intTypePromotion=3

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
77
lượt xem
9
download

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TÂN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 03/2009/Q -UBND Bình Tân, ngày 21 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC C A Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN NĂM 2009 Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ch th s 01/2009/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v t p trung tri n khai các gi i pháp ch y u th c hi n m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách thành ph năm 2009; Căn c Ngh quy t s 81/2008/NQ-H ND ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân qu n v nhi m v kinh t - xã h i qu n Bình Tân năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i, Chương trình công tác c a y ban nhân dân qu n Bình Tân năm 2009. i u 2. Th trư ng các phòng, ban qu n lý nhà nư c, kh i n i chính, ơn v s nghi p thu c qu n, Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng căn c ch c năng, nhi m v ư c giao và n i dung K ho ch này, Chương trình công tác năm 2009 xây d ng chương trình, k ho ch c th , nh m th c hi n K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i, Chương trình công tác năm 2009 c a y ban nhân dân qu n t hi u qu cao nh t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Th trư ng các phòng, ban qu n lý nhà nư c, kh i n i chính, ơn v s nghi p thu c qu n, Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
 2. Tr n Văn Thu n K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I C A QU N NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2009/Q -UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân) Năm 2009 là năm th tư th c hi n Ngh quy t i h i ng b qu n l n th IX và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm (2006 - 2010). Trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t , thành ph H Chí Minh nói chung và qu n Bình Tân nói riêng ang ng trư c nh ng khó khăn và thách th c, m c dù nh ng tác ng vĩ mô trong chính sách i u hành kinh t - xã h i c a Chính ph trong th i gian qua ã kh c ph c nh ng t n t i và h n ch nh hư ng tiêu c c cho n n kinh t , nhưng cũng chưa gi i quy t tri t và v n còn tác ng không nh n s c s n xu t và i s ng c a các t ng l p nhân dân. Do ó, cùng v i thành ph , qu n ti p t c tri n khai các gi i pháp nh m ti p t c ki m ch l m phát, góp ph n n nh kinh t vĩ mô, duy trì t c tăng trư ng h p lý; ti p t c gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng an ninh và tr t t an toàn xã h i, th c hi n an sinh xã h i… t o i u ki n hoàn thành K ho ch 5 năm 2006 - 2010. tri n khai th c hi n có hi u qu Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t - xã h i năm 2009; Ch th s 01/2009/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v t p trung tri n khai các gi i pháp ch y u th c hi n m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách thành ph năm 2009; Ngh quy t s 15-NQ/QU ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a Ban Ch p hành ng b qu n khóa IX; Ngh quy t s 81/2008/NQ-H ND ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân qu n v nhi m v kinh t - xã h i qu n Bình Tân năm 2009; K ho ch s 04/KH- UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n v t ch c th c hi n Ch th s 01/2009/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ; cùng v i vi c ti p t c t ch c th c hi n các nhi m v , gi i pháp ã ư c ra trong K ho ch 5 năm 2006 - 2010, K ho ch ch o, i u hành năm 2009 c n m b o phát huy nh ng thành qu c a 3 năm 2006 - 2008 v phát tri n kinh t - xã h i; t ch c tri n khai các gi i pháp tháo g khó khăn, h tr thúc Ny s n xu t kinh doanh, duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh - xã h i và tăng trư ng b n v ng; tri n khai th c hi n “Năm 2009 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”; th c hi n t hi u qu công tác c i cách hành chính, t o s chuy n bi n m nh m , toàn di n trong ch o, i u hành; th c hi n hoàn thành t và vư t các ch tiêu k ho ch qu n năm 2009. ng th i t p trung Ny nhanh ti n tri n khai các công trình mang tính òn bNy, các chương trình, chuyên th c hi n Ngh quy t ng b qu n; Chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; Chương trình phòng, ch ng tham nhũng và các chương trình, án quan tr ng khác.
 3. y ban nhân dân qu n yêu c u Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c qu n, Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng t p trung th c hi n các nhi m v , gi i pháp tr ng tâm sau: I. TI P T C RÀ SOÁT, ÁNH GIÁ K T QU VI C TRI N KHAI 16 CHƯƠNG TRÌNH TH C HI N NGHN QUY T NG B QU N; CHƯƠNG TRÌNH TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ; CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ÁN QUAN TR NG KHÁC: Các phòng - ban ư c phân công ti p t c t p trung rà soát, ánh giá, báo cáo k t qu và ti p t c tri n khai 16 chương trình th c hi n Ngh quy t ng b qu n, Chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; Chương trình phòng, ch ng tham nhũng và các chương trình, án quan tr ng khác c a giai o n 2006 - 2010. Qua ó, xu t các nhi m v tr ng tâm và gi i pháp c n th c hi n trong năm 2009, nh m Ny nhanh ti n , ph n u hoàn thành nh ng m c tiêu cơ b n mà Ngh quy t ng b qu n xác nh như: 1. Phòng Kinh t : - Chương trình phát tri n thương m i - d ch v trên a bàn qu n giai o n 2006 - 2010. - Chương trình phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p trên a bàn qu n giai o n 2006 - 2010. - Chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p trên a bàn qu n giai o n 2006 - 2010. - K ho ch th c hi n chương trình c i cách hành chính trong công tác c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh năm 2006 và 2007 n 2010. - Chương trình h i nh p kinh t qu c t giai o n 2007 - 2010. 2. Phòng Qu n lý ô th : - K ho ch th c hi n chương trình c i cách hành chính trên lĩnh v c c p phép xây d ng - s nhà n năm 2010. - Chương trình t ch c th c hi n ch nh trang h t ng k thu t n năm 2010 trên a bàn qu n Bình Tân. - Chương trình phát tri n nhà giai o n 2006 - 2010 trên a bàn qu n Bình Tân và nh hư ng n năm 2020. - Chương trình t ch c th c hi n d án quy ho ch khu dân cư trung tâm Tân T o. 3. Phòng Tài chính - K ho ch:
