làm g ch, ngói m3 1.500 b t làm th ch cao m3 2.000 c t làm cao lanh m3 5.000 d Các lo i t khác m3 1.000 5 Than: a Than bùn t n 2.000 b Các lo i than khác (tr than á) t n 4.000 6 Nư c khoáng thiên nhiên m3 2.000 i u 2. Phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n (các lo i khoáng s n có tên t i i u 1 Quy t nh này) là kho n thu ngân sách c p huy n, th xã, thành ph hư ng 100% h tr cho công tác b o v và u tư cho môi trư ng t i a phương nơi có ho t ng khai thác khoáng s n theo các n i dung quy nh t i i u 6 Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n. i u 3. Các n i dung khác không có quy nh t i i u 1 và i u 2 Quy t nh này thì th c hi n theo Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n, Thông tư s 67/2008/TT- BTC ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n và các quy nh hi n hành có liên quan. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày k t ngày ký và bãi b Quy t nh s 2106/Q -UBND ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh v vi c quy nh t m th i t l i u ti t phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n. i u 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, C c trư ng C c Thu , Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph , Th trư ng các ơn v liên quan, các t ch c và cá nhân thu c i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - B Tài chính (b/c);
  3. - Website Chính ph , C c Ki m tra VB (B Tư pháp); - TT. TU, H ND, UBND, UBMTTQ t nh; - Các S , Ban ngành c p t nh; - UBND các huy n, th xã và thành ph ; - Lãnh o VP. UBND t nh; - Lưu: VT, P. TH, KT, TT. Công báo. Vương Bình Th nh
Đồng bộ tài khoản