Quyết định Số: 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 03/2009/QĐ-UBND

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT QUẬN GÒ VẤP NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 03/2009/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 07 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Căn cứ Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1976 đến năm 2008; Căn cứ Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ văn bản; Căn cứ Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành; Căn cứ Công văn số 2212/STP-KTrVB ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo sơ kết tổng rà soát; Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận Gò Vấp tại Tờ trình số 165/TTr- PTP ngày 02 tháng 12 năm 2009 về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành, bãi bỏ văn bản không còn phù hợp, QUYẾT ĐỊNH:
 2. Điều 1. Nay công bố 134 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành từ năm 1976 đến tháng 6/2008 hết hiệu lực thi hành, theo Danh mục đính kèm. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, Chủ tịch UBND 16 phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trương Văn Non DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Ngày ban Trích yếu nội Ngày hết Lý do hết hiệu STT Số, ký hiệu hành dung hiệu lực lực Năm 1984 Quyết định về Áp dụng Quyết việc phân vạch định 70/HĐBT Quyết định 01 07/03/1984 địa giới một số ngày 11/7/1983 35/QĐ-UBQ phường thuộc của Hội đồng Bộ quận Gò Vấp trưởng Quyết định về Áp dụng Quyết việc phân vạch định 70/HĐBT Quyết định 02 07/03/1984 địa giới một số ngày 11/7/1983 36/QĐ-UBQ phường thuộc của Hội đồng Bộ quận Gò Vấp trưởng Quyết định Quyết định về Áp dụng Quyết 03 07/03/1984 37/QĐ-UBQ việc phân vạch định 70/HĐBT
 3. địa giới một số ngày 11/7/1983 phường thuộc của Hội đồng Bộ quận Gò Vấp trưởng Quyết định về Áp dụng Quyết việc phân vạch định 70/HĐBT Quyết định 04 07/03/1984 địa giới một số ngày 11/7/1983 38/QĐ-UBQ phường thuộc của Hội đồng Bộ quận Gò Vấp trưởng Quyết định về Áp dụng Quyết việc phân vạch định 70/HĐBT Quyết định 05 07/03/1984 địa giới một số ngày 11/7/1983 40/QĐ-UBQ phường thuộc của Hội đồng Bộ quận Gò Vấp trưởng Quyết định về Áp dụng Quyết việc phân vạch định 70/HĐBT Quyết định 06 07/03/1984 địa giới một số ngày 11/7/1983 41/QĐ-UBQ phường thuộc của Hội đồng Bộ quận Gò Vấp trưởng Quyết định về Áp dụng Quyết việc phân vạch định 70/HĐBT Quyết định 07 07/03/1984 địa giới một số ngày 11/7/1983 42/QĐ-UBQ phường thuộc của Hội đồng Bộ quận Gò Vấp trưởng Quyết định về Áp dụng Quyết việc phân vạch định 70/HĐBT Quyết định 08 07/03/1984 địa giới một số ngày 11/7/1983 43/QĐ-UBQ phường thuộc của Hội đồng Bộ quận Gò Vấp trưởng Quyết định về Áp dụng Quyết việc phân vạch định 70/HĐBT Quyết định 09 07/03/1984 địa giới một số ngày 11/7/1983 44/QĐ-UBQ phường thuộc của Hội đồng Bộ quận Gò Vấp trưởng Quyết định về Áp dụng Quyết việc phân vạch định 70/HĐBT Quyết định 10 07/03/1984 địa giới một số ngày 11/7/1983 57/QĐ-UBQ phường thuộc của Hội đồng Bộ quận Gò Vấp trưởng Năm 1990