 4. - Chương trình k ho ch u tư xây d ng cơ b n qu n Bình Tân năm 2006 và nh hư ng u tư n năm 2010. - Chương trình t o v n, tăng ngu n thu ngân sách u tư phát tri n kinh t - xã h i qu n Bình Tân giai o n 2006 - 2010. - Chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. - Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t s 21-NQ/TW c a Ban Ch p hành Trung ương khóa X v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. - Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t s 26-NQ/TW c a Ban Ch p hành Trung ương khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn. 4. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng: - K ho ch t ch c th c hi n chương trình c i cách hành chính trong công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t năm 2007 n năm 2010. - Quy ho ch k ho ch s d ng d ng t n năm 2010. - Chương trình óng c a, di d i nghĩa trang Bình Hưng Hòa. - K ho ch khai thác, s d ng t xen cài trong khu dân cư. 5. Thanh tra qu n: Chương trình phòng, ch ng tham nhũng. 6. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n: Chương trình hành ng th c hi n k ho ch tái hòa nh p c ng ng cho ngư i sau cai nghi n. 7. Phòng Giáo d c và ào t o qu n: Chương trình nâng cao ch t lư ng giáo d c - ào t o toàn di n ngu n nhân l c trên a bàn qu n. II. THÚC Y S N XU T KINH DOANH, NÂNG CAO CH T LƯ NG; M B O HOÀN THÀNH CÁC CH TIÊU TĂNG TRƯ NG KINH T : Ph n u t m c tăng trư ng kinh t trên a bàn qu n tăng t 30% tr lên, trong ó: thương m i - d ch v 35% tr lên; công nghi p - ti u th công nghi p 24% tr lên; nông nghi p tăng 2%, v i kho ng 4.000 ơn v (1.000 doanh nghi p, 3.000 cơ s ) ăng ký kinh doanh t ng s v n ăng ký ư c tính 5.000 t ng. Giao Phòng Kinh t qu n cùng các ơn v có liên quan tham mưu y ban nhân dân qu n tri n khai th c hi n t các m c tiêu sau: 1. Phát tri n ngành thương m i - d ch v : T p trung phát tri n các ngành thương m i - d ch v có th m nh, l i th , có ti m năng, mang tính t phá, óng góp nhi u cho s chuy n d ch cơ c u khu v c d ch v ,
 5. áp ng ngày càng t t hơn nhu c u xã h i, trong ó chú tr ng phát tri n h th ng phân ph i. 1.1. Phòng Kinh t qu n: - T ch c sơ k t Chương trình phát tri n thương m i - d ch v trên a bàn qu n giai o n 2006 - 2010, tri n khai k ho ch th c hi n các n i dung ra trong năm 2009. - Nghiên c u, xu t các bi n pháp Ny m nh xã h i hóa các ho t ng d ch v , khuy n khích các thành ph n kinh t u tư vào các ngành d ch v , Ny nhanh t c phát tri n v quy mô và ch t lư ng ngành thương m i - d ch v . Phát tri n thương m i theo hư ng m b o quan h cung - c u hàng hóa thi t y u; m b o lưu thông hàng hóa phù h p v i yêu c u chuy n d ch cơ c u khu v c thương m i - d ch v . Phát tri n m nh th trư ng thương m i - d ch v thông qua h th ng siêu th , ch áp ng t t nhu c u hàng hóa cho ngư i tiêu dùng; khuy n khích các doanh nghi p u tư vào h t ng thương m i. - Tri n khai k ho ch th c hi n ăng ký kinh doanh, ưa vào qu n lý i v i các cơ s , h kinh doanh chưa ăng ký. T p trung ki m tra, qu n lý ch t ch các nhà cho thuê trên a bàn m b o an toàn phòng cháy, ch a cháy, an ninh tr t t , thu , ăng ký kinh doanh... - Có k ho ch ph i h p, h tr doanh nghi p trong ho t ng s n xu t, cung c p thông tin k p th i v tác ng c a vi c h i nh p WTO i v i m t s s n phNm có l i th c nh tranh, nâng cao kh năng c nh tranh trong ti n trình h i nh p. - Ph i h p các cơ quan ch c năng tăng cư ng công tác ki m tra sau ăng ký kinh doanh, k p th i phát hi n, x lý nghiêm các vi ph m trong ho t ng s n xu t kinh doanh c a các cơ s , doanh nghi p. 1.2. Phòng Qu n lý ô th qu n ch trì ph i h p Phòng Kinh t qu n t p trung kh o sát, xu t phát tri n ngành d ch v kho bãi d c các tuy n ư ng chính, n i k t khu v c trên cơ s quy ho ch ư c duy t. 2. Phát tri n ngành công nghi p - ti u th công nghi p: Phát tri n nh ng s n phNm có l i th c nh tranh cao, Ny m nh các ho t ng ng d ng công ngh tiên ti n, hi n i vào s n xu t kinh doanh nâng cao s c c nh tranh c a s n phNm công nghi p - ti u th công nghi p. T p trung phát tri n nhanh và có ch n l c các ngành công nghi p có ti m năng, s n phNm công nghi p s d ng công ngh cao, công nghi p ph c v nông thôn, nh t là công nghi p ch bi n và các ngành công nghi p ph tr . 2.1. Phòng Kinh t qu n: - T ch c sơ k t Chương trình phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p giai o n 2006 - 2010, tri n khai k ho ch th c hi n các n i dung ra trong năm 2009; th c hi n các gi i pháp ng b nh m nâng cao năng l c c nh tranh các ngành công nghi p ch l c (giá c , ch t lư ng…); tăng cư ng liên k t gi a các ngành nh m khai thác ti m l c s n có, tránh lãng phí trong u tư.
 6. - Nghiên c u, xu t các bi n pháp chuy n d ch cơ c u ngành công nghi p theo hư ng gi m d n t tr ng các ngành s d ng nhi u tài nguyên và thâm d ng lao ng, tăng d n t tr ng các ngành công nghi p có hàm lư ng trí th c, công ngh cao, có l i th c nh tranh. - Tăng cư ng m i quan h gi a cơ quan qu n lý nhà nư c v i các doanh nghi p; xây d ng chính sách khuy n khích, h tr các doanh nghi p Ny m nh u tư áp d ng ti n b k thu t, i m i công ngh , thi t b nâng cao ch t lư ng và kh năng c nh tranh c a các s n phNm, nâng cao năng su t lao ng, hi u qu s n xu t, phát tri n thương hi u s n phNm. Có chính sách h tr các ngành ch bi n nông s n, s n xu t nguyên ph li u cho ngành d t, giày da… Ti p t c tri n khai nhanh chương trình m c tiêu phát tri n các ngành kinh t ch l c và các s n phNm công nghi p ch l c c a qu n. - Ti p t c th c hi n K ho ch thay èn chi u sáng dân l p b ng èn compact trên a bàn qu n. 2.2. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n ch trì, ph i h p Phòng Kinh t Ny m nh di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m ra các khu quy ho ch, khu công nghi p k t h p i m i công ngh thi t b . 2.3. Phòng Qu n lý ô th qu n ph i h p, h tr ngành i n và s , ngành có liên quan thành ph tri n khai th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c trên a bàn qu n. 3. Phát tri n ngành nông nghi p: Phát tri n nông nghi p theo hư ng nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu , n nh, b n v ng và ki m soát an toàn v sinh th c phNm, d ch b nh. 3.1. Phòng Kinh t qu n: - T ch c sơ k t Chương trình phát tri n nông nghi p trên a bàn qu n giai o n 2006 - 2010, tri n khai k ho ch th c hi n các n i dung ra trong năm 2009. - Nghiên c u, xu t các bi n pháp Ny m nh th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p, cơ c u cây tr ng - v t nuôi; phát tri n m nh các lo i cây, con và m t s ngành có ti m năng: cây ăn qu , hoa ki ng, cá c nh. Có chính sách khuy n khích và h tr nông dân th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p. T p trung u tư chương trình gi ng cung c p cây gi ng có năng su t cao, ch t lư ng t t; xã h i hóa u tư trong lĩnh v c nông nghi p: gi ng, khuy n nông. - Ti p t c u tư phát tri n các tuy n ê bao, h t ng th y l i, èn chi u sáng dân l p... và phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai; xây d ng các phương án ch ng phòng, ch ng thiên tai; tăng cư ng công tác thư ng tr c phòng, ch ng lũ, l t, h n hán; ki m tra phát hi n các s c i v i h th ng ê bao, các công trình th y l i; ch ng ng phó k p th i m i tình hu ng, h n ch n m c th p nh t thi t h i do thiên tai. Tăng cư ng công tác c nh báo, d báo thiên tai; công tác phòng, ch ng d ch gia súc, gia c m.