 4. Quyết định số 03/2008/QĐ- UBND ngày 27/5/2008 của UBND quận Gò Quyết định về Vấp về sắp xếp Quyết định việc thành lập 11 08/02/1990 27/5/2008 lại các cơ quan 37/QĐ-UBQ Ban Tôn giáo chuyên môn quận thuộc UBND quận theo Quyết định số 41/2008/QĐ- UBND Quyết định số 1581/QĐ-UBND Quyết định về ngày 28/5/2008 việc thành lập Quyết định của UBND quận 12 27/6/1990 Phòng Tư pháp 28/5/2008 239/QĐ-UBQ Gò Vấp về thành trực thuộc quận lập Phòng Tư Gò Vấp pháp trực thuộc UBND quận. Năm 1991 Chỉ thị về việc xử lý các trường hợp quân nhân Văn bản tự Chỉ thị 07/CT- 13 19/12/1991 đào ngũ, thanh quy định UBQ niên chống lệnh thời gian gọi nghĩa vụ quân sự. Năm 1995 Chỉ thị về việc Áp dụng Chỉ thị chấn chỉnh hoạt 33/1999/CT-UB Chỉ thị 01/CT- 14 13/01/1995 động kinh doanh 21/10/1999 ngày 21/10/1999 UBQ ăn uống, karaoke của UBND thành trên địa bàn quận phố Quyết định về Đã thị thay thế việc thành lập bởi Quyết định Quyết định 15 12/4/1995 Ủy ban Dân số - 01/11/2002 số 764/2002/QĐ- 394/QĐ-UBQ Kế hoạch hóa UB ngày gia đình quận 01/11/2002 về
 5. việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Gò Vấp. Đã bị thay thế bởi Quyết định số 764/2002/QĐ- Quyết định về UB ngày việc sắp xếp lại 01/11/2002 về tổ chức bộ máy Quyết định việc sắp xếp lại 16 01/7/1995 các cơ quan 01/11/2002 734/QĐ-UBQ tổ chức bộ máy chuyên môn các cơ quan thuộc UBND chuyên môn, đơn quận vị sự nghiệp thuộc UBND quận Gò Vấp. Đã bị thay thế bởi Quyết định số 764/2002/QĐ- Quyết định về UB ngày việc sát nhập 01/11/2002 về Quyết định Phòng Xây dựng việc sắp xếp lại 17 11/7/1995 01/11/2002 788/QĐ-UBQ và Phòng GTVT tổ chức bộ máy thành phòng các cơ quan Quản lý Đô thị chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Gò Vấp. Đã bị thay thế Quyết định về bởi Quyết định việc sát nhập số 764/2002/QĐ- Phòng VHTT và UB ngày Quyết định Phòng TDTT 01/11/2002 về 18 11/7/1995 01/11/2002 790/QĐ-UBQ thành Phòng việc sắp xếp lại Văn hóa thông tổ chức bộ máy tin – Thể dục thể các cơ quan thao chuyên môn, đơn vị sự nghiệp
 6. thuộc UBND quận Gò Vấp. Năm 1996 Pháp lệnh Thú y Chỉ thị về việc Chỉ thị 05/CT- năm 2004 (có 19 18/8/1996 thực hiện Pháp 01/01/2005 UBQ hiệu lực ngày lệnh Thú y 01/01/2005) Đã bị thay thế bởi Quyết định số 764/2002/QĐ- Quyết định về UB ngày việc đổi tên 01/11/2002 của Phòng Tài chính UBND quận Gò Quyết định Kế hoạch quận Vấp về việc sắp 20 12/9/1996 01/11/2002 2922/QĐ-UBQ Gò Vấp thành xếp lại tổ chức Phòng Tài chính bộ máy các cơ kế hoạch và Đầu quan chuyên tư quận môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Gò Vấp. Chỉ thị về việc thực hiện Nghị định 39/CP về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt Quyết định và Nghị định 178/QĐ-UB-NC 40/CP về đảm ngày 15/3/2000 Chỉ thị 06/CT- 21 15/9/1996 bảo an toàn giao 15/03/2000 của UBND quận UBQ thông đường (thực hiện Nghị thủy, đẩy mạnh định 36, 39, 40 thực hiện Nghị của Chính phủ) định 36/CP về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự đô thị Năm 1997 22 Quyết định 27/01/1997 Quyết định về 28/2/2000 Đã thị thay thế
 7. 54/QĐ-UBQ việc ban hành bởi Quyết định quy chế tổ chức số 110/2000/QĐ- và hoạt động của UB ngày Phòng tiếp nhận 28/02/2000 của và giao trả hồ sơ UBND quận Gò theo cơ chế “1 Vấp V/v ban cửa, 1 dấu” hành quy chế và tổ chức làm việc của UBND quận theo cơ chế “một cửa, một dấu”. Chỉ thị về việc Chỉ thị 01/CT- thực hiện nhiệm 23 22/3/1997 01/01/1998 UBQ vụ quốc phòng năm 1997 Quyết định về việc công bố lộ Theo Báo cáo số giới 12m trở 03/BC-UBND Quyết định xuống trên địa 24 15/5/1997 ngày 09/01/2008 229/QĐ-UBQ bàn quận Gò của UBND quận Vấp một phần Gò Vấp phường 15, 17, 11, 12 Chỉ thị về việc triển khai thực Chỉ thị 02/CT- hiện Pháp lệnh 25 11/6/1997 2004 UBQ dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên Chỉ thị về việc lập Kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân tự vệ từ năm Chỉ thị 03/CT- 1997 – 2000 và 26 16/6/1997 01/01/2001 UBQ tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi tham gia lực lượng dân quân tự vệ quận Gò Vấp
 8. Chỉ thị về việc Chỉ thị 04/CT- gọi công dân 27 12/9/1997 01/01/1999 UBQ nhập ngũ năm 1998 Chỉ thị về việc tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan và Chỉ thị 05/CT- cụm liên hoàn 28 04/10/1997 01/01/1998 UB-NC kiểm tra phương án phòng thủ bảo vệ quận Gò Vấp năm 1997 Quyết định về Hết hiệu lực bởi việc ban hành Quyết định số quy định xây 25/2008/QĐ- Quyết định 29 05/12/1997 dựng quản lý và 15/4/2008 UBND ngày 594/QĐ-UBQ sử dụng quỹ 31/3/2008 của quốc phòng an UBND thành ninh phố. Chỉ thị về việc Chỉ thị 06/CT- đăng ký nghĩa vụ 30 11/12/1997 01/01/1999 UB-NC quân sự năm 1998 Năm 1998 Quyết định về việc ủy quyền cho Trưởng phòng Tư pháp Đã thị thay thế và Chánh Văn bởi Quyết định Quyết định phòng UBND số 729/QĐ- 31 02/1998/QĐ- 06/02/1998 quận ký chứng 06/7/2006 UBND ngày UBQ thực các loại 06/7/2006 của giấy tờ thuộc Chủ tịch UBND thẩm quyền của quận Gò Vấp Chủ tịch UBND quận và đóng dấu UBND quận Quyết định về Quyết định 32 05/3/1998 việc giao chỉ tiêu 01/01/1999 08/QĐ-UBQ kế hoạch lao
 9. động công ích năm 1998 Đã bị thay thế bởi Quyết định Quyết định về số 367/2003/QĐ- việc ban hành UB ngày Quy chế tổ chức 27/5/2003 về ban Quyết định và hoạt động của hành quy chế tổ 33 09/1998/QĐ- 04/5/1998 27/5/2003 Văn phòng chức và hoạt UB-NC UBND quận động của Văn theo cơ chế “1 phòng Hội đồng cửa, 1 dấu” nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Đã bị thay thế Quyết định về bởi Quyết định việc ban hành số 215/2000/QĐ- Quyết định 34 11/5/1998 quy chế về chế 13/4/2000 UB-NC ngày 11/QĐ-UBQ độ thông tin báo 