 7. - T ch c l i h th ng khuy n nông theo hư ng g n li n ngư i s n xu t - cán b khuy n nông - nhà doanh nghi p; tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi; cơ gi i hóa nông nghi p, th c hi n xã h i hóa d ch v nông thôn, phát tri n h th ng khuy n nông, thú y, b o v th c v t, thông tin liên l c, cung ng v t tư, tiêu th s n phNm. - Phát tri n các mô hình liên k t kinh t , t o i u ki n s p x p b trí t s n xu t h p lý, tăng kh năng c nh tranh nông nghi p; h tr nông dân th c hi n quy ho ch s n xu t nông nghi p, phát tri n nông nghi p ô th , t o i u ki n nông dân ti p c n ư c các d ch v y t , giáo d c, văn hóa. Xây d ng chính sách t o vi c làm, tăng thu nh p cho nông dân khi b thu h i t; th c hi n gi m các kho n óng góp c a nông dân. - Tăng cư ng ki m soát ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; ki m soát ch t ch vi c s d ng hóa ch t, thu c tr sâu, các ch t kháng sinh trong s n xu t, ch bi n nông s n. 3.2. Phòng Tài chính - K ho ch qu n ch trì ph i h p Phòng Kinh t qu n xây d ng và tri n khai K ho ch th c hi n Chương trình hành ng s 23-CTr/QU ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a Qu n y v th c hi n Ngh quy t s 26-NQ/TW c a Ban Ch p hành Trung ương khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn. 4. Phát tri n doanh nghi p, h kinh doanh cá th : 4.1. Phòng Kinh t qu n ch trì, ph i h p Chi c c Thu qu n: Ti p t c tri n khai th c hi n có hi u qu án s 1507/ A-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n v liên thông c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, c p gi y ch ng nh n ăng ký thu và trao i thông tin gi a các ơn v s - qu n - phư ng; 4.2. Phòng Kinh t qu n: Ti p t c th c hi n Quy t nh s 236/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph nh m Ny nhanh t c phát tri n doanh nghi p nh và v a, t o môi trư ng c nh tranh lành m nh, nâng cao năng l c c nh tranh, t o i u ki n cho các doanh nghi p nh và v a óng góp ngày càng cao vào tăng trư ng cho n n kinh t ; Ngh nh s 88/2005/N - CP v m t s chính sách h tr phát tri n h p tác xã và Quy t nh s 272/2005/Q - TTg v m c tiêu, nh hư ng phát tri n kinh t t p th năm 2006 - 2010. Ti p t c t o môi trư ng và i u ki n thu n l i cho vi c thành l p doanh nghi p m i, ăng ký b sung ngành ngh , b sung v n kinh doanh. Tri n khai k ho ch th c hi n Chương trình hành ng h i nh p kinh t qu c t c a qu n giai o n 2007 - 2010 v i nh ng gi i pháp tr ng tâm, thi t th c. 5. Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh :
 8. Giao Phòng Kinh t ti p t c tri n khai th c hi n Ch th s 30/2007/CT-UBND c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh trên a bàn qu n - huy n. 6. Phát tri n xây d ng và ô th : 6.1. Phòng Qu n lý ô th qu n: - Hoàn thành xong công tác phê duy t, công b công khai các án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000, t ch c qu n lý theo quy ho ch, m b o th c hi n nghiêm các quy nh c a Nhà nư c v xây d ng. - Ph i h p các ngành ch c năng t p trung hoàn thành và tri n khai th c hi n quy ho ch s d ng t giai o n 2006 - 2010 và nh hư ng n năm 2020; quy ho ch chung qu n n năm 2025, quy ho ch chi ti t t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2020 và t m nhìn n năm 2025, sau khi quy ho ch chung thành ph ư c phê duy t. - Ti p t c công b , công khai, t ch c c m m c, ưa vào qu n lý, th c hi n và kêu g i u tư theo t ng án quy ho ch chi ti t ã ư c duy t. Tăng cư ng qu n lý nhà nư c sau quy ho ch i v i nh ng khu v c có quy ho ch chi ti t, i u ch nh ho c bãi b quy ho ch không còn phù h p theo thNm quy n. - Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n Chương trình phát tri n nhà n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; xây d ng cơ ch khuy n khích các doanh nghi p u tư d án xây d ng nhà xã h i trên a bàn qu n; ti p t c tri n khai d án khu dân cư trung tâm Tân T o. - T p trung công tác thi t k ô th , quy ho ch không gian nh m qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng ô th theo hư ng văn minh hi n i, gi gìn b n s c văn hóa dân t c. Ti p t c áp d ng công ngh thông tin a lý (GIS) vào công tác quy ho ch và qu n lý ô th trên a bàn. - Tăng cư ng công tác ch o, i u hành, giám sát, ki m tra ch u tư các d án u tư xây d ng cơ b n v ti n và ch t lư ng thi công (nh t là các d án tái nh cư), có bi n pháp x lý nghiêm các hành vi vi ph m. Th c hi n công b công khai k ho ch giám sát, ánh giá u tư nh m phát hi n các sai sót trong công tác u tư xây d ng cơ b n và k p th i ch n ch nh, ch ng th t thoát, kh c ph c tình tr ng u tư kém hi u qu . Tăng cư ng công tác ki m tra và kiên quy t x lý nghiêm các trư ng h p xây d ng không phép, trái phép; tăng cư ng công tác giám sát c a c ng ng i v i các công trình xây d ng. - Xây d ng và tri n khai k ho ch th c hi n Chương trình c p nư c sinh ho t, chương trình qu n lý h th ng èn chi u sáng công c ng. 6.2. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n: - Ny m nh vi c khai thác có hi u qu t công t o qu nhà xã h i; th c hi n chương trình ánh giá th c tr ng và nh hư ng qu n lý ngu n tài nguyên ( t ai).