13/4/2000 của cáo UBND quận Gò Vấp Chỉ thị về việc Chỉ thị 01/CT- gọi công dân 35 10/9/1998 01/01/2000 UB-NC nhập ngũ năm 1999 Năm 1999 Quyết định về việc tổ chức thí Chỉ thị 01/CT- 36 06/5/1999 điểm thực hiện 2004 UB-NC Pháp lệnh về dân quân tự vệ Quyết định về việc quy hoạch Theo Báo cáo số Quyết định mạng lưới giao 03/BC-UBND 37 355/QĐ-UB- 17/6/1999 thông dưới 12m ngày 09/01/2008 QLĐT thuộc khu du của UBND quận lịch phường 17, Gò Vấp quận Gò Vấp Chỉ thị 02/CT- Chỉ thị về việc 38 01/9/1999 01/01/2001 UB-NC gọi công dân
 10. nhập ngũ năm 2000 Chỉ thị về tổng Chỉ thị 03/CT- phúc tra quân dự 39 29/9/1999 01/01/2000 UB-NC bị toàn quận năm 1999 Chỉ thị về việc tổ Chỉ thị 04/CT- chức diễn tập 40 01/12/1999 01/01/2000 UB-NC phòng thủ năm 1999 Quyết định về việc quy hoạch Theo Báo cáo số Quyết định mạng lưới giao 03/BC-UBND 41 989/QĐ-UB- 23/12/1999 thông dưới 12m ngày 09/01/2008 QLĐT thuộc phường 5, của UBND quận 7, 10 quận Gò Gò Vấp Vấp Năm 2000 Đã bị thay thế bởi Quyết định Quyết định về số 11/2004/QĐ- việc ban hành UB ngày Quyết định quy chế và tổ 03/9/2004 về 42 110/2000/QĐ- 28/02/2000 chức làm việc 03/9/2004 việc ban hành UB của UBND quận quy chế tổ chức theo cơ chế “một và làm việc của cửa, một dấu”. UBND quận theo cơ chế “một cửa, một dấu”. Quyết định về Đã bị thay thế việc ban hành bởi Quyết định quy chế ủy số 10/2006/QĐ- nhiệm của Chủ UBND ngày Quyết định tịch UBND quận 29/3/2006 về 43 195/QĐ-UB- 04/4/2000 đối với Trưởng 29/3/2006 việc ban hành NC phòng ban trực Quy định về thừa thuộc theo cơ ủy quyền của chế cải cách Chủ tịch UBND hành chính “1 quận đối với cửa, 1 dấu” Chánh Văn
 11. phòng HĐND- UBND quận, các trưởng phòng chuyên môn, Đội trưởng Đội QLTTĐT trong thực hiện cơ chế quản lý hành chính “1 cửa, 1 dấu” tại quận. Đã bị thay thế bởi Quyết định số 06/2005/QĐ- Quyết định về UBND ngày Quyết định việc ban hành 16/12/2005 của 44 215/2000/QĐ- 13/4/2000 quy chế về chế 16/12/2005 UBND quận Gò UB-NC độ thông tin báo Vấp về ban hành cáo quy chế về chế độ thông tin báo cáo Đã bị thay thế bởi Quyết định số 597/2002/QĐ- Quyết định về UB ngày việc ban hành 02/08/2002 của quy chế tổ chức Quyết định UBND quận Gò và hoạt động của 45 251/2000/QĐ- 05/5/2000 02/8/2002 Vấp về việc ban Phòng Tổ chức UB-NC hành quy chế tổ chính quyền chức và hoạt thuộc UBND động của Phòng quận Tổ chức chính quyền quận Gò Vấp Chỉ thị về việc Chỉ thị triển khai sơ kết Văn bản tự 46 01/2000/CT- 29/5/2000 4 năm thực hiện quy định UB-NC Pháp lệnh về thời gian Dân quân tự vệ Chỉ thị Chỉ thị về việc 47 02/2000/CT- 10/8/2000 gọi thanh niên 01/01/2002 UB-NC nhập ngũ năm
 12. 2001 Chỉ thị về tổ Chỉ thị chức diễn tập 48 03/2000/CT- 05/10/2000 01/01/2001 phòng thủ năm UB-NC 2000 Năm 2001 Chỉ thị về việc Chỉ thị gọi thanh niên 49 01/2001/CT- 19/9/2001 01/01/2003 nhập ngũ năm UB-NC 2002 Chỉ thị về việc tổ Chỉ thị chức diễn tập 50 02/2001/CT- 27/9/2001 01/01/2002 phòng thủ năm UB-NC 2001 Năm 2002 Đã bị thay thế bởi Quyết định số 12/2004/QĐ- Quyết định về UB ngày việc ban hành 03/9/2004 của Quyết định quy chế tổ chức UBND quận Gò 51 597/2002/QĐ- 02/8/2002 và hoạt động của 03/9/2004 Vấp định về việc UB Phòng Tổ chức ban hành quy chế chính quyền tổ chức và hoạt quận Gò Vấp động của Phòng Tổ chức chính quyền thuộc UBND quận Đã bị thay thế bởi Quyết định Quyết định về số 14/2004/QĐ- việc ban hành UB ngày quy chế tổ chức 03/9/2004 của Quyết định và hoạt động của UBND quận Gò 52 598/2002/QĐ- 02/8/2002 03/9/2004 Phòng Tài chính Vấp về việc ban UB – Kế hoạch hành quy chế tổ thuộc UBND chức và hoạt quận động của Phòng Tài chính kế hoạch thuộc
 13. UBND quận Đã bị thay thế bởi Quyết định số 13/2004/QĐ- Quyết định về UB ngày việc ban hành 03/9/2004 của Quyết định quy chế tổ chức UBND quận Gò 53 599/2002/QĐ- 02/8/2002 và hoạt động của 03/9/2004 Vấp về việc ban UB Phòng Kinh tế hành quy chế tổ thuộc UBND chức và hoạt quận động của Phòng Kinh tế thuộc UBND quận Đã bị thay thế bởi Quyết định số 332/2004/QĐ- UBND ngày 26/5/2004 của UBND quận Gò Vấp về việc hợp nhất Đội Quản lý Quyết định về trật tự đô thị và việc ban hành Đội thi hành Quyết định Quy chế tổ chức Quyết định hành 54 623/2002/QĐ- 13/8/2002 26/5/2004 và hoạt động của chính thành Đội UB Đội Quản lý trật Quản lý trật tự tự đô thị quận đô thị quận Gò Vấp và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận Gò Vấp và Tổ quản lý trật tự đô thị phường. Chỉ thị về việc Chỉ thị gọi thanh niên 55 01/2002/CT- 05/9/2002 01/01/2004 nhập ngũ năm UB 2003 Quyết định Quyết định về Đã bị thay thế 56 01/11/2002 24/02/2005 764/2002/QĐ- việc sắp xếp lại bởi Quyết định
 14. UB tổ chức bộ máy số 03/2005/QĐ- các cơ quan UBND ngày chuyên môn và 24/02/2005 về đơn vị sự nghiệp việc sắp xếp lại thuộc UBND tổ chức các cơ quận Gò Vấp quan chuyên môn thuộc UBND quận Đã bị thay thế bởi Quyết định số 10/2004/QĐ- Quyết định về UB ngày việc ban hành 03/9/2004 của Quyết định quy chế tổ chức UBND quận Gò 57 1027/2002/QĐ- 23/12/2002 03/9/2004 và hoạt động của Vấp về việc ban UB Phòng Tư pháp hành quy chế tổ quận Gò Vấp chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc UBND quận Đã bị thay thế bởi Quyết định số 1958/QĐ- Quyết định về UBND ngày việc ban hành 22/4/2009 của Quyết định quy chế tổ chức Chủ tịch UBND 58 1028/2002/QĐ- 23/12/2002 và hoạt động của quận Gò Vấp về UB Thanh tra thuộc ban hành Quy UBND quận. chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Gò Vấp Năm 2003 Quyết định về việc phúc tra quân dự bị Quyết định phương tiện kỹ 59 23/4/2003 01/01/2004 03/QĐ-UB thuật của nền kinh tế quốc dân và thực hiện chỉ tiêu huấn luyện,