 9. Ti p t c th c hi n chương trình k ho ch chuy n m c ích s d ng t cho ngư i dân. - Ti p t c ki n ngh thành ph s m có ch trương óng c a nghĩa trang Bình Hưng Hòa và ki n ngh S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph s m thNm nh quy ho ch k ho ch s d ng t và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t; công b , công khai quy ho ch, k ho ch. 6.3. Phòng N i v qu n: ti p t c c ng c và tăng cư ng nhân s cho Ban B i thư ng, Gi i phóng m t b ng qu n th c hi n t t nhi m v . 6.4. Ban B i thư ng, Gi i phóng m t b ng qu n: gi i quy t nhanh và k p th i các vư ng m c v th t c b i thư ng, gi i phóng m t b ng, c bi t là các d án tái nh cư, các v n liên quan n tái nh cư; ki m tra tình hình mua bán, sang như ng phi u tái nh cư. Rà soát và xu t cơ quan có thNm quy n gi i quy t d t i m tình tr ng t m cư th i gian dài. 6.5. y ban nhân dân 10 phư ng: ti p t c v n ng nhân dân tham gia hi n t xây d ng các công trình h t ng k thu t t i a phương (giao thông, ch nh trang h m, trư ng h c…); th c hi n t t dân ch cơ s theo phương châm công khai các d án u tư, dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra; giám sát công trình xây d ng cơ b n trên a bàn theo Thông tư 80 v th c hi n công tác giám sát c ng ng i v i các d án tri n khai t i a phương. 6.6. Công an qu n ch trì, ph i h p Ban An toàn giao thông qu n, Thanh tra Xây d ng qu n: T p trung tri n khai ng b các bi n pháp nh m gi m thi u tình tr ng ùn t c giao thông; tăng cư ng qu n lý tr t t , an toàn giao thông nh m gi m t i a tai n n giao thông. Gi i quy t d t i m tình tr ng buôn bán, kinh doanh u xe l n chi m lòng, l ư ng, ki m tra gi i t a các t i m buôn bán t phát gây m t tr t t giao thông; kiên quy t ngăn ch n tái l n chi m i v i các trư ng h p ã gi i t a và x lý nghiêm các hành vi vi ph m. Ny m nh vi c tuyên truy n, giáo d c ki n th c v hi u bi t pháp lu t an toàn giao thông i v i ngư i dân. V n ng nhân dân, cán b , công ch c, công nhân, h c sinh, sinh viên, l c lư ng võ trang và gia ình ch p hành pháp lu t, xây d ng n p s ng văn minh ô th trong tr t t an toàn giao thông. III. HUY NG VÀ S D NG CÓ HI U QU CÁC NGU N V N U TƯ. KHUY N KHÍCH VÀ T O I U KI N CHO M I THÀNH PH N KINH T TRONG VÀ NGOÀI NƯ C U TƯ. D BÁO KH NĂNG HUY NG V N CHO U TƯ PHÁT TRI N LÀ 10.000 T NG 1. Phòng Tài chính - K ho ch qu n: - Tri n khai th c hi n k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2009, b o m b trí v n qu n k p th i, hi u qu và ti t ki m. Nghiên c u, xu t cơ quan có thNm quy n các
 10. gi i pháp, cơ ch , chính sách nh m huy ng t i a các ngu n v n cho u tư phát tri n, thu hút v n u tư trong dân, c a các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c u tư th c hi n các m c tiêu c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, cũng như k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010; trong ó t p trung khai thác t t các ngu n l c t t ai, m t b ng nhà xư ng s d ng chưa hi u qu . - S d ng v n có hi u qu , phân b h p lý các ngu n l c u tư phát tri n và m r ng theo hư ng xã h i hóa, c bi t trong lĩnh v c văn hóa, giáo d c, y t . Ngu n v n u tư c a ngân sách ch y u t p trung vào các chương trình h t ng k thu t và xã h i, ào t o ngu n nhân l c cho các d án v phát tri n ô th . - Rà soát, ki n ngh qu n giãn, ình hoãn các công trình s d ng ngu n v n ngân sách qu n kém hi u qu và chưa th t s c n thi t; t p trung v n u tư cho nh ng công trình, d án có hi u qu , có kh năng hoàn thành trong năm 2009 – 2010 Ny m nh tăng trư ng; t p trung cho cơ s h t ng giao thông, thoát nư c, v sinh môi trư ng... 2. Phòng Qu n lý ô th qu n: Tăng cư ng giám sát, ki m tra d án u tư xây d ng cơ b n v ti n và ch t lư ng thi công, có bi n pháp x lý nghiêm các hành vi vi ph m. Th c hi n vi c công b công khai nh m phát hi n các sai sót trong công tác u tư xây d ng cơ b n và k p th i ch n ch nh, ch ng th t thoát, kh c ph c tình tr ng u tư kém hi u qu . T ch c công b các chương trình và d án u tư nh hư ng cho nhà u tư nh m huy ng các ngu n v n ưa vào u tư phát tri n. Ny m nh thu hút các ngu n v n ngoài ngân sách u tư xây d ng h t ng kinh t và xã h i. Nghiên c u và có gi i pháp th c hi n u tư cơ s h t ng, hoàn ch nh h t ng k thu t ng b , ch nh trang ô th theo phương châm “Nhà nư c và nhân dân cùng làm”; l p danh m c, giao ch tiêu, kh i lư ng th c hi n 200 tuy n h m ch nh trang h t ng k thu t trong năm 2009. Chú tr ng làm t t công tác quy ho ch; Ny nhanh ti n l p, thNm nh, báo cáo quy ho ch các d án do qu n làm ch u tư; kh o sát, báo cáo xu t thành ph u tư xây d ng các công trình tr ng i m. 3. Ch u tư d án: Xây d ng k ho ch ti n cho t ng d án, ki m tra và th c hi n úng quy trình u tư xây d ng, ch u trách nhi m v ti n th i gian th c hi n cho t ng giai o n và ti n gi i ngân các d án u tư khi ã ư c b trí v n. ChuNn b y các i u ki n tri n khai u tư xây d ng, s d ng v n theo cơ c u ư c giao, úng m c tiêu, t p trung v n cho các công trình chuy n ti p; kh c ph c tình tr ng b trí v n khi chưa các th t c u tư; m b o ch t lư ng và ti n ra. Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát không th t thoát, m b o s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c và các ngu n v n khác úng m c ích, úng pháp lu t.