 15. kiểm tra SSCĐ năm 2003 Đã bị thay thế bởi Quyết định số 07/2006/QĐ- Quyết định về UBND ngày việc ban hành 17/3/2006 của Quyết định quy chế tổ chức Chủ tịch UBND 60 02/5/2003 17/3/2006 1149/QĐ-UB và hoạt động của quận Gò Vấp về Phòng Quản lý việc ban hành đô thị. Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị Không còn phù hợp bởi Quyết định số Quyết định về 30/2007/QĐ- việc ban hành UBND ngày quy chế về tổ 23/02/2007 của Quyết định chức và hoạt 61 06/5/2003 23/02/2007 UBND thành phố 1153/QĐ-UB động của Trung Hồ Chí Minh về tâm Y tế thuộc thành lập Bệnh UBND quận Gò viện quận Gò Vấp Vấp trực thuộc UBND quận Gò Vấp Đã bị thay thế bởi Quyết định số 332/2004/QĐ- UBND ngày 26/5/2004 của Về việc thành UBND quận Gò Quyết định lập Đội Thi hành Vấp về việc hợp 62 357/2003/QĐ- 21/5/2003 quyết định hành 26/5/2004 nhất Đội Quản lý UB chính quận Gò trật tự đô thị và Vấp. Đội Thi hành quyết định hành chính thành Đội Quản lý trật tự đô thị quận Gò
 16. Vấp và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận Gò Vấp và Tổ quản lý trật tự đô thị phường. Đã bị thay thế bởi Quyết định Quyết định về số 09/2004/QĐ- ban hành Quy UB ngày chế tổ chức và 03/9/2004 của Quyết định hoạt động của UBND quận Gò 63 367/2003/QĐ- 27/5/2003 10/9/2004 Văn phòng Hội Vấp về việc ban UB đồng nhân dân hành Quy chế tổ và Ủy ban nhân chức và hoạt dân quận động của Văn phòng HĐND- UBND quận Quyết định phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ Quyết định động chính trị và 64 116/2003/QĐ- 11/7/2003 quảng cáo ngoài 01/01/2006 UB trời trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2003 – 2005 Chỉ thị về việc Chỉ thị tuyển chọn công 65 04/2003/CT- 29/7/2003 01/01/2005 dân nhập ngũ UB năm 2004 Chỉ thị về việc tổ Chỉ thị chức diễn tập 66 06/2003/CT- 14/10/2003 01/01/2004 phòng thủ năm UB 2003 Năm 2004 Chỉ thị Chỉ thị về thực 67 28/01/2004 01/01/2005 01/2004/CT- hiện nhiệm vụ
 17. UB-NC quốc phòng năm 2004 Chỉ thị về phúc tra quân dự bị, phương tiện kỹ Chỉ thị thuật của nền 68 02/2004/CT- 25/3/2004 KTQD và thực 01/01/2005 UB-NC hiện chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra SSCĐ năm 2004. Chỉ thị về tổ chức đăng ký công dân trong Chỉ thị độ tuổi tham gia 69 03/2004/CT- 31/3/2004 DQTV và lập kế 01/01/2005 UB-NC hoạch phát triển luân phiên lực lượng DQTV năm 2004 Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong Quyết định lĩnh vực văn hóa 70 129/2004/QĐ- 07/5/2004 01/01/2006 – xã hội “nhạy UB cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, giai đoạn 2004 – 2005 Quyết định về Đã bị thay thế việc hợp nhất bởi Quyết định Quyết định Đội Quản lý trật số 02/2006/QĐ- 71 332/2004/QĐ- 26/5/2004 tự đô thị và Đội 18/01/2006 UBND ngày UB Thi hành quyết 11/01/2006 của định hành chính UBND quận Gò thành Đội Quản Vấp về ban hành
 18. lý trật tự đô thị Quy chế tổ chức quận Gò Vấp và và hoạt động của ban hành quy Đội Quản lý chế tổ chức và TTĐT quận và hoạt động của Tổ Quản lý Đội Quản lý trật TTĐT phường tự đô thị quận Gò Vấp và Tổ quản lý trật tự đô thị phường. Chỉ thị về thực hiện công tác Chỉ thị tuyển chọn và 72 06/2004/CT- 20/7/2004 01/01/2006 gọi công dân UB-NC nhập ngũ năm 2005 Đã bị thay thế bởi Quyết định số 1909/QĐ- Quyết định về UBND ngày việc ban hành 17/4/2009 của quy chế tổ chức Quyết định Chủ tịch UBND và hoạt động của 73 06/2004/QĐ- 03/9/2004 quận Gò Vấp về Phòng Văn hóa UB ban hành Quy thông tin thể chế tổ chức và thao thuộc hoạt động của UBND quận Phòng Văn hóa và Thông tin quận Gò Vấp Đã bị thay thế bởi Quyết định số 1911/QĐ- Quyết định về UBND ngày việc ban hành 17/4/2009 của Quyết định Quy chế tổ chức Chủ tịch UBND 74 07/2004/QĐ- 03/9/2004 và hoạt động của quận Gò Vấp về UB Phòng Giáo dục ban hành Quy – Đào tạo thuộc chế tổ chức và UBND quận hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận
 19. Gò Vấp Đã bị thay thế bởi Quyết định số 1957/QĐ- Quyết định về UBND ngày việc ban hành 22/4/2009 của Quy chế tổ chức Chủ tịch UBND Quyết định và hoạt động của quận Gò Vấp về 75 08/2004/QĐ- 03/9/2004 Phòng Lao động ban hành Quy UB – Thương binh chế tổ chức và và xã hội thuộc hoạt động của UBND quận Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Gò Vấp Đã bị thay thế bởi Quyết định số 1907/QĐ- Quyết định về UBND ngày việc ban hành 17/4/2009 của Quyết định Quy chế tổ chức Chủ tịch UBND 76 09/2004/QĐ- 03/9/2004 và hoạt động của quận Gò Vấp về UB Văn phòng ban hành Quy HĐND - UBND chế tổ chức và quận hoạt động của Văn phòng UBND quận Gò Vấp Đã bị thay thế bởi Quyết định số 1963/QĐ- Quyết định về UBND ngày việc ban hành 23/4/2009 của Quyết định Quy chế tổ chức Chủ tịch UBND 77 10/2004/QĐ- 03/9/2004 và hoạt động của quận Gò Vấp về UB Phòng Tư pháp ban hành Quy thuộc UBND chế tổ chức và quận hoạt động của Phòng Tư pháp quận Gò Vấp 78 Quyết định 03/9/2004 Quyết định về 24/4/2006 Đã bị thay thế
 20. 11/2004/QĐ- việc ban hành bởi Quyết định UB Quy chế tổ chức số 17/2006/QĐ- và làm việc của UBND ngày UBND quận 17/4/2006 về theo cơ chế “một việc ban hành cửa, một dấu” Quy chế làm việc của UBND quận theo cơ chế “một cửa, một dấu” Đã bị thay thế bởi Quyết định Quyết định về số 1910/QĐ- việc ban hành UBND ngày Quy chế tổ chức 17/4/2009 của Quyết định và hoạt động của Chủ tịch UBND 79 12/2004/QĐ- 03/9/2004 Phòng Tổ chức quận Gò Vấp về UB chính quyền ban hành Quy thuộc UBND chế tổ chức và quận hoạt động của Phòng Nội vụ quận Gò Vấp Đã bị thay thế bởi Quyết định số 2047/QĐ- Quyết định về UBND ngày việc ban hành 28/4/2009 của Quyết định Quy chế tổ chức Chủ tịch UBND 80 13/2004/QĐ- 03/9/2004 và hoạt động của quận Gò Vấp về UB Phòng Kinh tế ban hành Quy thuộc UBND chế tổ chức và quận hoạt động của Phòng Kinh tế quận Gò Vấp Đã bị thay thế Quyết định về bởi Quyết định việc ban hành số 2100/QĐ- Quyết định Quy chế tổ chức UBND ngày 81 14/2004/QĐ- 03/9/2004 và hoạt động của 06/5/2009 của UB Phòng Tài chính Chủ tịch UBND kế hoạch thuộc quận Gò Vấp về UBND quận ban hành Quy
Đồng bộ tài khoản