 11. Ny m nh vi c th c hi n hoàn thành các d án tr ng i m, công trình mang tính òn bNy c a qu n. 4. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n: Ph i h p Phòng Qu n lý ô th , Ban Qu n lý d án u tư xây d ng qu n, y ban nhân dân 10 phư ng gi i quy t d t i m các th t c v t i v i các d án u tư ã có ch trương u tư; rà soát, ki m tra các d án ã ư c giao t nhưng ch m th c hi n ho c không úng m c ích ã giao ki n ngh c p có thNm quy n i u ch nh ho c thu h i h y b d án. Ti p t c ti n hành rà soát các khu t công, l p th t c qu n lý và xu t các bi n pháp khai thác hi u qu . Trên cơ s quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ti n hành các th t c cho ngư i dân ư c chuy n m c ích s d ng theo quy ho ch t o ngu n thu ngân sách và lu t hóa tài s n cho công dân. 5. Ban B i thư ng, Gi i phóng m t b ng qu n: t p trung Ny nhanh ti n b i thư ng, gi i phóng m t b ng các d án, công trình tr ng i m. Hoàn thành quy t toán các công trình ã bàn giao m t b ng thi công d án. 6. y ban nhân dân 10 phư ng: xây d ng k ho ch ch nh trang các tuy n h m theo ch tiêu ư c giao năm 2009, có phân kỳ c th th i gian th c hi n. IV. TĂNG CƯ NG QU N LÝ LĨNH V C TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH: Nh m ph n u t m c t ng thu ngân sách nhà nư c t 777,750 t ng, thu ngân sách a phương t trên 200,669 t ng và chi ngân sách a phương t trên 200,669 t ng. 1. Phòng Tài chính - K ho ch qu n: Phân b ngân sách có tr ng tâm, tr ng i m theo chương trình m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i hàng năm, m b o úng lu t; ưu tiên chi cho u tư phát tri n; chi ngân sách h p lý, ti t ki m, b o m ho t ng thông su t. Xây d ng k ho ch qu n lý, s d ng ngu n kinh phí thu t thanh lý cơ s v t ch t c a qu n b sung ngu n v n xây d ng nh ng tuy n ư ng tr ng i m, huy t m ch, trư ng h c, y t , cơ s văn hóa - th d c th thao c a qu n... Tăng cư ng ki m tra, giám sát, qu n lý, s d ng các ngu n v n t ngân sách và có ngu n g c t ngân sách, ch ng th t thoát, lãng phí, tiêu c c; th c hi n ti t ki m chi có tích lũy, k t dư. 2. Chi c c Thu qu n ch trì, ph i h p v i Phòng Tài chính - K ho ch, Kho b c Nhà nư c qu n cùng các ơn v có liên quan và y ban nhân dân 10 phư ng: Tri n khai k ho ch ki m tra thu , x lý k p th i các trư ng h p vi ph m pháp lu t v thu ngân sách nhà nư c; th c hi n các bi n pháp ngăn ch n gian l n, tr n thu ; m b o thu úng, thu , ch ng sót h ; xây d ng và tri n khai k ho ch thu n ng, nh t là n ti n s d ng t.
 12. - Xây d ng và tri n khai k ho ch th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân giai o n 2008 - 2009. 3. Các cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p, y ban nhân dân 10 phư ng và các t ch c có s d ng toàn b ho c m t ph n kinh phí ngân sách nhà nư c u ph i th c hi n nghiêm túc công tác ki m tra và t ki m tra tài chính. V. HUY NG CÁC NGU N L C TH C HI N CÁC M C TIÊU AN SINH XÃ H I, B O M I S NG NHÂN DÂN, GI M THI U KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI VÀ SUY GI M KINH T GÂY RA, TH C HI N M NH M CH TRƯƠNG XÃ H I HÓA CÁC LĨNH V C GIÁO D C ÀO T O, Y T , VĂN HÓA, TH THAO. 1. Giao Phòng Giáo d c và ào t o qu n: - Tri n khai th c hi n vi c u tư xây d ng trư ng, l p theo quy ho ch và m r ng m ng lư i trư ng h c; tăng cư ng xây d ng cơ s v t ch t, u tư trang thi t b áp ng nhu c u trư ng, l p và h c t p c a nhân dân; Ny m nh xã h i hóa giáo d c. Ph i h p Phòng Qu n lý ô th qu n t ch c công khai quy ho ch a i m xây d ng m i trư ng h c các c p. - Nâng cao ch t lư ng giáo d c, phát tri n giáo d c m m non, giáo d c hư ng nghi p; nâng cao ch t lư ng d y ngh ph thông theo nhu c u c a th trư ng lao ng. - T ch c s p x p h c sinh phù h p v i i u ki n, năng l c c a nhà trư ng và nhu c u h c t p c a h c sinh, b i dư ng giáo viên, s p x p h p lý i ngũ giáo viên th c hi n d y , d y m b o ch t lư ng các môn và ho t ng giáo d c c a chương trình. Ny m nh ph c p tin h c, ngo i ng cho h c sinh ph thông. Ti p t c tăng cư ng k cương, n n p; ngăn ch n có hi u qu các hi n tư ng tiêu c c và t n n xã h i xâm nh p nhà trư ng. - Nâng cao ch t lư ng i ngũ nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c; ti p t c i m i m nh m phương pháp d y h c; tăng cư ng ng d ng công ngh thông tin vào các ho t ng c a nhà trư ng, nh t là ng d ng trong gi ng d y, h c t p và qu n lý giáo d c. - Ti p t c c ng c , nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên. Phát tri n Trung tâm giáo d c c ng ng các phư ng, thu hút i tư ng ph c p h c t p. 2. Phòng Y t qu n ch trì, ph i h p Trung tâm Y t D phòng qu n, B nh vi n Bình Tân: - Ch ng phòng, ch ng, kh ng ch k p th i không x y ra d ch b nh trên a bàn qu n; tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c và ki m tra, x lý kiên quy t v v sinh an toàn th c phNm; công tác qu n lý nhà nư c v y, dư c tư nhân, k p th i phát hi n và x lý kiên quy t i v i các trư ng h p vi ph m. - m b o công tác chăm sóc s c kh e c a nhân dân; t o cơ h i và i u ki n m i ngư i dân ư c cung c p d ch v y t , ti p c n và s d ng các d ch v y t ch t
 13. lư ng; th c hi n t t công tác chăm sóc ngư i có công, b o tr xã h i và i tư ng di n chính sách. - Ti p t c phát tri n m ng lư i nhân viên s c kh e c ng ng, phát huy vai trò c a Tr m Y t phư ng trong vi c chăm sóc y t cho ngư i nghèo, ngư i có th b o hi m y t ; chú tr ng vi c phát tri n ngu n nhân l c, nâng cao trình cán b y t ; Ny m nh th c hi n ch trương xã h i hóa ho t ng y t ; tăng cư ng s tham gia c a h th ng y t ngoài công l p vào vi c th c hi n các m c tiêu v b o v và chăm sóc s c kh e nhân dân. - Nâng cao ch t lư ng dân s , l ng ghép dân s - k ho ch hóa gia ình v i phát tri n gia ình b n v ng. Cơ c u l i dân s và phân b dân cư phù h p v i phát tri n kinh t - xã h i qu n. Ti p t c huy ng m i ngu n l c chăm lo cho tr em; chú tr ng công tác phòng, ch ng t n n xã h i ngay t i gia ình. - Xây d ng k ho ch th c hi n chương trình xã h i hóa các lo i hình d ch v y t nâng cao v s lư ng và ch t lư ng ph c v nhân dân. 3. Phòng Văn hóa - Thông tin qu n ch trì th c hi n: - Ti p t c th c hi n m c tiêu xây d ng n n văn hóa tiên ti n, m à b n s c dân t c; nâng cao tính văn hóa trong ho t ng kinh t , chính tr , xã h i và sinh ho t c a nhân dân. - Phát tri n m nh và sâu r ng phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”; ti p t c c ng c ho t ng xây d ng phư ng, khu ph và gia ình văn hóa, xây d ng n p s ng văn minh. Ph n u có 85% h gia ình văn hóa tr lên. Nâng cao ch t lư ng ho t ng thông tin, tuyên truy n v hình th c và n i dung. Hư ng d n, h tr và nh hư ng phát tri n các ho t ng văn hóa c a phư ng và các cơ s ngoài công l p trên a bàn. - Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c trên lĩnh v c văn hóa, phát hi n k p th i, x lý nghiêm và tri t i v i các vi ph m. - Xây d ng k ho ch ti p t c tri n khai th c hi n chương trình xã h i hóa ho t ng văn hóa - th d c th thao giai o n 2007 - 2010; k ho ch phát tri n Trung tâm Văn hóa - Th thao liên phư ng 4. Trung tâm Văn hóa - Th d c th thao qu n: - Ti p t c phát tri n h th ng cơ s th d c th thao ngoài công l p; Ny m nh các ho t ng th thao c v quy mô và ch t lư ng, nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các cơ s th d c th thao, Ny m nh phong trào t p luy n th thao thư ng xuyên trong nhân dân, h c ư ng. T l dân s tham gia t p luy n th d c th thao thư ng xuyên t trên 30%. Ny m nh xã h i hóa các ho t ng th d c th thao. - Xây d ng chương trình tuy n ch n, ào t o v n ng viên năng khi u th thao c a qu n tham gia thi u các gi i nh cao.
 14. - Tăng cư ng th c hi n công tác thông tin, tuyên truy n thi t th c, hi u qu , m b o m c tiêu chính tr c a qu n; phát tri n B n tin Bình Tân v ch t lư ng tin, bài, hình th c B n tin, a d ng, phong phú v n i dung, có chuyên m c tham kh o, trao i ý ki n v i c gi . 5. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n: Xây d ng và tri n khai k ho ch gi i quy t vi c làm cho trên 10.000 lao ng, nâng cao ch t lư ng d y ngh theo nhu c u th trư ng lao ng. Ny m nh ào t o ngh ch t lư ng cao ph c v nhu c u h i nh p kinh t qu c t . Tăng cư ng th c hi n các gi i pháp gi m nghèo (tr v n, gi i quy t vi c làm...) và tri n khai chương trình gi m nghèo theo tiêu chí m i c a thành ph . Ti p t c xây d ng k ho ch v n ng Qu xóa ói gi m nghèo, Qu n ơn áp nghĩa; nâng cao ch t lư ng ho t ng c a T t qu n gi m nghèo, thư ng xuyên hư ng d n, tư v n, nâng cao ki n th c, k thu t cho các h nghèo s n xu t kinh doanh gi m nghèo; th c hi n chính sách h tr , mi n gi m h c phí, cho vay v n h c văn hóa, h c ngh và h tr thanh thi u niên. Ki m tra thư ng xuyên ho t ng c a các cơ s gi i thi u vi c làm, vi c th c hi n B Lu t Lao ng t i các ơn v , phát hi n và x lý k p th i các hành vi vi ph m. Ti p t c liên k t v i các trư ng, trung tâm d y ngh và các khu công nghi p, c m công nghi p và các doanh nghi p ào t o công nhân k thu t phù h p và áp ng yêu c u cho s phát tri n kinh t - xã h i c a qu n trong th i gian t i. xu t các gi i pháp phát tri n m ng lư i d ch v xã h i v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; tri n khai th c hi n t t s nghi p b o v , chăm sóc tr em. 6. Trung tâm D y ngh qu n: Ny m nh ào t o ngh , chú tr ng ào t o ngh ph c v nhu c u công nghi p hóa - hi n i hóa và h i nh p kinh t qu c t . VI. TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC B O V MÔI TRƯ NG: 1. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n: T p trung ch o gi i quy t các v n b c xúc v thoát nư c, x lý ch t th i nguy h i, c bi t là nư c th i công nghi p và rác th i y t ; tăng cư ng qu n lý môi trư ng. Thông tin, tuyên truy n, nâng cao ý th c c ng ng v môi trư ng; ti p t c duy trì xã h i hóa trong vi c thu gom rác dân l p; tăng cư ng trách nhi m qu n lý môi trư ng, xây d ng k ho ch tăng cư ng ki m tra, x lý nghiêm các cơ s s n xu t gây ô nhi m; tri n khai K ho ch ch n ch nh thu gom rác dân l p và u tư xây d ng các bô rác t i 10 phư ng. Xây d ng k ho ch qu n lý vi c s d ng và khai thác nư c ng m hi u qu và qu n lý ho t ng khoáng s n. Qu n lý ngu n tài nguyên nư c ng m theo quy nh c a thành ph ; t p trung gi i quy t v sinh môi trư ng nông thôn.
 15. V n ng nhân dân, cơ quan, ơn v hành chính s nghi p, doanh nghi p tham gia hư ng ng vi c tr ng cây xanh, hoa ki ng t i các tuy n ư ng, các công trình công c ng… 2. Phòng Qu n lý ô th qu n: ph i h p, h tr s , ngành thành ph th c hi n chương trình ch ng và xóa ng p nư c; v n ng nhân dân, cơ quan, doanh nghi p tham gia hư ng ng vi c tr ng cây xanh, t n d ng m i di n tích t tr ng có th tr ng ư c các lo i cây xanh, hoa ki ng, th m c ; t p trung gi i quy t nư c s ch. 3. Công an qu n: c ng c và tăng cư ng l c lư ng C nh sát b o v môi trư ng. VII. Y M NH CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG; TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ 1. Phòng N i v qu n ch trì, th c hi n: Ti p t c t ch c tri n khai Chương trình c i cách hành chính và ch ng quan liêu 2006 - 2010, Chương trình c i cách hành chính giai o n II (2006 - 2010); tăng cư ng c i cách quy trình, th t c hành chính, nh m hư ng t i m c tiêu xây d ng cho ư c m t n n hành chính ph c v nhân dân, trong s ch, công khai, dân ch , hi u l c và hi u qu ; i ngũ cán b , công ch c có phNm ch t và năng l c áp ng yêu c u công cu c phát tri n c a qu n. Ny m nh th c hi n K ho ch s 1471/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v tri n khai th c hi n án 30 c a Chính ph ( ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010). Nghiên c u các n i dung, phương pháp ánh giá k t qu và ch t lư ng ào t o, b i dư ng i v i cán b , công ch c c a qu n, chú tr ng ch t lư ng, hi u su t công tác sau ào t o và giáo d c o c, phNm ch t chính tr cho công ch c. Tri n khai t t ch trương nh kỳ chuy n i v trí công tác c a cán b , công ch c. Th c hi n t t công tác thanh tra công v nâng cao năng l c, trách nhi m cũng như ch t lư ng, hi u qu ho t ng c a các cơ quan, ơn v và cán b , công ch c, viên ch c thu c qu n. 2. Phòng Tài chính - K ho ch qu n: ti p t c tri n khai k ho ch th c hi n Chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí k t h p ch t ch v i Chương trình phòng ch ng tham nhũng. Ti p t c duy trì th c hi n vi c ti t ki m 10% chi thư ng xuyên hàng năm. 3. Thanh tra qu n: ti p t c tri n khai k ho ch Chương trình phòng, ch ng tham nhũng k t h p ch t ch v i Chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, tiêu c c, nh t là trong lĩnh v c qu n lý t ai, chi tiêu ngân sách, u tư xây d ng cơ b n, qu n lý v n, tài s n c a Nhà nư c; x lý nghiêm các v vi ph m theo thNm quy n. 4. Phòng Tư pháp qu n: thư ng xuyên ki m tra, rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n ban hành trong năm và các văn b n thông thư ng khác khi c n thi t. K p th i báo cáo xu t i u ch nh, bãi b cho phù
 16. h p theo quy nh. Xây d ng k ho ch hư ng d n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn qu n. VIII. TRI N KHAI TH C HI N K HO CH NĂM 2009 “NĂM TH C HI N N P S NG VĂN MINH Ô THN”: 1. Các cơ quan, ơn v qu n và y ban nhân dân 10 phư ng: Ti p t c phát huy nh ng k t qu t ư c trong năm 2008; tăng cư ng và t o chuy n bi n rõ nét hơn th c hi n n p s ng văn minh ô th trong c ng ng dân cư. Phát huy các cu c v n ng c a thành ph ; v n ng nhân dân ch p hành nghiêm pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, b o v môi trư ng, gi gìn v sinh nơi công c ng… tri n khai th c hi n các quy nh v qu n lý và s d ng lòng, l ư ng, v a hè. Xây d ng n p s ng văn hóa, ng x văn minh nơi công c ng, trong nhân dân, gi a công ch c v i nhân dân… Ti p t c th c hi n “5 không” i v i các hành vi thi u văn minh nơi công c ng. 2. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n: X lý i v i các cơ s gây ô nhi m môi trư ng trong khu dân cư, gi i quy t d t i m các doanh nghi p gây ô nhi m môi trư ng ch p hành nghiêm vi c di d i theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . Ph i h p y ban nhân dân 10 phư ng rà soát, i u ch nh Quy ch qu n lý, thu gom rác dân l p; xây d ng k ho ch c ng c l c lư ng thu gom rác dân l p. 3. Công an qu n, Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n: Ti p t c Ny m nh ti n và ch t lư ng th c hi n Chương trình m c tiêu “3 gi m” g n v i vi c th c hi n các chương trình văn hóa - xã h i, như Chương trình xóa ói gi m nghèo, tr t t ô th , phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư, gia ình văn hóa, khu ph văn hóa. Ny m nh công tác chuy n hóa a bàn, xóa các t i m ma túy còn sót l i, xây d ng phư ng lành m nh không ma túy, m i dâm; ti p t c th c hi n có hi u qu k ho ch qu n lý, h tr ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng. Ph n u phư ng có ngư i tái hòa nh p c ng ng có các mô hình câu l c b , i nhóm 100% (10/10 phư ng). IX. B O M QU C PHÒNG - AN NINH VÀ TR T T - AN TOÀN XÃ H I: 1. Ban Ch huy Quân s qu n: Xây d ng dân quân t v t ch tiêu thành ph giao; hoàn thành ch tiêu tuy n ch n, g i công dân nh p ngũ; Ny m nh công tác di n t p phòng th , công tác hu n luy n b o m th c hi n n i dung chương trình cho các i tư ng theo quy nh.
 17. T ch c H i thao qu c phòng sát v i th c t , ch t lư ng và an toàn tuy t i. Ti p t c th c hi n Ch th s 917/1999/CT-QP c a B Qu c phòng v xây d ng ơn v v ng m nh toàn di n; Ch th s 235-CT/ UQK ngày 21 tháng 8 năm 2006 c a Thư ng v ng y Quân khu 7 v xây d ng t ch c ng và ng viên và Ch th s 245/CT- BTL ngày 30 tháng 3 năm 2006 c a B Tư l nh Quân khu 7 v th c hi n cu c v n ng “b y không”. Ph i h p Công an qu n không ng ng c ng c , xây d ng l c lư ng Quân s , Công an qu n, phư ng v ng v chính tr , tư tư ng, m nh v t ch c k lu t, gi i v chuyên môn nghi p v , tinh thông v k - chi n thu t, có s c chi n u cao, th c hi n th ng l i nhi m v b o v an ninh qu c gia, tr t t xã h i; thư ng xuyên luy n t p các phương án, nâng cao s n sàng chi n u. Duy trì công tác ph i h p th c hi n nghiêm Quy t nh s 107/2003/Q -TTg ngày 02 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . 2. Công an qu n: Tăng cư ng tri n khai công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m trên a bàn qu n; tri n khai phong trào toàn dân phòng, ch ng t i ph m r ng kh p. Ph i h p ch t ch v i các ban, ngành, oàn th Ny m nh công tác phòng ng a, ánh m nh vào b n t i ph m hình s , ma túy và t n n xã h i… t ng bư c xóa và làm s ch các t i m hình s , t n n xã h i nơi công c ng, t p trung hi u qu công tác i u tra phá án. T ch c các t cao i m t n công các lo i t i ph m, gi v ng n nh an ninh - chính tr , tr t t - an toàn - xã h i, c bi t m b o an ninh trong các ngày l , T t. Ny m nh phong trào toàn dân b o v an ninh T qu c; k t h p ch t ch gi a các ngành, các c p v i l c lư ng Công an trong u tranh phòng, ch ng t i ph m. Ti p t c nâng cao i s ng v t ch t và văn hóa cho cán b , chi n sĩ l c lư ng vũ trang; h tr u tư cơ s v t ch t cho các l c lư ng vũ trang. 3. Phòng C nh sát Phòng cháy và ch a cháy qu n: Ti p t c tri n khai K ho ch s 1505/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v tăng cư ng ki m tra an toàn phòng cháy và ch a cháy 08 ch , siêu th và 40 cơ s có nguy cơ cháy, n cao; K ho ch s 1508/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v ch ng phòng ng a cháy - n trên a bàn qu n. Có k ho ch c ng c l c lư ng phòng cháy, ch a cháy t i ch t i cơ quan, ơn v và trên a bàn dân cư; thư ng xuyên ki m tra, t p hu n và th c hi n t t các bi n pháp phòng cháy, ch a cháy, c bi t t i các khu v c có nguy cơ cháy - n cao, các khu dân cư d cháy, ch , siêu th , trư ng h c, b nh vi n... 4. Thanh tra qu n, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n (T Pháp ch ) và các cơ quan, ơn v , y ban nhân dân 10 phư ng tăng cư ng công tác gi i quy t khi u n i c a ngư i dân, ti p t c tri n khai K ho ch ch ng phòng ng a, x lý nhanh nh ng trư ng h p phát sinh khi u ki n ông ngư i trái pháp lu t, không phát sinh i m nóng trên a bàn.
 18. 5. Phòng Tư pháp qu n xây d ng k ho ch t ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t trong t ng lĩnh v c c th : an toàn giao thông, v sinh an toàn th c phNm, phòng cháy, ch a cháy, d ch cúm gia c m... phương pháp tuyên truy n c th , sâu r ng n các i tư ng và m i t ng l p nhân dân; tri n khai k ho ch c ng c và nâng cao hi u qu ho t ng c a công tác hòa gi i cơ s . 6. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n ti p t c có chính sách h tr , gi i quy t vi c làm cho h c viên và ngư i sau cai nghi n. IX. T CH C TH C HI N 1. Ch t ch, các Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân qu n ph trách kh i t ch c ph i h p ch t ch v i Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th qu n tri n khai th c hi n ng b , k p th i các ch trương, chính sách phù h p v i tình hình th c t , nh m hoàn thành t t các ch tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i trong năm. Ch o tr c ti p Th trư ng các cơ quan, ơn v , Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng l p k ho ch c th và tri n khai trong tháng 01 năm 2009 nh m th c hi n các ch tiêu, nhi m v trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009 c a y ban nhân dân qu n, quy nh rõ t ng m c tiêu, nhi m v , gi i pháp; quy nh th i gian và phân công cá nhân, t p th ch u trách nhi m t ng ph n vi c; hàng quý có ki m i m, ánh giá tình hình th c hi n và báo cáo theo quy nh. Giao Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n tham mưu, b trí l ch Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n thông qua k ho ch, chương trình ho t ng năm 2009 c a các cơ quan, ơn v ch m nh t vào ngày 10 tháng 02 năm 2009. 2. nh kỳ hàng quý, y ban nhân dân qu n t ch c làm vi c v i các Th trư ng các cơ quan, ơn v , Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng; hàng tháng t ch c các bu i làm vi c chuyên gi i quy t các v n c p bách, phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n K ho ch này. Th trư ng các cơ quan, ơn v , Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng có k ho ch thư ng xuyên ki m tra, ôn c th c hi n, m b o th c hi n úng ti n các nhi m v , ch tiêu và công vi c ư c giao. 3. Phòng N i v qu n hư ng d n thang i m thi ua và ch khen thư ng năm 2009 tương ng v i các nhi m v kinh t - xã h i và qu c phòng - an ninh c a qu n. Các cơ quan, ơn v và y ban nhân dân 10 phư ng t ch c các phong trào thi ua phù h p v i n i dung Quy t nh này. 4. Trư c ngày 31 tháng 10 năm 2009, các cơ quan, ơn v , y ban nhân dân 10 phư ng, t ch c sơ k t, t ng k t, ki m i m tình hình th c hi n k ho ch c a cơ quan, ơn v , phư ng, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n (thông qua Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân), ng g i Phòng Tài chính - K ho ch qu n t ng h p k t qu th c hi n K ho ch, ánh giá m c hoàn thành c a t ng cơ quan, ơn v , tham mưu y ban nhân dân qu n t ch c t ng k t th c hi n K ho ch ch o, i u hành năm 2009 trư c ngày 05 tháng 11 năm 2009./.
 19. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2009/Q -UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n) STT N i dung công vi c Ch trì Th i Ph i h p Hình gian th c văn hoàn b n thành I. m b o hoàn thành các ch tiêu tăng trư ng kinh t 1 Quy t nh giao ch tiêu k Phòng Tài Quý I Quy t ho ch phát tri n kinh t - xã chính - K nh h i trong năm 2009 cho 10 ho ch qu n phư ng 2 K ho ch t ch c th c hi n Phòng Tài Quý I K tri n khai khu dân cư trung chính - K ho ch tâm Tân T o trong năm 2009 ho ch qu n 3 K ho ch tri n khai th c Phòng Tài Quý I K hi n Chương trình hành chính - K ho ch ng th c hi n Ngh quy t ho ch qu n s 21-NQ/TW c a Ban Ch p hành Trung ương khóa X v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa 4 K ho ch th c hi n Chương Phòng Tài Quý I K trình hành ng s 23- chính - K ho ch CTr/QU ngày 23 tháng 12 ho ch qu n năm 2008 c a Qu n y v th c hi n Ngh quy t s 26- NQ/TW c a Ban Ch p hành Trung ương khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn 5 K ho ch bán nhà s h u Phòng Tài Quý I K Nhà nư c theo Ngh nh s chính - K ho ch 61/CP ho ch 6 K ho ch ki m tra sau ăng Phòng Kinh Quý I K ký kinh doanh t ho ch 7 Quy nh ho t ng c a T Phòng Kinh Quý I Quy t ki m tra sau ăng ký kinh t nh doanh 8 K ho ch th c hi n chương Phòng Kinh Quý I K trình c i cách hành chính t ho ch trong lĩnh v c kinh t năm 2009
 20. 9 K ho ch tri n khai công tác Phòng Kinh Quý I K phòng, ch ng d ch b nh gia t ho ch súc, gia c m 10 K ho ch th c hi n Chương Phòng Kinh Quý I K trình phát tri n thương m i - t ho ch d ch v trên a bàn qu n 11 K ho ch th c hi n Chương Phòng Kinh Quý I K trình phát tri n công nghi p - t ho ch ti u th công nghi p trên a bàn qu n 12 K ho ch th c hi n Chương Phòng Kinh Quý I K trình phát tri n nông nghi p t ho ch trên a bàn qu n 13 K ho ch tri n khai chương Phòng Kinh Quý I K trình chuy n d ch cơ c u t ho ch kinh t nông nghi p năm 2009 14 K ho ch phòng tr r y nâu Phòng Kinh Quý I Tr m K và b nh vàng lùn, lùn xo n t Khuy n ho ch lá h i lúa nông, Tr m B o v th c v t 15 K ho ch phát tri n kinh t Phòng Kinh Quý I K t p th trên a bàn qu n t ho ch 16 K ho ch tri n khai th c Phòng Kinh Quý I Công an, K hi n công tác qu n lý nhà t Phòng CS ho ch cho thuê PCCC qu n 17 K ho ch t ch c các l p Phòng Kinh Quý I Tr m K d y ngh , t p hu n, trình t Khuy n ho ch di n, tham quan h c t p kinh nông, Tr m nghi m trong s n xu t nông B o v th c nghi p trên a bàn v t 18 K ho ch tri n khai chương Phòng Kinh Quý I K trình h tr v n vay cho các t ho ch doanh nghi p, cơ s s n xu t nông nghi p và h cá th 19 K ho ch tri n khai th c Phòng Kinh Quý I Công an, K hi n công tác phòng, ch ng t Quân s ho ch l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n năm 2009 20 K ho ch tăng cư ng th c Phòng Kinh Quý I K hi n ti t ki m trong s d ng t ho ch i n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản